Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/793 ze dne 10. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 180/2008, pokud jde o prodloužení období určení referenční laboratoře EU pro choroby koňovitých kromě moru koní (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 793/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 120/5
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/793
   ze dne 10. května 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 180/2008, pokud jde o prodloužení období určení referenční laboratoře EU pro choroby koňovitých kromě moru koní
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (1), a zejména na čl. 19 písm. d) uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Laboratoř Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES, Francie) se svými laboratořemi pro zdraví zvířat a choroby koňovitých byla nařízením Komise (ES) č. 180/2008 (2) určena jako referenční laboratoř EU pro choroby koňovitých kromě moru koní a její funkce, úkoly a postupy týkající se její spolupráce s laboratořemi odpovědnými za diagnostiku infekčních chorob koňovitých v členských státech jsou stanoveny v příloze uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Laboratoř Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) byla nařízením (ES) č. 180/2008, přijatým Komisí v roce 2008, určena jako referenční laboratoř EU pro choroby koňovitých kromě moru koní na počáteční období pěti let do 30. června 2013. Nařízením Komise (EU) č. 208/2011 (3) bylo aktualizováno nařízení (ES) č. 180/2008, pokud jde o název instituce, tj. Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Nařízením (ES) č. 180/2008 ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 72/2013 (4) bylo prodlouženo období určení laboratoře ANSES o období dalších pěti let do 30. června 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Laboratoř ANSES plnila déle než osm let své funkce, úkoly a postupy, a tím významně zlepšila schopnosti národních referenčních laboratoří, pokud jde o diagnostiku a diferenciální diagnostiku určitých chorob koňovitých.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Pro zajištění vysoké kvality a jednotnosti analytických a diagnostických výsledků v Unii je důležité, aby laboratoř ANSES nadále vykonávala své činnosti jako referenční laboratoř EU pro choroby koňovitých kromě moru koní i v období dalších pěti let.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Nařízení (ES) č. 180/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 180/2008 se datum „30. června 2018“ nahrazuje datem „30. června 2023“.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 10. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 180/2008 ze dne 28. února 2008 o referenční laboratoři Společenství pro choroby koňovitých kromě moru koní a o změně přílohy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Úř. věst. L 56, 29.2.2008, s. 4).
   
      (3)  Nařízení Komise (EU) č. 208/2011 ze dne 2. března 2011, kterým se mění příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 a nařízení Komise (ES) č. 180/2008 a (ES) č. 737/2008, pokud jde o seznamy a názvy referenčních laboratoří EU (Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 29).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 72/2013 ze dne 25. ledna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 180/2008 a (ES) č. 737/2008, pokud jde o období určení některých laboratoří jako referenčních laboratoří EU (Úř. věst. L 26, 26.1.2013, s. 9).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.