Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/754 ze dne 28. dubna 2017 o otevření a správě některých celních kvót Unie pro některé zemědělské a zpracované zemědělské produkty pocházející z Ekvádoru

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 754/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 113/28
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/754
   ze dne 28. dubna 2017
   o otevření a správě některých celních kvót Unie pro některé zemědělské a zpracované zemědělské produkty pocházející z Ekvádoru
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 58 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rozhodnutím (EU) 2016/2369 (2) („rozhodnutí“) schválila Rada podpis protokolu o přistoupení („protokol“) k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé („dohoda“) jménem Unie s ohledem na přistoupení Ekvádoru k dohodě a za předpokladu prozatímního provádění protokolu od 1. ledna 2017 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dohoda stanoví, že v souladu se sazebníkem pro odstraňování cel uvedeným v příloze I dohody je nutné snížit či zrušit cla na dovoz zboží pocházejícího z Ekvádoru do Unie. V příloze I se stanoví, že pro některé druhy zboží pocházejícího z Ekvádoru je snížení či zrušení cla uděleno v rámci celních kvót.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Celní kvóty stanovené v pododdíle 3 oddílu B dodatku 1 k příloze I dohody by Komise měla spravovat chronologicky podle data přijetí celních prohlášení k propuštění do volného oběhu v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2447 (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V zájmu hladkého uplatňování a správy režimu kvót uděleného protokolem by se toto nařízení mělo použít od stejného data jako prozatímní uplatňování protokolu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Pro zboží pocházející z Ekvádoru se otevírají celní kvóty Unie podle přílohy.
   Článek 2
   Celní kvóty stanovené v příloze jsou spravovány v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 28. dubna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/2369 ze dne 11. listopadu 2016 o podpisu jménem Unie a o prozatímním provádění Protokolu o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru (Úř. věst. L 356, 24.12.2016, s. 1).
   
      (3)  Úř. věst. L 358, 29.12.2016, s. 1.
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).
   
   
      PŘÍLOHA
      Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů v pátém sloupci tabulky pouze za orientační.
      Působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN uvedených ve třetím sloupci tabulky, platných ke dni přijetí tohoto nařízení. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně podle kódu KN a příslušného popisu v pátém sloupci tabulky.
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Poř. č.
               
               
                   
               
               
                  Kód KN
               
               
                  Dělení TARIC
               
               
                  Popis zboží
               
               
                  Kvóta na období
               
               
                  Objem kvóty (t čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak)
               
               
                  Clo v rámci kvóty
               
            
            
               
                  09.7525
               
               
                   
               
               
                  0703 20 00
               
               
                   
               
               
                  Česnek, čerstvý nebo chlazený
               
               
                  1.1.–31.12.
               
               
                  500
               
               
                  0
               
            
            
               
                  09.7526
               
               
                   
               
               
                  0710 40 00
               
               
                   
               
               
                  Kukuřice cukrová, též vařená v páře nebo ve vodě, zmrazená
               
               
                  1.1.–31.12.
               
               
                  300
               
               
                  0
               
            
            
               
                  2004 90 10
                  2005 80 00
               
               
                   
               
               
                  Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata), připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo kyselině octové
               
            
            
               
                  09.7527
               
               
                   
               
               
                  0711 51 00
               
               
                   
               
               
                  Houby rodu Agaricus, prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání
               
               
                  1.1.–31.12.
               
               
                  100
               
               
                  0
               
            
            
               
                  2003 10 20
                  2003 10 30
               
               
                   
               
               
                  Houby rodu Agaricus, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové
               
            
            
               
                  09.7528
               
               
                   
               
               
                  0711 90 30
               
               
                   
               
               
                  Kukuřice cukrová, prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání
               
               
                  1.1.–31.12.
               
               
                  400
               
               
                  0
               
            
            
               
                  2001 90 30
               
               
                   
               
               
                  Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata), připravená nebo konzervovaná v octě nebo kyselině octové
               
            
            
               
                  2008 99 85
               
               
                   
               
               
                  Kukuřice, upravená nebo konzervovaná, bez přídavku alkoholu nebo cukru (kromě kukuřice cukrové (Zea mays var. saccharata))
               
            
            
               
                  09.7529
               
               
                   
               
               
                  1005 90 00
               
               
                   
               
               
                  Kukuřice (kromě osiva)
               
               
                  1.1.–31.12.
               
