Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/830 ze dne 15. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 830/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 124/3
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/830
      ze dne 15. května 2017,
      kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  V nařízení Komise (ES) č. 474/2006 (2) se stanoví seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  V souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 2111/2005 sdělily některé členské státy a Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) Komisi informace, které jsou relevantní v souvislosti s aktualizací uvedeného seznamu. Relevantní informace poskytly rovněž třetí země a mezinárodní organizace. Na základě těchto informací by měl být seznam aktualizován.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Komise informovala všechny dotčené letecké dopravce buď přímo, nebo prostřednictvím orgánů odpovědných za regulační dohled nad nimi o podstatných skutečnostech a úvahách, které budou základem pro rozhodnutí o uložení zákazu provozování letecké dopravy v Unii těmto dopravcům nebo o změně podmínek zákazu provozování letecké dopravy, který byl uložen leteckému dopravci uvedenému na seznamech v příloze A a B nařízení (ES) č. 474/2006.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Komise poskytla dotčeným leteckým dopravcům možnost nahlédnout do dokumentů poskytnutých členskými státy, předložit písemné připomínky a přednést ústně své stanovisko Komisi a výboru zřízenému nařízením Rady (EHS) č. 3922/1991 (3) („Výbor pro leteckou bezpečnost“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Komise předala Výboru pro leteckou bezpečnost aktuální informace o probíhajících společných konzultacích podle nařízení (ES) č. 2111/2005 a nařízení Komise (ES) č. 473/2006 (4) s příslušnými orgány a leteckými dopravci z Beninu, Bolívie, Indie, Indonésie, Libye, Mosambiku, Nigérie, Pákistánu, Svatého Vincence a Grenadin, Thajska, Ukrajiny a Zimbabwe. Komise rovněž poskytla Výboru pro leteckou bezpečnost informace o situaci v oblasti letecké bezpečnosti v Afghánistánu, Angole, Gruzii, Kazachstánu, Libanonu, Nepálu a Rovníkové Guineje a informace o odborných konzultacích s Ruskou federací.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Agentura EASA předložila Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost výsledky analýz zpráv o auditech, které provedla Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) v rámci svého všeobecného programu pro audit dohledu nad bezpečností provozu. Členské státy byly v této souvislosti vyzvány, aby stanovily priority při provádění prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali licenci od států, v nichž organizace ICAO zjistila významné bezpečnostní problémy nebo u nichž agentura EASA dospěla k závěru, že jejich systém dohledu nad provozní bezpečností vykazuje závažné nedostatky. Vedle konzultací vedených Komisí podle nařízení (ES) č. 2111/2005 tak přiznání priority provádění prohlídek na odbavovací ploše přináší další informace o úrovni bezpečnosti leteckých dopravců, kteří získali licenci v uvedených třetích zemích.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Agentura EASA Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost rovněž informovala o výsledcích analýzy prohlídek na odbavovací ploše provedených v rámci programu posuzování bezpečnosti zahraničních letadel („program SAFA“) v souladu s nařízením Komise (EU) č. 965/2012 (5).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Agentura EASA Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost dále informovala o projektech technické pomoci prováděných ve třetích zemích, jichž se týkají opatření nebo požadavky na sledování podle nařízení (ES) č. 2111/2005. Agentura EASA poskytla informace o plánech a žádostech o další technickou pomoc a spolupráci za účelem zlepšení správní a technické způsobilosti úřadů pro civilní letectví s cílem napomoci řešení nesouladu s platnými mezinárodními normami v oblasti civilního letectví. Členské státy byly vyzvány, aby se k těmto žádostem vyjádřily na bilaterálním základě v koordinaci s Komisí a agenturou EASA. Komise v této souvislosti zdůraznila, že k zlepšování bezpečnosti letecké dopravy na celém světě je užitečné poskytovat – zejména prostřednictvím databáze organizace ICAO „Safety Collaborative Assistance Network“ – mezinárodní letecké komunitě informace o technické pomoci poskytované Unií a členskými státy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Organizace Eurocontrol poskytla Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost informace o aktuálním stavu varovné funkce programu SAFA a o aktuálních statistických údajích, pokud jde o výstražné zprávy týkající se leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy.
               
            
         
      
      
         Letečtí dopravci Unie
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Na základě analýzy provedené agenturou EASA v souvislosti s informacemi, které vyplynuly z prohlídek na odbavovací ploše provedených u letadel leteckých dopravců Unie nebo z normalizačních kontrol provedených agenturou EASA a specifických kontrol a auditů provedených vnitrostátními leteckými úřady, přijalo několik členských států určitá donucovací opatření a informovalo o nich Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost. Spojené království informovalo Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost o opatřeních přijatých v souvislosti s leteckým dopravcem Blu Halkin Ltd.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Členské státy zopakovaly, že jsou připraveny náležitě jednat, pokud by z jakýchkoli podstatných bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení příslušných bezpečnostních norem ze strany leteckých dopravců Unie hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika.
               
            
         
      
      
         Letečtí dopravci z Beninu
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Ve dnech 29. až 31. března 2017 se v Beninu uskutečnila návštěva Unie za účelem posouzení. Této návštěvy se zúčastnili odborníci z Komise, agentury EASA a jednoho členského státu. Během uvedené návštěvy prokázal beninský úřad pro civilní letectví (Agence Nationale de l'Aviation Civile of Benin, „beninský úřad ANAC“), že v posledních letech dosáhl výrazného pokroku při provádění norem a doporučených postupů ICAO.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Beninský úřad ANAC je zákonem o letectví, který byl přijat v roce 2013, zřízen jako úřad pro civilní letectví s finanční a funkční autonomií. Z důkazů vyplývá, že beninský úřad ANAC je s to udržovat a vynucovat zdravý regulační systém a zdá se, že vnitrostátní předpisy jsou soustavně aktualizovány v návaznosti na přijetí nových změn norem a doporučených postupů ICAO. Během návštěvy však byly identifikovány některé oblasti ke zlepšení, zejména pokud jde o dobu potřebnou k dotvoření novelizačního procesu vnitrostátních předpisů. Beninský úřad ANAC poskytl důkazy, že zavedl solidní postup pro nábor a výcvik svého personálu. Jelikož počet plně kvalifikovaných inspektorů překračuje požadavky s ohledem na stávající úroveň leteckých činností v Beninu, uzavřel beninský úřad ANAC se sousedními zeměmi dohody o výměnných programech pro své inspektory.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  Beninský úřad ANAC poskytl během návštěvy důkazy, že vydání osvědčení leteckým dopravcům se provádí v souladu s postupy IACO a že veškeré činnosti jsou dobře zdokumentované. I když z důkazů vyplývá, že beninský úřad ANAC má kapacity k dohledu nad leteckými činnostmi v Beninu, efektivita uvedených dohledových činností by mohla být ještě více zlepšena, pokud by se více řídily výsledky solidního posouzení bezpečnostních rizik.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (15)
               
