Nařízení Komise (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 776/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 116/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/776
      ze dne 4. května 2017,
      kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (1), a zejména na čl. 37 odst. 5 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  V tabulce 3.1 v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 je uveden seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek na základě kritérií stanovených v částech 2 až 5 přílohy I uvedeného nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) byly v souladu s článkem 37 nařízení (ES) č. 1272/2008 předloženy návrhy na nové, aktualizované nebo zrušené harmonizované klasifikace a označení některých látek. Na základě stanovisek k těmto návrhům, která vydal Výbor pro posuzování rizik (RAC) působící v rámci Evropské agentury pro chemické látky, jakož i připomínek zúčastněných stran, je vhodné zavést, aktualizovat či zrušit harmonizované klasifikace a označení některých látek.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  K určení klasifikace pro akutní toxicitu pro lidské zdraví, pokud jde o směsi obsahující látky klasifikované jako akutně toxické, se převážně používají odhady akutní toxicity (ATE). Začlenění harmonizovaných hodnot ATE do položek uvedených v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008 by usnadnilo harmonizaci klasifikace směsí a poskytlo podporu orgánům odpovědným za prosazování. Hodnoty ATE harmonizované podle článku 37 by měly být doplněny do předposledního sloupce tabulky 3.1 v části 3 přílohy VI uvedeného nařízení. Podle čl. 38 odst. 1 písm. e) se tyto hodnoty mají uvádět ve stanoviscích a rozhodnutích týkajících se harmonizovaných klasifikací. Název sloupce tabulky 3.1 v části 3 a bod 1.1.2.3 v části 1 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 by proto měly být změněny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Dodržování nových harmonizovaných klasifikací a nového ustanovení o ATE v bodě 1.1.2.3 části 1 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 by nemělo být požadováno ihned, jelikož dodavatelé budou potřebovat určité časové období na to, aby přizpůsobili označování a balení látek a směsí novým klasifikacím a prodali stávající zásoby. Uvedené období bude rovněž nutné k tomu, aby se dodavatelé mohli přizpůsobit dalším legislativním povinnostem, které vyplývají z nových harmonizovaných klasifikací látek, např. povinnostem stanoveným v čl. 22 písm. f) nebo v článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2), v článku 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (3) nebo v článku 44 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (4), a aby je mohli splnit.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Tabulka 3.2 v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008, která uvádí seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek na základě kritérií stanovených ve směrnici Rady 67/548/EHS (5), byla s účinností od 1. června 2017 zrušena. Z důvodu konzistentnosti by odkazy na tabulku 3.2 v částech 1 a 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 měly být zrušeny s účinností od téhož data. Z důvodu přehlednosti by tabulka 3.1 v příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008 měla být označena jako tabulka 3 a všechny odkazy na tabulku 3.1 v uvedené příloze by měly být odpovídajícím způsobem změněny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Směrnice Rady 67/548/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES (6) byly s účinností ode dne 1. června 2015 zrušeny. Z důvodu konzistentnosti by odkazy na uvedené směrnice v úvodní části a v částech 1 a 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 měly být odstraněny současně s provedením změn týkajících se odkazů na tabulky 3.1 a 3.2 v příloze VI uvedeného nařízení, a to s účinností ode dne 1. června 2017, což je datum stanovené v čl. 61 odst. 4 nařízení (ES) č. 1272/2008, před nímž nemusí být látky klasifikované, označené a zabalené podle směrnice 1999/45/ES a uvedené na trh před 1. červnem 2015 znovu označeny a zabaleny podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 1272/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  V souladu s přechodnými ustanoveními nařízení (ES) č. 1272/2008, která umožňují dobrovolně použít nová ustanovení dříve, by dodavatelé měli mít možnost použít nové harmonizované klasifikace a odpovídajícím způsobem dobrovolně přizpůsobit označování a balení před lhůtou k dosažení souladu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Příloha VI nařízení (ES) č. 1272/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      2.   Toto nařízení se použije od 1. prosince 2018.
      Bod 1, bod 2 písm. a), b), d), e), f), g), h), i) a j) a bod 3 písm. a) a b) přílohy se použijí ode dne 1. června 2017.
      3.   Odchylně od odstavce 2 mohou být látky a směsi před dnem 1. prosince 2018 klasifikovány, označovány a baleny v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 ve znění tohoto nařízení.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 4. května 2017
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1).
      
         (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).
      
         (5)  Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. L 196, 16.8.1967, s. 1).
      
         (6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků (Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         Příloha VI nařízení (ES) č. 1272/2008 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     úvodní odstavce se nahrazují tímto:
                     „Část 1 této přílohy obsahuje úvod k seznamu harmonizovaných klasifikací a označení včetně informací uvedených pro každý záznam a souvisejících klasifikací a standardních vět o nebezpečnosti v tabulce 3.
                     Část 2 této přílohy stanoví obecné zásady přípravy dokumentace k návrhu a odůvodnění harmonizované klasifikace a označování látek na úrovni Unie.
                     Část 3 této přílohy obsahuje seznam nebezpečných látek, pro něž byly na úrovni Unie stanoveny harmonizovaná klasifikace a označení. Klasifikace a označení v tabulce 3 vychází z kritérií stanovených v příloze I tohoto nařízení.“;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     část 1 se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 název bodu 1.1.2 se nahrazuje tímto:
                                 „1.1.2   
                                       Informace týkající se klasifikace a označení jednotlivých záznamů v tabulce 3“;
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 bod 1.1.2.3 se nahrazuje tímto:
                                 „1.1.2.3   Specifické koncentrační limity, multiplikační faktory a odhady akutní toxicity (ATE)
                                 
