Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/807 ze dne 11. května 2017, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, konečné datum pro oznámení změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a konečné datum pro podání žádosti o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby v roce 2017

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 807/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 121/35
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/807
   ze dne 11. května 2017,
   kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, konečné datum pro oznámení změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a konečné datum pro podání žádosti o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby v roce 2017
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 78 první pododstavec písm. b) a druhý pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (2) stanoví konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, konečné datum pro oznámení změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a konečné datum pro podání žádosti o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Několik členských států zavádí změny ve svých správních systémech pro přímé platby, které mimo jiného spočívají v strukturálních změnách systému evidence půdy a v reorganizaci informační technologie. Tyto změny se shodují s důležitým krokem v rámci povinného zavádění geoprostorové žádosti o podporu. V důsledku toho se tyto členské státy potýkají s administrativními obtížemi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V této situaci je pro příjemce obtížné předkládat jednotnou žádost, žádosti o podporu nebo žádosti o platbu a žádosti o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby ve lhůtách stanovených v čl. 13 odst. 1 a čl. 22 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               S ohledem na tuto situaci je vhodné stanovit odchylku od čl. 13 odst. 1 a čl. 22 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, která umožní členským státům, aby pro rok 2017 stanovily konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu a konečné datum pro podání žádostí o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby, která jsou pozdější než lhůty stanovené v uvedených článcích. Protože data a období uvedená v čl. 11 odst. 4 a čl. 15 odst. 2 a odst. 2a prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 souvisí s konečným datem stanoveným v čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení, měla by být stanovena podobná odchylka pro oznámení výsledků předběžných kontrol a změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Jelikož by se tyto odchylky měly vztahovat na jednotnou žádost, žádosti o podporu a žádosti o platbu, změny jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a žádosti o přiznání platebních nároků za rok 2017, je vhodné, aby toto nařízení platilo pro uvedené žádosti a žádosti o platbu vztahující se k roku 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přímé platby a Výboru pro rozvoj venkova,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Odchylně od čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 je v roce 2017 konečným datem, které stanoví členské státy pro podání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, nejpozději 15. červen.
   Článek 2
   Odchylně od čl. 15 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 se v roce 2017 v členských státech, jež používají odchylku stanovenou v článku 1 tohoto nařízení, změny jednotné žádosti nebo žádosti o platbu v souladu s čl. 15 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 oznámí příslušnému orgánu do 15. června.
   Článek 3
   Odchylky stanovené v článcích 1 a 2 se v dotčených státech použijí rovněž pro účely výpočtu období 26, 35 a 10 kalendářních dnů po konečném datu podání jednotné žádosti, žádosti o podporu nebo žádostí o platbu a konečném datu pro oznámení změn podle čl. 11 odst. 4 a čl. 15 odst. 2a prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014.
   Článek 4
   Odchylně od čl. 22 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014 je v roce 2017 datem, které stanoví členské státy pro podání žádostí o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby, nejpozději 15. červen.
   Článek 5
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se pro uvedené žádosti a žádosti o platbu, které se týkají roku 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 11. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.