Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/812 ze dne 15. května 2017, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. března do 29. června 2017 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 812/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 126/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/812
   ze dne 15. května 2017,
   kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. března do 29. června 2017 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 77e odst. 2 třetí pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Za účelem zajištění jednotných podmínek pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pojišťovnami a zajišťovnami pro účely směrnice 2009/138/ES by měly být pro každé referenční datum stanoveny technické informace o příslušných časových strukturách bezrizikových úrokových měr, o základních rozpětích pro výpočet vyrovnávací úpravy a o koeficientu volatility.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Pojišťovny a zajišťovny by měly použít technické informace vycházející z tržních údajů souvisejících s koncem posledního měsíce předcházejícího prvnímu referenčnímu datu vykazování, na něž se použije toto nařízení. Dne 7. dubna 2017 poskytl Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění Komisi technické informace související s tržními údaji z konce března 2017. Uvedené informace byly dne 7. dubna 2017 zveřejněny v souladu s čl. 77e odst. 1 směrnice 2009/138/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Vzhledem k tomu, že je nutné, aby byly uvedené technické údaje okamžitě k dispozici, je důležité, aby toto nařízení vstoupilo v platnost neprodleně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Z důvodů obezřetnosti je nutné, aby pojišťovny a zajišťovny pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu používaly stejné technické informace bez ohledu na datum, kdy vykazují svým příslušným orgánům. Toto nařízení by se proto mělo použít od prvního referenčního data vykazování, na něž se použije toto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Aby byla co nejdříve zajištěna právní jistota, měla by být z náležitých závažných a naléhavých důvodů týkajících se dostupnosti příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr opatření stanovená tímto nařízením přijata v souladu s článkem 8 ve spojení s článkem 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (2),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   1.   Pojišťovny a zajišťovny použijí při výpočtu technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. března do 29. června 2017 technické informace uvedené v odstavci 2.
   2.   Pro každou příslušnou měnu se při výpočtu nejlepšího odhadu podle článku 77 směrnice 2009/138/ES, vyrovnávací úpravy podle článku 77c uvedené směrnice a koeficientu volatility podle článku 77d uvedené směrnice použijí tyto technické informace:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               příslušné časové struktury bezrizikových úrokových měr uvedené v příloze I;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               základní rozpětí pro výpočet vyrovnávací úpravy uvedená v příloze II;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               pro každý příslušný vnitrostátní pojistný trh koeficienty volatility uvedené v příloze III.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 31. března 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 15. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Příslušná časová struktura bezrizikových úrokových měr pro výpočet nejlepšího odhadu, bez jakékoli vyrovnávací úpravy nebo koeficientu volatility
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Splatnost (v letech)
               
               
                  Euro
               
               
                  Česká koruna
               
               
                  Dánská koruna
               
               
                  Forint
               
               
                  Švédská koruna
               
               
                  Kuna
               
            
            
               
                  1
               
               
                  – 0,318 %
               
               
                  0,197 %
               
               
                  – 0,328 %
               
               
                  0,116 %
               
               
                  – 0,542 %
               
               
                  0,379 %
               
            
            
               
                  2
               
               
                  – 0,230 %
               
               
                  0,350 %
               
               
                  – 0,240 %
               
               
                  0,748 %
               
               
                  – 0,375 %
               
               
                  1,014 %
               
            
            
               
                  3
               
               
                  – 0,139 %
               
               
                  0,434 %
               
               
                  – 0,149 %
               
               
                  0,960 %
               
               
                  – 0,162 %
               
               
                  1,600 %
               
            
            
               
                  4
               
               
                  – 0,032 %
               
               
                  0,517 %
               
               
                  – 0,042 %
               
               
                  1,370 %
               
               
                  0,039 %
               
               
                  2,053 %
               
            
            
               
                  5
               
               
                  0,082 %
               
               
                  0,602 %
               
               
                  0,072 %
               
               
                  1,844 %
               
               
                  0,238 %
               
               
                  2,331 %
               
            
            
               
                  6
               
               
                  0,205 %
               
               
                  0,680 %
               
               
                  0,195 %
               
               
                  2,220 %
               
               
                  0,427 %
               
               
                  2,506 %
               
            
            
               
                  7
               
               
                  0,328 %
               
               
                  0,749 %
               
               
                  0,318 %
               
               
                  2,561 %
               
               
                  0,610 %
               
               
                  2,631 %
               
            
            
               
                  8
               
               
                  0,452 %
               
               
                  0,819 %
               
               
                  0,442 %
               
               
                  2,814 %
               
               
                  0,773 %
               
               
                  2,733 %
               
            
            
               
                  9
               
               
                  0,571 %
               
               
                  0,892 %
               
               
                  0,561 %
               
               
                  3,012 %
               
               
                  0,914 %
               
               
                  2,825 %
               
            
            
               
                  10
               
               
                  0,677 %
               
               
                  0,972 %
               
               
                  0,667 %
               
               
                  3,170 %
               
               
                  1,032 %
               
               
                  2,904 %
               
            
            
               
                  11
               
               
                  0,777 %
               
               
                  1,058 %
               
               
                  0,767 %
               
               
                  3,324 %
               
               
                  1,191 %
               
               
                  2,973 %
               
            
            
               
                  12
               
               
                  0,871 %
               
               
                  1,135 %
               
               
                  0,860 %
               
               
                  3,476 %
               
               
                  1,370 %
               
               
                  3,034 %
               
            
            
               
                  13
               
               
                  0,954 %
               
               
                  1,196 %
               
               
                  0,944 %
               
               
                  3,619 %
               
               
                  1,547 %
               
               
                  3,089 %
               
            
            
               
                  14
               
               
                  1,024 %
               
               
                  1,251 %
               
               
                  1,013 %
               
               
                  3,749 %
               
               
                  1,714 %
               
               
                  3,138 %
               
            
            
               
                  15
               
               
                  1,078 %
               
               
                  1,309 %
               
               
                  1,067 %
               
               
                  3,860 %
               
               
                  1,866 %
               
               
                  3,183 %
               
            
            
               
                  16
               
               
                  1,116 %
               
               
                  1,374 %
               
               
                  1,106 %
               
               
                  3,952 %
               
               
                  2,004 %
               
               
                  3,224 %
               
            
            
               
                  17
               
               
                  1,147 %
               
               
                  1,444 %
               
               
                  1,136 %
               
               
                  4,026 %
               
               
                  2,128 %
               
               
                  3,262 %
               
            
            
               
                  18
               
               
                  1,177 %
               
               
                  1,517 %
               
               
                  1,166 %
               
               
                  4,088 %
               
               
                  2,240 %
               
               
                  3,298 %
               
            
            
               
                  19
               
               
                  1,211 %
               
               
                  1,592 %
               
               
                  1,200 %
               
               
                  4,138 %
               
               
                  2,341 %
               
               
                  3,330 %
               
            
            
               
                  20
               
               
                  1,252 %
               
               
                  1,666 %
               
               
                  1,242 %
               
               
                  4,179 %
               
               
                  2,433 %
               
               
                  3,361 %
               
            
            
               
                  21
               
               
                  1,303 %
               
               
                  1,739 %
               
               
                  1,292 %
               
               
                  4,213 %
               
               
                  2,516 %
               
               
                  3,390 %
               
            
            
               
                  22
               
               
                  1,360 %
               
               
                  1,811 %
               
               
                  1,350 %
               
               
                  4,240 %
               
               
                  2,591 %
               
               
                  3,417 %
               
            
            
               
                  23
               
               
                  1,422 %
               
               
                  1,880 %
               
               
                  1,412 %
               
               
                  4,263 %
               
               
                  2,661 %
               
               
                  3,442 %
               
            
            
               
                  24
               
               
                  1,486 %
               
               
                  1,948 %
               
               
                  1,476 %
               
               
                  4,282 %
               
               
                  2,724 %
               
               
                  3,466 %
               
            
            
               
                  25
               
               
                  1,551 %
               
               
                  2,013 %
               
               
                  1,542 %
               
               
                  4,297 %
               
               
                  2,783 %
               
               
                  3,488 %
               
            
            
               
                  26
               
               
                  1,616 %
               
               
                  2,076 %
               
               
                  1,607 %
               
               
                  4,309 %
               
               
                  2,837 %
               
               
                  3,509 %
               
            
            
               
                  27
               
               
                  1,681 %
               
               
                  2,136 %
               
               
                  1,673 %
               
               
                  4,319 %
               
               
                  2,887 %
               
               
                  3,529 %
               
            
            
               
                  28
               
               
                  1,745 %
               
               
                  2,194 %
               
               
                  1,737 %
               
               
                  4,326 %
               
               
                  2,934 %
               
               
                  3,549 %
               
            
            
               
                  29
               
               
                  1,808 %
               
               
                  2,250 %
               
               
                  1,800 %
               
               
                  4,332 %
               
               
                  2,977 %
               
               
                  3,567 %
               
            
            
               
                  30
               
               
                  1,869 %
               
               
                  2,303 %
               
               
                  1,861 %
               
               
                  4,337 %
               
               
                  3,018 %
               
               
                  3,584 %
               
            
            
               
                  31
               
               
                  1,929 %
               
               
                  2,354 %
               
               
                  1,921 %
               
               
                  4,340 %
               
               
                  3,056 %
               
               
                  3,600 %
               
            
            
               
                  32
               
               
                  1,986 %
               
               
                  2,403 %
               
               
                  1,978 %
               
               
                  4,343 %
               
               
                  3,091 %
               
               
                  3,616 %
               
            
            
               
                  33
               
               
                  2,042 %
               
               
                  2,450 %
               
               
                  2,034 %
               
               
                  4,345 %
               
               
                  3,125 %
               
               
                  3,631 %
               
            
            
               
                  34
               
               
                  2,095 %
               
               
                  2,495 %
               
               
                  2,088 %
               
               
                  4,346 %
               
               
                  3,156 %
               
               
                  3,645 %
               
            
            
               
                  35
               
               
                  2,147 %
               
               
                  2,538 %
               
               
                  2,140 %
               
               
                  4,346 %
               
               
                  3,186 %
               
               
                  3,659 %
               
            
            
               
                  36
               
               
                  2,197 %
               
               
                  2,579 %
               
               
                  2,190 %
               
               
                  4,346 %
               
               
                  3,214 %
               
               
                  3,672 %
               
            
            
               
                  37
               
               
                  2,244 %
               
               
                  2,619 %
               
               
                  2,238 %
               
               
                  4,346 %
               
               
                  3,240 %
               
               
                  3,684 %
               
            
            
               
                  38
               
               
                  2,291 %
               
               
                  2,656 %
               
               
                  2,284 %
               
               
                  4,345 %
               
               
                  3,265 %
               
               
                  3,696 %
               
            
            
               
                  39
               
               
                  2,335 %
               
               
                  2,693 %
               
               
                  2,328 %
               
               
                  4,344 %
               
               
                  3,289 %
               
               
                  3,708 %
               
            
            
               
                  40
               
               
                  2,377 %
               
               
                  2,727 %
               
               
                  2,371 %
               
               
                  4,343 %
               
               
                  3,312 %
               
               
                  3,719 %
               
            
            
               
                  41
               
               
                  2,418 %
               
               
                  2,761 %
               
               
                  2,412 %
               
               
                  4,341 %
               
               
                  3,334 %
               
               
                  3,729 %
               
            
            
               
                  42
               
               
                  2,458 %
               
               
                  2,793 %
               
               
                  2,452 %
               
               
                  4,340 %
               
               
                  3,354 %
               
               
                  3,739 %
               
            
            