                                 Pokud se specifické koncentrační limity (SCL) liší pro některou kategorii od obecných koncentračních limitů uvedených v příloze I, jsou uvedeny v samostatném sloupci spolu s příslušnou klasifikací pomocí stejných kódů jako v bodě 1.1.2.1.1. V tomtéž sloupci tabulky 3 jsou rovněž uvedeny harmonizované odhady akutní toxicity (ATE). Výrobce, dovozce nebo následný uživatel musí tyto specifické koncentrační limity a harmonizované odhady akutní toxicity použít na klasifikaci směsi obsahující tuto látku. Při použití odhadu akutní toxicity se použije vzorec pro aditivitu podle bodu 3.1.3.6 přílohy I. Pokud v této příloze specifické koncentrační limity pro určitou kategorii uvedeny nejsou, použijí se pro klasifikaci látek obsahujících nečistoty, přídatné látky či jednotlivých složek nebo pro klasifikaci směsí obecné koncentrační limity uvedené v příloze I. Pokud harmonizované hodnoty ATE pro akutní toxicitu chybí, správná hodnota se stanoví na základě dostupných údajů.
                                 Není-li uvedeno jinak, jsou uvedené koncentrační limity vyjádřeny jako procentní podíl hmotnosti látky na hmotnosti celé směsi.
                                 Pokud byl pro chemické látky klasifikované jako nebezpečné pro vodní prostředí v kategoriích Akutní toxicita pro vodní prostředí 1 nebo Chronická toxicita pro vodní prostředí 1 harmonizován multiplikační faktor, je tento multiplikační faktor uveden v tabulce 3 ve stejném sloupci jako specifické koncentrační limity. V případě, že multiplikační faktory pro kategorie Akutní toxicita pro vodní prostředí 1 a Chronická toxicita pro vodní prostředí 1 byly harmonizovány, uvedou se oba faktory na stejném řádku, jako je jejich příslušné rozlišení. Pokud je v tabulce 3 uveden jediný multiplikační faktor a látka je klasifikována v kategorii Akutní toxicita pro vodní prostředí 1 a Chronická toxicita pro vodní prostředí 1, musí výrobce, dovozce nebo následný uživatel použít tento multiplikační faktor na klasifikaci směsi obsahující tuto látku, pokud jde o akutní a dlouhodobou nebezpečnost pro vodní prostředí za použití sumační metody. Není-li v tabulce 3 uveden žádný multiplikační faktor, stanoví jej výrobce, dovozce nebo následný uživatel na základě dostupných údajů o dané látce. Bližší informace o stanovení a použití multiplikačního faktoru jsou uvedeny v bodě 4.1.3.5.5.5 přílohy I.“;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 bod 1.1.3.1 se mění takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             poznámka E se zrušuje;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             poznámka K se nahrazuje tímto:
                                             
                                                „Poznámka K:
                                             
                                             Klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních buta-1,3-dienu (číslo EINECS 203-450-8). Pokud není látka klasifikována jako karcinogen nebo mutagen, měly by se použít alespoň pokyny pro bezpečné zacházení (P102-)P210-P403. Tato poznámka se vztahuje pouze na některé složité látky uvedené v části 3, které vznikají při zpracování ropy.“;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iii)
                                          
                                          
                                             poznámka P se nahrazuje tímto:
                                             
                                                „Poznámka P:
                                             
                                             Klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní není povinná, jestliže lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních benzenu (číslo EINECS 200-753-7).
                                             Není-li látka klasifikována jako karcinogenní, použijí se alespoň pokyny pro bezpečné zacházení (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.
                                             Tato poznámka se vztahuje pouze na některé složité látky uvedené v části 3, které vznikají při zpracování ropy.“;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iv)
                                          
                                          
                                             poznámka S se nahrazuje tímto:
                                             
                                                „Poznámka S:
                                             
                                             Tato látka nemusí být opatřena štítkem podle článku 17 (viz bod 1.3 přílohy I) (tabulka 3).“;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             v)
                                          
                                          
                                             v poznámce U se název nahrazuje tímto:
                                             
                                                „Poznámka U (tabulka 3):“;
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 bod 1.1.3.2 se mění takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             poznámka 1 nahrazuje tímto:
                                             
                                                „Poznámka 1:
                                             
                                             Uvedené koncentrace nebo, nejsou-li koncentrace uvedeny, obecné koncentrace stanovené v tomto nařízení jsou vyjádřeny v hmotnostních procentech kovového prvku vztažených k celkové hmotnosti směsi.“;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             doplňuje se poznámka 8, která zní:
                                             
                                                „Poznámka 8:
                                             
                                             Klasifikace směsi jako karcinogenní není povinná, jestliže lze prokázat, že maximální teoretická koncentrace uvolnitelného formaldehydu bez ohledu na zdroj je ve směsi, jak je uváděna na trh, nižší než 0,1 %.“;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iii)
                                          
                                          
                                             doplňuje se poznámka 9, která zní:
                                             
                                                „Poznámka 9:
                                             
                                             Klasifikace směsi jako mutagenní není povinná, jestliže lze prokázat, že maximální teoretická koncentrace uvolnitelného formaldehydu bez ohledu na zdroj je ve směsi, jak je uváděna na trh, nižší než 1 %.“;
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 e)
                              
                              
                                 bod 1.1.4 se zrušuje;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 f)
                              
                              
                                 název bodu 1.2 se nahrazuje tímto:
                                 „1.2   Klasifikace a standardní věty o nebezpečnosti v tabulce 3 vyplývající z převodu klasifikací uvedených v příloze I směrnice 67/548/EHS“;
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 g)
                              
                              
                                 bod 1.2.1 se nahrazuje tímto:
                                 „1.2.1   
                                       Minimální klasifikace
                                    
                                 
                                 Pro některé třídy nebezpečnosti, včetně akutní toxicity a toxicity pro specifické cílové orgány při opakované expozici, neodpovídá klasifikace podle kritérií ve směrnici 67/548/EHS přesně zařazení do třídy a kategorie nebezpečnosti podle tohoto nařízení. V těchto případech se klasifikace v této příloze považuje za minimální klasifikaci. Tato klasifikace se použije, není-li splněna žádná z těchto podmínek:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             výrobce nebo dovozce má přístup k údajům nebo jiným informacím uvedeným v části 1 přílohy I, které v porovnání s minimální klasifikací vedou k zařazení do závažnější kategorie. Pak se musí použít zařazení do závažnější kategorie;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             —
                                          
