Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/749 ze dne 24. února 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/755, pokud jde o vypuštění Kazachstánu ze seznamu zemí v příloze I uvedeného nařízení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 749/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 113/11
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/749
   ze dne 24. února 2017,
   kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/755, pokud jde o vypuštění Kazachstánu ze seznamu zemí v příloze I uvedeného nařízení
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (1), a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Vzhledem k přistoupení Republiky Kazachstán ke Světové obchodní organizaci je třeba přijmout ustanovení, kterým bude Kazachstán vyňat z oblasti působnosti nařízení (EU) 2015/755.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízení (EU) 2015/755 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V příloze I nařízení (EU) 2015/755 se zrušuje položka „Kazachstán“.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 24. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 33.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.