Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/751 ze dne 16. března 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 a (EU) 2016/1178, pokud jde o lhůtu pro splnění povinností clearingu v případě některých smluvních stran obchodujících s OTC deriváty (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 751/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 113/15
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/751
   ze dne 16. března 2017,
   kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 a (EU) 2016/1178, pokud jde o lhůtu pro splnění povinností clearingu v případě některých smluvních stran obchodujících s OTC deriváty
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 (2), (EU) 2016/592 (3) a (EU) 2016/1178 (4) vymezují čtyři kategorie smluvních stran pro účely stanovení dat nabytí účinnosti příslušných povinností clearingu. Smluvní strany jsou do kategorií zařazeny podle své úrovně právní a provozní kapacity a podle své obchodní činnosti ve vztahu k OTC derivátům.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Aby bylo zajištěno včasné a řádné uplatňování povinnosti clearingu, byla pro jednotlivé kategorie smluvních stran použita různá data zavedení této povinnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Datum, k němuž nabývá povinnost clearingu účinnosti pro smluvní strany z kategorie 3, zohledňuje skutečnost, že většina těchto smluvních stran může získat přístup k ústřední protistraně pouze na základě toho, že se stane klientem či nepřímým klientem člena clearingového systému.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Do kategorie 3 patří smluvní strany s nejmenším rozsahem činnosti v oblasti OTC derivátů. Z nedávných zjištění vyplývá, že smluvní strany v této kategorii čelí značným obtížím při přípravě ujednání nezbytných k provádění clearingu těchto derivátových smluv. Je tomu tak z důvodu složitosti obou typů přístupu ke clearingovým ujednáním, tj. clearingu pro klienty a clearingu pro nepřímé klienty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Zaprvé, pokud jde o clearingová ujednání zahrnující klienta, zdá se, že členové clearingového systému nejsou kvůli nákladům příliš motivováni výrazně rozšířit svou nabídku clearingu pro klienty. Platí to o to více v případě smluvních stran s omezeným objemem činnosti v oblasti OTC derivátů. Kromě toho se mění regulační rámec týkající se kapitálových požadavků pro činnosti clearingu pro klienty, což vede k nejistotě, jež brání členům clearingového systému v rozvoji široké nabídky clearingu pro klienty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Zadruhé, pokud jde o clearingová ujednání zahrnující nepřímého klienta, nejsou smluvní strany v důsledku nedostatečné nabídky v současnosti schopny získat přístup k ústředním protistranám na základě toho, že se stanou nepřímým klientem člena clearingového systému.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Vzhledem k těmto obtížím, a aby měly uvedené smluvní strany více času k dokončení nezbytných clearingových ujednání, je vhodné odložit data, k nimž nabývá povinnost clearingu u smluvních stran z kategorie 3 účinnosti. Pobídky k centralizaci řízení rizik v rámci skupiny s ohledem na transakce uvnitř skupiny však již byly zohledněny, a odložení dat nemá žádný vliv na tyto pobídky a data týkající se určitých OTC derivátů uzavřených mezi smluvními stranami patřícími k téže skupině.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Vzhledem k pozitivním důsledkům vyplývajícím z uzavření clearingových ujednání, a aby se zabránilo zdvojování úsilí, pokud jde o přípravu clearingu různých kategorií aktiv, na něž se vztahuje povinnost clearingu, je vhodné sjednotit nová data, k nimž nabývá povinnost clearingu u smluvních stran z kategorie 3 účinnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 a (EU) 2016/1178 je proto třeba změnit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Orgán pro cenné papíry a trhy uspořádal k návrhům regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřenou veřejnou konzultaci, analyzoval potenciální související náklady a přínosy, požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (5) a konzultoval Evropskou radu pro systémová rizika,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205
   V čl. 3 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 se písmeno c) nahrazuje tímto:
   
      
         
         
         
            
               
                  „c)
               
               
                  21. června 2019 u smluvních stran z kategorie 3;“.
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592
   V čl. 3 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 se písmeno c) nahrazuje tímto:
   
      
         
         
         
            
               
                  „c)
               
               
                  21. června 2019 u smluvních stran z kategorie 3;“.
               
            
         
      
   
   Článek 3
   Změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178
   V čl. 3 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 se písmeno c) nahrazuje tímto:
   
      
         
         
         
            
               
                  „c)
               
               
                  21. června 2019 u smluvních stran z kategorie 3;“.
               
            
         
      
   
   Článek 4
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 16. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 ze dne 6. srpna 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 314, 1.12.2015, s. 13).
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 ze dne 1. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 103, 19.4.2016, s. 5).
   
      (4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 ze dne 10. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 195, 20.7.2016, s. 3).
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.