                                          
                                             minimální klasifikaci lze dále zpřesnit na základě převodní tabulky v příloze VII, je-li výrobci nebo dovozci znám fyzikální stav látky použité při zkoušce akutní inhalační toxicity. Klasifikace získaná z přílohy VII poté nahradí minimální klasifikaci uvedenou v této příloze, jestliže se tato liší.
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 Minimální klasifikace pro kategorii je v tabulce 3 ve sloupci „Klasifikace“ označena hvězdičkou (*).
                                 Odkaz hvězdičkou (*) lze nalézt rovněž ve sloupci „Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE“ jako upozornění na to, že u dotyčného záznamu existovaly specifické koncentrační limity pro akutní toxicitu podle směrnice 67/548/EHS. Tyto koncentrační limity nelze „převádět“ na koncentrační limity podle tohoto nařízení, zejména pokud je stanovena minimální klasifikace. Je-li však uvedena hvězdička (*), může být klasifikace akutní toxicity u tohoto záznamu hodna zvláštního zřetele.“;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 h)
                              
                              
                                 bod 1.2.2 se nahrazuje tímto:
                                 „1.2.2   
                                       Nelze vyloučit cestu expozice
                                    
                                 
                                 Pro některé třídy nebezpečnosti, např. toxicity pro specifické cílové orgány (STOT), by se ve standardní větě o nebezpečnosti měla uvést cesta expozice pouze tehdy, je-li přesvědčivě prokázáno, že žádná jiná cesta expozice nemůže vyvolat nebezpečí podle kritérií v příloze I. Podle směrnice 67/548/EHS byla cesta expozice uvedena tehdy, pokud existovaly údaje odůvodňující klasifikaci R48 pro danou cestu expozice. Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS udávající cestu expozice byla převedena do příslušné třídy a kategorie podle tohoto nařízení, avšak s obecnou standardní větou o nebezpečnosti, která cestu expozice neupřesňuje, jelikož nejsou k dispozici potřebné informace.
                                 Tyto standardní věty o nebezpečnosti jsou v tabulce 3 označeny dvěma hvězdičkami (**).“;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 i)
                              
                              
                                 bod 1.2.3 se nahrazuje tímto:
                                 „1.2.3   
                                       Standardní věty o nebezpečnosti pro toxicitu pro reprodukci
                                    
                                 
                                 Standardní věty o nebezpečnosti H360 a H361 udávají pro účinky na reprodukční schopnost a/nebo vývojové vady obecnou informaci: „Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky/Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky“. Podle kritérií lze obecnou standardní větu o nebezpečnosti nahradit standardní větou o nebezpečnosti, která v souladu s bodem 1.1.2.1.2 uvádí konkrétní obávaný účinek. Není-li uvedeno jiné členění, neexistují pro takový účinek důkazy, prokazatelné údaje nebo údaje vůbec a na takové členění se vztahují povinnosti podle čl. 4 odst. 3.
                                 Aby nedošlo ke ztrátě informací z harmonizovaných klasifikací pro reprodukční schopnost a vývojové vady podle směrnice 67/548/EHS, byly klasifikace převedeny pouze pro účinky klasifikované podle uvedené směrnice.
                                 Tyto standardní věty o nebezpečnosti jsou v tabulce 3 označeny třemi hvězdičkami (***).“;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 j)
                              
                              
                                 bod 1.2.4 se nahrazuje tímto:
                                 „1.2.4   
                                       Správnou klasifikaci na základě fyzikální nebezpečnosti nebylo možno stanovit
                                    
                                 
                                 U některých záznamů nebylo možno stanovit správnou klasifikaci na základě fyzikální nebezpečnosti, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje pro uplatnění klasifikačních kritérií podle tohoto nařízení. Takový záznam může být přiřazen do jiné (i vyšší) kategorie nebo dokonce do jiné třídy nebezpečnosti, než je uvedeno. Správná klasifikace musí být potvrzena pomocí zkoušek.
                                 Záznamy, u nichž je třeba potvrdit fyzikální nebezpečnost pomocí zkoušek, jsou v tabulce 3 označeny čtyřmi hvězdičkami (****).“;
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3)
                  
                  
                     část 3 se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 nadpis části 3 se nahrazuje tímto:„3.   ČÁST 3: TABULKA S HARMONIZOVANOU KLASIFIKACÍ A OZNAČOVÁNÍM“;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 úvodní odstavce se zrušují;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 název tabulky 3.1 se nahrazuje tímto:
                                 
                                    „Tabulka 3
                                 
                                 
                                    Seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek“;
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 tabulka 3 se mění takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             název předposledního sloupce se nahrazuje tímto: „Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE“;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             položky odpovídající indexovým číslům 006-046-00-8, 604-057-00-8, 605-023-00-5, 606-041-00-6, 607-123-00-4, 608-055-00-8, 612-150-00-X, 613-318-00-5, 614-001-00-4, 615-013-00-2, 616-006-00-7, 616-094-00-7 a 650-032-00-X se nahrazují těmito odpovídajícími položkami:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         Indexové číslo
                                                      
                                                      
                                                         Mezinárodní identifikace chemických látek
                                                      
                                                      
                                                         Číslo ES
                                                      
                                                      
                                                         Číslo CAS
                                                      
                                                      
                                                         Klasifikace
                                                      
                                                      
                                                         Označení
                                                      
                                                      
                                                         Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE
                                                      
                                                      
                                                         Poznámky
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti
                                                      
                                                      
                                                         Kódy standardních vět o nebezpečnosti
                                                      
                                                      
                                                         Kódy výstražných symbolů a signálních slov
                                                      
                                                      
                                                         Kódy standardních vět o nebezpečnosti
                                                      
                                                      
                                                         Kódy doplň. standardních vět o nebezpečnosti
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „006-046-00-8
                                                      
                                                      
                                                         bendiokarb (ISO);
                                                         2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl-N-methylkarbamát;
                                                         2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl-methylkarbamát
                                                      