               
                  43
               
               
                  2,496 %
               
               
                  2,824 %
               
               
                  2,490 %
               
               
                  4,338 %
               
               
                  3,374 %
               
               
                  3,749 %
               
            
            
               
                  44
               
               
                  2,532 %
               
               
                  2,853 %
               
               
                  2,526 %
               
               
                  4,336 %
               
               
                  3,392 %
               
               
                  3,758 %
               
            
            
               
                  45
               
               
                  2,567 %
               
               
                  2,882 %
               
               
                  2,562 %
               
               
                  4,334 %
               
               
                  3,410 %
               
               
                  3,767 %
               
            
            
               
                  46
               
               
                  2,601 %
               
               
                  2,909 %
               
               
                  2,596 %
               
               
                  4,332 %
               
               
                  3,427 %
               
               
                  3,776 %
               
            
            
               
                  47
               
               
                  2,634 %
               
               
                  2,935 %
               
               
                  2,628 %
               
               
                  4,331 %
               
               
                  3,444 %
               
               
                  3,784 %
               
            
            
               
                  48
               
               
                  2,665 %
               
               
                  2,960 %
               
               
                  2,660 %
               
               
                  4,329 %
               
               
                  3,459 %
               
               
                  3,792 %
               
            
            
               
                  49
               
               
                  2,695 %
               
               
                  2,985 %
               
               
                  2,690 %
               
               
                  4,327 %
               
               
                  3,475 %
               
               
                  3,800 %
               
            
            
               
                  50
               
               
                  2,724 %
               
               
                  3,008 %
               
               
                  2,719 %
               
               
                  4,325 %
               
               
                  3,489 %
               
               
                  3,808 %
               
            
            
               
                  51
               
               
                  2,752 %
               
               
                  3,031 %
               
               
                  2,747 %
               
               
                  4,323 %
               
               
                  3,503 %
               
               
                  3,815 %
               
            
            
               
                  52
               
               
                  2,779 %
               
               
                  3,053 %
               
               
                  2,774 %
               
               
                  4,321 %
               
               
                  3,516 %
               
               
                  3,822 %
               
            
            
               
                  53
               
               
                  2,805 %
               
               
                  3,074 %
               
               
                  2,801 %
               
               
                  4,319 %
               
               
                  3,529 %
               
               
                  3,829 %
               
            
            
               
                  54
               
               
                  2,831 %
               
               
                  3,094 %
               
               
                  2,826 %
               
               
                  4,318 %
               
               
                  3,541 %
               
               
                  3,835 %
               
            
            
               
                  55
               
               
                  2,855 %
               
               
                  3,114 %
               
               
                  2,850 %
               
               
                  4,316 %
               
               
                  3,553 %
               
               
                  3,842 %
               
            
            
               
                  56
               
               
                  2,879 %
               
               
                  3,133 %
               
               
                  2,874 %
               
               
                  4,314 %
               
               
                  3,565 %
               
               
                  3,848 %
               
            
            
               
                  57
               
               
                  2,901 %
               
               
                  3,151 %
               
               
                  2,897 %
               
               
                  4,312 %
               
               
                  3,576 %
               
               
                  3,854 %
               
            
            
               
                  58
               
               
                  2,923 %
               
               
                  3,169 %
               
               
                  2,919 %
               
               
                  4,311 %
               
               
                  3,587 %
               
               
                  3,859 %
               
            
            
               
                  59
               
               
                  2,945 %
               
               
                  3,186 %
               
               
                  2,940 %
               
               
                  4,309 %
               
               
                  3,597 %
               
               
                  3,865 %
               
            
            
               
                  60
               
               
                  2,965 %
               
               
                  3,203 %
               
               
                  2,961 %
               
               
                  4,307 %
               
               
                  3,607 %
               
               
                  3,870 %
               
            
            
               
                  61
               
               
                  2,985 %
               
               
                  3,219 %
               
               
                  2,981 %
               
               
                  4,306 %
               
               
                  3,617 %
               
               
                  3,876 %
               
            
            
               
                  62
               
               
                  3,005 %
               
               
                  3,234 %
               
               
                  3,000 %
               
               
                  4,304 %
               
               
                  3,626 %
               
               
                  3,881 %
               
            
            
               
                  63
               
               
                  3,023 %
               
               
                  3,250 %
               
               
                  3,019 %
               
               
                  4,303 %
               
               
                  3,635 %
               
               
                  3,886 %
               
            
            
               
                  64
               
               
                  3,041 %
               
               
                  3,264 %
               
               
                  3,037 %
               
               
                  4,301 %
               
               
                  3,644 %
               
               
                  3,890 %
               
            
            
               
                  65
               
               
                  3,059 %
               
               
                  3,279 %
               
               
                  3,055 %
               
               
                  4,300 %
               
               
                  3,653 %
               
               
                  3,895 %
               
            
            
               
                  66
               
               
                  3,076 %
               
               
                  3,292 %
               
               
                  3,072 %
               
               
                  4,298 %
               
               
                  3,661 %
               
               
                  3,900 %
               
            
            
               
                  67
               
               
                  3,093 %
               
               
                  3,306 %
               
               
                  3,089 %
               
               
                  4,297 %
               
               
                  3,669 %
               
               
                  3,904 %
               
            
            
               
                  68
               
               
                  3,109 %
               
               
                  3,319 %
               
               
                  3,105 %
               
               
                  4,295 %
               
               
                  3,677 %
               
               
                  3,908 %
               
            
            
               
                  69
               
               
                  3,125 %
               
               
                  3,331 %
               
               
                  3,121 %
               
               
                  4,294 %
               
               
                  3,684 %
               
               
                  3,912 %
               
            
            
               
                  70
               
               
                  3,140 %
               
               
                  3,344 %
               
               
                  3,136 %
               
               
                  4,293 %
               
               
                  3,692 %
               
               
                  3,916 %
               
            
            
               
                  71
               
               
                  3,155 %
               
               
                  3,356 %
               
               
                  3,151 %
               
               
                  4,292 %
               
               
                  3,699 %
               
               
                  3,920 %
               
            
            
               
                  72
               
               
                  3,169 %
               
               
                  3,367 %
               
               
                  3,166 %
               
               
                  4,290 %
               
               
                  3,706 %
               
               
                  3,924 %
               
            
            
               
                  73
               
               
                  3,183 %
               
               
                  3,379 %
               
               
                  3,180 %
               
               
                  4,289 %
               
               
                  3,712 %
               
               
                  3,928 %
               
            
            
               
                  74
               
               
                  3,197 %
               
               
                  3,390 %
               
               
                  3,193 %
               
               
                  4,288 %
               
               
                  3,719 %
               
               
                  3,931 %
               
            
            
               
                  75
               
               
                  3,210 %
               
               
                  3,400 %
               
               
                  3,207 %
               
               
                  4,287 %
               
               
                  3,725 %
               
               
                  3,935 %
               
            
            
               
                  76
               
               
                  3,223 %
               
               
                  3,411 %
               
               
                  3,220 %
               
               
                  4,286 %
               
               
                  3,732 %
               
               
                  3,938 %
               
            
            
               
                  77
               
               
                  3,236 %
               
               
                  3,421 %
               
               
                  3,232 %
               
               
                  4,285 %
               
               
                  3,738 %
               
               
                  3,942 %
               
            
            
               
                  78
               
               
                  3,248 %
               
               
                  3,431 %
               
               
                  3,245 %
               
               
                  4,284 %
               
               
                  3,744 %
               
               
                  3,945 %
               
            
            
               
                  79
               
               
                  3,260 %
               
               
                  3,441 %
               
               
                  3,257 %
               
               
                  4,283 %
               
               
                  3,749 %
               
               
                  3,948 %
               
            
            
               
                  80
               
               
                  3,272 %
               
               
                  3,450 %
               
               
                  3,268 %
               
               
                  4,281 %
               
               
                  3,755 %
               
               
                  3,951 %
               
            
            
               
                  81
               
               
                  3,283 %
               
               
                  3,459 %
               
               
                  3,280 %
               
               
                  4,280 %
               
               
                  3,761 %
               
               
                  3,954 %
               
            
            
               
                  82
               
               
                  3,294 %
               
               
                  3,468 %
               
               
                  3,291 %
               
               
                  4,280 %
               
               
                  3,766 %
               
               
                  3,957 %
               
            
            
               
                  83
               
               
                  3,305 %
               
               
                  3,477 %
               
               
                  3,302 %
               
               
                  4,279 %
               
               
                  3,771 %
               
               
                  3,960 %
               
            
            
               
                  84
               
               
                  3,316 %
               
               
                  3,486 %
               
               
                  3,313 %
               
               
                  4,278 %
               
               
                  3,776 %
               
               
                  3,963 %
               
            
            
               
                  85
               
               
                  3,326 %
               
               
                  3,494 %
               
               
                  3,323 %
               
               
                  4,277 %
               
               
                  3,781 %
               
               
                  3,966 %
               
            
            
               
                  86
               
               
                  3,336 %
               
               
                  3,502 %
               
               
                  3,333 %
               
               
                  4,276 %
               
               
                  3,786 %
               
               
                  3,969 %
               
            
            
               
                  87
               
               
                  3,346 %
               
               
                  3,510 %
               
               
                  3,343 %
               
               
                  4,275 %
               
               
                  3,791 %
               
               
                  3,971 %
               
            
            
               
                  88
               
               
                  3,356 %
               
               
                  3,518 %
               
               
                  3,353 %
               
               
                  4,274 %
               
               
                  3,795 %
               
               
                  3,974 %
               
            
            
               
                  89
               
               
                  3,365 %
               
               
                  3,526 %
               
               
                  3,362 %
               
               
                  4,273 %
               
               
                  3,800 %
               
               
                  3,976 %
               
            
            
               
                  90
               
               
                  3,374 %
               
               
                  3,533 %
               
               
                  3,371 %
               
               
                  4,273 %
               
               
                  3,804 %
               
               
                  3,979 %
               
            
            
               
                  91
               
               
                  3,383 %
               
               
                  3,540 %
               
               
                  3,381 %
               
               
                  4,272 %
               
               
                  3,809 %
               
               
                  3,981 %
               
            
            
               
                  92
               
               
                  3,392 %
               
               
                  3,548 %
               
               
                  3,389 %
               
               
                  4,271 %
               
               
                  3,813 %
               
               
                  3,984 %
               
            
            
               
                  93
               
               
                  3,401 %
               
               
                  3,555 %
               
               
                  3,398 %
               
               
                  4,270 %
               
               
                  3,817 %
               
               
                  3,986 %
               
            
            
               
                  94
               
               
                  3,409 %
               
               
                  3,561 %
               
               
                  3,407 %
               
               
                  4,269 %
               
               
                  3,821 %
               
               
                  3,988 %
               
            
            
               
                  95
               
               
                  3,418 %
               
               
                  3,568 %
               
               
                  3,415 %
               
               
                  4,269 %
               
               
                  3,825 %
               
               
                  3,990 %
               
            
            
               
                  96
               
               
                  3,426 %
               
               
                  3,575 %
               
               
                  3,423 %
               
               
                  4,268 %
               
               
                  3,829 %
               
               
                  3,993 %
               
            
            
               
                  97
               
               
                  3,434 %
               
               
                  3,581 %
               
               
                  3,431 %
               
               
                  4,267 %
               
               
                  3,833 %
               
               
                  3,995 %
               
            
            