               
                  37 000  (1)
                  
               
               
                  0
               
            
            
               
                  1102 20
               
               
                   
               
               
                  Kukuřičná mouka
               
            
            
               
                  09.7530
               
               
                   
               
               
                  1006 10 30
                  1006 10 50
                  1006 10 71
                  1006 10 79
                  1006 20
                  1006 30
                  1006 40
               
               
                   
               
               
                  Rýže (kromě rýže v plevách k setí)
               
               
                  1.1.–31.12.
               
               
                  5 000
               
               
                  0
               
            
            
               
                  09.7531
               
               
                   
               
               
                  1108 14 00
               
               
                   
               
               
                  Maniokový škrob
               
               
                  1.1.–31.12.
               
               
                  3 000
               
               
                  0
               
            
            
               
                  09.7532
               
               
                   
               
               
                  1701 13
                  1701 14
               
               
                   
               
               
                  Surový třtinový cukr bez přísady aromatických přípravků nebo barviv
               
               
                  1.1.–31.12.
               
               
                  15 000  (2)
                  
               
               
                  0
               
            
            
               
                  09.7533
               
               
                   
               
               
                  1701 91
                  1701 99
               
               
                   
               
               
                  Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharosa, v pevném stavu, jiný než surový cukr bez přísady aromatických přípravků nebo barviv
               
               
                  1.1.–31.12.
               
               
                  10 000  tun, vyjádřeno ekvivalentem surového cukru (3)
                  
               
               
                  0
               
            
            
               
                   
               
               
                  1702 30
               
               
                   
               
               
                  Glukóza v pevném stavu a glukózový sirup, neobsahující fruktózu nebo obsahující méně než 20 % hmotnostních fruktózy v sušině
               
            
            
               
                   
               
               
                  1702 40 90
               
               
                   
               
               
                  Glukóza v pevném stavu a glukózový sirup bez přísady aromatických přípravků nebo barviv, obsahující v sušině nejméně 20 %, avšak méně než 50 % hmotnostních fruktózy (s výjimkou isoglukózy a invertního cukru)
               
            
            
               
                   
               
               
                  1702 50
               
               
                   
               
               
                  Chemicky čistá fruktóza, v pevném stavu
               
            
            
               
                   
               
               
                  1702 90 30
                  1702 90 50
                  1702 90 71
                  1702 90 75
                  1702 90 79
                  1702 90 80
                  1702 90 95
               
               
                   
               
               
                  Ostatní cukry (kromě laktózy a laktózových sirupů, javorového cukru a sirupu, glukózy a glukózového sirupu, fruktózy a fruktózových sirupů a chemicky čisté maltózy), včetně invertního cukru a ostatního cukru a směsí cukerného sirupu obsahujících 50 % hmotnostních fruktózy v sušině
               
            
            
               
                  Ex
               
               
                  1704 90 99
               
               
                  91
                  99
               
               
                  Ostatní cukrovinky neobsahující kakao, obsahující 70 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza)
               
            
            
               
                   
               
               
                  1806 10 30
                  1806 10 90
               
               
                   
               
               
                  Kakaový prášek, obsahující nejméně 65 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza
               
            
            
               
                  Ex
               
               
                  1806 20 95
               
               
                  90
               
               
                  Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, v blocích, tabulkách nebo tyčích, s hmotností vyšší než 2 kg, nebo v tekutém nebo pastovitém stavu, ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu, o obsahu převyšujícím 2 kg, obsahující méně než 18 % hmotnostních kakaového másla (jiné než kakaový prášek, čokoládové polevy a čokoládová mléčná drobenka), obsahující 70 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza)
               
            
            
               
                  Ex
               
               
                  1901 90 99
               
               
                  36
               
               
                  Ostatní potravinové přípravky, obsahující 70 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza)
               
            
            
               
                  Ex
               
               
                  2006 00 31
               
               
                  90
               
               
                  Třešně a višně konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním), obsahující 70 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza)
               
            
            
               
                  Ex
               
               
                  2006 00 38
               
               
                  19
                  89
               
               
                  Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin (vyjma zázvoru, třešní, tropického ovoce a tropických ořechů), konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním), obsahující 70 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza)
               
            
            
