Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/757 ze dne 28. dubna 2017 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce dubna 2017 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 757/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 113/42
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/757
   ze dne 28. dubna 2017
   o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce dubna 2017 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 188 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1273/2011 (2) byly otevřeny některé dovozní celní kvóty pro rýži a zlomkovou rýži rozčleněné podle země původu a rozdělené na několik podobdobí v souladu s přílohou I uvedeného prováděcího nařízení, a zároveň byl stanoven způsob správy těchto kvót.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Pro kvótu stanovenou v čl. 1 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011 je druhým podobdobím měsíc duben.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Ze sdělení zaslaného podle čl. 8 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011 vyplývá, že žádosti o kvótu s pořadovým číslem 09.4130 podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce dubna 2017 podle čl. 4 odst. 1 uvedeného prováděcího nařízení se týkají množství, které přesahuje dostupné množství. Je proto nutné určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a stanovit přídělový koeficient, který se použije na množství požadovaná pro příslušnou kvótu a vypočítá se podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Z uvedeného sdělení dále vyplývá, že žádosti o kvóty s pořadovými čísly 09.4127, 09.4128 a 09.4129 podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce dubna 2017 podle čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011 se týkají množství, která jsou nižší než množství dostupná.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Pro kvóty s pořadovým číslem 09.4127, 09.4128, 09.4129 a 09.4130 je také třeba stanovit celkové množství dostupné pro následující podobdobí podle čl. 5 prvního pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Za účelem zajištění účinné správy postupu vydávání dovozních licencí by toto nařízení mělo vstoupit v platnost okamžitě po vyhlášení,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Pro žádosti o dovozní licence pro rýži v rámci kvóty s pořadovým číslem 09.4130 uvedené v prováděcím nařízení (EU) č. 1273/2011, které byly podány během prvních deseti pracovních dnů měsíce dubna 2017, se vydají licence pro požadovaná množství, jež se vynásobí koeficienty přidělení stanovenými v příloze tohoto nařízení.
   2.   Celkové množství dostupné v rámci kvót s pořadovými čísly 09.4127, 09.4128, 09.4129 a 09.4130 uvedených v prováděcím nařízení (EU) č. 1273/2011 pro následující podobdobí je stanoveno v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 28. dubna 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Jerzy PLEWA
         
            generální ředitel
         
         
            Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011 ze dne 7. prosince 2011 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže (Úř. věst. L 325, 8.12.2011, s. 6).
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Množství, která se mají přidělit na podobdobí měsíce dubna 2017, a množství dostupná pro následující podobdobí podle prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011
      
      Kvóta pro celoomletou nebo poloomletou rýži kódu KN 1006 30 podle čl. 1 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Původ
               
               
                  Pořadové číslo
               
               
                  Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce dubna 2017
               
               
                  Celkové množství dostupné pro podobdobí měsíce července 2017 (v kg)
               
            
            
               
                  Spojené státy
               
               
                  09.4127
               
               
                  — (1)
                  
               
               
                  17 808 482
               
            
            
               
                  Thajsko
               
               
                  09.4128
               
               
                  — (1)
                  
               
               
                  8 909 652
               
            
            
               
                  Austrálie
               
               
                  09.4129
               
               
                  — (1)
                  
               
               
                  911 500
               
            
            
               
                  Jiného původu
               
               
                  09.4130
               
               
                  0,695296 %
               
               
                  0
               
            
         
      
      
      
         (1)  Žádosti se vztahují na množství, která jsou menší než množství dostupná nebo se jim rovnají: všechny žádosti jsou tedy přípustné.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.