Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/822 ze dne 15. května 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 343/2011 o otevření a správě celních kvót Unie pro vína pocházející z Bosny a Hercegoviny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 822/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 123/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/822
   ze dne 15. května 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 343/2011 o otevření a správě celních kvót Unie pro vína pocházející z Bosny a Hercegoviny
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 187 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (2) (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 16. června 2008 a vstoupila v platnost dne 1. června 2015.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Protokol k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (3) (dále jen „protokol“) byl podepsán dne 15. prosince 2016. Podpis protokolu jménem Evropské unie a jejích členských států a jeho prozatímní provádění byly schváleny rozhodnutím Rady (EU) 2017/75 (4). Protokol je prozatímně prováděn ode dne 1. února 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Ustanovení článku 5 a přílohy IV protokolu umožňují změny stávajících celních kvót pro vína pocházející z Bosny a Hercegoviny s účinkem od 1. února 2017. Příslušné kvóty pro vína byly zvýšeny z 12 800 hl na 25 500 hl pro položky ex 2204 10 a ex 2204 21 a z 3 200 hl na 15 100 hl pro položky ex 2204 22 a ex 2204 29.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dohoda stanoví, že preferenční nulové clo v rámci celních kvót se poskytne za podmínky, že Bosna a Hercegovina nebude na vývozy uvedeného množství vyplácet žádné vývozní subvence. Kromě toho je v protokolu specifikováno, že pro rok 2017 platí celé množství v rámci kvót bez ohledu na datum vstupu v platnost nebo začátku prozatímního provádění protokolu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               K provedení celních kvót Unie pro víno stanovených v protokolu je proto nutno příslušným způsobem upravit prováděcí nařízení Komise (EU) č. 343/2011 (5).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Jelikož protokol platí ode dne 1. února 2017, měly by být navrhované změny použitelné od stejného data.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 343/2011 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. února 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 15. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
   
      (2)  Úř. věst. L 164, 30.6.2015, s. 2.
   
      (3)  Úř. věst. L 12, 17.1.2017, s. 3.
   
      (4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/75 ze dne 21. listopadu 2016 o podpisu jménem Unie a jejích členských států a prozatímním provádění Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (Úř. věst. L 12, 17.1.2017, s. 1).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 343/2011 ze dne 8. dubna 2011 o otevření a správě celních kvót Unie pro vína pocházející z Bosny a Hercegoviny (Úř. věst. L 96, 9.4.2011, s. 12).
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            PŘÍLOHA
            
               Celní kvóty pro vína dovážená do Unie pocházející z Bosny a Hercegoviny
            
            
               
               
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Poř. č.
                     
                     
                        Kód KN (1)
                        
                     
                     
                        Dělení TARIC
                     
                     
                        Popis
                     
                     
                        Objem roční kvóty (v hl) (2)
                        
                     
                     
                        Clo v rámci kvóty (3)
                        
                     
                  
                  
                     
                        09.1528
                     
                     
                        2204 10 93
                     
                     
                         
                     
                     
                        Jakostní šumivé víno; jiné víno z čerstvých hroznů, v nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry
                     
                     
                        25 500
                     
                     
                        Osvobození
                     
                  
                  
                     
                        2204 10 94
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2204 10 96
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2204 10 98
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2204 21 06
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2204 21 07
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2204 21 08
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2204 21 09
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2204 21 93
                     
                     
                        19, 29, 31, 41 a 51
                     
                  
                  
                     
                        ex 2204 21 94
                     
                     
                        19, 29, 31, 41 a 51
                     
                  
                  
                     
                        2204 21 95
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2204 21 96
                     
                     
                        11, 21, 31, 41 a 51
                     
                  
                  
                     
                        2204 21 97
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2204 21 98
                     
                     
                        11, 21, 31, 41 a 51
                     
                  
                  
                     
                        09.1529
                     
                     
                        2204 22 10
                     
                     
                         
                     
                     
                        Jiné víno z čerstvých hroznů, v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry, ale nepřesahujícím 10 litrů
                     
                     
                        15 100
                     
                     
                        Osvobození
                     
                  
                  
                     
                        2204 22 93
                     
                     
                        11, 21, 31, 41 a 51
                     
                  
                  
                     
                        ex 2204 22 94
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2204 22 95
                     
                     
                        11, 21, 31, 41 a 51
                     
                  
                  
                     
                        ex 2204 22 96
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2204 22 97
                     
                     
                        11, 21, 31, 41 a 51
                     
                  
                  
                     
                        2204 22 98
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2204 29 10
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2204 29 93
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2204 29 94
                     
                     
                        11, 21, 31, 41 a 51
                     
                  
                  
                     
                        2204 29 95
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2204 29 96
                     
                     
                        11, 21, 31, 41 a 51
                     
                  
                  
                     
                        2204 29 97
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2204 29 98
                     
                     
                        11, 21, 31, 41 a 51
                     
                  
               
            
         “
      
      
         (1)  Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.
      
         (2)  Na žádost některé ze smluvních stran mohou být svolány konzultace za účelem přizpůsobení kvót převedením množství z kvóty pro položky ex 2204 22 a ex 2204 29 (pořadové číslo 09.1529) na kvótu pro položky ex 2204 10a ex 2204 21 (pořadové číslo 09.1528). Pro rok 2017 platí celé množství v rámci kvót bez ohledu na datum vstupu v platnost nebo začátku prozatímního provádění protokolu.
      
         (3)  V osvědčení VI1 vydaném v souladu s článkem 43 nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína (Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1), bude soulad s tímto požadavkem uveden takto: „Produkty uvedené v tomto osvědčení nevyužívají vývozních subvencí.“
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.