Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/788 ze dne 8. května 2017, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1243/2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o informace, které mají být zasílány členskými státy, jakož i potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 788/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 119/7
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/788
      ze dne 8. května 2017,
      kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1243/2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o informace, které mají být zasílány členskými státy, jakož i potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (1), a zejména na čl. 107 odst. 3 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1243/2014 (2) stanoví údaje, které mají členské státy zaznamenávat a poskytovat Komisi za účelem umožnění monitorování a hodnocení operací podporovaných v rámci sdíleného řízení Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  V souladu s článkem 3 prováděcího nařízení (EU) č. 1243/2014 musí být tyto údaje aktualizovány v okamžiku schválení operace a ihned po ukončení operace. Oproti tomu musí členské státy zasílat zprávu o pokroku při provádění operačního programu požadovanou článkem 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (3) každoročně a údaje aktualizovat každý rok do konce předchozího roku. Navíc existují také rozdíly v obsahu údajů obou zpráv, které znamenají pro členské státy při přípravě těchto zpráv zbytečnou administrativní zátěž.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Aby se zvýšila jednotnost mezi různými zprávami, a tím se zjednodušilo plnění oznamovacích povinností, měly by být rovněž údaje požadované podle prováděcího nařízení (EU) č. 1243/2014 aktualizovány každoročně a měly by se týkat stejné soustavy operací a údajů, které má obsahovat zpráva o provádění uvedená v článku 50 nařízení (EU) č. 1303/2013.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Prováděcí nařízení (EU) č. 1243/2014 stanoví, které informace mají členské státy zasílat. Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1242/2014 (4) stanoví pravidla pro předložení příslušných souhrnných údajů o operacích. Aby se ujasnilo, že tato nařízení se týkají stejných oznamovacích povinností členských států, je třeba stanovit jasnou souvislost mezi těmito dvěma nařízeními a oznamovacími povinnostmi, které tato nařízení ukládají.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Prováděcí nařízení (EU) č. 1243/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský námořní a rybářský fond,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Prováděcí nařízení (EU) č. 1243/2014 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  v článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
                  „2.   Seznam údajů se zaznamenává a poskytuje Komisi do 31. března každého roku v souladu se šablonami stanovenými v přílohách prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1242/2014 (*1) u každé operace vybrané pro financování v rámci operačního programu podporovaného z ENRF.
                  
                     (*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1242/2014 ze dne 20. listopadu 2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o předložení příslušných souhrnných údajů o operacích (Úř. věst. L 334, 21.11.2014, s. 11).“;"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  článek 3 se zrušuje;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  tabulka v části A přílohy I se nahrazuje tabulkou v příloze I tohoto nařízení;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  tabulka v části B přílohy I se nahrazuje tabulkou v příloze II tohoto nařízení;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  tabulka v části C přílohy I se nahrazuje tabulkou v příloze III tohoto nařízení;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  tabulka v části D přílohy I se nahrazuje tabulkou v příloze IV tohoto nařízení.
               
            
         
      
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 8. května 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1.
      
         (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1243/2014 ze dne 20. listopadu 2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o informace, které mají být zasílány členskými státy, jakož i potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů (Úř. věst. L 334, 21.11.2014, s. 39).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).
      
         (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1242/2014 ze dne 20. listopadu 2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o předložení příslušných souhrnných údajů o operacích (Úř. věst. L 334, 21.11.2014, s. 11).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            „ČÁST A
         
         
            Správní údaje:
         
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     Pole
                  
                  
                     Obsah pole
                  
                  
                     Popis
                  
                  
                     Potřeby týkající se údajů a synergie
                  
               
               
                  
                     1
                  
                  
                     Kód CCI
                  
                  
                     Společný identifikační kód operačního programu
                  
                  
                     Datové pole 19 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 (1)
                     
                  
               
               
                  
                     2
                  
                  
                     Jednoznačný identifikátor operace (ID)
                  
                  
                     Povinné pro všechny operace podporované z fondu
                  
                  
                     Datové pole 5 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014
                  
               
               
                  
                     3
                  
                  
                     Název operace
                  
                  
                     Je-li k dispozici a pokud pole 2 je číslo
                  
                  
                     Datové pole 5 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014
                  
               
               
                  
                     4
                  
                  
                     Číslo plavidla v rejstříku rybářského loďstva Společenství (číslo CFR) (2)
                     
                  
                  
                     Je-li relevantní
                  
                  
                     Specifické pro ENRF
                  
               
               
                  
                     5
                  
                  
                     Kód NUTS (3)
                     
                  
                  
                     Uveďte nejvhodnější úroveň NUTS (standardně = úroveň III)
                  
                  
                     Specifické pro ENRF
                  
               
               
                  
                     6
                  
                  
                     Příjemce
                  
                  
                     Název nebo jméno příjemce (pouze právnické osoby a fyzické osoby v souladu s vnitrostátním právem)
                  
                  
                     Datové pole 1 přílohy III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014
                  
               
               
                  
                     7
                  
                  
                     Gender příjemce
                  
                  
                     Je-li relevantní (možný údaj: 1: muž, 2: žena, 3: ostatní)
                  
                  
                     Specifické pro ENRF
                  
               
               
