Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/772 ze dne 3. května 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 908/2014, pokud jde o seznam opatření, u nichž mají být zveřejněny některé údaje o příjemcích

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 772/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 115/43
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/772
   ze dne 3. května 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 908/2014, pokud jde o seznam opatření, u nichž mají být zveřejněny některé údaje o příjemcích
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na článek 114 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 111 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013 jsou členské státy povinny zveřejňovat údaje o příjemcích finančních prostředků z Evropského zemědělského záručního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, a to mimo jiné včetně výše vyplacených částek, které příjemce obdržel za každé opatření financované z těchto fondů, a povahy a popisu každého opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Článek 57 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 (2) stanoví podrobnější údaje, které musí být v souvislosti s těmito opatřeními zveřejněny, a odkazuje na přílohu XIII uvedeného nařízení, která obsahuje seznam příslušných opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V důsledku ruského zákazu dovozu zemědělských produktů a potravin pocházejících z Unie a nižšího růstu celosvětové poptávky po mléce a mléčných výrobcích, zejména v důsledku poklesu vývozu do Číny, přijala Komise opatření v odvětví živočišné výroby nezbytná k řešení situace na trhu podle čl. 219 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (3). Tato opatření jsou stanovena v nařízeních Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1853 (4), (EU) 2016/1612 (5) a (EU) 2016/1613 (6). Tato opatření byla poskytnuta jako opatření na podporu zemědělských trhů v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1306/2013 a vztahují se na rozpočtový rok 2016 nebo 2017, ale nejsou zahrnuta do seznamu v příloze XIII prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014. Proto je vhodné je do uvedeného seznamu zařadit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 908/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru zemědělských fondů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V příloze XIII prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014 se doplňuje nový bod 10, který zní:
   
      
         
         
         
            
               
                  „10.
               
               
                  Opatření poskytnutá v odvětví živočišné výroby podle čl. 219 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 jako opatření na podporu zemědělských trhů v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1306/2013.“
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 3. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. srpna 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 59).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).
   
      (4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1853 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby (Úř. věst. L 271, 16.10.2015, s. 25).
   
      (5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka (Úř. věst. L 242, 9.9.2016, s. 4).
   
      (6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1613 ze dne 8. září 2016, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby (Úř. věst. L 242, 9.9.2016, s. 10).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.