Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/787 ze dne 8. května 2017, kterým se stanoví minimální referenční velikost pro zachování zdrojů růžichy šedé v severovýchodním Atlantiku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 787/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 119/4
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/787
   ze dne 8. května 2017,
   kterým se stanoví minimální referenční velikost pro zachování zdrojů růžichy šedé v severovýchodním Atlantiku
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (1), a zejména na čl. 45 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (2) stanoví opatření pro zachování a udržitelné využívání biologických mořských zdrojů, včetně mimo jiné minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, vymezené jako velikost žijících mořských vodních druhů, s přihlédnutím k dospělosti, pod kterou se uplatňují omezení nebo pobídky, zaměřené na zamezování odlovu v rámci rybolovné činnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 je účelem společné rybářské politiky zajistit, aby využívání živých biologických mořských zdrojů obnovilo a zachovalo stavy lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytnout maximální udržitelný výnos.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V čl. 45 odst. 1 nařízení (ES) č. 850/98 je stanoveno, že vyžaduje-li ochrana populací mořských živočichů neprodlený zásah, může Komise, dodatkem nebo odchylkou k tomuto nařízení, učinit všechna nezbytná opatření. Příloha XII téhož nařízení stanoví minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů mořských organismů. V současné době tato příloha nestanoví minimální referenční velikosti pro růžichu šedou (Pagellus bogaraveo).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Růžicha šedá je hlubinným druhem, který je charakteristický dlouhou délkou života, dlouhým obdobím dospívání, pomalým růstem a nízkou produktivitou a je ohrožován využíváním v severovýchodním Atlantiku. Z údajů získaných označováním vyplývá, že růžicha šedá se vyskytuje na velkém prostoru. Přesouvá se mezi Středozemním mořem a Atlantským oceánem. Z biologických a správních důvodů se Mezinárodní rada pro průzkum moří (dále jen „ICES“) domnívá, že v severovýchodním Atlantiku existují tři různé složky populace tohoto druhu, a to: a) v podoblastech ICES VI, VII a VIII; b) v podoblasti ICES IX a přilehlých oblastech; a c) v podoblasti ICES X (Azory).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Podle nejnovějšího doporučení ICES z června 2016 pro růžichu šedou (dále jen „nejnovější doporučení ICES“) (3) je její populace v podoblastech ICES VI, VII a VIII z velké míry vyčerpána a poprvé se doporučuje stanovit celkové přípustné odlovy (dále jen „TAC“) na nulu. Rada ICES uvedla, že úlovky růžichy šedé v podoblastech ICES VI, VII a VIII dosahují 1–2 % historické úrovně ze 60. a 70. let minulého století. Na základě zjištění tří šetření za pomoci vlečné sítě pro lov při dně, která ve Francii, Španělsku a Irsku monitorovala tento rybolov, navíc rada ICES uvedla, že tento druh je během těchto vědeckých šetření uloven zřídka, což dále podtrhuje závěr, že biomasa této reprodukující se populace je velmi malá. Rada ICES proto doporučuje snížit úmrtnost všemi prostředky, aby se této populaci umožnila obnova (3). Navíc ICES zdůrazňuje, že za účelem ochrany nedospělých jedinců je důležité opatření pro řízení zdrojů provést bezodkladně, zejména stanovením minimální velikosti při vykládce, aby se předešlo odlovu malých jedinců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Podle nejnovějšího doporučení ICES pro růžichu šedou v podoblasti ICES IX se mají snížit úlovky o 13 % v roce 2017 a o dalších 14 % v roce 2018 (4). ICES uvádí, že od roku 2009 zůstávají odlovy výrazně nižší než TAC a ze 718 tun v roce 2009 klesly v roce 2015 na 152 tun (5). ICES rovněž uvádí, že rozšíření populací zasahuje mimo podoblast IX a že statistické údaje o úlovcích jsou neúplné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Podle nejnovějšího doporučení ICES pro růžichu šedou v podoblasti ICES X se mají snížit úlovky o 12 % v roce 2017 a o dalších 12 % v roce 2018. V podoblasti ICES X dosáhly úlovky růžichy šedé přibližně dvou třetin úrovně z roku 2009 a předchozích let. V dubnu 2015 uvedl výbor VTHVR, že jak úlovky, tak úlovek na jednotku intenzity v případě růžichy šedé v posledních letech klesají, což znamená, že lovná biomasa růžichy šedé se rovněž snižuje, takže je jasné, že v současnosti prováděná opatření nejsou dostatečně účinná, aby takovému poklesu zabránila.