                                                      
                                                         245-216-8
                                                      
                                                      
                                                         22781-23-3
                                                      
                                                      
                                                         Acute Tox. 3
                                                         Acute Tox. 3
                                                         Acute Tox. 2
                                                         Aquatic Acute 1
                                                         Aquatic Chronic 1
                                                      
                                                      
                                                         H331
                                                         H311
                                                         H300
                                                         H400
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                         GHS06
                                                         GHS09
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H331
                                                         H311
                                                         H300
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         M = 10
                                                         M = 100“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „604-057-00-8
                                                      
                                                      
                                                         reakční směs: izomery 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-5/6-dodecyl-4-methylfenolu; izomery 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-5(6)-tetrakosylfenolu; izomery 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-5,6-didodecyl-4-methylfenolu
                                                      
                                                      
                                                         401-680-5
                                                      
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Aquatic Chronic 4
                                                      
                                                      
                                                         H413
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         H413“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „605-023-00-5
                                                      
                                                      
                                                         5-chlor-2-(4-chlorfenoxy)fenol;
                                                         [DCPP]
                                                      
                                                      
                                                         429-290-0
                                                      
                                                      
                                                         3380-30-1
                                                      
                                                      
                                                         Eye Dam. 1
                                                         Aquatic Acute 1
                                                         Aquatic Chronic 1
                                                      
                                                      
                                                         H318
                                                         H400
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                         GHS05
                                                         GHS09
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H318
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         M = 10
                                                         M = 10“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „606-041-00-6
                                                      
                                                      
                                                         2-methyl-1-[4-(methylsulfanyl)fenyl]-2-morfolinopropan-1-on
                                                      
                                                      
                                                         400-600-6
                                                      
                                                      
                                                         71868-10-5
                                                      
                                                      
                                                         Repr. 1B
                                                         Acute Tox. 4 *
                                                         Aquatic Chronic 2
                                                      
                                                      
                                                         H360FD
                                                         H302
                                                         H411
                                                      
                                                      
                                                         GHS08
                                                         GHS07
                                                         GHS09
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H360FD
                                                         H302
                                                         H411“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „607-123-00-4
                                                      
                                                      
                                                         2,3-epoxypropyl-methakrylát;
                                                         glycidyl-methakrylát
                                                      
                                                      
                                                         203-441-9
                                                      
                                                      
                                                         106-91-2
                                                      
                                                      
                                                         Carc. 1B
                                                         Muta. 2
                                                         Repr. 1B
                                                         Acute Tox. 3
                                                         Acute Tox. 4
                                                         STOT SE 3
                                                         STOT RE 1
                                                         Eye Dam. 1
                                                         Skin Corr. 1C
                                                         Skin Sens. 1
                                                      
                                                      
                                                         H350
                                                         H341
                                                         H360F
                                                         H311
                                                         H302
                                                         H335
                                                         H372 (dýchací cesty) (vdechnutí)
                                                         H318
                                                         H314
                                                         H317
                                                      
                                                      
                                                         GHS08
                                                         GHS06
                                                         GHS05
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H350
                                                         H341
                                                         H360F
                                                         H311
                                                         H302
                                                         H335
                                                         H372 (dýchací cesty) (vdechnutí)
                                                         H314
                                                         H317
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         D“
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „608-055-00-8
                                                      
                                                      
                                                         fipronil (ISO);
                                                         (±)-5-amino-1-(2,6-dichlor-α,α,α-(trifluormethyl)fenyl]-4-[(trifluormethyl)sulfinyl]pyrazol-3-karbonitril
                                                      
                                                      
                                                         424-610-5
                                                      
                                                      
                                                         120068-37-3
                                                      
                                                      
                                                         Acute Tox. 3*
                                                         Acute Tox. 3*
                                                         Acute Tox. 3*
                                                         STOT RE 1
                                                         Aquatic Acute 1
                                                         Aquatic Chronic 1
                                                      
                                                      
                                                         H301
                                                         H311
                                                         H331
                                                         H372*
                                                         H400
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                         GHS06
                                                         GHS08
                                                         GHS09
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H301
                                                         H311
                                                         H331
                                                         H372*
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         M = 1 000
                                                         M = 10 000 “
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „612-150-00-X
                                                      
                                                      
                                                         spiroxamin (ISO);
                                                         
                                                            N-[(8-terc-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]dekan-2-yl)methyl]-N-ethylpropan-1-amin
                                                      
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         118134-30-8
                                                      
                                                      
                                                         Repr. 2
                                                         Acute Tox. 4
                                                         Acute Tox. 4
                                                         Acute Tox. 4
                                                         STOT RE 2
                                                         Skin Irrit. 2
                                                         Skin Sens. 1
                                                         Aquatic Acute 1
                                                         Aquatic Chronic 1
                                                      
                                                      
                                                         H361d
                                                         H332
                                                         H312
                                                         H302
                                                         H373 (oči)
                                                         H315
                                                         H317
                                                         H400
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                         GHS08
                                                         GHS07
                                                         GHS09
                                                         Wng
                                                      
                                                      
                                                         H361d
                                                         H332
                                                         H312
                                                         H302
                                                         H373 (oči)
                                                         H315
                                                         H317
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         M = 100
                                                         M = 100“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „613-318-00-5
                                                      
                                                      
                                                         fenpyrazamin (ISO);
                                                         
                                                            S-allyl-5-amino-2,3-dihydro-2-isopropyl-3-oxo-4-(o-tolyl)pyrazol-1-karbothioát;
                                                         
                                                            S-allyl-5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylfenyl)-3-oxo-2,3-dihydropyrazol-1-karbothioát
                                                      
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         473798-59-3
                                                      
                                                      
                                                         Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
                                                      
                                                      
                                                         H400
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                         GHS09
                                                         Wng
                                                      
                                                      
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         M = 10
                                                         M = 1“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „614-001-00-4
                                                      
                                                      
                                                         nikotin (ISO);
                                                         3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin
                                                      