               
                  98
               
               
                  3,441 %
               
               
                  3,587 %
               
               
                  3,439 %
               
               
                  4,267 %
               
               
                  3,837 %
               
               
                  3,997 %
               
            
            
               
                  99
               
               
                  3,449 %
               
               
                  3,594 %
               
               
                  3,446 %
               
               
                  4,266 %
               
               
                  3,840 %
               
               
                  3,999 %
               
            
            
               
                  100
               
               
                  3,457 %
               
               
                  3,600 %
               
               
                  3,454 %
               
               
                  4,265 %
               
               
                  3,844 %
               
               
                  4,001 %
               
            
            
               
                  101
               
               
                  3,464 %
               
               
                  3,606 %
               
               
                  3,461 %
               
               
                  4,265 %
               
               
                  3,847 %
               
               
                  4,003 %
               
            
            
               
                  102
               
               
                  3,471 %
               
               
                  3,611 %
               
               
                  3,469 %
               
               
                  4,264 %
               
               
                  3,851 %
               
               
                  4,005 %
               
            
            
               
                  103
               
               
                  3,478 %
               
               
                  3,617 %
               
               
                  3,476 %
               
               
                  4,263 %
               
               
                  3,854 %
               
               
                  4,007 %
               
            
            
               
                  104
               
               
                  3,485 %
               
               
                  3,623 %
               
               
                  3,483 %
               
               
                  4,263 %
               
               
                  3,858 %
               
               
                  4,008 %
               
            
            
               
                  105
               
               
                  3,492 %
               
               
                  3,628 %
               
               
                  3,489 %
               
               
                  4,262 %
               
               
                  3,861 %
               
               
                  4,010 %
               
            
            
               
                  106
               
               
                  3,499 %
               
               
                  3,633 %
               
               
                  3,496 %
               
               
                  4,262 %
               
               
                  3,864 %
               
               
                  4,012 %
               
            
            
               
                  107
               
               
                  3,505 %
               
               
                  3,639 %
               
               
                  3,503 %
               
               
                  4,261 %
               
               
                  3,867 %
               
               
                  4,014 %
               
            
            
               
                  108
               
               
                  3,511 %
               
               
                  3,644 %
               
               
                  3,509 %
               
               
                  4,260 %
               
               
                  3,870 %
               
               
                  4,016 %
               
            
            
               
                  109
               
               
                  3,518 %
               
               
                  3,649 %
               
               
                  3,515 %
               
               
                  4,260 %
               
               
                  3,873 %
               
               
                  4,017 %
               
            
            
               
                  110
               
               
                  3,524 %
               
               
                  3,654 %
               
               
                  3,522 %
               
               
                  4,259 %
               
               
                  3,876 %
               
               
                  4,019 %
               
            
            
               
                  111
               
               
                  3,530 %
               
               
                  3,659 %
               
               
                  3,528 %
               
               
                  4,259 %
               
               
                  3,879 %
               
               
                  4,021 %
               
            
            
               
                  112
               
               
                  3,536 %
               
               
                  3,664 %
               
               
                  3,534 %
               
               
                  4,258 %
               
               
                  3,882 %
               
               
                  4,022 %
               
            
            
               
                  113
               
               
                  3,542 %
               
               
                  3,668 %
               
               
                  3,540 %
               
               
                  4,258 %
               
               
                  3,885 %
               
               
                  4,024 %
               
            
            
               
                  114
               
               
                  3,548 %
               
               
                  3,673 %
               
               
                  3,545 %
               
               
                  4,257 %
               
               
                  3,888 %
               
               
                  4,025 %
               
            
            
               
                  115
               
               
                  3,553 %
               
               
                  3,678 %
               
               
                  3,551 %
               
               
                  4,257 %
               
               
                  3,890 %
               
               
                  4,027 %
               
            
            
               
                  116
               
               
                  3,559 %
               
               
                  3,682 %
               
               
                  3,557 %
               
               
                  4,256 %
               
               
                  3,893 %
               
               
                  4,028 %
               
            
            
               
                  117
               
               
                  3,564 %
               
               
                  3,687 %
               
               
                  3,562 %
               
               
                  4,256 %
               
               
                  3,896 %
               
               
                  4,030 %
               
            
            
               
                  118
               
               
                  3,570 %
               
               
                  3,691 %
               
               
                  3,567 %
               
               
                  4,255 %
               
               
                  3,898 %
               
               
                  4,031 %
               
            
            
               
                  119
               
               
                  3,575 %
               
               
                  3,695 %
               
               
                  3,573 %
               
               
                  4,255 %
               
               
                  3,901 %
               
               
                  4,033 %
               
            
            
               
                  120
               
               
                  3,580 %
               
               
                  3,699 %
               
               
                  3,578 %
               
               
                  4,254 %
               
               
                  3,903 %
               
               
                  4,034 %
               
            
            
               
                  121
               
               
                  3,585 %
               
               
                  3,704 %
               
               
                  3,583 %
               
               
                  4,254 %
               
               
                  3,906 %
               
               
                  4,035 %
               
            
            
               
                  122
               
               
                  3,590 %
               
               
                  3,708 %
               
               
                  3,588 %
               
               
                  4,254 %
               
               
                  3,908 %
               
               
                  4,037 %
               
            
            
               
                  123
               
               
                  3,595 %
               
               
                  3,712 %
               
               
                  3,593 %
               
               
                  4,253 %
               
               
                  3,910 %
               
               
                  4,038 %
               
            
            
               
                  124
               
               
                  3,600 %
               
               
                  3,716 %
               
               
                  3,598 %
               
               
                  4,253 %
               
               
                  3,913 %
               
               
                  4,039 %
               
            
            
               
                  125
               
               
                  3,605 %
               
               
                  3,719 %
               
               
                  3,603 %
               
               
                  4,252 %
               
               
                  3,915 %
               
               
                  4,041 %
               
            
            
               
                  126
               
               
                  3,610 %
               
               
                  3,723 %
               
               
                  3,607 %
               
               
                  4,252 %
               
               
                  3,917 %
               
               
                  4,042 %
               
            
            
               
                  127
               
               
                  3,614 %
               
               
                  3,727 %
               
               
                  3,612 %
               
               
                  4,251 %
               
               
                  3,919 %
               
               
                  4,043 %
               
            
            
               
                  128
               
               
                  3,619 %
               
               
                  3,731 %
               
               
                  3,617 %
               
               
                  4,251 %
               
               
                  3,922 %
               
               
                  4,044 %
               
            
            
               
                  129
               
               
                  3,623 %
               
               
                  3,734 %
               
               
                  3,621 %
               
               
                  4,251 %
               
               
                  3,924 %
               
               
                  4,046 %
               
            
            
               
                  130
               
               
                  3,628 %
               
               
                  3,738 %
               
               
                  3,626 %
               
               
                  4,250 %
               
               
                  3,926 %
               
               
                  4,047 %
               
            
            
               
                  131
               
               
                  3,632 %
               
               
                  3,741 %
               
               
                  3,630 %
               
               
                  4,250 %
               
               
                  3,928 %
               
               
                  4,048 %
               
            
            
               
                  132
               
               
                  3,636 %
               
               
                  3,745 %
               
               
                  3,634 %
               
               
                  4,249 %
               
               
                  3,930 %
               
               
                  4,049 %
               
            
            
               
                  133
               
               
                  3,641 %
               
               
                  3,748 %
               
               
                  3,639 %
               
               
                  4,249 %
               
               
                  3,932 %
               
               
                  4,050 %
               
            
            
               
                  134
               
               
                  3,645 %
               
               
                  3,752 %
               
               
                  3,643 %
               
               
                  4,249 %
               
               
                  3,934 %
               
               
                  4,051 %
               
            
            
               
                  135
               
               
                  3,649 %
               
               
                  3,755 %
               
               
                  3,647 %
               
               
                  4,248 %
               
               
                  3,936 %
               
               
                  4,052 %
               
            
            
               
                  136
               
               
                  3,653 %
               
               
                  3,758 %
               
               
                  3,651 %
               
               
                  4,248 %
               
               
                  3,938 %
               
               
                  4,053 %
               
            
            
               
                  137
               
               
                  3,657 %
               
               
                  3,761 %
               
               
                  3,655 %
               
               
                  4,248 %
               
               
                  3,940 %
               
               
                  4,055 %
               
            
            
               
                  138
               
               
                  3,661 %
               
               
                  3,765 %
               
               
                  3,659 %
               
               
                  4,247 %
               
               
                  3,942 %
               
               
                  4,056 %
               
            
            
               
                  139
               
               
                  3,665 %
               
               
                  3,768 %
               
               
                  3,663 %
               
               
                  4,247 %
               
               
                  3,944 %
               
               
                  4,057 %
               
            
            
               
                  140
               
               
                  3,668 %
               
               
                  3,771 %
               
               
                  3,667 %
               
               
                  4,247 %
               
               
                  3,946 %
               
               
                  4,058 %
               
            
            
               
                  141
               
               
                  3,672 %
               
               
                  3,774 %
               
               
                  3,670 %
               
               
                  4,246 %
               
               
                  3,947 %
               
               
                  4,059 %
               
            
            
               
                  142
               
               
                  3,676 %
               
               
                  3,777 %
               
               
                  3,674 %
               
               
                  4,246 %
               
               
                  3,949 %
               
               
                  4,060 %
               
            
            
               
                  143
               
               
                  3,680 %
               
               
                  3,780 %
               
               
                  3,678 %
               
               
                  4,246 %
               
               
                  3,951 %
               
               
                  4,061 %
               
            
            
               
                  144
               
               
                  3,683 %
               
               
                  3,783 %
               
               
                  3,681 %
               
               
                  4,245 %
               
               
                  3,953 %
               
               
                  4,062 %
               
            
            
               
                  145
               
               
                  3,687 %
               
               
                  3,786 %
               
               
                  3,685 %
               
               
                  4,245 %
               
               
                  3,954 %
               
               
                  4,063 %
               
            
            
               
                  146
               
               
                  3,690 %
               
               
                  3,788 %
               
               
                  3,688 %
               
               
                  4,245 %
               
               
                  3,956 %
               
               
                  4,064 %
               
            
            
               
                  147
               
               
                  3,694 %
               
               
                  3,791 %
               
               
                  3,692 %
               
               
                  4,244 %
               
               
                  3,958 %
               
               
                  4,064 %
               
            
            
               
                  148
               
               
                  3,697 %
               
               
                  3,794 %
               
               
                  3,695 %
               
               
                  4,244 %
               
               
                  3,959 %
               
               
                  4,065 %
               
            
            
               
                  149
               
               
                  3,700 %
               
               
                  3,797 %
               
               
                  3,699 %
               
               
                  4,244 %
               
               
                  3,961 %
               
               
                  4,066 %
               
            
            
               
                  150
               
               
                  3,704 %
               
               
                  3,799 %
               
               
                  3,702 %
               
               
                  4,244 %
               
               
                  3,962 %
               
               
                  4,067 %
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Splatnost (v letech)
               
               
                  Lev
               
               
                  Libra šterlinků
               
               
                  Rumunský leu
               
               
                  Zlotý
               
               
                  Islandská koruna
               
               
                  Norská koruna
               
            
            
               
                  1
               
               
                  – 0,368 %
               
               
                  0,364 %
               
               
                  0,959 %
               
               
                  1,451 %
               
               
                  4,835 %
               
               
                  0,900 %
               
            
            