               
                  Dne 26. dubna 2017 předložil beninský úřad ANAC Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost nápravná opatření, která byla přijata v reakci na zjištění učiněná během hodnotící návštěvy Unie. Beninský úřad ANAC rovněž informoval o řadě opatření, která přijal za účelem dalšího zvýšení bezpečnosti letectví v Beninu. Mezi tato opatření patří lepší implementace kritických prvků dohledu nad bezpečností, jakož i uzavření několika pracovních ujednání s orgány jiných zemí, která zajišťují poskytnutí dalších inspektorů, pokud by to úroveň provozu vyžadovala.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (16)
               
               
                  Na základě veškerých v současné době dostupných informací, včetně výsledků návštěvy z března 2017, se Komise domnívá, že beninský úřad ANAC postupně dosáhl trvalého zlepšení. Uznává se rovněž, že ze strany beninského úřadu ANAC nechybí ochota průběžně spolupracovat s Komisí. Dostupné informace vedou k závěru, že beninský úřad ANAC je schopen plnit své povinnosti v oblasti dohledu nad leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Beninu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (17)
               
               
                  Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 proto Komise učinila závěr, že by měl být změněn seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, a všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení v Beninu, by měli být vyřazeni z přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (18)
               
               
                  Členské státy budou nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných bezpečnostních norem upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Beninu, podle nařízení (EU) č. 965/2012.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (19)
               
               
                  Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.
               
            
         
      
      
         Letečtí dopravci z Bolívie
      
      
         
         
         
            
               
                  (20)
               
               
                  V uplynulých letech nebyly u leteckých dopravců evidovaných v Bolívii zjištěny významnější bezpečnostní problémy. Smrtelná nehoda leteckého dopravce LaMia dne 29. listopadu 2016 však zavdala příčinu k obavám ohledně způsobu, jakým bolivijské orgány provádějí dohled nad bezpečností u leteckých dopravců, kteří pod ně spadají.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (21)
               
               
                  Dne 23. března 2017 se uskutečnila odborná konzultační schůzka mezi zástupci Komise, agentury EASA a jednoho členského státu a vedoucími představiteli bolivijského generálního ředitelství pro civilní letectví („úřad DGAC“). Během uvedené schůzky úřad DGAC vysvětlil změny, pokud jde o reorganizaci a své plány na zavedení bezpečnostní kultury, vytvoření celkového a mezioborového bezpečnostního systému, vytvoření souhrnné bezpečnostní databáze v zájmu zaměření na rizika a zlepšení dohledových postupů a výcviku svého personálu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (22)
               
               
                  Úřad DGAC vysvětlil, že již předtím, než došlo k neštěstí společnosti LaMia, přijala bolivijská vláda rozhodnutí zdokonalující manažerskou strukturu úřadu DGAC v zájmu posílení civilního charakteru tohoto úřadu oproti dřívějšímu vojenskému přístupu. Vláda v současné době rovněž investuje do mechanismů na zlepšení dohledu nad bezpečností a do takových změn vnitrostátního právního rámce, které by úřadu DGAC lépe umožnily v nezbytných případech přijímat účinná vynucovací opatření. Uvedená opatření ukazují ochotu bolivijských orgánů posílit své schopnosti v oblasti dohledu nad bezpečností; jejich účinnost však bude záviset na způsobu jejich implementace a bolivijským orgánům zůstává značný prostor k tomu, aby schopnosti úřadu DGAC v oblasti dohledu nad bezpečností dále posílily.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (23)
               
               
                  Na žádost Komise a v návaznosti na odbornou konzultační schůzku poskytl úřad DGAC užitečné informace o svých činnostech v oblasti vydávání licencí, vydávání osvědčení a dohledu, kvalifikace a výcviku personálu pověřeného dohledem nad bezpečností. Úřad DGAC rovněž poskytl informace o nehodách a závažných incidentech, k nimž došlo v letech 2016 a 2017.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (24)
               
               
                  Na základě momentálně dostupných informací, včetně informací poskytnutých během odborné konzultační schůzky dne 23. března 2017 i po ní, je vyhodnoceno, že bolivijskému úřadu DGAC v současnosti nechybí schopnosti ani ochota k řešení jakýchkoli bezpečnostních nedostatků.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (25)
               
               
                  Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto Komise domnívá, že v současné době neexistují důvody, aby seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, byl změněn tak, aby do něj byli zařazeni letečtí dopravci z Bolívie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (26)
               
               
                  Členské státy budou nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných bezpečnostních norem upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Bolívii, podle nařízení (EU) č. 965/2012.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (27)
               
               
                  Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.
               