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               ICES doporučuje vypracovat plán řízení, který se týká celé oblasti výskytu populace, včetně přilehlých oblastí CECAF (Výbor pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku) a GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), zejména vzhledem k tomu, že významná část úlovků populace z oblasti IX pochází z přilehlých oblastí, na něž se nevztahují stávající TAC a o jejichž populacích nejsou k dispozici informace. ICES doporučuje provádět opatření pro řízení zdrojů, která ve využívání ryb zajistí vyváženost mezi mladšími a staršími jedinci, čehož lze dosáhnout stanovením minimální velikosti při vykládce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Výše uvedený vývoj z nedávné doby ukazuje, že masivní využívání populací růžichy šedé z důvodu nadměrného rybolovu a chybějící opatření pro jejich řízení vedly k tomu, že populace v podoblastech ICES VI, VII a VIII jsou z velké míry vyčerpány a že stavy populace v podoblastech ICES IX a X klesly na nízkou úroveň.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Výše uvedené skutečnosti jsou jednoznačnou známkou toho, že populace růžichy šedé v severovýchodním Atlantiku trpí nadměrným odlovem a že u nich existuje riziko zhroucení ve všech oblastech, pokud nebudou přijata okamžitá opatření na ochranu nedospělých jedinců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Mezi prostředky, které Unie doposud použila v zájmu snížení úmrtnosti růžichy šedé, patří uplatňování TAC od roku 2003 a zavedení minimální referenční velikosti 33 cm pro zachování zdrojů ve Středozemním moři nařízením Rady (ES) č. 1967/2006 (6) o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři na základě na základě vědeckých doporučení (7). Nařízení (ES) č. 850/98, které stanoví minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů některých mořských živočichů v jiných oblastech, jako je Atlantický oceán, v současnosti nestanoví žádnou minimální velikost pro populace růžichy šedé v Atlantském oceánu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Podle vědeckého doporučení dosahují jedinci růžichy šedé dospělosti s velikostí 33 až 36 cm v oblastech VI, VII, VIII, IX a X. V rámci posuzování přiměřenosti opatření, a zejména v rámci rozhodování o tom, zda by se minimální velikost 33 cm měla vztahovat na danou populaci, Komise prozkoumala vědecké doporučení a vzala v úvahu potřebu soudržnosti se společnou rybářskou politikou a cílem postupně odstranit výměty. Vědecké doporučení uvádí, že s velikostí 33 cm dosáhne dospělosti 75 % samců růžichy šedé a 25 % samic tohoto druhu (8). Velikost 33 cm tedy v případě růžichy šedé umožňuje rozmnožování a obnovu populace. Stanovení minimální velikosti 36 cm by navíc vedlo k výmětům růžichy šedé, a nebylo by tedy v souladu s cílem postupně odstranit výměty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Minimální velikost 33 cm pro růžichu šedou navíc v současné době platí ve Středozemním moři. Jelikož se populace růžichy šedé přesouvají mezi Středozemním mořem a severovýchodním Atlantikem, je nutné zajistit tutéž úroveň ochrany pro všechny oblasti výskytu populací, aby byla opatření účinná. Zabránilo by to rovněž chybnému nahlašování. Povolení rybolovu a vykládky růžichy šedé o velikosti menší než 33 cm má negativní vliv na reprodukční schopnost druhu, což způsobuje vážnou hrozbu pro zachování populací v severovýchodním Atlantiku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením se vztahují k zachování vyčerpatelných rybích populací. Jejich cílem je zamezit nadměrnému využívání těchto populací růžichy šedé a obnovit uvedené populace na úroveň bezpečných biologických limitů. Stanovení minimální velikosti 33 cm pro tyto populace se rovněž použije na produkty Unie i dovezené produkty bez ohledu na jejich původ. Účinnost těchto opatření bude navíc zajištěna ve spojitosti s opatřeními Unie pro zachování zdrojů, jejichž záměrem je řešit obdobné problémy, včetně nařízení Rady (EU) č. 1367/2014 (9).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Pro účely nařízení (ES) č. 850/98 a k doplnění přílohy XII uvedeného nařízení se pro růžichu šedou (Pagellus bogaraveo) v regionech 1 až 5 vymezených v článku 2 uvedeného nařízení použije minimální referenční velikost 33 cm.
   Článek 2
   Do konce roku 2018 Komise posoudí, zda jsou opatření zavedená tímto nařízením stále zapotřebí.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
   
      (3)  Doporučení ICES ze 3. června 2016, 9.3.43 růžicha šedá v podoblasti 6, 7 a 8.
   
      (4)  Doporučení ICES ze 3. června 2016, 9.3.41 růžicha šedá v podoblasti 9.
   
      (5)  Zpráva ICES WGDEEP za rok 2016, strana 535.
   
      (6)  Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11).
   
      (7)  SEK(2002) 888 (Brusel, 16.8.2002). Zpráva ad hoc pracovní skupiny pro hodnocení plánů obnovy Andalusie a Sicílie a dokument SEK(2004) 772, s. 406.
   
      (8)  Zpráva VTHVR 16–09 – Red seabream_JRC101980, Minimální velikost pro zachování zdrojů růžichy šedé (Pagellus bogaraveo), s. 9, odstavce 5, 6 a 7.
   
      (9)  Nařízení Rady (EU) č. 1367/2014 ze dne 15. prosince 2014, kterým se pro roky 2015 a 2016 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 366, 20.12.2014, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.