                  
                     8
                  
                  
                     Velikost podniku
                  
                  
                     Je-li relevantní (4) (možné údaje: 1: mikropodnik, 2: malý, 3: střední, 4: velký)
                  
                  
                     Specifické pro ENRF
                  
               
               
                  
                     9
                  
                  
                     Stav provádění operace
                  
                  
                     Jednomístné číslo:
                     kód 0= operace, pro kterou bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory, ale u které ještě příjemce nevykázal řídicímu orgánu žádné výdaje
                     kód 1= operace po částečném provedení přerušena (u které příjemce vykázal řídicímu orgánu některé výdaje)
                     kód 2= operace po částečném provedení ukončena (u které příjemce vykázal řídicímu orgánu některé výdaje)
                     kód 3= operace dokončena (u které byly příjemci proplaceny všechny výdaje)
                     kód 4= operace se provádí (u které příjemce vykázal řídicímu orgánu některé výdaje)
                     kód 5= operace plně provedena (ale u které příjemci nebyly nutně proplaceny všechny výdaje)
                  
                  
                     Specifické pro ENRF
                  
               
            
         
         
         
            (1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu (Úř. věst. L 138, 13.5.2014, s. 5).
         
            (2)  Příloha I nařízení Komise (ES) č. 26/2004 ze dne 30. prosince 2003 o rejstříku rybářského loďstva Společenství (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25).
         
            (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).
         
            (4)  V souladu s čl. 2 bodem 28 nařízení (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320), pokud jde o malé a střední podniky.“
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            „ČÁST B
         
         
            Prognóza výdajů (v měně operace)
         
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     Pole
                  
                  
                     Obsah pole
                  
                  
                     Popis
                  
                  
                     Potřeby týkající se údajů a synergie
                  
               
               
                  
                     10
                  
                  
                     Způsobilé náklady celkem
                  
                  
                     Výše celkových způsobilých nákladů operace schválených v dokladu o podmínkách podpory
                  
                  
                     Datové pole 41 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014
                  
               
               
                  
                     11
                  
                  
                     Způsobilé veřejné náklady celkem
                  
                  
                     Výše celkových způsobilých nákladů představujících veřejné výdaje podle definice v čl. 2 bodě 15 nařízení (EU) č. 1303/2013
                  
                  
                     Datové pole 42 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014
                  
               
               
                  
                     12
                  
                  
                     Podpora ENRF
                  
                  
                     Výše podpory ENRF uvedené v dokladu o podmínkách podpory
                  
                  
                     Specifické pro ENRF
                  
               
               
                  
                     13
                  
                  
                     Datum schválení
                  
                  
                     Datum dokladu o podmínkách podpory
                  
                  
                     Datové pole 12 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014“
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         
            „ČÁST C
         
         
            Finanční provedení operace (v EUR)
         
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     Pole
                  
                  
                     Obsah pole
                  
                  
                     Popis
                  
                  
                     Potřeby týkající se údajů a synergie
                  
               
               
                  
                     14
                  
                  
                     Způsobilé výdaje celkem
                  
                  
                     Celkové způsobilé výdaje vykázané příjemcem řídicímu orgánu v žádosti (žádostech) o platbu
                  
                  
                     Datové pole 46 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014
                  
               
               
                  
                     15
                  
                  
                     Způsobilé veřejné výdaje celkem
                  
                  
                     Veřejné výdaje podle definice čl. 2 bodu 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 odpovídající způsobilým výdajům vykázaným příjemcem řídicímu orgánu v žádosti (žádostech) o platbu
                  
                  
                     Datové pole 47 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014
                  
               
               
                  
                     16
                  
                  
                     Způsobilé výdaje ENRF
                  
                  
                     Výdaje ENRF odpovídající způsobilým výdajům vykázaným příjemcem řídicímu orgánu v žádosti (žádostech) o platbu
                  
                  
                     Specifické pro ENRF
                  
               
               
                  
                     17
                  
                  
                     Datum konečné platby příjemci
                  
                  
                      
                  
                  
                     Datové pole 45 přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 (pouze datum konečné platby příjemci)“
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA IV
         
            „ČÁST D
         
         
            Údaje o provádění operace
         
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     Pole
                  
                  
                     Obsah pole
                  
                  
                     Poznámka
                  
                  
                     Potřeby týkající se údajů a synergie
                  
               
               
                  
                     18
                  
                  
                     Dotčené opatření
                  
                  
                     Kód opatření (viz příloha II)
                  
                  
                     Specifické pro ENRF
                  
               
               
                  
                     19
                  
                  
                     Ukazatel výstupu
                  
                  
                     Číselná hodnota
                  
                  
                     Specifické pro ENRF
                  
               
               
                  
                     20
                  
                  
                     Údaje o provádění operace
                  
                  
                     Viz příloha II
                  
                  
                     Specifické pro ENRF
                  
               
               
                  
                     21
                  
                  
                     Hodnota údajů o provádění
                  
                  
                     Číselná hodnota
                  
                  
                     Specifické pro ENRF
                     (aktualizuje se pouze dvakrát, pokud je v poli 9 zapsán kód 0 nebo kód 5)“
                  
               
            
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.