            
         
      
      
         Letečtí dopravci z Indie
      
      
         
         
         
            
               
                  (28)
               
               
                  Dne 28. března 2017 se uskutečnila odborná schůzka mezi Komisí, agenturou EASA, členskými státy a zástupci indického generálního ředitelství pro civilní letectví („indický úřad DGCA“). Uvedená schůzka proběhla v rámci předchozí dohody s indickým úřadem DGCA podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 473/2006 o pořádání pravidelných technických konzultací s Komisí s cílem projednat s indickým úřadem DGCA povinnosti tohoto úřadu v oblasti vydávání osvědčení a dohledu, pokud jde o letecké dopravce z Indie, kterým vydal osvědčení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (29)
               
               
                  Během uvedené schůzky indický úřad DGCA poskytl informace o svém rozboru výsledků v rámci programu SAFA u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Indii, včetně srovnání údajů o výsledcích z let 2016 a 2017 a konkrétní informace o jeho dohledu nad leteckým dopravcem Air India, který získal osvědčení v Indii. Indický úřad DGCA rovněž poskytl informace o vývoji v souvislosti s jeho dohledovou schopností, včetně vývoje „databáze o prohlídkách na odbavovací ploše“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (30)
               
               
                  Během této schůzky Komise připomněla indickému úřadu DGCA řadu prvků týkajících se povinností indického úřadu DGCA v oblasti vydávání osvědčení a dohledu. I když kvituje transparentní způsob, jakým indický úřad DGCA poskytl Komisi informace týkající se bezpečnosti, zdůraznila Komise zejména význam soustavného vývoje certifikační a dohledové schopnosti indického úřadu DGCA, včetně soustavného vývoje v oblasti náboru a výcviku technického personálu, jakož i vývoje nástrojů, které umožňují systematické sledování a monitorování dohledu nad bezpečností.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (31)
               
               
                  Na základě momentálně dostupných informací, včetně informací, které indický úřad DGCA poskytl během odborné konzultační schůzky dne 28. března 2017, je vyhodnoceno, že indickému úřadu DGCA v současnosti nechybí schopnosti ani ochota k řešení bezpečnostních nedostatků.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (32)
               
               
                  Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto Komise domnívá, že v současné době neexistují důvody, aby seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, byl změněn tak, aby do něj byli zařazeni letečtí dopravci z Indie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (33)
               
               
                  Členské státy budou nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných bezpečnostních norem upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Indii, podle nařízení (EU) č. 965/2012.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (34)
               
               
                  Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.
               
            
         
      
      
         Letečtí dopravci z Indonésie
      
      
         
         
         
            
               
                  (35)
               
               
                  Pokračují konzultace mezi Komisí a indonéským generálním ředitelstvím pro civilní letectví (dále jen „indonéský úřad DGCA“) s cílem sledovat pokrok indonéského úřadu DGCA, pokud jde o zajištění toho, aby systém dohledu nad provozní bezpečností letectví v Indonésii splňoval mezinárodní bezpečnostní normy. V této souvislosti poskytl dopisem ze dne 16. března 2017 indonéský úřad DGCA Komisi dodatečné informace a informace o aktuálním stavu činností v oblasti indonéské letecké dopravy a bezpečnostního dohledu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (36)
               
               
                  Indonéský úřad DGCA poskytl informace za období od listopadu 2016 do března 2017 o leteckých dopravcích, kteří získali osvědčení v Indonésii, dohledu nad bezpečností provozu těchto leteckých dopravců, vynucovacích opatřeních ze strany indonéského úřadu DGCA, vývoji indonéských leteckých předpisů, seznamu závažných incidentů, k nimž došlo v uvedeném období, a technické pomoci poskytnuté indonéskému úřadu DGCA.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (37)
               
               
                  V období od listopadu 2016 do března 2017 nebylo ze strany indonéského úřadu DGCA vydáno osvědčení žádným novým leteckým dopravcům a žádná osvědčení leteckého provozovatele nebyla zrušena. V dopise ze dne 16. března 2017 indonéský úřad DGCA uvedl, že jeho hlavní prioritou je příprava validační mise koordinované ICAO, která se bude konat v říjnu 2017. Očekává se, že výsledek této validační mise poskytne náležitý obrázek o vývoji systému dohledu nad bezpečností v Indonésii. Indonéský úřad DGCA neprokázal, že dohled nad bezpečností provozu leteckých dopravců, kteří jsou v současnosti zařazeni na seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, je zajištěn v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (38)
               
               
                  Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto Komise domnívá, že v současné době neexistují důvody, aby seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, byl změněn tak, aby do něj byli zařazeni nebo aby z něj byli vyňati letečtí dopravci z Indonésie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (39)
               
               
                  Členské státy budou nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných bezpečnostních norem upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Indonésii, podle nařízení (EU) č. 965/2012.
               
            
         
      
      
         Letečtí dopravci z Libye
      
      
         
         
         
            
               
                  (40)
               
               
                  Dne 6. března 2017 se uskutečnilo odborné konzultační zasedání mezi Komisí, agenturou EASA, jedním členským státem a libyjským úřadem pro civilní letectví („úřad LYCAA“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (41)
               
               
                  Během tohoto jednání úřad LYCAA předložil informace o svých činnostech v oblasti dohledu, včetně plánů, pokud jde o nábor a výcvik technického personálu, a svém strategickém přístupu k technickému rozvoji v souvislosti s budováním kapacity v oblasti bezpečnosti letectví. Úřad LYCAA zopakoval, že se v rámci omezení náročného provozního prostředí zavázal k plnění mezinárodních závazků v oblasti bezpečnosti letectví.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (42)
               
               
                  Komise kvituje úsilí vynakládané vedením úřadu LYCAA a skutečnost, že úřad LYCAA se zavázal ke spolupráci s Komisí s cílem poskytovat aktuální informace o stavu plnění jeho povinností v oblasti dohledu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (43)
               
               
                  Komise nicméně bere na vědomí pokračující náročné provozní prostředí v Libyi a důsledky pro úřad LYCAA, pokud jde o jeho schopnost plnit povinnosti v oblasti dohledu nad bezpečností provozu. Komise má tudíž na základě veškerých dostupných informací za to, že Libye v současné době nemůže plnit své mezinárodní závazky týkající se bezpečnosti letectví.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (44)
               
               
                  Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se tudíž Komise domnívá, že v současné době neexistují žádné důvody pro změnu seznamu Unie uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, pokud jde o letecké dopravce z Libye.
               
