Nařízení Rady (EU) 2017/762 ze dne 25. dubna 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 479/2013 o upuštění od požadavku podat vstupní a výstupní souhrnné celní prohlášení pro zboží Unie přepravované neumským koridorem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 762/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 114/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/762
      ze dne 25. dubna 2017,
      kterým se mění nařízení (EU) č. 479/2013 o upuštění od požadavku podat vstupní a výstupní souhrnné celní prohlášení pro zboží Unie přepravované neumským koridorem
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na akt o přistoupení Chorvatska, a zejména na článek 43 tohoto aktu,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  V čl. 4 písm. a) nařízení Rady (EU) č. 479/2013 (1) se stanoví upuštění od požadavku podat vstupní a výstupní souhrnné celní prohlášení pro zboží Unie přepravované neumským koridorem, pokud celková hodnota zásilky zboží Unie nepřesahuje 10 000 EUR a pokud jsou ke zboží Unie přiloženy faktury nebo přepravní doklady, které splňují podmínky stanovené v písmenu b) uvedeného článku (dále jen „upuštění od požadavku“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Prahová hodnota 10 000 EUR byla stanovena odkazem na stejnou prahovou hodnotu stanovenou v čl. 317 odst. 4 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (2).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Poté co vstoupil v platnost celní kodex Unie stanovený v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (3), byl čl. 317 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2454/93 nahrazen čl. 126 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (4), kterým se stanoví jako prahová hodnota 15 000 EUR. K zajištění jednotného uplatňování celních předpisů Unie je proto třeba sladit oblast působnosti upuštění od požadavku s s uvedenou prahovou hodnotou.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Z důvodů právní jistoty a srozumitelnosti by měly být aktualizovány určité odkazy uvedené v nařízení (EU) č. 479/2013.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Nařízení (EU) č. 479/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení (EU) č. 479/2013 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V článku 2 se bod 1 nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „1)
                           
                           
                              „zbožím Unie“ zboží vymezené v čl. 5 bodě 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (*1);
                           
                        
                     
                  
                  
                     (*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).“"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Článek 4 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v písmenu a) se slova „nepřesáhne 10 000 EUR“ nahrazují slovy „nepřesáhne 15 000 EUR“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v písmenu b) se bod i) nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „i)
                                       
                                       
                                          obsahují alespoň údaje uvedené v čl. 126 odst. 2 prvním pododstavci nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (*2),
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 (*2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).“"

                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Lucemburku dne 25. dubna 2017.
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            I. BORG
         
      
      
      
         (1)  Nařízení Rady (EU) č. 479/2013 ze dne 13. května 2013 o upuštění od požadavku podat vstupní a výstupní souhrnné celní prohlášení pro zboží Unie přepravované neumským koridorem (Úř. věst. L 139, 25.5.2013, s. 1).
      
         (2)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).
      
         (4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.