Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/750 ze dne 24. února 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 750/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 113/12
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/750
      ze dne 24. února 2017,
      kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 673/2005 ze dne 25. dubna 2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (1), a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  V důsledku toho, že Spojené státy neuvedly zákon o kompenzaci trvajícího dumpingu a subvencí (Continued Dumping and Subsidy Offset Act, dále jen „CDSOA“) do souladu se svými závazky podle dohod v rámci Světové obchodní organizace (WTO), uložilo nařízení (ES) č. 673/2005 od 1. května 2005 15 % dodatečné valorické clo na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických. V souladu s povolením WTO pozastavit používání celních koncesí vůči Spojeným státům upraví Komise každý rok rozsah pozastavení podle úrovně zrušení nebo zmenšení výhod, které v daném období způsobí CDSOA Evropské unii.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Vyplacené částky podle CDSOA v posledním roce, za který jsou údaje k dispozici, se týkají rozdělení antidumpingových a vyrovnávacích cel vybraných v průběhu rozpočtového roku 2016 (od 1. října 2015 do 30. září 2016), jakož i dodatečného rozdělení antidumpingových a vyrovnávacích cel vybraných v průběhu rozpočtových let 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015. Na základě údajů zveřejněných Úřadem Spojených států amerických pro cla a ochranu hranic je úroveň zrušení nebo zmenšení výhod pro Unii vypočtena na částku 8 165 179 USD.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Úroveň zrušení nebo zmenšení výhod a v důsledku toho rozsah pozastavení se zvýšily. Rozsah pozastavení však nelze upravit na úroveň zrušení nebo zmenšení výhod přidáním nebo odebráním produktů ze seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 673/2005. V důsledku toho by měla Komise v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení ponechat seznam produktů z přílohy I beze změny a upravit sazbu dodatečného cla za účelem přizpůsobení rozsahu pozastavení úrovni zrušení nebo zmenšení výhod. Čtyři produkty uvedené v příloze I by proto měly zůstat na seznamu a sazba dodatečného cla by měla být pozměněna a stanovena na 4,3 %.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Dopad 4,3 % dodatečného valorického cla na dovoz produktů uvedených v příloze I ze Spojených států představuje v průběhu jednoho roku hodnotu obchodu, která nepřesahuje 8 165 179 USD.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Aby bylo zajištěno, že při uplatňování pozměněné sazby dodatečného dovozního cla nebude docházet k prodlevám, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem svého vyhlášení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 673/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Článek 2 nařízení (ES) č. 673/2005 se nahrazuje tímto:
      
         „Článek 2
         Na produkty pocházející ze Spojených států amerických uvedené v příloze I tohoto nařízení se ukládá dodatečné valorické clo ve výši 4,3 % ke clům uplatňovaným podle nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (*1).
      
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 1. května 2017.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 24. února 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 110, 30.4.2005, s. 1, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 38/2014 (Úř. věst. L 18, 21.1.2014, s. 52).
      
      
         PŘÍLOHA
         „
               PŘÍLOHA I
               Produkty, na které se uplatní dodatečná cla, jsou určeny svými osmimístnými kódy KN. Popis produktů zařazených do těchto kódů se nachází v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1) ve znění nařízení Komise (ES) č. 1810/2004 (2).
               
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           0710 40 00
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           9003 19 30
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           8705 10 00
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           6204 62 31
                        
                     
                  
               
            “
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.