            
         
      
      
         Letečtí dopravci z Mosambiku
      
      
         
         
         
            
               
                  (45)
               
               
                  Ve dnech 6. až 10. února 2017 se v Mosambiku uskutečnila návštěva Unie za účelem posouzení. Této návštěvy se zúčastnili odborníci z Komise, agentury EASA a členských států. Během uvedené návštěvy mosambický úřad pro civilní letectví („úřad IACM“) prokázal, že v posledních letech dosáhl značného pokroku. Úřad IACM se zaměřil na provádění norem a doporučených postupů ICAO. Úřad IACM zastává k bezpečnosti letectví tradiční přístup založený na dodržování souladu, přitom se vyvíjí směrem k zavádění a využívání moderních technik řízení bezpečnosti letecké dopravy, včetně státního programu bezpečnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (46)
               
               
                  Od předchozí návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace v dubnu 2015 bylo dosaženo podstatného pokroku v zavádění nového zákona o letectví a nového statutu úřadu IACM. Po přijetí nového zákona o letectví probíhá nyní aktualizace mnoha dalších právních předpisů a požadavků, jakož i příruček a postupů, aby byly uvedeny do souladu s novým zákonem o letectví a nejnovějšími změnami mezinárodních bezpečnostních norem. Personální obsazení úřadu IACM se zlepšilo a pro dohled nad činnostmi v oblasti letectví v Mosambiku je nyní k dispozici více inspektorů s úplnou kvalifikací. Více inspektorů prodělává školení a stávající plán obsazení pracovních míst je pro úroveň činností v oblasti letectví v Mosambiku dostatečný. Rovněž zařízení úřadu IACM se zlepšila. Úřad IACM je zřízen jako úřad pro civilní letectví se správní, finanční, majetkovou a funkční autonomií.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (47)
               
               
                  Důkazy nasvědčují tomu, že úřad IACM má kapacity k dohledu nad činnostmi v oblasti letectví v Mosambiku a k udržování zdravého regulačního systému a že úřad IACM provádí a vynucuje stávající předpisy v oblasti letectví, a to v zájmu řešení veškerých bezpečnostních nedostatků. Systém dohledu nad bezpečností provozu je v Mosambiku dobře zaveden, i když stále probíhají činnosti za účelem dalšího zlepšení daného systému a zajištění toho, aby byl v souladu s nedávnými změnami v mezinárodních bezpečnostních normách.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (48)
               
               
                  Jakožto relevantní vzorek byli během návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace navštíveni tři letečtí dopravci, kteří získali osvědčení v Mosambiku, konkrétně dva největší mosambičtí letečtí dopravci a letecký dopravce provozující vrtulníky. Výsledkem návštěvy uvedených tří leteckých dopravců bylo konstatování, že vypracovali systémy řízení jakosti a bezpečnosti, kontrolují údržbu a zachování letové způsobilosti a operace provádějí v souladu s předpisy platnými v Mosambiku. Letečtí dopravci provádějí mezinárodní bezpečnostní normy a mají způsobilost a prokázali ochotu odstranit bezpečnostní nedostatky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (49)
               
               
                  Dne 17. března 2017 se uskutečnila odborná konzultační schůzka mezi Komisí, agenturou EASA a úřadem IACM. Úřad IACM poskytl Komisi nejnovější informace o pokroku dosaženém od návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace a bylo dohodnuto, že úřad IACM poskytne další informace o nápravných opatřeních přijatých s ohledem na připomínky, které byly během návštěvy vzneseny. Úřad IACM vysvětlil že tyto připomínky využil tím způsobem, že zjištění probral s dotyčnými leteckými dopravci a požadoval od dopravců nápravná opatření.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (50)
               
               
                  Dne 21. dubna 2017 úřad IACM informoval o svém plánu nápravných opatření a o plánu nápravných opatření tří leteckých dopravců, u nichž byla provedena hodnotící návštěva Unie, včetně informací o tom, jak byla řešena zjištění učiněná úřadem IACM. Plán nápravných opatření náležitě řeší zjištění učiněná během návštěvy a obsahuje realistické termíny. Poskytnutné podklady jsou pro řešení daných zjištění relevantní.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (51)
               
               
                  Úřadu IACM a největšímu leteckému dopravci evidovanému v Mosambiku, Linhas Aéreas de Moçambique, byla poskytnuta příležitost přednést dne 26. dubna 2017 Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost své stanovisko v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 2111/2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (52)
               
               
                  Během uvedeného ústního jednání zástupce mosambické vlády vyjádřil silné odhodlání své vlády zvýšit bezpečnost dopravy v Mosambiku obecně a zejména soustavně zdokonalovat provádění mezinárodních norem v oblasti bezpečnosti letectví.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (53)
               
               
                  Během uvedeného ústního jednání úřad IACM informoval o odvětví letectví v Mosambiku a o schopnostech úřadu IACM jako samostatného úřadu pro civilní letectví. Tyto informace zahrnovaly podrobnosti o jeho organizaci, mechanismech financování, počtu inspektorů dohledu nad bezpečností, vývoji právních a správních předpisů a plánech úřadu IACM do budoucnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (54)
               
               
                  Dopravce Linhas Aéreas de Moçambique na ústním jednání poskytl informace o svém aktuálním letadlovém parku a svých cílech pro nadcházející roky. Vysvětlil, že se soustředí na rozvoj linek na domácím a regionálním trhu. Dopravce Linhas Aéreas de Moçambique rovněž poskytl informace o svém systému řízení bezpečnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (55)
               
               
                  Na základě veškerých dostupných informací, včetně výsledků návštěvy Unie na místě za účelem posouzení situace a informací poskytnutých během slyšení dne 26. dubna 2017, se má za to, že úřad IACM postupně dosáhl trvalého zlepšení. Uznává se rovněž, že úřad IACM prokázal ochotu průběžně spolupracovat s Komisí. Usuzuje se, že úřad IACM je schopen plnit své povinnosti v oblasti dohledu nad leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Mosambiku. Během slyšení se mosambická vláda zavázala, že se bude plně účastnit pokračujícího dialogu o bezpečnosti s Komisí, též formou dalších jednání, pokud to Komise bude považovat za nutné.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (56)
               
               
                  Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 proto Komise učinila závěr, že by měl být změněn seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, a všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení v Mosambiku, by měli být vyřazeni z přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (57)
               
               
                  Členské státy budou nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných bezpečnostních norem upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Mosambiku, podle nařízení (EU) č. 965/2012.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (58)
               
               
                  Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.
               
