Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/827 ze dne 17. května 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 258/2014, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 827/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 129/24
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/827
   ze dne 17. května 2017,
   kterým se mění nařízení (EU) č. 258/2014, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),
   v souladu s řádným legislativním postupem (2),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2014 (3) je Nadaci mezinárodních standardů účetního výkaznictví (dále jen „nadace IFRS“), jež je právním nástupcem Nadace Výboru pro mezinárodní účetní standardy (IASCF), a Radě pro dozor nad veřejnými zájmy (PIOB) poskytováno do 31. prosince 2020 spolufinancování ze strany Unie ve formě grantů na provozní náklady.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Evropské poradní skupině pro účetní výkaznictví (EFRAG) bylo spolufinancování ze strany Unie ve formě grantů na provozní náklady poskytováno na základě nařízení (EU) č. 258/2014 do 31. prosince 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 12. listopadu 2013 Komise zveřejnila zprávu Philippa Maystadta, zvláštního poradce komisaře pro vnitřní trh a služby (dále jen „zpráva zvláštního poradce“), v níž jsou nastíněny potenciální reformy správy a řízení EFRAG, jejichž cílem je posílit přispění Unie k rozvoji mezinárodních účetních standardů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Komise pozorně sledovala provádění reformy správy a řízení EFRAG a řádně informovala Evropský parlament a Radu v tomto ohledu. Je tudíž vhodné pokračovat ve financování EFRAG i v období 2017–2020, aby byly plněny dlouhodobé cíle programu Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rada EFRAG, která zohledňuje vyvážené zastoupení veřejných a soukromých zájmů, by měla zajistit, aby se její členové zavázali jednat v evropském veřejném zájmu. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropská centrální banka se vyzývají, aby co nejvíce aktivně přispívaly k činnosti rady EFRAG.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Komise by měla každoročně podávat Evropskému parlamentu a Radě zprávu o hlavních výsledcích a činnostech EFRAG v předchozím roce. V této zprávě by měl být rovněž posouzen vývoj týkající se kritéria „širšího veřejného blaha“ a poskytnut podrobný přehled vývoje v oblasti mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Účetní standardy by neměly ohrožovat finanční stabilitu v Unii ani bránit hospodářskému rozvoji Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Pokud jde o vývoj IFRS, PIOB a EFRAG, měla by výroční zpráva Komise pojednávat také o činnostech navazujících na doporučení Evropského parlamentu a o provádění těchto doporučení. Kromě toho se nadace IFRS, PIOB a EFRAG vybízejí k tomu, aby se pravidelně nejméně jednou ročně účastnily slyšení organizovaných Evropským parlamentem s cílem poskytovat veškeré informace o rozvoji mezinárodního účetního výkaznictví a auditorských standardů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Vzhledem k tomu, že nadace IFRS, PIOB a EFRAG jsou spolufinancovány z prostředků Unie a pracují na stejných cílech, měla by Komise Evropskému parlamentu a Radě pravidelněji poskytovat informace o jejich společné činnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Komise by rovněž měla zvážit možné změny fungování a soukromoprávního postavení EFRAG v dlouhodobém výhledu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Nařízení (EU) č. 258/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Jelikož cíle tohoto nařízení, kterým je zvýšit rozpočet na program Unie v období 2017–2020 na podporu činností EFRAG, které přispívají k dosažení cílů politiky Unie v oblasti účetního výkaznictví, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej z důvodu jeho rozsahu a účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               V zájmu zajištění kontinuity financování pro EFRAG by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení a mělo by se použít ode dne 1. ledna 2017,
            
         
      
   
   PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (EU) č. 258/2014 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V čl. 3 odst. 1 písm. a) se bod i) nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „i)
                        
                        
                           EFRAG,“.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Článek 6 se mění takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           odstavec 1 se nahrazuje tímto:
                           „1.   Finanční krytí pro provádění tohoto programu na období 2014–2020 činí 57 007 000 EUR v běžných cenách.“;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           v odstavci 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       „a)
                                    
                                    
                                       pro EFRAG: 23 134 000 EUR,“.
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               Článek 9 se mění takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           vkládá se nový odstavec, který zní:
                           „4a.   Pokud jde o nadaci IFRS a IASB, zhodnotí zpráva uvedená v odstavci 3 také jejich správu a řízení, zejména pokud jde o transparentnost, předcházení střetu zájmů a diverzitu odborníků a kroky přijaté k zajištění širokého zastoupení zájmů a odpovědnosti vůči veřejnosti.
                           V zájmu zajištění vysoce kvalitních účetních standardů a vysokých standardů transparentnosti, odpovědnosti a integrity kromě toho uvedená zpráva určí a zhodnotí činnosti prováděné v nadaci IFRS, které se mimo jiné týkají přístupu veřejnosti k dokumentům, otevřeného dialogu s evropskými orgány a různými zúčastněnými subjekty, pravidel transparentnosti setkání zúčastněných subjektů a vytvoření rejstříků transparentnosti.“;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           odstavec 5 se nahrazuje tímto:
                           „5.   Pokud jde o PIOB a její nástupnickou organizaci, bude se zpráva uvedená v odstavci 3 věnovat vývoji v souvislosti s diverzifikací financování a posouzení toho, jak činnost PIOB přispívá ke zvýšení kvality auditů, včetně integrity auditorské profese. Pokud financování od IFAC přesáhne v určitém roce dvě třetiny celkového ročního objemu finančních prostředků PIOB, podá Komise návrh na omezení svého ročního příspěvku na daný rok na nejvýše 300 000 EUR.“;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           vkládá se nový odstavec, který zní:
                           „6a.   Pokud jde o EFRAG, posoudí zpráva uvedená v odstavci 3 počínaje rokem 2018:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       a)
                                    
                                    
                                       zda bylo při procesu schvalování probíhajícím v předchozím roce dodrženo kritérium „širšího veřejného blaha“, které bylo doporučeno ve zprávě zvláštního poradce;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       b)
                                    
                                    
                                       zda byly do rané fáze vypracovávání standardů účetního výkaznictví obecně a do procesu jejich schvalování zvláště zapojeny Evropský parlament a Rada;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       c)
                                    
                                    
                                       zda je struktura financování EFRAG dostatečně diverzifikovaná a vyvážená, aby tato skupina mohla plnit své poslání ve veřejném zájmu nezávisle a účinně; a
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       d)
                                    
                                    
                                       řízení a správu EFRAG, zejména s ohledem na transparentnost, a kroky, které byly přijaty s cílem zajistit široké zastoupení zájmů a odpovědnosti vůči veřejnosti.
                                    
                                 
                              
                           
                           Zpráva rovněž určí a zhodnotí opatření přijatá v EFRAG s cílem zajistit vysoké standardy demokratické odpovědnosti, transparentnosti a integrity, což se mimo jiné týká přístupu veřejnosti k dokumentům, otevřeného dialogu s evropskými orgány a různými zúčastněnými subjekty, vytvoření povinných rejstříků transparentnosti a pravidel transparentnosti setkání zúčastněných subjektů a také vnitřních pravidel, zejména pokud jde o předcházení střetu zájmů.“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      Ve Štrasburku dne 17. května 2017.
      
         
            Za Evropský parlament
         
         
            předseda
         
         A. TAJANI
      
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         C. ABELA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. C 303, 19.8.2016, s. 147.
   
      (2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 11. května 2017.
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2014 ze dne 3. dubna 2014, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020 a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 716/2009/ES (Úř. věst. L 105, 8.4.2014, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.