                                                      
                                                         200-193-3
                                                      
                                                      
                                                         54-11-5
                                                      
                                                      
                                                         Acute Tox. 2
                                                         Acute Tox. 2
                                                         Acute Tox. 2
                                                         Aquatic Chronic 2
                                                      
                                                      
                                                         H330
                                                         H310
                                                         H300
                                                         H411
                                                      
                                                      
                                                         GHS06
                                                         GHS09
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H330
                                                         H310
                                                         H300
                                                         H411
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         inhalační:
                                                         ATE = 0,19 mg/L (prach nebo mlha)
                                                         dermální:
                                                         ATE = 70 mg/kg
                                                         orální:
                                                         ATE (*1) = 5 mg/kg“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „615-013-00-2
                                                      
                                                      
                                                         kyanamid;
                                                         karbonitril
                                                      
                                                      
                                                         206-992-3
                                                      
                                                      
                                                         420-04-2
                                                      
                                                      
                                                         Carc. 2
                                                         Repr. 2
                                                         Acute Tox. 3
                                                         Acute Tox. 3
                                                         STOT RE 2
                                                         Skin Corr. 1
                                                         Skin Sens. 1
                                                         Eye Dam. 1
                                                         Aquatic Chronic 3
                                                      
                                                      
                                                         H351
                                                         H361fd
                                                         H311
                                                         H301
                                                         H373 (štítná žláza)
                                                         H314
                                                         H317
                                                         H318
                                                         H412
                                                      
                                                      
                                                         GHS08
                                                         GHS06
                                                         GHS05
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H351
                                                         H361fd
                                                         H311
                                                         H301
                                                         H373 (štítná žláza)
                                                         H314
                                                         H317
                                                         H412“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „616-006-00-7
                                                      
                                                      
                                                         dichlofluanid (ISO);
                                                         
                                                            N-[(dichlorfluormethyl)thio]-N′,N′-dimethyl-N-fenylsulfamid; N-[(dichlorfluormethyl)sulfanyl]-N-fenyl-N′,N′-dimethylsulfamid
                                                      
                                                      
                                                         214-118-7
                                                      
                                                      
                                                         1085-98-9
                                                      
                                                      
                                                         Acute Tox. 4
                                                         Eye Irrit. 2
                                                         Skin Sens. 1
                                                         Aquatic Acute 1
                                                      
                                                      
                                                         H332
                                                         H319
                                                         H317
                                                         H400
                                                      
                                                      
                                                         GHS07
                                                         GHS09
                                                         Wng
                                                      
                                                      
                                                         H332
                                                         H319
                                                         H317
                                                         H400
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         M = 10“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „616-094-00-7
                                                      
                                                      
                                                         3,3′-dicyklohexyl-1,1′-[methylendi(4,1-fenylen)]dimočovina
                                                      
                                                      
                                                         406-370-3
                                                      
                                                      
                                                         58890-25-8
                                                      
                                                      
                                                         Aquatic Chronic 4
                                                      
                                                      
                                                         H413
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         H413“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „650-032-00-X
                                                      
                                                      
                                                         cyprokonazol (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorfenyl)-3-cyklopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol
                                                      
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         94361-06-5
                                                      
                                                      
                                                         Repr. 1B
                                                         Acute Tox. 3
                                                         STOT RE 2
                                                         Aquatic Acute 1
                                                         Aquatic Chronic 1
                                                      
                                                      
                                                         H360D
                                                         H301
                                                         H373 (játra)
                                                         H400
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                         GHS08
                                                         GHS06
                                                         GHS09
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H360D
                                                         H301
                                                         H373 (játra)
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         M = 10
                                                         M = 1“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iii)
                                          
                                          
                                             následující položky se vkládají v souladu s posloupností položek stanovených v tabulce 3:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         Indexové číslo
                                                      
                                                      
                                                         Mezinárodní identifikace chemických látek
                                                      
                                                      
                                                         Číslo ES
                                                      
                                                      
                                                         Číslo CAS
                                                      
                                                      
                                                         Klasifikace
                                                      
                                                      
                                                         Označení
                                                      
                                                      
                                                         Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE
                                                      
                                                      
                                                         Poznámky
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti
                                                      
                                                      
                                                         Kódy standardních vět o nebezpečnosti
                                                      
                                                      
                                                         Kódy výstražných symbolů a signálních slov
                                                      
                                                      
                                                         Kódy standardních vět o nebezpečnosti
                                                      
                                                      
                                                         Kódy doplň. standardních vět o nebezpečnosti
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „047-003-00-3
                                                      
                                                      
                                                         stříbrno-zinečnatý zeolit (zeolit, typ struktury LTA, s povrchem modifikovaným ionty stříbra a zinku)
                                                         [Tato položka zahrnuje zeolit se strukturou typu LTA (Linde Type A) s povrchem modifikovaným stříbrnými i zinečnatými ionty při obsahu Ag+ 0,5 % – 6 %, Zn2 + 5 % – 16 % a potenciálně fosforem, NH4+, Mg2+ a/nebo Ca2+, každým při úrovni < 3 %]
                                                      
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         130328-20-0
                                                      
                                                      
                                                         Repr. 2
                                                         Skin Irrit. 2
                                                         Eye Dam. 1
                                                         Aquatic Acute 1
                                                         Aquatic Chronic 1
                                                      
                                                      
                                                         H361d
                                                         H315
                                                         H318
                                                         H400
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                         GHS08
                                                         GHS05
                                                         GHS09
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H361d
                                                         H315
                                                         H318
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         M = 100
                                                         M = 100“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „048-012-00-5
                                                      
                                                      
                                                         uhličitan kademnatý
                                                      
                                                      
                                                         208-168-9
                                                      
                                                      
                                                         513-78-0
                                                      
                                                      
                                                         Carc. 1B
                                                         Muta. 1B
                                                         Acute Tox. 4 *
                                                         Acute Tox. 4 *
                                                         Acute Tox. 4 *
                                                         STOT RE 1
                                                         Aquatic Acute 1
                                                         Aquatic Chronic 1
                                                      