            
         
      
      
         Letečtí dopravci z Nigérie
      
      
         
         
         
            
               
                  (59)
               
               
                  Dne 25. listopadu 2015 letecký dopravce Med-View Airline, který získal osvědčení v Nigérii, požádal agenturu EASA o oprávnění pro provozovatele ze třetí země („TCO“). Agentura EASA posoudila uvedenou žádost v souladu s požadavky stanovenými v nařízení Komise (EU) č. 452/2014 a vznesla zásadní připomínky ohledně toho, že společnost Med-View Airline neprokázala soulad s platnými požadavky stanovenými v článku 3 nařízení (EU) č. 452/2014. Agentura EASA proto dospěla k závěru, že další posouzení by nevedlo k vydání oprávnění TCO dopravci Med-View Airline, neboť dopravce uvedené požadavky nesplnil. Dne 17. listopadu 2016 proto agentura EASA žádost z bezpečnostních důvodů zamítla.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (60)
               
               
                  Dne 24. února 2017 si Komise vyžádala informace od nigerijského úřadu pro civilní letectví („úřad NCAA“) o opatřeních přijatých v návaznosti na zamítnutí žádosti dopravce Med-View Airline o oprávnění TCO agenturou EASA. Ve svém dopise Komisi ze dne 22. března 2017 úřad NCAA neposkytl nezbytné informace dokládající, že přijatá opatření jsou vhodná pro účely řešení (ze strany úřadu NCAA) připomínek vznesených agenturou EASA při posuzování žádosti dopravce Med-View Airline o oprávnění TCO.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (61)
               
               
                  Ve dnech 10. a 24. dubna 2017 poskytl dopravce Med-View Airline Komisi informace o nápravných opatřeních přijatých za účelem řešení připomínek vznesených agenturou EASA.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (62)
               
               
                  Úřadu NCAA i dopravci Med-View Airline byla poskytnuta příležitost přednést dne 25. dubna 2017 Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost své stanovisko v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 2111/2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (63)
               
               
                  Na uvedeném ústním jednání poskytl úřad NCAA jen málo informací týkajících se například data, kdy byl zřízen, výsledků auditů ICAO z roku 2006 a z března 2016, jeho situace v rámci posouzení bezpečnosti mezinárodní letecké dopravy prováděného Federálním leteckým úřadem Spojených států (FAA), počtu inspektorů pro letový provoz a pro letovou způsobilost a počtu držitelů osvědčení leteckého provozovatele v Nigérii. Odpovědi úřadu NCAA na otázky ohledně jeho schopnosti zjišťovat a monitorovat bezpečnostní nedostatky naznačily, že tato schopnost není adekvátní. Má se za to, že úřad NCAA bude muset přijmout opatření za účelem zvýšení požadované kvality dohledu nad bezpečností leteckých dopravců, za něž odpovídá.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (64)
               
               
                  Na uvedeném ústním jednání dopravce Med-View Airline rozvedl informace, které již poskytl dříve, a informoval Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost o nápravných opatřeních přijatých za účelem řešení závažných připomínek, které agentura EASA vznesla v rámci svého posouzení bezpečnosti pro účely oprávnění TCO, týkající se mimo jiné letového provozu mimo působnost schváleného osvědčení leteckého provozovatele a specifikací souvisejícího provozu, kontroly letové způsobilosti a údržby, implementace a monitorování příkazů k zachování letové způsobilosti a systému řízení bezpečnosti a kvality. Dopravce Med-View Airline však vykazoval jasný nedostatek povědomí a pochopení, pokud jde o závažnost bezpečnostních připomínek, jež agentura EASA vznesla. Kromě toho v opatřeních, která dopravce Med-View Airline přijal, chybí analýza skutečných příčin problému a vhodný plán nápravných opatření, jenž by zabránil opětovnému vzniku totožných či podobných případů nedodržení předpisů, které k formulaci uvedených připomínek vedly.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (65)
               
               
                  Informace, které jsou v současné době k dispozici, na základě posouzení bezpečnosti pro potřeby oprávnění TCO ze strany agentury EASA spolu s informacemi poskytnutými úřadem NCAA a dopravcem Med-View Airline, ukazují, že existují důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce Med-View Airline. Tyto informace rovněž ukazují, že dopravce Med-View Airline není s to tyto bezpečnostní nedostatky řešit, o čemž svědčí mimo jiné nevhodný a nedostatečný plán nápravných opatření, který dopravce předložil v reakci na zjištění z posouzení bezpečnosti pro potřeby oprávnění TCO.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (66)
               
               
                  Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto Komise domnívá, že seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozovat leteckou dopravu v Unii, v příloze A nařízení (ES) č. 474/2006 by měl být změněn tak, aby zahrnoval leteckého dopravce Med-View Airline.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (67)
               
               
                  Členské státy budou nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných bezpečnostních norem upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Nigérii, podle nařízení (EU) č. 965/2012.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (68)
               
               
                  Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.
               
