Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/748 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 tak, aby zohledňovala vývoj hmotnosti nových lehkých užitkových vozidel registrovaných v letech 2013, 2014 a 2015 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 748/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 113/9
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/748
   ze dne 14. prosince 2016,
   kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 tak, aby zohledňovala vývoj hmotnosti nových lehkých užitkových vozidel registrovaných v letech 2013, 2014 a 2015
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel (1), a zejména na čl. 13 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Průměrnou hodnotu hmotnosti používanou pro účely výpočtu specifických emisí CO2 každého nového lehkého užitkového vozidla je nutno každé tři roky upravit, a tím zohlednit veškeré změny v průměrné hmotnosti nových vozidel registrovaných v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Ze sledování hmotnosti nových lehkých užitkových vozidel v provozním stavu, jež byla registrována v kalendářních letech 2013, 2014 a 2015, je zjevné, že se průměrná hmotnost zvýšila, a proto by měl být změněn údaj M0 uvedený v bodě 1 písm. b) přílohy I nařízení (EU) č. 510/2011.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Nová hodnota by měla být stanovena tak, že se zohlední pouze ty hodnoty, které byli dotčení výrobci vozidla s to ověřit, a že se současně z výpočtu vyloučí jednak hodnoty zjevně nesprávné, tj. hodnoty nižší než 500 kg, jednak hodnoty týkající se vozidel, která nespadají do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 510/2011 včetně vozidel s referenční hmotností vyšší než 2 840 kg. Nová hodnota navíc vychází z váženého průměru, který zohledňuje počet nových registrací v každém jednotlivém referenčním roce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Z uvedených důvodů by měla být hodnota M0, která má být uplatňována od roku 2018, zvýšena z 1 706,0 kg o 60,4 kg na 1 766,4 kg,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Bod 1 písm. b) přílohy I nařízení (EU) č. 510/2011 se nahrazuje tímto:
   
      „Od roku 2018:
      Specifické emise CO2 = 175 + a × (M – M0),
      kde:
      
         
         
         
         
            
               
                  M
               
               
                  =
               
               
                  hmotnost vozidla v kilogramech (kg)
               
            
            
               
                  M0
                  
               
               
                  =
               
               
                  1 766,4
               
            
            
               
                  a
               
               
                  =
               
               
                  0,093“.
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 14. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 145, 31.5.2011, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.