               
                  2
               
               
                  – 0,280 %
               
               
                  0,450 %
               
               
                  1,452 %
               
               
                  1,837 %
               
               
                  4,840 %
               
               
                  1,076 %
               
            
            
               
                  3
               
               
                  – 0,189 %
               
               
                  0,533 %
               
               
                  1,941 %
               
               
                  2,198 %
               
               
                  4,840 %
               
               
                  1,182 %
               
            
            
               
                  4
               
               
                  – 0,082 %
               
               
                  0,609 %
               
               
                  2,389 %
               
               
                  2,505 %
               
               
                  4,820 %
               
               
                  1,289 %
               
            
            
               
                  5
               
               
                  0,032 %
               
               
                  0,684 %
               
               
                  2,788 %
               
               
                  2,739 %
               
               
                  4,796 %
               
               
                  1,401 %
               
            
            
               
                  6
               
               
                  0,155 %
               
               
                  0,762 %
               
               
                  3,126 %
               
               
                  2,898 %
               
               
                  4,780 %
               
               
                  1,515 %
               
            
            
               
                  7
               
               
                  0,278 %
               
               
                  0,837 %
               
               
                  3,390 %
               
               
                  3,013 %
               
               
                  4,774 %
               
               
                  1,619 %
               
            
            
               
                  8
               
               
                  0,401 %
               
               
                  0,908 %
               
               
                  3,581 %
               
               
                  3,132 %
               
               
                  4,770 %
               
               
                  1,708 %
               
            
            
               
                  9
               
               
                  0,520 %
               
               
                  0,975 %
               
               
                  3,738 %
               
               
                  3,228 %
               
               
                  4,764 %
               
               
                  1,777 %
               
            
            
               
                  10
               
               
                  0,626 %
               
               
                  1,038 %
               
               
                  3,877 %
               
               
                  3,343 %
               
               
                  4,755 %
               
               
                  1,841 %
               
            
            
               
                  11
               
               
                  0,726 %
               
               
                  1,093 %
               
               
                  3,989 %
               
               
                  3,445 %
               
               
                  4,745 %
               
               
                  1,909 %
               
            
            
               
                  12
               
               
                  0,819 %
               
               
                  1,141 %
               
               
                  4,077 %
               
               
                  3,529 %
               
               
                  4,734 %
               
               
                  1,980 %
               
            
            
               
                  13
               
               
                  0,902 %
               
               
                  1,187 %
               
               
                  4,145 %
               
               
                  3,599 %
               
               
                  4,723 %
               
               
                  2,051 %
               
            
            
               
                  14
               
               
                  0,972 %
               
               
                  1,219 %
               
               
                  4,200 %
               
               
                  3,658 %
               
               
                  4,711 %
               
               
                  2,122 %
               
            
            
               
                  15
               
               
                  1,026 %
               
               
                  1,241 %
               
               
                  4,243 %
               
               
                  3,708 %
               
               
                  4,699 %
               
               
                  2,192 %
               
            
            
               
                  16
               
               
                  1,064 %
               
               
                  1,268 %
               
               
                  4,278 %
               
               
                  3,752 %
               
               
                  4,687 %
               
               
                  2,259 %
               
            
            
               
                  17
               
               
                  1,095 %
               
               
                  1,283 %
               
               
                  4,305 %
               
               
                  3,789 %
               
               
                  4,675 %
               
               
                  2,324 %
               
            
            
               
                  18
               
               
                  1,124 %
               
               
                  1,294 %
               
               
                  4,327 %
               
               
                  3,821 %
               
               
                  4,663 %
               
               
                  2,386 %
               
            
            
               
                  19
               
               
                  1,158 %
               
               
                  1,301 %
               
               
                  4,345 %
               
               
                  3,850 %
               
               
                  4,652 %
               
               
                  2,446 %
               
            
            
               
                  20
               
               
                  1,200 %
               
               
                  1,299 %
               
               
                  4,358 %
               
               
                  3,875 %
               
               
                  4,641 %
               
               
                  2,503 %
               
            
            
               
                  21
               
               
                  1,251 %
               
               
                  1,296 %
               
               
                  4,369 %
               
               
                  3,897 %
               
               
                  4,630 %
               
               
                  2,557 %
               
            
            
               
                  22
               
               
                  1,309 %
               
               
                  1,294 %
               
               
                  4,377 %
               
               
                  3,917 %
               
               
                  4,619 %
               
               
                  2,609 %
               
            
            
               
                  23
               
               
                  1,372 %
               
               
                  1,292 %
               
               
                  4,384 %
               
               
                  3,935 %
               
               
                  4,609 %
               
               
                  2,659 %
               
            
            
               
                  24
               
               
                  1,437 %
               
               
                  1,289 %
               
               
                  4,388 %
               
               
                  3,951 %
               
               
                  4,599 %
               
               
                  2,706 %
               
            
            
               
                  25
               
               
                  1,504 %
               
               
                  1,286 %
               
               
                  4,392 %
               
               
                  3,965 %
               
               
                  4,589 %
               
               
                  2,751 %
               
            
            
               
                  26
               
               
                  1,571 %
               
               
                  1,281 %
               
               
                  4,394 %
               
               
                  3,978 %
               
               
                  4,580 %
               
               
                  2,794 %
               
            
            
               
                  27
               
               
                  1,637 %
               
               
                  1,275 %
               
               
                  4,395 %
               
               
                  3,990 %
               
               
                  4,571 %
               
               
                  2,835 %
               
            
            
               
                  28
               
               
                  1,702 %
               
               
                  1,269 %
               
               
                  4,395 %
               
               
                  4,001 %
               
               
                  4,562 %
               
               
                  2,874 %
               
            
            
               
                  29
               
               
                  1,766 %
               
               
                  1,263 %
               
               
                  4,395 %
               
               
                  4,010 %
               
               
                  4,554 %
               
               
                  2,911 %
               
            
            
               
                  30
               
               
                  1,828 %
               
               
                  1,258 %
               
               
                  4,394 %
               
               
                  4,019 %
               
               
                  4,545 %
               
               
                  2,947 %
               
            
            
               
                  31
               
               
                  1,888 %
               
               
                  1,253 %
               
               
                  4,393 %
               
               
                  4,028 %
               
               
                  4,537 %
               
               
                  2,981 %
               
            
            
               
                  32
               
               
                  1,947 %
               
               
                  1,247 %
               
               
                  4,391 %
               
               
                  4,035 %
               
               
                  4,530 %
               
               
                  3,013 %
               
            
            
               
                  33
               
               
                  2,003 %
               
               
                  1,240 %
               
               
                  4,389 %
               
               
                  4,042 %
               
               
                  4,522 %
               
               
                  3,044 %
               
            
            
               
                  34
               
               
                  2,058 %
               
               
                  1,231 %
               
               
                  4,387 %
               
               
                  4,049 %
               
               
                  4,515 %
               
               
                  3,074 %
               
            
            
               
                  35
               
               
                  2,111 %
               
               
                  1,220 %
               
               
                  4,385 %
               
               
                  4,054 %
               
               
                  4,508 %
               
               
                  3,102 %
               
            
            
               
                  36
               
               
                  2,161 %
               
               
                  1,206 %
               
               
                  4,383 %
               
               
                  4,060 %
               
               
                  4,502 %
               
               
                  3,129 %
               
            
            
               
                  37
               
               
                  2,210 %
               
               
                  1,190 %
               
               
                  4,380 %
               
               
                  4,065 %
               
               
                  4,495 %
               
               
                  3,155 %
               
            
            
               
                  38
               
               
                  2,257 %
               
               
                  1,174 %
               
               
                  4,378 %
               
               
                  4,070 %
               
               
                  4,489 %
               
               
                  3,180 %
               
            
            
               
                  39
               
               
                  2,302 %
               
               
                  1,160 %
               
               
                  4,375 %
               
               
                  4,074 %
               
               
                  4,483 %
               
               
                  3,204 %
               
            
            
               
                  40
               
               
                  2,346 %
               
               
                  1,147 %
               
               
                  4,372 %
               
               
                  4,079 %
               
               
                  4,477 %
               
               
                  3,226 %
               
            
            
               
                  41
               
               
                  2,387 %
               
               
                  1,137 %
               
               
                  4,370 %
               
               
                  4,082 %
               
               
                  4,471 %
               
               
                  3,248 %
               
            
            
               
                  42
               
               
                  2,427 %
               
               
                  1,127 %
               
               
                  4,367 %
               
               
                  4,086 %
               
               
                  4,466 %
               
               
                  3,269 %
               
            
            
               
                  43
               
               
                  2,466 %
               
               
                  1,117 %
               
               
                  4,364 %
               
               
                  4,089 %
               
               
                  4,461 %
               
               
                  3,289 %
               
            
            
               
                  44
               
               
                  2,503 %
               
               
                  1,107 %
               
               
                  4,362 %
               
               
                  4,093 %
               
               
                  4,456 %
               
               
                  3,309 %
               
            
            
               
                  45
               
               
                  2,539 %
               
               
                  1,096 %
               
               
                  4,359 %
               
               
                  4,096 %
               
               
                  4,451 %
               
               
                  3,328 %
               
            
            
               
                  46
               
               
                  2,573 %
               
               
                  1,083 %
               
               
                  4,356 %
               
               
                  4,099 %
               
               
                  4,446 %
               
               
                  3,345 %
               
            
            
               
                  47
               
               
                  2,606 %
               
               
                  1,072 %
               
               
                  4,354 %
               
               
                  4,101 %
               
               
                  4,441 %
               
               
                  3,363 %
               
            
            
               
                  48
               
               
                  2,638 %
               
               
                  1,064 %
               
               
                  4,351 %
               
               
                  4,104 %
               
               
                  4,437 %
               
               
                  3,379 %
               
            
            
               
                  49
               
               
                  2,669 %
               
               
                  1,061 %
               
               
                  4,349 %
               
               
                  4,106 %
               
               
                  4,433 %
               
               
                  3,395 %
               
            
            
               
                  50
               
               
                  2,698 %
               
               
                  1,066 %
               
               
                  4,347 %
               
               
                  4,109 %
               
               
                  4,428 %
               
               
                  3,411 %
               
            
            
               
                  51
               
               
                  2,727 %
               
               
                  1,078 %
               
               
                  4,344 %
               
               
                  4,111 %
               
               
                  4,424 %
               
               
                  3,426 %
               
            
            
               
                  52
               
               
                  2,755 %
               
               
                  1,096 %
               
               
                  4,342 %
               
               
                  4,113 %
               
               
                  4,420 %
               
               
                  3,440 %
               
            
            
               
                  53
               
               
                  2,781 %
               
               
                  1,120 %
               
               
                  4,340 %
               
               
                  4,115 %
               
               
                  4,417 %
               
               
                  3,454 %
               
            
            
               
                  54
               
               
                  2,807 %
               
               
                  1,147 %
               
               
                  4,337 %
               
               
                  4,117 %
               
               
                  4,413 %
               
               
                  3,467 %
               
            
            
               
                  55
               
               
                  2,832 %
               
               
                  1,178 %
               
               
                  4,335 %
               
               
                  4,118 %
               
               
                  4,409 %
               
               
                  3,480 %
               
            
            
               
                  56
               
               
                  2,856 %
               
               
                  1,210 %
               
               
                  4,333 %
               
               
                  4,120 %
               
               
                  4,406 %
               
               
                  3,493 %
               
            
            