            
         
      
      
         Letečtí dopravci z Pákistánu
      
      
         
         
         
            
               
                  (69)
               
               
                  Dopisem ze dne 23. ledna 2017 požádala Komise pákistánský úřad pro civilní letectví („úřad PCAA“), aby poskytl informace o následných opatřeních, která přijímá v souvislosti s nehodou letadla ATR leteckého dopravce Pakistan International Airlines Corporation Ltd, který získal osvědčení v Pákistánu, k níž došlo 7. prosince 2016. Komise v tomto dopise rovněž připomněla, že dne 13. ledna 2016 agentura EASA z bezpečnostních důvodů zamítla žádost o oprávnění TCO, kterou podal nákladní dopravce AHS International Pvt Ltd, který rovněž získal osvědčení v Pákistánu. Komise v uvedeném dopise dále uvedla, že s úřadem PCAA zahajuje formální konzultace podle ustanovení čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 473/2006.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (70)
               
               
                  Dne 18. dubna 2017 se uskutečnila odborná konzultační schůzka mezi Komisí, agenturou EASA, jedním členským státem a zástupci úřadu PCAA. Během uvedené schůzky předložil úřad PCAA informace, které zahrnovaly přehled jeho závazků v oblasti vydávání osvědčení a dohledu a souhrn údajů z inspekcí za období 2011 až 2016. Během uvedené schůzky byl projednány zejména povinnosti, které má úřad PCAA ve vztahu k dohledu nad bezpečností provozu u dopravce Pakistan International Airlines Corporation Ltd.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (71)
               
               
                  Během této schůzky Komise sdělila úřadu PCAA určité informace týkající se povinností úřadu PCAA v oblasti vydávání osvědčení a dohledu. Zejména, byť s přihlédnutím k transparentnímu způsobu, jakým úřad PCAA poskytl Komisi informace o bezpečnosti, Komise zdůraznila, že úřad PCAA musí věnovat náležitou pozornost soustavnému zdokonalování svých bezpečnostních systémů. Komise úřadu PCAA dále sdělila, že se od něj očekává plná informovanost o požadavcích nařízení Komise (EU) č. 452/2014 a o souvisejících důsledcích pro letecké dopravce, kteří získali osvědčení v Pákistánu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (72)
               
               
                  Na základě momentálně dostupných informací, včetně informací, které úřad PCAA poskytl během odborné konzultační schůzky dne 18. dubna 2017, je vyhodnoceno, že úřadu PCAA v současnosti nechybí schopnosti ani ochota k řešení bezpečnostních nedostatků.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (73)
               
               
                  Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto Komise domnívá, že v současné době neexistují důvody, aby seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, byl změněn tak, aby do něj byli zařazeni letečtí dopravci z Pákistánu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (74)
               
               
                  Členské státy budou ověřovat skutečné dodržování příslušných bezpečnostních norem upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Pákistánu, podle nařízení (EU) č. 965/2012.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (75)
               
               
                  Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.
               
            
         
      
      
         Letečtí dopravci z Ruska
      
      
         
         
         
            
               
                  (76)
               
               
                  Komise, agentura EASA a příslušné orgány členských států v uplynulých šesti měsících nadále pozorně sledovaly úroveň bezpečnosti leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Rusku a kteří provozují leteckou dopravu v Unii, včetně upřednostnění prohlídek na odbavovací ploše u některých ruských leteckých dopravců podle nařízení (EU) č. 965/2012.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (77)
               
               
                  Zástupci Komise, agentury EASA a jednoho členského státu se dne 17. března 2017 sešli se zástupci ruské federální agentury pro leteckou dopravu (FATA). Účelem tohoto jednání bylo přezkoumat úroveň bezpečnosti leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Rusku, na základě zpráv o prohlídkách na odbavovací ploše provedených v období od 11. března 2016 do 10. března 2017 a určit případy, kdy by činnosti v oblasti dohledu nad bezpečností provozu ze strany agentury FATA měly být posíleny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (78)
               
               
                  Během tohoto jednání Komise podrobněji přezkoumala výsledky prohlídek na odbavovací ploše u šesti leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Rusku. I když nebyly zjištěny žádné problémy ohledně bezpečnosti, agentura FATA Komisi informovala, že kvůli omezenému počtu inspekcí provedených u některých leteckých dopravců budou u dvou z těchto leteckých dopravců v průběhu následujícího čtvrtletí provedeny dodatečné kontroly.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (79)
               
               
                  Na základě momentálně dostupných informací, včetně informací, které agentura FATA poskytla během odborné konzultační schůzky dne 17. března 2017, je vyhodnoceno, že agentuře FATA v současnosti nechybí schopnosti ani ochota k řešení bezpečnostních nedostatků. Na základě těchto důvodů učinila Komise závěr, že není nutné, aby se ruské letecké úřady nebo letečtí dopravci, kteří získali osvědčení v Rusku, dostavili na ústní jednání před Komisí a Výborem pro leteckou bezpečnost.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (80)
               
               
                  Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto Komise domnívá, že v současné době neexistují důvody, aby seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, byl změněn tak, aby do něj byli zařazeni letečtí dopravci z Ruska.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (81)
               
               
                  Členské státy budou nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných bezpečnostních norem upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Rusku, podle nařízení (EU) č. 965/2012.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (82)
               
               
                  Pokud by prohlídky poukázaly na bezprostřední bezpečnostní riziko v důsledku nedodržení příslušných bezpečnostních norem, může být Komise nucena přijmout vůči leteckým dopravcům z Ruska opatření podle nařízení (ES) č. 2111/2005.
               
            
         
      
      
         Letečtí dopravci ze Svatého Vincence a Grenadin
      
      
         
         
         
            
               
                  (83)
               
               
                  Dne 16. dubna 2015 požádal letecký dopravce Mustique Airways, evidovaný ve Svatém Vincenci a Grenadinách, agenturu EASA o oprávnění TCO. Agentura EASA posoudila uvedenou žádost v souladu s požadavky stanovenými v nařízení (EU) č. 452/2014 a vznesla zásadní připomínky ohledně toho, že společnost Mustique Airways neprokázala soulad s platnými požadavky stanovenými v článku 3 nařízení (EU) č. 452/2014. Agentura EASA proto dospěla k závěru, že další posouzení by nevedlo k vydání oprávnění TCO dopravci Mustique Airways, neboť dopravce uvedené požadavky nesplnil. Dne 4. října 2016 proto agentura EASA žádost z bezpečnostních důvodů zamítla.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (84)
               