                                                      
                                                         H350
                                                         H340
                                                         H332
                                                         H312
                                                         H302
                                                         H372 (ledviny, kosti)
                                                         H400
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                         GHS08
                                                         GHS07
                                                         GHS09
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H350
                                                         H340
                                                         H332
                                                         H312
                                                         H302
                                                         H372 (ledviny, kosti)
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         A1“
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „048-013-00-0
                                                      
                                                      
                                                         hydroxid kademnatý
                                                      
                                                      
                                                         244-168-5
                                                      
                                                      
                                                         21041-95-2
                                                      
                                                      
                                                         Carc. 1B
                                                         Muta. 1B
                                                         Acute Tox. 4 *
                                                         Acute Tox. 4 *
                                                         Acute Tox. 4 *
                                                         STOT RE 1
                                                         Aquatic Acute 1
                                                         Aquatic Chronic 1
                                                      
                                                      
                                                         H350
                                                         H340
                                                         H332
                                                         H312
                                                         H302
                                                         H372 (ledviny, kosti)
                                                         H400
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                         GHS08
                                                         GHS07
                                                         GHS09
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H350
                                                         H340
                                                         H332
                                                         H312
                                                         H302
                                                         H372 (ledviny, kosti)
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         A1“
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „048-014-00-6
                                                      
                                                      
                                                         dusičnan kademnatý
                                                      
                                                      
                                                         233-710-6
                                                      
                                                      
                                                         10325-94-7
                                                      
                                                      
                                                         Carc. 1B
                                                         Muta. 1B
                                                         Acute Tox. 4 *
                                                         Acute Tox. 4 *
                                                         Acute Tox. 4 *
                                                         STOT RE 1
                                                         Aquatic Acute 1
                                                         Aquatic Chronic 1
                                                      
                                                      
                                                         H350
                                                         H340
                                                         H332
                                                         H312
                                                         H302
                                                         H372 (ledviny, kosti)
                                                         H400
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                         GHS08
                                                         GHS07
                                                         GHS09
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H350
                                                         H340
                                                         H332
                                                         H312
                                                         H302
                                                         H372 (ledviny, kosti)
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         Carc. 1B; H350:
                                                         C ≥ 0,01 %
                                                      
                                                      
                                                         A1“
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „050-030-00-3
                                                      
                                                      
                                                         dibutylcín-dilaurát; dibutyl[bis(dodekanoyloxy)]stannan
                                                      
                                                      
                                                         201-039-8
                                                      
                                                      
                                                         77-58-7
                                                      
                                                      
                                                         Muta. 2
                                                         Repr. 1B
                                                         STOT RE 1
                                                      
                                                      
                                                         H341
                                                         H360FD
                                                         H372 (imunitní systém)
                                                      
                                                      
                                                         GHS08
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H341
                                                         H360FD
                                                         H372 (imunitní systém)“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „603-235-00-2
                                                      
                                                      
                                                         linalool; 3,7-dimethyl-1,6-oktadien-3-ol; dl-linalool; [1]
                                                         koriandrol; (S)-3,7-dimethyl-1,6-oktadien-3-ol; d-linalool; [2]
                                                         likareol; (R)-3,7-dimethyl-1,6-oktadien-3-ol; l-linalool [3]
                                                      
                                                      
                                                         201-134-4 [1]
                                                         204-810-7 [2]
                                                         204-811-2 [3]
                                                      
                                                      
                                                         78-70-6 [1]
                                                         126-90-9 [2]
                                                         126-91-0 [3]
                                                      
                                                      
                                                         Skin Sens. 1B
                                                      
                                                      
                                                         H317
                                                      
                                                      
                                                         GHS07
                                                         Wng
                                                      
                                                      
                                                         H317“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „604-093-00-4
                                                      
                                                      
                                                         chlorofen;
                                                         2-benzyl-4-chlorfenol
                                                      
                                                      
                                                         204-385-8
                                                      
                                                      
                                                         120-32-1
                                                      
                                                      
                                                         Carc. 2
                                                         Repr. 2
                                                         Acute Tox. 4
                                                         Skin Irrit. 2
                                                         Skin Sens. 1
                                                         Eye Dam. 1
                                                         STOT RE 2
                                                         Aquatic Acute 1
                                                         Aquatic Chronic 1
                                                      
                                                      
                                                         H351
                                                         H361f
                                                         H332
                                                         H315
                                                         H317
                                                         H318
                                                         H373 (ledviny)
                                                         H400
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                         GHS08
                                                         GHS05
                                                         GHS07
                                                         GHS09
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H351
                                                         H361f
                                                         H332
                                                         H315
                                                         H317
                                                         H318
                                                         H373 (ledviny)
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         M = 1
                                                         M = 100“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „606-150-00-9
                                                      
                                                      
                                                         klethodim (ISO); (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chlorallyloxyimino]propyl}-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyklohex-2-en-1-on
                                                      
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         99129-21-2
                                                      
                                                      
                                                         Acute Tox. 4
                                                         Skin Sens. 1
                                                         Aquatic Chronic 3
                                                      
                                                      
                                                         H302
                                                         H317
                                                         H412
                                                      
                                                      
                                                         GHS07
                                                         Wng
                                                      
                                                      
                                                         H302
                                                         H317
                                                         H412
                                                      
                                                      
                                                         EUH066“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „606-151-00-4
                                                      
                                                      
                                                         anthrachinon
                                                      
                                                      
                                                         201-549-0
                                                      
                                                      
                                                         84-65-1
                                                      
                                                      
                                                         Carc. 1B
                                                      
                                                      
                                                         H350
                                                      
                                                      
                                                         GHS08
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H350“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „607-720-00-X
                                                      
                                                      
                                                         nonadekafluordekanová kyselina; [1]
                                                         amonium-nonadekafluordekanoát; [2]
                                                         natrium-nonadekafluordekanoát [3]
                                                      
                                                      
                                                         206-400-3 [1] 221-470-5 [2]
                                                         [3]
                                                      
                                                      
                                                         335-76-2 [1] 3108-42-7 [2]
                                                         3830-45-3 [3]
                                                      