               
                  57
               
               
                  2,879 %
               
               
                  1,245 %
               
               
                  4,331 %
               
               
                  4,122 %
               
               
                  4,402 %
               
               
                  3,505 %
               
            
            
               
                  58
               
               
                  2,901 %
               
               
                  1,280 %
               
               
                  4,329 %
               
               
                  4,123 %
               
               
                  4,399 %
               
               
                  3,517 %
               
            
            
               
                  59
               
               
                  2,923 %
               
               
                  1,316 %
               
               
                  4,327 %
               
               
                  4,125 %
               
               
                  4,396 %
               
               
                  3,528 %
               
            
            
               
                  60
               
               
                  2,944 %
               
               
                  1,353 %
               
               
                  4,325 %
               
               
                  4,126 %
               
               
                  4,393 %
               
               
                  3,539 %
               
            
            
               
                  61
               
               
                  2,964 %
               
               
                  1,389 %
               
               
                  4,323 %
               
               
                  4,128 %
               
               
                  4,390 %
               
               
                  3,550 %
               
            
            
               
                  62
               
               
                  2,984 %
               
               
                  1,426 %
               
               
                  4,321 %
               
               
                  4,129 %
               
               
                  4,387 %
               
               
                  3,560 %
               
            
            
               
                  63
               
               
                  3,003 %
               
               
                  1,463 %
               
               
                  4,319 %
               
               
                  4,130 %
               
               
                  4,384 %
               
               
                  3,570 %
               
            
            
               
                  64
               
               
                  3,021 %
               
               
                  1,499 %
               
               
                  4,318 %
               
               
                  4,131 %
               
               
                  4,381 %
               
               
                  3,580 %
               
            
            
               
                  65
               
               
                  3,039 %
               
               
                  1,535 %
               
               
                  4,316 %
               
               
                  4,133 %
               
               
                  4,379 %
               
               
                  3,589 %
               
            
            
               
                  66
               
               
                  3,057 %
               
               
                  1,571 %
               
               
                  4,314 %
               
               
                  4,134 %
               
               
                  4,376 %
               
               
                  3,598 %
               
            
            
               
                  67
               
               
                  3,074 %
               
               
                  1,606 %
               
               
                  4,313 %
               
               
                  4,135 %
               
               
                  4,374 %
               
               
                  3,607 %
               
            
            
               
                  68
               
               
                  3,090 %
               
               
                  1,640 %
               
               
                  4,311 %
               
               
                  4,136 %
               
               
                  4,371 %
               
               
                  3,616 %
               
            
            
               
                  69
               
               
                  3,106 %
               
               
                  1,674 %
               
               
                  4,310 %
               
               
                  4,137 %
               
               
                  4,369 %
               
               
                  3,624 %
               
            
            
               
                  70
               
               
                  3,121 %
               
               
                  1,708 %
               
               
                  4,308 %
               
               
                  4,138 %
               
               
                  4,366 %
               
               
                  3,632 %
               
            
            
               
                  71
               
               
                  3,137 %
               
               
                  1,740 %
               
               
                  4,307 %
               
               
                  4,139 %
               
               
                  4,364 %
               
               
                  3,640 %
               
            
            
               
                  72
               
               
                  3,151 %
               
               
                  1,772 %
               
               
                  4,305 %
               
               
                  4,140 %
               
               
                  4,362 %
               
               
                  3,648 %
               
            
            
               
                  73
               
               
                  3,165 %
               
               
                  1,804 %
               
               
                  4,304 %
               
               
                  4,141 %
               
               
                  4,360 %
               
               
                  3,655 %
               
            
            
               
                  74
               
               
                  3,179 %
               
               
                  1,834 %
               
               
                  4,302 %
               
               
                  4,141 %
               
               
                  4,358 %
               
               
                  3,663 %
               
            
            
               
                  75
               
               
                  3,193 %
               
               
                  1,864 %
               
               
                  4,301 %
               
               
                  4,142 %
               
               
                  4,355 %
               
               
                  3,670 %
               
            
            
               
                  76
               
               
                  3,206 %
               
               
                  1,894 %
               
               
                  4,300 %
               
               
                  4,143 %
               
               
                  4,353 %
               
               
                  3,677 %
               
            
            
               
                  77
               
               
                  3,219 %
               
               
                  1,923 %
               
               
                  4,298 %
               
               
                  4,144 %
               
               
                  4,352 %
               
               
                  3,683 %
               
            
            
               
                  78
               
               
                  3,231 %
               
               
                  1,951 %
               
               
                  4,297 %
               
               
                  4,145 %
               
               
                  4,350 %
               
               
                  3,690 %
               
            
            
               
                  79
               
               
                  3,244 %
               
               
                  1,978 %
               
               
                  4,296 %
               
               
                  4,145 %
               
               
                  4,348 %
               
               
                  3,696 %
               
            
            
               
                  80
               
               
                  3,255 %
               
               
                  2,005 %
               
               
                  4,295 %
               
               
                  4,146 %
               
               
                  4,346 %
               
               
                  3,703 %
               
            
            
               
                  81
               
               
                  3,267 %
               
               
                  2,032 %
               
               
                  4,294 %
               
               
                  4,147 %
               
               
                  4,344 %
               
               
                  3,709 %
               
            
            
               
                  82
               
               
                  3,278 %
               
               
                  2,058 %
               
               
                  4,293 %
               
               
                  4,148 %
               
               
                  4,342 %
               
               
                  3,715 %
               
            
            
               
                  83
               
               
                  3,289 %
               
               
                  2,083 %
               
               
                  4,291 %
               
               
                  4,148 %
               
               
                  4,341 %
               
               
                  3,721 %
               
            
            
               
                  84
               
               
                  3,300 %
               
               
                  2,107 %
               
               
                  4,290 %
               
               
                  4,149 %
               
               
                  4,339 %
               
               
                  3,726 %
               
            
            
               
                  85
               
               
                  3,311 %
               
               
                  2,132 %
               
               
                  4,289 %
               
               
                  4,149 %
               
               
                  4,337 %
               
               
                  3,732 %
               
            
            
               
                  86
               
               
                  3,321 %
               
               
                  2,155 %
               
               
                  4,288 %
               
               
                  4,150 %
               
               
                  4,336 %
               
               
                  3,737 %
               
            
            
               
                  87
               
               
                  3,331 %
               
               
                  2,178 %
               
               
                  4,287 %
               
               
                  4,151 %
               
               
                  4,334 %
               
               
                  3,743 %
               
            
            
               
                  88
               
               
                  3,341 %
               
               
                  2,201 %
               
               
                  4,286 %
               
               
                  4,151 %
               
               
                  4,333 %
               
               
                  3,748 %
               
            
            
               
                  89
               
               
                  3,351 %
               
               
                  2,223 %
               
               
                  4,285 %
               
               
                  4,152 %
               
               
                  4,331 %
               
               
                  3,753 %
               
            
            
               
                  90
               
               
                  3,360 %
               
               
                  2,245 %
               
               
                  4,284 %
               
               
                  4,152 %
               
               
                  4,330 %
               
               
                  3,758 %
               
            
            
               
                  91
               
               
                  3,369 %
               
               
                  2,266 %
               
               
                  4,284 %
               
               
                  4,153 %
               
               
                  4,328 %
               
               
                  3,763 %
               
            
            
               
                  92
               
               
                  3,378 %
               
               
                  2,286 %
               
               
                  4,283 %
               
               
                  4,153 %
               
               
                  4,327 %
               
               
                  3,767 %
               
            
            
               
                  93
               
               
                  3,387 %
               
               
                  2,307 %
               
               
                  4,282 %
               
               
                  4,154 %
               
               
                  4,326 %
               
               
                  3,772 %
               
            
            
               
                  94
               
               
                  3,396 %
               
               
                  2,327 %
               
               
                  4,281 %
               
               
                  4,154 %
               
               
                  4,324 %
               
               
                  3,777 %
               
            
            
               
                  95
               
               
                  3,404 %
               
               
                  2,346 %
               
               
                  4,280 %
               
               
                  4,155 %
               
               
                  4,323 %
               
               
                  3,781 %
               
            
            
               
                  96
               
               
                  3,412 %
               
               
                  2,365 %
               
               
                  4,279 %
               
               
                  4,155 %
               
               
                  4,322 %
               
               
                  3,785 %
               
            
            
               
                  97
               
               
                  3,420 %
               
               
                  2,384 %
               
               
                  4,278 %
               
               
                  4,156 %
               
               
                  4,321 %
               
               
                  3,790 %
               
            
            
               
                  98
               
               
                  3,428 %
               
               
                  2,402 %
               
               
                  4,278 %
               
               
                  4,156 %
               
               
                  4,319 %
               
               
                  3,794 %
               
            
            
               
                  99
               
               
                  3,436 %
               
               
                  2,420 %
               
               
                  4,277 %
               
               
                  4,157 %
               
               
                  4,318 %
               
               
                  3,798 %
               
            
            
               
                  100
               
               
                  3,444 %
               
               
                  2,438 %
               
               
                  4,276 %
               
               
                  4,157 %
               
               
                  4,317 %
               
               
                  3,802 %
               
            
            
               
                  101
               
               
                  3,451 %
               
               
                  2,455 %
               
               
                  4,275 %
               
               
                  4,158 %
               
               
                  4,316 %
               
               
                  3,806 %
               
            
            
               
                  102
               
               
                  3,458 %
               
               
                  2,472 %
               
               
                  4,275 %
               
               
                  4,158 %
               
               
                  4,315 %
               
               
                  3,810 %
               
            
            
               
                  103
               
               
                  3,466 %
               
               
                  2,489 %
               
               
                  4,274 %
               
               
                  4,158 %
               
               
                  4,314 %
               
               
                  3,813 %
               
            
            
               
                  104
               
               
                  3,473 %
               
               
                  2,505 %
               
               
                  4,273 %
               
               
                  4,159 %
               
               
                  4,312 %
               
               
                  3,817 %
               
            
            
               
                  105
               
               
                  3,480 %
               
               
                  2,521 %
               
               
                  4,272 %
               
               
                  4,159 %
               
               
                  4,311 %
               
               
                  3,821 %
               
            
            
               
                  106
               
               
                  3,486 %
               
               
                  2,537 %
               
               
                  4,272 %
               
               
                  4,160 %
               
               
                  4,310 %
               
               
                  3,824 %
               
            
            
               
                  107
               
               
                  3,493 %
               
               
                  2,552 %
               
               
                  4,271 %
               
               
                  4,160 %
               
               
                  4,309 %
               
               
                  3,828 %
               
            
            
               
                  108
               
               
                  3,499 %
               
               
                  2,567 %
               
               
                  4,270 %
               
               
                  4,160 %
               
               
                  4,308 %
               
               
                  3,831 %
               
            
            
               
                  109
               
               
                  3,506 %
               
               
                  2,582 %
               
               
                  4,270 %
               
               
                  4,161 %
               
               
                  4,307 %
               
               
                  3,835 %
               
            
            
               
                  110
               
               
                  3,512 %
               
               
                  2,597 %
               
               
                  4,269 %
               
               
                  4,161 %
               
               
                  4,306 %
               
               
                  3,838 %
               
            
            
               
                  111
               
               
                  3,518 %
               
               
                  2,611 %
               
               
                  4,269 %
               
               
                  4,161 %
               
               
                  4,305 %
               
               
                  3,841 %
               
            
            
               
                  112
               
               
                  3,524 %
               
               
                  2,625 %
               
               
                  4,268 %
               
               
                  4,162 %
               
               
                  4,304 %
               
               
                  3,844 %
               
            
            
