Nařízení Komise (EU) 2017/786 ze dne 8. května 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o definice rybí moučky a rybího tuku (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 786/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 119/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/786
      ze dne 8. května 2017,
      kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o definice rybí moučky a rybího tuku
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (1), a zejména na čl. 31 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 1069/2009 stanoví hygienická a veterinární pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty s cílem zabraňovat rizikům pro zdraví lidí a zvířat, která v souvislosti s těmito produkty vznikají, a snižovat je na minimum. Zařazuje uvedené produkty do specifických kategorií, které odpovídají úrovni takových rizik, a stanoví požadavky na jejich bezpečné používání a neškodné odstraňování.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (2) stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1069/2009, včetně definic vedlejších produktů živočišného původu, jako jsou rybí moučka a rybí tuk.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Rybí moučka je definována v bodě 7 přílohy I nařízení (EU) č. 142/2011 jako zpracované živočišné bílkoviny získané z vodních živočichů s výjimkou mořských savců. Definice rybího tuku, jenž je produktem téhož technologického postupu jako rybí moučka, je uvedena v bodě 9 zmíněné přílohy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Pojem „vodní živočichové“ je podle čl. 3 bodu 9 nařízení (ES) č. 1069/2009 definován odkazem na čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice Rady 2006/88/ES (3) jako ryby nadtřídy Agnatha a tříd Chondrichthyes a Osteichthyes, měkkýši kmene Mollusca a korýši podkmene Crustacea.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Současná definice „vodních živočichů“ nezahrnuje hvězdice kmene ostnokožci (Echinodermata), podkmene Asterozoa ani farmově chované vodní bezobratlé živočichy jiné než měkkýše a korýše. Hvězdice ani farmově chované vodní bezobratlé živočichy jiné než měkkýše a korýše tudíž nelze v současnosti pro výrobu rybí moučky a rybího tuku použít.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Hvězdice jsou mořští bezobratlí živočichové a většinou predátoři jiných mořských bezobratlých, jako například měkkýšů. Pravidelně jsou sbírány jako vedlejší produkt při činnostech souvisejících s chovem mlžů určených k lidské spotřebě bez zjevného negativního dopadu na populaci hvězdic. Takovýto náhodný vedlejší úlovek představuje potenciálně hodnotný zdroj bílkovin v krmivu pro prasata nebo drůbež.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Mnohoštětinatý červ Nereis virens představuje alternativní zdroj bílkovin ve výživě farmově chovaných masožravých ryb, jenž umožňuje snížit náklady na krmivo a závislost na rybí moučce.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  V 18. bodě odůvodnění nařízení (ES) č. 1069/2009 se vysvětluje, že vodní bezobratlí živočichové, na něž se nevztahuje definice uvedená v čl. 3 bodě 9 zmíněného nařízení, například hvězdice a farmově chovaní vodní bezobratlí živočichové jiní než měkkýši a korýši, a kteří nepředstavují riziko přenosu onemocnění, mohou být použiti za stejných podmínek jako vodní živočichové, na něž se definice vztahuje, například pro výrobu rybí moučky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Stávající pravidla Unie týkající se vedlejších produktů živočišného původu a přenosných spongiformních encefalopatií (4) nezakazují použití hvězdic a farmově chovaných vodních bezobratlých živočichů jiných než měkkýšů a korýšů při výrobě krmiv pro hospodářská zvířata.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Vzhledem k tomu, že použití zpracovaných živočišných bílkovin z volně žijících vodních živočichů, jako jsou hvězdice, a farmově chovaných vodních bezobratlých živočichů jiných než měkkýšů a korýšů v krmivech pro nepřežvýkavce nepředstavuje vyšší riziko než použití rybí moučky v takových krmivech, je vhodné změnit definice „rybí moučky“ a „rybího tuku“ tak, aby zahrnovaly určité vodní bezobratlé živočichy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Pro účely ochrany životního prostředí, a aby se zabránilo novému tlaku na populace volně žijících hvězdic, by mělo být jejich použití pro výrobu rybí moučky omezeno na případy, kdy jsou hvězdice sbírány v produkční oblasti měkkýšů, jak je definována ve směrnici 2006/88/ES.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Definice rybí moučky a rybího tuku stanovené v příslušných případech bodech 7 a 9 přílohy I nařízení (EU) č. 142/2011 by měly být odpovídajícím způsobem změněny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Normy zpracování pro rybí tuk, jak jsou stanoveny v příloze X nařízení (EU) č. 142/2011, by měly být rozšířeny o odkaz na čl. 10 písm. l) nařízení (ES) č. 1069/2009, aby bylo možné použití vodních a suchozemských bezobratlých živočichů, kromě druhů patogenních pro člověka nebo zvířata, při výrobě rybího tuku, což by zahrnovalo hvězdice a farmově chované vodní bezobratlé živočichy jiné než měkkýše a korýše.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  Přílohy I a X nařízení (EU) č. 142/2011 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (15)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přílohy I a X nařízení (EU) č. 142/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 8. května 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).
      
         (3)  Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14).
      
         (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA
         Nařízení (EU) č. 142/2011 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     Příloha I se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 bod 7 se nahrazuje tímto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „7.
                                          
                                          
                                             „rybí moučkou“ se rozumějí zpracované živočišné bílkoviny získané z vodních živočichů s výjimkou mořských savců, včetně farmově chovaných vodních bezobratlých živočichů, včetně těch, na něž se vztahuje čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice Rady 2006/88/ES (*1), a hvězdic druhu Asterias rubens, které jsou sbírány v produkční oblasti měkkýšů;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    (*1)  Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14).“;"

                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 bod 9 se nahrazuje tímto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „9.
                                          
                                          
                                             „rybím tukem“ se rozumí tuk získaný zpracováním vodních živočichů s výjimkou mořských savců, včetně farmově chovaných vodních bezobratlých živočichů, včetně těch, na něž se vztahuje čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice 2006/88/ES, a hvězdic druhu Asterias rubens, které jsou sbírány v produkční oblasti měkkýšů, nebo tuk ze zpracování ryb určených k lidské spotřebě, který provozovatel určil k jiným účelům než k lidské spotřebě;“.
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     V příloze X kapitole II oddíle 3 bodě A se bod 2 nahrazuje tímto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 „2.
                              
                              
                                 Rybí tuk
                                 K výrobě rybího tuku může být použit pouze materiál kategorie 3 uvedený v čl. 10 písm. i), j) a l) nařízení (ES) č. 1069/2009 a materiál kategorie 3 pocházející z vodních živočichů uvedený v čl. 10 písm. e) a f) uvedeného nařízení.“
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.