                                                      
                                                         Carc. 2
                                                         Repr. 1B
                                                         Lact.
                                                      
                                                      
                                                         H351
                                                         H360Df
                                                         H362
                                                      
                                                      
                                                         GHS08
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H351
                                                         H360Df
                                                         H362“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „607-721-00-5
                                                      
                                                      
                                                         
                                                            N,N′-methylenbismorfolin;
                                                         dimorfolinomethan;
                                                         [formaldehyd uvolněný z dimorfolinomethanu];
                                                         [MBM]
                                                      
                                                      
                                                         227-062-3
                                                      
                                                      
                                                         5625-90-1
                                                      
                                                      
                                                         Carc. 1B
                                                         Muta. 2
                                                         Acute Tox. 4
                                                         Acute Tox. 4
                                                         Acute Tox. 4
                                                         STOT RE 2
                                                         Skin Corr. 1B
                                                         Skin Sens. 1
                                                         Eye Dam. 1
                                                      
                                                      
                                                         H350
                                                         H341
                                                         H332
                                                         H312
                                                         H302
                                                         H373 (gastrointestinální trakt, dýchací cesty)
                                                         H314
                                                         H317
                                                         H318
                                                      
                                                      
                                                         GHS08
                                                         GHS07
                                                         GHS05
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H350
                                                         H341
                                                         H332
                                                         H312
                                                         H302
                                                         H373 (gastrointestinální trakt, dýchací cesty)
                                                         H314
                                                         H317
                                                      
                                                      
                                                         EUH071
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         8
                                                         9“
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „607-722-00-0
                                                      
                                                      
                                                         2,3,5,6-tetrafluor-4-(methoxymethyl)benzyl-(Z)-(1R,3R)-3-(2-kyanoprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát;
                                                         epsilon-momfluorothrin
                                                      
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         1065124-65-3
                                                      
                                                      
                                                         Acute Tox. 4
                                                         STOT SE 2
                                                         Aquatic Acute 1
                                                         Aquatic Chronic 1
                                                      
                                                      
                                                         H302
                                                         H371 (nervový systém)
                                                         H400
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                         GHS07
                                                         GHS08
                                                         GHS09
                                                         Wng
                                                      
                                                      
                                                         H302
                                                         H371 (nervový systém)
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         M = 100
                                                         M = 100“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „607-723-00-6
                                                      
                                                      
                                                         tefluthrin (ISO);
                                                         2,3,5,6-tetrafluor-4-methylbenzyl-(1RS,3RS)-3-[(Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát
                                                      
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         79538-32-2
                                                      
                                                      
                                                         Acute Tox. 1
                                                         Acute Tox. 2
                                                         Acute Tox. 2
                                                         Aquatic Acute 1
                                                         Aquatic Chronic 1
                                                      
                                                      
                                                         H330
                                                         H310
                                                         H300
                                                         H400
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                         GHS06
                                                         GHS09
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H330
                                                         H310
                                                         H300
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         M = 10 000
                                                         M = 10 000 “
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „612-290-00-1
                                                      
                                                      
                                                         reakční produkty paraformaldehydu a 2-hydroxypropylaminu (poměr 3:2);
                                                         [formaldehyd uvolněný z 3,3′-methylenbis[5-methyloxazolidinu];
                                                         formaldehyd uvolněný z oxazolidinu];
                                                         [MBO]
                                                      
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Carc. 1B
                                                         Muta. 2
                                                         Acute Tox. 4
                                                         Acute Tox. 3
                                                         Acute Tox. 4
                                                         STOT RE 2
                                                         Skin Corr. 1B
                                                         Eye Dam. 1
                                                         Skin Sens. 1 A
                                                         Aquatic Chronic 2
                                                      
                                                      
                                                         H350
                                                         H341
                                                         H332
                                                         H311
                                                         H302
                                                         H373 (gastrointestinální trakt, dýchací cesty)
                                                         H314
                                                         H318
                                                         H317
                                                         H411
                                                      
                                                      
                                                         GHS08
                                                         GHS06
                                                         GHS05
                                                         GHS09
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H350
                                                         H341
                                                         H332
                                                         H311
                                                         H302
                                                         H373 (gastrointestinální trakt, dýchací cesty)
                                                         H314
                                                         H317
                                                         H411
                                                      
                                                      
                                                         EUH071
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         8
                                                         9“
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „612-291-00-7
                                                      
                                                      
                                                         reakční produkty paraformaldehydu s 2-hydroxypropylaminem (poměr 1:1);
                                                         [formaldehyd uvolněný z α,α,α-trimethyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanolu];
                                                         [HPT]
                                                      
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         Carc. 1B
                                                         Muta. 2
                                                         Acute Tox. 4
                                                         Acute Tox. 4
                                                         STOT RE 2
                                                         Skin Corr. 1C
                                                         Eye Dam. 1
                                                         Skin Sens. 1 A
                                                         Aquatic Chronic 2
                                                      
                                                      
                                                         H350
                                                         H341
                                                         H332
                                                         H302
                                                         H373 (gastrointestinální trakt, dýchací cesty)
                                                         H314
                                                         H318
                                                         H317
                                                         H411
                                                      
                                                      
                                                         GHS08
                                                         GHS07
                                                         GHS05
                                                         GHS09
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H350
                                                         H341
                                                         H332
                                                         H302
                                                         H373 (gastrointestinální trakt, dýchací cesty)
                                                         H314
                                                         H317
                                                         H411
                                                      
                                                      
                                                         EUH071
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         8
                                                         9“
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „612-292-00-2
                                                      
                                                      
                                                         methylhydrazin
                                                      
                                                      
                                                         200-471-4
                                                      
                                                      
                                                         60-34-4
                                                      
                                                      
                                                         Carc. 1B
                                                      
                                                      
                                                         H350
                                                      
                                                      
                                                         GHS08
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H350“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „613-321-00-1
                                                      
                                                      
                                                         (RS)-4-[1-(2,3-dimethylfenyl)ethyl]-1H-imidazol;
                                                         medetomidin
                                                      