               
                  113
               
               
                  3,530 %
               
               
                  2,639 %
               
               
                  4,267 %
               
               
                  4,162 %
               
               
                  4,304 %
               
               
                  3,848 %
               
            
            
               
                  114
               
               
                  3,536 %
               
               
                  2,653 %
               
               
                  4,267 %
               
               
                  4,163 %
               
               
                  4,303 %
               
               
                  3,851 %
               
            
            
               
                  115
               
               
                  3,542 %
               
               
                  2,666 %
               
               
                  4,266 %
               
               
                  4,163 %
               
               
                  4,302 %
               
               
                  3,854 %
               
            
            
               
                  116
               
               
                  3,548 %
               
               
                  2,679 %
               
               
                  4,266 %
               
               
                  4,163 %
               
               
                  4,301 %
               
               
                  3,857 %
               
            
            
               
                  117
               
               
                  3,553 %
               
               
                  2,692 %
               
               
                  4,265 %
               
               
                  4,163 %
               
               
                  4,300 %
               
               
                  3,860 %
               
            
            
               
                  118
               
               
                  3,559 %
               
               
                  2,705 %
               
               
                  4,264 %
               
               
                  4,164 %
               
               
                  4,299 %
               
               
                  3,862 %
               
            
            
               
                  119
               
               
                  3,564 %
               
               
                  2,717 %
               
               
                  4,264 %
               
               
                  4,164 %
               
               
                  4,298 %
               
               
                  3,865 %
               
            
            
               
                  120
               
               
                  3,569 %
               
               
                  2,729 %
               
               
                  4,263 %
               
               
                  4,164 %
               
               
                  4,297 %
               
               
                  3,868 %
               
            
            
               
                  121
               
               
                  3,574 %
               
               
                  2,741 %
               
               
                  4,263 %
               
               
                  4,165 %
               
               
                  4,297 %
               
               
                  3,871 %
               
            
            
               
                  122
               
               
                  3,580 %
               
               
                  2,753 %
               
               
                  4,262 %
               
               
                  4,165 %
               
               
                  4,296 %
               
               
                  3,874 %
               
            
            
               
                  123
               
               
                  3,585 %
               
               
                  2,765 %
               
               
                  4,262 %
               
               
                  4,165 %
               
               
                  4,295 %
               
               
                  3,876 %
               
            
            
               
                  124
               
               
                  3,590 %
               
               
                  2,776 %
               
               
                  4,261 %
               
               
                  4,166 %
               
               
                  4,294 %
               
               
                  3,879 %
               
            
            
               
                  125
               
               
                  3,594 %
               
               
                  2,788 %
               
               
                  4,261 %
               
               
                  4,166 %
               
               
                  4,294 %
               
               
                  3,881 %
               
            
            
               
                  126
               
               
                  3,599 %
               
               
                  2,799 %
               
               
                  4,260 %
               
               
                  4,166 %
               
               
                  4,293 %
               
               
                  3,884 %
               
            
            
               
                  127
               
               
                  3,604 %
               
               
                  2,810 %
               
               
                  4,260 %
               
               
                  4,166 %
               
               
                  4,292 %
               
               
                  3,886 %
               
            
            
               
                  128
               
               
                  3,609 %
               
               
                  2,821 %
               
               
                  4,259 %
               
               
                  4,167 %
               
               
                  4,291 %
               
               
                  3,889 %
               
            
            
               
                  129
               
               
                  3,613 %
               
               
                  2,831 %
               
               
                  4,259 %
               
               
                  4,167 %
               
               
                  4,291 %
               
               
                  3,891 %
               
            
            
               
                  130
               
               
                  3,618 %
               
               
                  2,842 %
               
               
                  4,259 %
               
               
                  4,167 %
               
               
                  4,290 %
               
               
                  3,894 %
               
            
            
               
                  131
               
               
                  3,622 %
               
               
                  2,852 %
               
               
                  4,258 %
               
               
                  4,167 %
               
               
                  4,289 %
               
               
                  3,896 %
               
            
            
               
                  132
               
               
                  3,626 %
               
               
                  2,862 %
               
               
                  4,258 %
               
               
                  4,168 %
               
               
                  4,289 %
               
               
                  3,898 %
               
            
            
               
                  133
               
               
                  3,631 %
               
               
                  2,872 %
               
               
                  4,257 %
               
               
                  4,168 %
               
               
                  4,288 %
               
               
                  3,900 %
               
            
            
               
                  134
               
               
                  3,635 %
               
               
                  2,882 %
               
               
                  4,257 %
               
               
                  4,168 %
               
               
                  4,287 %
               
               
                  3,903 %
               
            
            
               
                  135
               
               
                  3,639 %
               
               
                  2,892 %
               
               
                  4,256 %
               
               
                  4,168 %
               
               
                  4,287 %
               
               
                  3,905 %
               
            
            
               
                  136
               
               
                  3,643 %
               
               
                  2,901 %
               
               
                  4,256 %
               
               
                  4,169 %
               
               
                  4,286 %
               
               
                  3,907 %
               
            
            
               
                  137
               
               
                  3,647 %
               
               
                  2,911 %
               
               
                  4,256 %
               
               
                  4,169 %
               
               
                  4,285 %
               
               
                  3,909 %
               
            
            
               
                  138
               
               
                  3,651 %
               
               
                  2,920 %
               
               
                  4,255 %
               
               
                  4,169 %
               
               
                  4,285 %
               
               
                  3,911 %
               
            
            
               
                  139
               
               
                  3,655 %
               
               
                  2,929 %
               
               
                  4,255 %
               
               
                  4,169 %
               
               
                  4,284 %
               
               
                  3,913 %
               
            
            
               
                  140
               
               
                  3,659 %
               
               
                  2,938 %
               
               
                  4,254 %
               
               
                  4,170 %
               
               
                  4,284 %
               
               
                  3,915 %
               
            
            
               
                  141
               
               
                  3,663 %
               
               
                  2,947 %
               
               
                  4,254 %
               
               
                  4,170 %
               
               
                  4,283 %
               
               
                  3,917 %
               
            
            
               
                  142
               
               
                  3,667 %
               
               
                  2,956 %
               
               
                  4,254 %
               
               
                  4,170 %
               
               
                  4,282 %
               
               
                  3,919 %
               
            
            
               
                  143
               
               
                  3,670 %
               
               
                  2,964 %
               
               
                  4,253 %
               
               
                  4,170 %
               
               
                  4,282 %
               
               
                  3,921 %
               
            
            
               
                  144
               
               
                  3,674 %
               
               
                  2,973 %
               
               
                  4,253 %
               
               
                  4,170 %
               
               
                  4,281 %
               
               
                  3,923 %
               
            
            
               
                  145
               
               
                  3,678 %
               
               
                  2,981 %
               
               
                  4,252 %
               
               
                  4,171 %
               
               
                  4,281 %
               
               
                  3,925 %
               
            
            
               
                  146
               
               
                  3,681 %
               
               
                  2,990 %
               
               
                  4,252 %
               
               
                  4,171 %
               
               
                  4,280 %
               
               
                  3,927 %
               
            
            
               
                  147
               
               
                  3,685 %
               
               
                  2,998 %
               
               
                  4,252 %
               
               
                  4,171 %
               
               
                  4,280 %
               
               
                  3,929 %
               
            
            
               
                  148
               
               
                  3,688 %
               
               
                  3,006 %
               
               
                  4,251 %
               
               
                  4,171 %
               
               
                  4,279 %
               
               
                  3,931 %
               
            
            
               
                  149
               
               
                  3,692 %
               
               
                  3,014 %
               
               
                  4,251 %
               
               
                  4,171 %
               
               
                  4,279 %
               
               
                  3,933 %
               
            
            
               
                  150
               
               
                  3,695 %
               
               
                  3,022 %
               
               
                  4,251 %
               
               
                  4,172 %
               
               
                  4,278 %
               
               
                  3,934 %
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Splatnost (v letech)
               
               
                  Švýcarský frank
               
               
                  Australský dolar
               
               
                  Baht
               
               
                  Kanadský dolar
               
               
                  Chilské peso
               
               
                  Kolumbijské peso
               
            
            
               
                  1
               
               
                  – 0,780 %
               
               
                  1,826 %
               
               
                  1,420 %
               
               
                  0,779 %
               
               
                  2,455 %
               
               
                  5,322 %
               
            
            
               
                  2
               
               
                  – 0,735 %
               
               
                  1,953 %
               
               
                  1,557 %
               
               
                  0,891 %
               
               
                  2,630 %
               
               
                  5,368 %
               
            
            
               
                  3
               
               
                  – 0,648 %
               
               
                  2,088 %
               
               
                  1,752 %
               
               
                  1,041 %
               
               
                  2,880 %
               
               
                  5,486 %
               
            
            
               
                  4
               
               
                  – 0,545 %
               
               
                  2,228 %
               
               
                  1,928 %
               
               
                  1,160 %
               
               
                  3,112 %
               
               
                  5,607 %
               
            
            
               
                  5
               
               
                  – 0,438 %
               
               
                  2,362 %
               
               
                  2,090 %
               
               
                  1,265 %
               
               
                  3,327 %
               
               
                  5,693 %
               
            
            
               
                  6
               
               
                  – 0,327 %
               
               
                  2,486 %
               
               
                  2,218 %
               
               
                  1,358 %
               
               
                  3,520 %
               
               
                  5,838 %
               
            
            
               
                  7
               
               
                  – 0,218 %
               
               
                  2,584 %
               
               
                  2,323 %
               
               
                  1,453 %
               
               
                  3,678 %
               
               
                  5,950 %
               
            
            
               
                  8
               
               
                  – 0,121 %
               
               
                  2,678 %
               
               
                  2,414 %
               
               
                  1,544 %
               
               
                  3,798 %
               
               
                  6,072 %
               
            
            
               
                  9
               
               
                  – 0,033 %
               
               
                  2,758 %
               
               
                  2,492 %
               
               
                  1,631 %
               
               
                  3,888 %
               
               
                  6,183 %
               
            
            
               
                  10
               
               
                  0,031 %
               
               
                  2,833 %
               
               
                  2,556 %
               
               
                  1,729 %
               
               
                  3,958 %
               
               
                  6,257 %
               
            
            
               
                  11
               
               
                  0,102 %
               
               
                  2,901 %
               
               
                  2,608 %
               
               
                  1,820 %
               
               
                  4,013 %
               
               
                  6,297 %
               
            
            
               
                  12
               
               
                  0,158 %
               
               
                  2,963 %
               
               
                  2,655 %
               
               
                  1,902 %
               
               
                  4,056 %
               
               
                  6,312 %
               
            
            
               
                  13
               
               
                  0,196 %
               
               
                  3,019 %
               
               
                  2,701 %
               
               
                  1,976 %
               
               
                  4,092 %
               
               
                  6,309 %
               
            
            
               
                  14
               
               
                  0,248 %
               
               
                  3,067 %
               
               
                  2,747 %
               
               
                  2,044 %
               
               
                  4,120 %
               
               
                  6,292 %
               
            
            
               
                  15
               
               
                  0,289 %
               
               
                  3,108 %
               
               
                  2,792 %
               
               
                  2,104 %
               
               
                  4,144 %
               
               
                  6,266 %
               
            
            
               
                  16
               
               
                  0,325 %
               
               
                  3,142 %
               
               
                  2,836 %
               
               
                  2,157 %
               
               
                  4,163 %
               
               
                  6,233 %
               
            
            
