Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/778 ze dne 4. května 2017, kterým se po dvousté šedesáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 778/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 116/26
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/778
   ze dne 4. května 2017,
   kterým se po dvousté šedesáté sedmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 28. dubna 2017 a 1. května 2017 Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl vyjmout tři fyzické osoby ze seznamu osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 4. května 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se v oddílu „Fyzické osoby“ zrušují tyto záznamy:
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  
                     „Fritz Martin Gelowicz (také znám jako Robert Konars, b) Markus Gebert, c) Malik, d) Benzl, e) Bentley). Adresa: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Německo (předchozí adresa). Datum narození: a) 1.9.1979, b) 10.4.1979. Místo narození: a) Mnichov, Německo, b) Liège, Belgie. Státní příslušnost: německá. Číslo pasu: 7020069907 (německý cestovní pas vystavený v Ulmu, Německo, platnost do 11.5.2010). Národní identifikační číslo: 7020783883 (Identifikační průkaz Spolkové republiky Německo vydaný v Ulmu, Německo, platnost vypršela dne 10.6.2008). Další informace: a) ve spolčení s tímto subjektem: Islamic Jihad Union (IJU), také známý jako Islamic Jihad Group, b) ve spolčení s těmito osobami: Daniel Martin Schneider a Adem Yilmaz, c) ve vazbě v Německu od června 2010. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 27.10.2008.“
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  
                     „Ata Abdoulaziz Rashid (také znám jako a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid). Datum narození: 1.12.1973. Místo narození: Sulaimaniya, Irák. Státní příslušnost: irácká. Adresa: Německo. Národní identifikační číslo: Ration card č. 6110922. Další informace: Jméno matky: Khadija Majid Mohammed. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 6.12.2005.“
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  
                     „Dieman Abdulkadir Izzat (také znám jako Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Adresa: Mnichov, Německo. Datum narození: 4.7.1965. Místo narození: Kirkuk, Irák. Státní příslušnost: irácká. Číslo pasu: německý cestovní doklad (Reiseausweis) A 0141062 (platnost ukončena v září 2012). Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 6.12.2005.“
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.