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         86347-14-0
                                                      
                                                      
                                                         Acute Tox. 2
                                                         Acute Tox. 2
                                                         STOT SE 3
                                                         STOT SE 1
                                                         STOT RE 1
                                                         Aquatic Acute 1
                                                         Aquatic Chronic 1
                                                      
                                                      
                                                         H330
                                                         H300
                                                         H336
                                                         H370 (oči)
                                                         H372
                                                         H400
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                         GHS06
                                                         GHS08
                                                         GHS09
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H330
                                                         H300
                                                         H336
                                                         H370 (oči)
                                                         H372
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         M = 1
                                                         M = 100“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „613-322-00-7
                                                      
                                                      
                                                         triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorfenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol;
                                                         α-terc-butyl-β-(4-chlorfenoxy)-1H-1,2,4-triazol-1-ethanol
                                                      
                                                      
                                                         259-537-6
                                                      
                                                      
                                                         55219-65-3
                                                      
                                                      
                                                         Repr. 1B
                                                         Lact.
                                                         Acute Tox. 4
                                                         Aquatic Chronic 2
                                                      
                                                      
                                                         H360
                                                         H362
                                                         H302
                                                         H411
                                                      
                                                      
                                                         GHS08
                                                         GHS07
                                                         GHS09
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H360
                                                         H362
                                                         H302
                                                         H411“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „613-323-00-2
                                                      
                                                      
                                                         terbuthylazin (ISO);
                                                         
                                                            N-terc-butyl-6-chlor-N′-ethyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin
                                                      
                                                      
                                                         227-637-9
                                                      
                                                      
                                                         5915-41-3
                                                      
                                                      
                                                         Acute Tox. 4
                                                         STOT RE 2
                                                         Aquatic Acute 1
                                                         Aquatic Chronic 1
                                                      
                                                      
                                                         H302
                                                         H373
                                                         H400
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                         GHS07
                                                         GHS08
                                                         GHS09
                                                         Wng
                                                      
                                                      
                                                         H302
                                                         H373
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         M = 10
                                                         M = 10“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „613-324-00-8
                                                      
                                                      
                                                         chinolin-8-ol;
                                                         8-hydroxychinolin
                                                      
                                                      
                                                         205-711-1
                                                      
                                                      
                                                         148-24-3
                                                      
                                                      
                                                         Repr. 1B
                                                         Acute Tox. 3
                                                         Eye Dam. 1
                                                         Skin Sens. 1
                                                         Aquatic Acute 1
                                                         Aquatic Chronic 1
                                                      
                                                      
                                                         H360D
                                                         H301
                                                         H318
                                                         H317
                                                         H400
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                         GHS08
                                                         GHS06
                                                         GHS05
                                                         GHS09
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H360D
                                                         H301
                                                         H318
                                                         H317
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         M = 1
                                                         M = 1“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „613-325-00-3
                                                      
                                                      
                                                         thiakloprid (ISO);
                                                         (Z)-3-(6-chlor-3-pyridylmethyl)-1,3-thiazolidin-2-ylidenkyanamid;
                                                         {(2Z)-3-[(6-chlorpyridin-3-yl)methyl]-1,3-thiazolidin-2-yliden}kyanamid
                                                      
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         111988-49-9
                                                      
                                                      
                                                         Carc. 2
                                                         Repr. 1B
                                                         Acute Tox. 4
                                                         Acute Tox. 3
                                                         STOT SE 3
                                                         Aquatic Acute 1
                                                         Aquatic Chronic 1
                                                      
                                                      
                                                         H351
                                                         H360FD
                                                         H332
                                                         H301
                                                         H336
                                                         H400
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                         GHS08 GHS06
                                                         GHS09
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H351
                                                         H360FD
                                                         H332
                                                         H301
                                                         H336
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         M = 100
                                                         M = 100“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „616-221-00-6
                                                      
                                                      
                                                         hexaflumuron (ISO);
                                                         1-(3,5-dichlor-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)fenyl)-3-(2,6-difluorbenzoyl)močovina
                                                      
                                                      
                                                         401-400-1
                                                      
                                                      
                                                         86479-06-3
                                                      
                                                      
                                                         Aquatic Acute 1
                                                         Aquatic Chronic 1
                                                      
                                                      
                                                         H400
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                         GHS09
                                                         Wng
                                                      
                                                      
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         M = 1 000
                                                         M = 10 000 “
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „616-222-00-1
                                                      
                                                      
                                                         penthiopyrad (ISO);
                                                         (RS)-N-[2-(1,3-dimethylbutyl)-3-thienyl]-1-methyl-3-(trifluormethyl)pyrazol-4-karboxamid
                                                      
                                                      
                                                         —
                                                      
                                                      
                                                         183675-82-3
                                                      
                                                      
                                                         Aquatic Acute 1
                                                         Aquatic Chronic 1
                                                      
                                                      
                                                         H400
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                         GHS09
                                                         Wng
                                                      
                                                      
                                                         H410
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                         M = 1
                                                         M = 1“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         „616-223-00-7
                                                      
                                                      
                                                         karbetamid (ISO);
                                                         (R)-1-(ethylkarbamoyl)ethylkarbanilát; (2R)-1-(ethylamino)-1-oxopropan-2-yl-fenylkarbamát
                                                      
                                                      
                                                         240-286-6
                                                      
                                                      
                                                         16118-49-3
                                                      
                                                      
                                                         Carc. 2
                                                         Repr. 1B
                                                         Acute Tox. 4
                                                         Aquatic Chronic 2
                                                      
                                                      
                                                         H351
                                                         H360D
                                                         H302
                                                         H411
                                                      
                                                      
                                                         GHS08
                                                         GHS07
                                                         GHS09
                                                         Dgr
                                                      
                                                      
                                                         H351
                                                         H360D
                                                         H302
                                                         H411“
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                      
                                                          
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
         
            (*1)  Převedený bodový odhad akutní toxicity podle tabulky 3.1.2 v příloze I.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.