               
                  17
               
               
                  0,357 %
               
               
                  3,170 %
               
               
                  2,879 %
               
               
                  2,202 %
               
               
                  4,180 %
               
               
                  6,195 %
               
            
            
               
                  18
               
               
                  0,384 %
               
               
                  3,196 %
               
               
                  2,920 %
               
               
                  2,237 %
               
               
                  4,193 %
               
               
                  6,154 %
               
            
            
               
                  19
               
               
                  0,406 %
               
               
                  3,220 %
               
               
                  2,960 %
               
               
                  2,260 %
               
               
                  4,204 %
               
               
                  6,110 %
               
            
            
               
                  20
               
               
                  0,421 %
               
               
                  3,243 %
               
               
                  2,998 %
               
               
                  2,271 %
               
               
                  4,214 %
               
               
                  6,065 %
               
            
            
               
                  21
               
               
                  0,431 %
               
               
                  3,266 %
               
               
                  3,035 %
               
               
                  2,271 %
               
               
                  4,222 %
               
               
                  6,020 %
               
            
            
               
                  22
               
               
                  0,439 %
               
               
                  3,288 %
               
               
                  3,070 %
               
               
                  2,263 %
               
               
                  4,228 %
               
               
                  5,974 %
               
            
            
               
                  23
               
               
                  0,450 %
               
               
                  3,306 %
               
               
                  3,104 %
               
               
                  2,251 %
               
               
                  4,234 %
               
               
                  5,929 %
               
            
            
               
                  24
               
               
                  0,465 %
               
               
                  3,319 %
               
               
                  3,136 %
               
               
                  2,238 %
               
               
                  4,238 %
               
               
                  5,884 %
               
            
            
               
                  25
               
               
                  0,489 %
               
               
                  3,327 %
               
               
                  3,167 %
               
               
                  2,227 %
               
               
                  4,242 %
               
               
                  5,840 %
               
            
            
               
                  26
               
               
                  0,521 %
               
               
                  3,329 %
               
               
                  3,196 %
               
               
                  2,219 %
               
               
                  4,246 %
               
               
                  5,797 %
               
            
            
               
                  27
               
               
                  0,560 %
               
               
                  3,328 %
               
               
                  3,224 %
               
               
                  2,214 %
               
               
                  4,248 %
               
               
                  5,755 %
               
            
            
               
                  28
               
               
                  0,604 %
               
               
                  3,325 %
               
               
                  3,251 %
               
               
                  2,214 %
               
               
                  4,250 %
               
               
                  5,715 %
               
            
            
               
                  29
               
               
                  0,652 %
               
               
                  3,322 %
               
               
                  3,277 %
               
               
                  2,219 %
               
               
                  4,252 %
               
               
                  5,676 %
               
            
            
               
                  30
               
               
                  0,701 %
               
               
                  3,322 %
               
               
                  3,302 %
               
               
                  2,230 %
               
               
                  4,254 %
               
               
                  5,637 %
               
            
            
               
                  31
               
               
                  0,751 %
               
               
                  3,324 %
               
               
                  3,325 %
               
               
                  2,247 %
               
               
                  4,255 %
               
               
                  5,601 %
               
            
            
               
                  32
               
               
                  0,802 %
               
               
                  3,329 %
               
               
                  3,348 %
               
               
                  2,268 %
               
               
                  4,256 %
               
               
                  5,565 %
               
            
            
               
                  33
               
               
                  0,853 %
               
               
                  3,336 %
               
               
                  3,370 %
               
               
                  2,293 %
               
               
                  4,256 %
               
               
                  5,531 %
               
            
            
               
                  34
               
               
                  0,903 %
               
               
                  3,345 %
               
               
                  3,390 %
               
               
                  2,320 %
               
               
                  4,257 %
               
               
                  5,498 %
               
            
            
               
                  35
               
               
                  0,953 %
               
               
                  3,355 %
               
               
                  3,410 %
               
               
                  2,349 %
               
               
                  4,257 %
               
               
                  5,466 %
               
            
            
               
                  36
               
               
                  1,002 %
               
               
                  3,365 %
               
               
                  3,429 %
               
               
                  2,380 %
               
               
                  4,257 %
               
               
                  5,436 %
               
            
            
               
                  37
               
               
                  1,050 %
               
               
                  3,377 %
               
               
                  3,447 %
               
               
                  2,411 %
               
               
                  4,257 %
               
               
                  5,406 %
               
            
            
               
                  38
               
               
                  1,097 %
               
               
                  3,389 %
               
               
                  3,465 %
               
               
                  2,443 %
               
               
                  4,257 %
               
               
                  5,378 %
               
            
            
               
                  39
               
               
                  1,142 %
               
               
                  3,401 %
               
               
                  3,482 %
               
               
                  2,474 %
               
               
                  4,257 %
               
               
                  5,351 %
               
            
            
               
                  40
               
               
                  1,186 %
               
               
                  3,414 %
               
               
                  3,498 %
               
               
                  2,506 %
               
               
                  4,256 %
               
               
                  5,325 %
               
            
            
               
                  41
               
               
                  1,229 %
               
               
                  3,427 %
               
               
                  3,513 %
               
               
                  2,538 %
               
               
                  4,256 %
               
               
                  5,300 %
               
            
            
               
                  42
               
               
                  1,270 %
               
               
                  3,440 %
               
               
                  3,528 %
               
               
                  2,569 %
               
               
                  4,256 %
               
               
                  5,275 %
               
            
            
               
                  43
               
               
                  1,311 %
               
               
                  3,453 %
               
               
                  3,543 %
               
               
                  2,599 %
               
               
                  4,255 %
               
               
                  5,252 %
               
            
            
               
                  44
               
               
                  1,349 %
               
               
                  3,465 %
               
               
                  3,556 %
               
               
                  2,629 %
               
               
                  4,255 %
               
               
                  5,230 %
               
            
            
               
                  45
               
               
                  1,387 %
               
               
                  3,478 %
               
               
                  3,570 %
               
               
                  2,659 %
               
               
                  4,254 %
               
               
                  5,208 %
               
            
            
               
                  46
               
               
                  1,423 %
               
               
                  3,490 %
               
               
                  3,582 %
               
               
                  2,687 %
               
               
                  4,254 %
               
               
                  5,187 %
               
            
            
               
                  47
               
               
                  1,459 %
               
               
                  3,502 %
               
               
                  3,595 %
               
               
                  2,715 %
               
               
                  4,253 %
               
               
                  5,167 %
               
            
            
               
                  48
               
               
                  1,492 %
               
               
                  3,514 %
               
               
                  3,607 %
               
               
                  2,743 %
               
               
                  4,253 %
               
               
                  5,148 %
               
            
            
               
                  49
               
               
                  1,525 %
               
               
                  3,526 %
               
               
                  3,618 %
               
               
                  2,769 %
               
               
                  4,252 %
               
               
                  5,129 %
               
            
            
               
                  50
               
               
                  1,557 %
               
               
                  3,538 %
               
               
                  3,629 %
               
               
                  2,795 %
               
               
                  4,251 %
               
               
                  5,111 %
               
            
            
               
                  51
               
               
                  1,588 %
               
               
                  3,549 %
               
               
                  3,640 %
               
               
                  2,820 %
               
               
                  4,251 %
               
               
                  5,094 %
               
            
            
               
                  52
               
               
                  1,617 %
               
               
                  3,560 %
               
               
                  3,650 %
               
               
                  2,845 %
               
               
                  4,250 %
               
               
                  5,077 %
               
            
            
               
                  53
               
               
                  1,646 %
               
               
                  3,571 %
               
               
                  3,660 %
               
               
                  2,868 %
               
               
                  4,250 %
               
               
                  5,061 %
               
            
            
               
                  54
               
               
                  1,674 %
               
               
                  3,581 %
               
               
                  3,670 %
               
               
                  2,891 %
               
               
                  4,249 %
               
               
                  5,046 %
               
            
            
               
                  55
               
               
                  1,701 %
               
               
                  3,591 %
               
               
                  3,679 %
               
               
                  2,914 %
               
               
                  4,248 %
               
               
                  5,030 %
               
            
            
               
                  56
               
               
                  1,727 %
               
               
                  3,601 %
               
               
                  3,688 %
               
               
                  2,936 %
               
               
                  4,248 %
               
               
                  5,016 %
               
            
            
               
                  57
               
               
                  1,752 %
               
               
                  3,611 %
               
               
                  3,697 %
               
               
                  2,957 %
               
               
                  4,247 %
               
               
                  5,002 %
               
            
            
               
                  58
               
               
                  1,776 %
               
               
                  3,620 %
               
               
                  3,705 %
               
               
                  2,977 %
               
               
                  4,247 %
               
               
                  4,988 %
               
            
            
               
                  59
               
               
                  1,800 %
               
               
                  3,630 %
               
               
                  3,713 %
               
               
                  2,997 %
               
               
                  4,246 %
               
               
                  4,975 %
               
            
            
               
                  60
               
               
                  1,822 %
               
               
                  3,639 %
               
               
                  3,721 %
               
               
                  3,016 %
               
               
                  4,245 %
               
               
                  4,962 %
               
            
            
               
                  61
               
               
                  1,845 %
               
               
                  3,647 %
               
               
                  3,729 %
               
               
                  3,035 %
               
               
                  4,245 %
               
               
                  4,950 %
               
            
            
               
                  62
               
               
                  1,866 %
               
               
                  3,656 %
               
               
                  3,736 %
               
               
                  3,053 %
               
               
                  4,244 %
               
               
                  4,938 %
               
            
            
               
                  63
               
               
                  1,887 %
               
               
                  3,664 %
               
               
                  3,744 %
               
               
                  3,071 %
               
               
                  4,244 %
               
               
                  4,926 %
               
            
            
               
                  64
               
               
                  1,907 %
               
               
                  3,672 %
               
               
                  3,751 %
               
               
                  3,088 %
               
               
                  4,243 %
               
               
                  4,915 %
               
            
            
               
                  65
               
               
                  1,927 %
               
               
                  3,680 %
               
               
                  3,757 %
               
               
                  3,105 %
               
               
                  4,243 %
               
               
                  4,904 %
               
            
            
               
                  66
               
               
                  1,946 %
               
               
                  3,687 %
               
               
                  3,764 %
               
               
                  3,121 %
               
               
                  4,242 %
               
               
                  4,893 %
               
            
            
               
                  67
               
               
                  1,964 %
               
               
                  3,695 %
               
               
                  3,770 %
               
               
                  3,137 %
               
               
                  4,242 %
               
               
                  4,883 %
               
            
            
               
                  68
               
               
                  1,982 %
               
               
                  3,702 %
               
               
                  3,777 %
               
               
                  3,152 %
               
               
                  4,241 %
               
               
                  4,873 %
               
            
            
               
                  69
               
               
                  2,000 %
               
               
                  3,709 %
               
               
                  3,783 %
               
               
                  3,167 %
               
               
                  4,241 %
               
               
                  4,863 %
               
            
            
               
                  70
               
               
                  2,017 %
               
               
                  3,716 %
               
               
                  3,789 %
               
               
                  3,182 %
               
               
                  4,240 %
               
               
                  4,854 %
               
            
            
               
                  71
               
               
                  2,033 %
               
               
                  3,723 %
               
               
                  3,794 %
               
               
                  3,196 %
               
               
                  4,240 %
               
               
                  4,845 %
               
            
            