               
                  Dne 30. ledna 2017 si Komise vyžádala informace od příslušného orgánu Svatého Vincence a Grenadin, jímž je východokaribský úřad pro civilní letectví („úřad ECCAA“), o opatřeních přijatých v návaznosti na zamítnutí žádosti dopravce Mustique Airways o oprávnění TCO agenturou EASA. Dne 24. února 2017 informoval úřad ECCAA Komisi o tom, že letecký dopravce Mustique Airways podal dne 2. února 2017 agentuře EASA novou žádost o oprávnění TCO, a to na základě toho, že podle leteckého dopravce Mustique Airways byly bezpečnostní obavy, jež agenturu EASA vedly k zamítnutí předchozí žádosti, uspokojivě vyřešeny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (85)
               
               
                  Vzhledem k tomu, že dopravce Mustique Airways ani úřad ECCAA nikterak neprokázali, že by bezpečnostní problémy vyplývající z posouzení bezpečnosti agenturou EASA pro potřeby oprávnění TCO byly skutečně vyřešeny, byla úřadu ECCAA i dopravci Mustique Airways poskytnuta příležitost přednést na ústním jednání dne 26. dubna 2017 své stanovisko Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 2111/2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (86)
               
               
                  Uvedený úřad na pozvánku na ústní jednání nereagoval a jednání se nezúčastnil. Úřad ECCAA rovněž neposkytl informace o opatřeních přijatých ke zjištěním v souvislosti s TCO pro Mustique Airways, ani o svých činnostech v oblasti dohledu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (87)
               
               
                  Dne 24. dubna 2017 uspořádala agentura EASA s dopravcem Mustique Airways odbornou schůzku za účelem projednání jeho nové žádosti. Vzhledem ke krátkému rozmezí mezi touto schůzkou a ústním jednáním nebyla agentura EASA schopna provést plné posouzení nové žádosti. Agentura EASA nicméně mohla Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost potvrdit, že hlavní příčiny problémů, jež vedly k závažným a opakujícím se bezpečnostním nedostatkům, které agentura zjistila při prvním posouzení pro účely oprávnění TCO, přetrvávají.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (88)
               
               
                  Na ústním jednání dne 26. dubna 2017 dopravce Mustique Airways poskytl informace o své činnosti a zařízeních, avšak sdělil jen málo o bezpečnostních aspektech. Informace, které dopravce Mustique Airways poskytl o tom, k jakému pokroku došlo při vývoji jeho systémů řízení bezpečnosti a kvality, naznačují, že tyto systémy nejsou dostatečně rozvinuté. Přestože lze přivítat připravenost dopravce Mustique Airways účastnit se efektivnějšího dialogu s agenturou EASA ve věci jeho nové žádosti o oprávnění TCO, bylo zjištěno, že chybí podstatné bezpečnostní prvky, například základní systém řízení bezpečnosti. Dopravce Mustique Airways navíc projevil jasný nedostatek povědomí a pochopení, pokud jde o závažnost zjištění, jež agentura EASA učinila. Je očividné, že bezpečnostní kultura tohoto leteckého dopravce má reaktivní, nikoli proaktivní povahu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (89)
               
               
                  Informace, které jsou v současné době k dispozici, včetně informací poskytnutých agenturou EASA v souvislosti se zamítnutou žádostí dopravce Mustique Airways o oprávnění TCO a v souvislosti s probíhající novou žádostí, spolu s informacemi poskytnutými leteckým dopravcem Mustique Airways ukazují, že existují důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně dopravce Mustique Airways. Dopravce Mustique Airways v současnosti nemá dostatečnou schopnost řešit své bezpečnostní nedostatky. Jeho probíhající bezpečnostní opatření jsou převážně ve stadiu vývoje a plán nápravných opatření, který dopravce Mustique Airways představil v reakci na zjištění učiněná během posouzení bezpečnosti pro potřeby oprávnění TCO, není dostatečně robustní, zejména s ohledem na nezbytnou analýzu skutečných příčin problému.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (90)
               
               
                  Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto Komise domnívá, že seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozovat leteckou dopravu v Unii, v příloze A nařízení (ES) č. 474/2006 by měl být změněn tak, aby zahrnoval leteckého dopravce Mustique Airways.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (91)
               
               
                  Členské státy budou nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných bezpečnostních norem upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení na Svatém Vincenci a Grenadinách, podle nařízení (EU) č. 965/2012.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (92)
               
               
                  Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.
               
            
         
      
      
         Letečtí dopravci z Thajska
      
      
         
         
         
            
               
                  (93)
               
               
                  Dne 17. března 2017 se uskutečnila odborná konzultační schůzka mezi Komisí, agenturou EASA a thajským úřadem pro civilní letectví („úřad CAAT“). Během uvedené schůzky poskytl úřad CAAT Komisi nejnovější informace o pokroku, jehož bylo dosaženo od září 2016, zejména pokud jde o systém letecké dopravy v Thajsku, plán úřadu CAAT směřující k dodržování předpisů a současný stav provádění jeho plánu nápravných opatření.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (94)
               
               
                  Pokrok spočívá především v novém thajském zákonu o civilním letectví, který má vstoupit v platnost v posledním čtvrtletí roku 2017, novelách předpisů úřadu CAAT, jeho aktualizované organizaci, udržitelných mechanismech financování a zlepšeném personálním obsazení a programu odborné přípravy pro jeho inspektory. Byly zlepšeny inspekční postupy, manuály a nástroje úřadu CAAT, včetně systému IT, a jeho program dohledu nad bezpečností byl aktualizován s cílem zajistit komplexní a soustavný dohled nad bezpečností provozu u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Thajsku. Úřad CAAT rovněž vytvořil útvar prokazování kvality pověřený monitorováním toho, jak úřad CAAT dodržuje mezinárodní a vnitrostátní normy bezpečnosti letectví.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (95)
               
               
                  Úřad CAAT dále poskytl informace o vývoji svého státního programu bezpečnosti a o situaci s ohledem na zjištění učiněná během auditu ICAO v lednu 2015, včetně významného bezpečnostního problému týkajícího se vydávání osvědčení leteckým provozovatelům, který z těchto zjištění vyplynul. Kromě toho poskytl úřad CAAT informace o dosaženém pokroku, pokud jde o jeho plán udržitelnosti, a o mezinárodní spolupráci, do níž je úřad CAAT zapojen.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (96)
               