               
                  Ex
                  Ex
                  Ex
               
               
                  2007 91 10
                  2007 99 20
                  2007 99 31
               
               
                  90
                  90
                  95
                  99
                  95
                  99
                  95
                  99
                  02
                  04
                  06
                  17
                  19
                  24
                  27
                  30
                  34
                  37
                  40
                  44
                  47
                  52
                  56
                  75
                  85
               
               
                  Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné nebo ořechové protlaky (pyré) a ovocné nebo ořechové pasty, získané vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (bez homogenizačních přípravků), obsahující 70 % hmotnostních nebo více sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza)
               
            
            
               
                  Ex
               
               
                  2007 99 33
               
            
            
               
                  Ex
               
               
                  2007 99 35
               
            
            
               
                  Ex
               
               
                  2007 99 39
               
            
            
               
                  Ex
               
               
                  2009 11 11
               
               
                  19
                  99
               
               
                  Ovocné nebo zeleninové šťávy, v hodnotě nepřesahující 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti a s obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních
               
            
            
               
                  Ex
               
               
                  2009 11 91
                  2009 19 11
               
               
                  29
                  39
                  59
                  79
               
            
            
               
                  Ex
               
               
                  2009 19 91
                  2009 29 11
               
               
                  19
                  99
               
               
                   
               
            
            
               
                  Ex
               
               
                  2009 29 91
                  2009 39 11
               
               
                  19
                  99
               
               
                   
               
            
            
               
                  Ex
               
               
                  2009 39 51
                  2009 39 91
                  2009 49 11
               
               
                  19
                  99
               
               
                   
               
            
            
               
                  Ex
               
               
                  2009 49 91
                  2009 81 11
                  2009 81 51
               
               
                  90
               
               
                   
               
            
            
               
                  Ex
               
               
                  2009 89 11
               
               
                  19
                  99
                  29
                  39
                  59
                  79
               
               
                   
               
            
            
               
                  Ex
               
               
                  2009 89 35
               
            
            
               
                   
               
               
                  2009 89 61
                  2009 89 86
               
               
                   
               
               
                   
               
            
            
               
                  Ex
                  Ex
               
               
                  2009 90 11
                  2009 90 21
               
               
                  90
                  19
                  99
               
               
                  Směsi šťáv, v hodnotě nepřesahující 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti a s obsahem přidaného cukru převyšujícím 30 % hmotnostních
               
            
            
               
                   
               
               
                  2009 90 31
                  2009 90 71
                  2009 90 94
               
               
                   
               
            
            
               
                  Ex
                  Ex
               
               
                  2101 12 98
                  2101 20 98
               
               
                  92
                  85
               
               
                  Přípravky na bázi kávy, čaje nebo maté, obsahující nejméně 70 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza
               
            
            
               
                  Ex
               
               
                  2106 90 98
               
               
                  26
                  33
                  34
                  38
                  53
                  55
               
               
                  Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza
               
            
            
               
                  Ex
               
               
                  3302 10 29
               
               
                  10
               
               
                  Přípravky na bázi vonných látek používané k výrobě nápojů, obsahující všechny aromatické složky charakterizující nápoj, druhy používané k výrobě nápojů, o skutečném obsahu alkoholu nepřesahujícím 0,5 % objemových, obsahujících více než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, 5 % hmotnostních glukózy nebo škrobu, obsahující nejméně 70 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza
               
            
            
               
                  09.7534
               
               
                   
               
               
                  2208 40 51
               
               
                   
               
               
                  Rum s obsahem těkavých látek, jiných než ethylalkohol a methylalkohol, rovnajícím se nebo převyšujícím 225 g/hl čistého alkoholu (s přípustnou odchylkou 10 %), v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry
               
               
                  1.1.–31.12.
               
               
                  250 hektolitrů (4)
                  
               
               
                  0
               
            
            
               
                  2208 40 99
               
               
                   
               
               
                  Rum v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry, v hodnotě nepřesahující 2 EUR za litr čistého alkoholu
               
            
         
      
      
      
         (1)  S každoročním nárůstem o 1 110 metrických tun od 1.1.2018
      
         (2)  S každoročním nárůstem o 450 metrických tun od 1.1.2018
      
         (3)  S každoročním nárůstem o 150 metrických tun, vyjádřeno ekvivalentem surového cukru, od 1.1.2018
      
         (4)  S každoročním nárůstem o 10 hektolitrů od 1.1.2018
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.