               
                  72
               
               
                  2,049 %
               
               
                  3,729 %
               
               
                  3,800 %
               
               
                  3,210 %
               
               
                  4,239 %
               
               
                  4,836 %
               
            
            
               
                  73
               
               
                  2,065 %
               
               
                  3,735 %
               
               
                  3,805 %
               
               
                  3,223 %
               
               
                  4,239 %
               
               
                  4,827 %
               
            
            
               
                  74
               
               
                  2,080 %
               
               
                  3,742 %
               
               
                  3,811 %
               
               
                  3,236 %
               
               
                  4,238 %
               
               
                  4,819 %
               
            
            
               
                  75
               
               
                  2,095 %
               
               
                  3,748 %
               
               
                  3,816 %
               
               
                  3,249 %
               
               
                  4,238 %
               
               
                  4,810 %
               
            
            
               
                  76
               
               
                  2,109 %
               
               
                  3,753 %
               
               
                  3,821 %
               
               
                  3,261 %
               
               
                  4,237 %
               
               
                  4,802 %
               
            
            
               
                  77
               
               
                  2,123 %
               
               
                  3,759 %
               
               
                  3,826 %
               
               
                  3,273 %
               
               
                  4,237 %
               
               
                  4,794 %
               
            
            
               
                  78
               
               
                  2,137 %
               
               
                  3,765 %
               
               
                  3,830 %
               
               
                  3,285 %
               
               
                  4,236 %
               
               
                  4,787 %
               
            
            
               
                  79
               
               
                  2,150 %
               
               
                  3,770 %
               
               
                  3,835 %
               
               
                  3,297 %
               
               
                  4,236 %
               
               
                  4,779 %
               
            
            
               
                  80
               
               
                  2,163 %
               
               
                  3,775 %
               
               
                  3,840 %
               
               
                  3,308 %
               
               
                  4,235 %
               
               
                  4,772 %
               
            
            
               
                  81
               
               
                  2,176 %
               
               
                  3,781 %
               
               
                  3,844 %
               
               
                  3,319 %
               
               
                  4,235 %
               
               
                  4,765 %
               
            
            
               
                  82
               
               
                  2,188 %
               
               
                  3,786 %
               
               
                  3,848 %
               
               
                  3,329 %
               
               
                  4,235 %
               
               
                  4,758 %
               
            
            
               
                  83
               
               
                  2,201 %
               
               
                  3,791 %
               
               
                  3,852 %
               
               
                  3,340 %
               
               
                  4,234 %
               
               
                  4,751 %
               
            
            
               
                  84
               
               
                  2,212 %
               
               
                  3,796 %
               
               
                  3,857 %
               
               
                  3,350 %
               
               
                  4,234 %
               
               
                  4,745 %
               
            
            
               
                  85
               
               
                  2,224 %
               
               
                  3,800 %
               
               
                  3,861 %
               
               
                  3,360 %
               
               
                  4,233 %
               
               
                  4,738 %
               
            
            
               
                  86
               
               
                  2,235 %
               
               
                  3,805 %
               
               
                  3,865 %
               
               
                  3,370 %
               
               
                  4,233 %
               
               
                  4,732 %
               
            
            
               
                  87
               
               
                  2,246 %
               
               
                  3,809 %
               
               
                  3,868 %
               
               
                  3,379 %
               
               
                  4,233 %
               
               
                  4,726 %
               
            
            
               
                  88
               
               
                  2,257 %
               
               
                  3,814 %
               
               
                  3,872 %
               
               
                  3,388 %
               
               
                  4,232 %
               
               
                  4,720 %
               
            
            
               
                  89
               
               
                  2,268 %
               
               
                  3,818 %
               
               
                  3,876 %
               
               
                  3,397 %
               
               
                  4,232 %
               
               
                  4,714 %
               
            
            
               
                  90
               
               
                  2,278 %
               
               
                  3,822 %
               
               
                  3,879 %
               
               
                  3,406 %
               
               
                  4,232 %
               
               
                  4,708 %
               
            
            
               
                  91
               
               
                  2,288 %
               
               
                  3,826 %
               
               
                  3,883 %
               
               
                  3,415 %
               
               
                  4,231 %
               
               
                  4,703 %
               
            
            
               
                  92
               
               
                  2,298 %
               
               
                  3,830 %
               
               
                  3,886 %
               
               
                  3,423 %
               
               
                  4,231 %
               
               
                  4,697 %
               
            
            
               
                  93
               
               
                  2,308 %
               
               
                  3,834 %
               
               
                  3,890 %
               
               
                  3,432 %
               
               
                  4,231 %
               
               
                  4,692 %
               
            
            
               
                  94
               
               
                  2,317 %
               
               
                  3,838 %
               
               
                  3,893 %
               
               
                  3,440 %
               
               
                  4,230 %
               
               
                  4,687 %
               
            
            
               
                  95
               
               
                  2,326 %
               
               
                  3,842 %
               
               
                  3,896 %
               
               
                  3,448 %
               
               
                  4,230 %
               
               
                  4,682 %
               
            
            
               
                  96
               
               
                  2,335 %
               
               
                  3,846 %
               
               
                  3,899 %
               
               
                  3,456 %
               
               
                  4,230 %
               
               
                  4,677 %
               
            
            
               
                  97
               
               
                  2,344 %
               
               
                  3,849 %
               
               
                  3,902 %
               
               
                  3,463 %
               
               
                  4,229 %
               
               
                  4,672 %
               
            
            
               
                  98
               
               
                  2,353 %
               
               
                  3,853 %
               
               
                  3,905 %
               
               
                  3,471 %
               
               
                  4,229 %
               
               
                  4,667 %
               
            
            
               
                  99
               
               
                  2,361 %
               
               
                  3,857 %
               
               
                  3,908 %
               
               
                  3,478 %
               
               
                  4,229 %
               
               
                  4,662 %
               
            
            
               
                  100
               
               
                  2,370 %
               
               
                  3,860 %
               
               
                  3,911 %
               
               
                  3,485 %
               
               
                  4,229 %
               
               
                  4,658 %
               
            
            
               
                  101
               
               
                  2,378 %
               
               
                  3,863 %
               
               
                  3,914 %
               
               
                  3,492 %
               
               
                  4,228 %
               
               
                  4,653 %
               
            
            
               
                  102
               
               
                  2,386 %
               
               
                  3,867 %
               
               
                  3,917 %
               
               
                  3,499 %
               
               
                  4,228 %
               
               
                  4,649 %
               
            
            
               
                  103
               
               
                  2,394 %
               
               
                  3,870 %
               
               
                  3,920 %
               
               
                  3,506 %
               
               
                  4,228 %
               
               
                  4,644 %
               
            
            
               
                  104
               
               
                  2,402 %
               
               
                  3,873 %
               
               
                  3,922 %
               
               
                  3,513 %
               
               
                  4,228 %
               
               
                  4,640 %
               
            
            
               
                  105
               
               
                  2,409 %
               
               
                  3,876 %
               
               
                  3,925 %
               
               
                  3,519 %
               
               
                  4,227 %
               
               
                  4,636 %
               
            
            
               
                  106
               
               
                  2,417 %
               
               
                  3,879 %
               
               
                  3,928 %
               
               
                  3,526 %
               
               
                  4,227 %
               
               
                  4,632 %
               
            
            
               
                  107
               
               
                  2,424 %
               
               
                  3,882 %
               
               
                  3,930 %
               
               
                  3,532 %
               
               
                  4,227 %
               
               
                  4,628 %
               
            
            
               
                  108
               
               
                  2,431 %
               
               
                  3,885 %
               
               
                  3,933 %
               
               
                  3,538 %
               
               
                  4,227 %
               
               
                  4,624 %
               
            
            
               
                  109
               
               
                  2,438 %
               
               
                  3,888 %
               
               
                  3,935 %
               
               
                  3,544 %
               
               
                  4,226 %
               
               
                  4,620 %
               
            
            
               
                  110
               
               
                  2,445 %
               
               
                  3,891 %
               
               
                  3,938 %
               
               
                  3,550 %
               
               
                  4,226 %
               
               
                  4,616 %
               
            
            
               
                  111
               
               
                  2,452 %
               
               
                  3,894 %
               
               
                  3,940 %
               
               
                  3,556 %
               
               
                  4,226 %
               
               
                  4,612 %
               
            
            
               
                  112
               
               
                  2,458 %
               
               
                  3,896 %
               
               
                  3,942 %
               
               
                  3,562 %
               
               
                  4,226 %
               
               
                  4,608 %
               
            
            
               
                  113
               
               
                  2,465 %
               
               
                  3,899 %
               
               
                  3,945 %
               
               
                  3,567 %
               
               
                  4,225 %
               
               
                  4,605 %
               
            
            
               
                  114
               
               
                  2,471 %
               
               
                  3,902 %
               
               
                  3,947 %
               
               
                  3,573 %
               
               
                  4,225 %
               
               
                  4,601 %
               
            
            
               
                  115
               
               
                  2,478 %
               
               
                  3,904 %
               
               
                  3,949 %
               
               
                  3,578 %
               
               
                  4,225 %
               
               
                  4,598 %
               
            
            
               
                  116
               
               
                  2,484 %
               
               
                  3,907 %
               
               
                  3,951 %
               
               
                  3,584 %
               
               
                  4,225 %
               
               
                  4,594 %
               
            
            
               
                  117
               
               
                  2,490 %
               
               
                  3,909 %
               
               
                  3,953 %
               
               
                  3,589 %
               
               
                  4,225 %
               
               
                  4,591 %
               
            
            
               
                  118
               
               
                  2,496 %
               
               
                  3,912 %
               
               
                  3,955 %
               
               
                  3,594 %
               
               
                  4,224 %
               
               
                  4,588 %
               
            
            
               
                  119
               
               
                  2,502 %
               
               
                  3,914 %
               
               
                  3,957 %
               
               
                  3,599 %
               
               
                  4,224 %
               
               
                  4,584 %
               
            
            
               
                  120
               
               
                  2,508 %
               
               
                  3,917 %
               
               
                  3,959 %
               
               
                  3,604 %
               
               
                  4,224 %
               
               
                  4,581 %
               
            
            
               
                  121
               
               
                  2,513 %
               
               
                  3,919 %
               
               
                  3,961 %
               
               
                  3,609 %
               
               
                  4,224 %
               
               
                  4,578 %
               
            
            
               
                  122
               
               
                  2,519 %
               
               
                  3,921 %
               
               
                  3,963 %
               
               
                  3,614 %
               
               
                  4,224 %
               
               
                  4,575 %
               
            
            
               
                  123
               
               
                  2,524 %
               
               
                  3,923 %
               
               
                  3,965 %
               
               
                  3,619 %
               
               
                  4,223 %
               
               
                  4,572 %
               
            
            
               
                  124
               
               
                  2,530 %
               
               
                  3,926 %
               
               
                  3,967 %
               
               
                  3,623 %
               
               
                  4,223 %
               
               
                  4,569 %
               
            
            
               
                  125
               
               
                  2,535 %
               
               
                  3,928 %
               
               
                  3,969 %
               
               
                  3,628 %
               
               
                  4,223 %
               
               
                  4,566 %
               
            
            
               
                  126
               
               
                  2,541 %
               
               
                  3,930 %
               
               
                  3,971 %
               
               
                  3,632 %
               
               
                  4,223 %
               
               
                  4,563 %
               
            
            
               
                  127
               
               
                  2,546 %
               
               
                  3,932 %
               
     &nbs