               
                  Důležitým prvkem plánu nápravných opatření úřadu CAAT je vydávání nových osvědčení leteckým dopravcům v Thajsku podle strukturovaného pětifázového přístupu ICAO k vydávání osvědčení leteckým dopravcům. První z těchto leteckých dopravců, který působí v mezinárodním měřítku, získal nové osvědčení v únoru 2017 a očekává se, že do konce června 2017 vydá úřad CAAT nová osvědčení dalším dvanácti leteckým dopravcům provozujícím mezinárodní leteckou dopravu. V průběhu procesu vydávání nových osvědčení přijal úřad CAAT vůči některým žadatelům o opětovné vydání osvědčení vynucovací opatření.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (97)
               
               
                  Vláda Thajska a úřad CAAT prokázaly jednoznačné odhodlání zlepšit systém dohledu nad bezpečností v Thajsku. Úřad CAAT poskytl důkazy o tom, že za posledních šest měsíců bylo dosaženo významného pokroku. Bezpečnostní informace, které jsou v současné době k dispozici o leteckých dopravcích, kteří získali osvědčení v Thajsku, nepodporují rozhodnutí o uložení zákazu nebo omezení provozování letecké dopravy. V zájmu pozorného sledování situace budou konzultace s thajskými orgány nadále pokračovat v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 473/2006.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (98)
               
               
                  Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se tudíž Komise domnívá, že v současné době neexistují žádné důvody pro změnu seznamu uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, pokud jde o letecké dopravce z Thajska.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (99)
               
               
                  Členské státy budou nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných bezpečnostních norem upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Thajsku, podle nařízení (EU) č. 965/2012.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (100)
               
               
                  Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.
               
            
         
      
      
         Letečtí dopravci z Ukrajiny
      
      
         
         
         
            
               
                  (101)
               
               
                  Dne 29. srpna 2014 požádal letecký dopravce International Joint-Stock Aviation Company „URGA“, s osvědčením vydaným na Ukrajině, agenturu EASA o oprávnění TCO. Agentura EASA posoudila uvedenou žádost v souladu s požadavky stanovenými v nařízení (EU) č. 452/2014 a vznesla zásadní připomínky ohledně toho, že společnost International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ neprokázala soulad s platnými požadavky stanovenými v článku 3 nařízení (EU) č. 452/2014. Agentura EASA proto dospěla k závěru, že další posouzení by nevedlo k vydání oprávnění TCO dopravci International Joint-Stock Aviation Company „URGA“, neboť dopravce uvedené požadavky nesplnil. Dne 15. září 2016 proto agentura EASA žádost z bezpečnostních důvodů zamítla.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (102)
               
               
                  Dne 15. února 2016 požádal letecký dopravce Air Company „Black Sea Airlines“ LLC, evidovaný na Ukrajině, agenturu EASA o oprávnění TCO. Agentura EASA posoudila uvedenou žádost v souladu s požadavky stanovenými v nařízení (EU) č. 452/2014 a vznesla zásadní připomínky ohledně toho, že společnost Air Company „Black Sea Airlines“ LLC neprokázala soulad s platnými požadavky stanovenými v článku 3 nařízení (EU) č. 452/2014. Agentura EASA proto dospěla k závěru, že další posouzení by nevedlo k vydání oprávnění TCO dopravci Air Company „Black Sea Airlines“ LLC, neboť dopravce uvedené požadavky nesplnil. Dne 13. října 2016 proto agentura EASA žádost z bezpečnostních důvodů zamítla.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (103)
               
               
                  Dne 6. března 2017 si Komise vyžádala od ukrajinské státní správy letectví („úřad SAAU“) informace o opatřeních, která přijala v návaznosti na zamítnutí žádostí leteckých dopravců International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ a Air Company „Black Sea Airlines“ LLC o oprávnění TCO agenturou EASA. Dopisem byly zahájeny formální konzultace s úřadem SAAU podle ustanovení čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 473/2006. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní problémy vyplynuvší z posouzení bezpečnosti pro potřeby oprávnění TCO agenturou EASA nebyly vyřešeny, byla úřadu SAAU a dopravcům International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ a Air Company „Black Sea Airlines“ LLC poskytnuta příležitost přednést dne 25. dubna 2017 Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost své stanovisko v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 2111/2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (104)
               
               
                  Dne 3. dubna 2017 úřad SAAU zrušil osvědčení leteckého provozovatele dopravce Air Company „Black Sea Airlines“ LLC. Tímto rozhodnutím byla ve vztahu ke zmíněnému leteckému dopravci ukončena formální konzultace zahájená dne 6. března 2017.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (105)
               
               
                  Dne 25. dubna 2017 úřad SAAU a dopravce International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ přednesli své stanovisko před Komisí a Výborem pro leteckou bezpečnost. Úřad SAAU mimo jiné uvedl, že činnosti v oblasti dohledu týkající se leteckých dopravců, kteří získali osvědčení na Ukrajině, se přizpůsobují podle záznamů v rámci programu SAFA, jakož i podle informací vyplývajících z procesu oprávnění TCO. Úřad SAAU rovněž poskytl informace o přijetí možných krátkodobých opatření, jako je pozastavení, omezení nebo zrušení osvědčení leteckého provozovatele leteckých dopravců v reakci na zamítnutí žádosti o oprávnění TCO agenturou EASA. Dále úřad SAAU informoval o dlouhodobých opatřeních, jejichž cílem je zdokonalit jeho interní procesy týkající se jeho činností v oblasti vydávání osvědčení a dohledu ve vztahu k leteckým dopravcům, kteří získali osvědčení na Ukrajině.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (106)
               
               
                  Na uvedeném ústním jednání dopravce International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ rozvedl informace, které již poskytl dříve, a poskytl další informace o nápravných opatřeních, která přijal za účelem řešení závažných připomínek, které agentura EASA vznesla v rámci svého posouzení bezpečnosti pro účely oprávnění TCO, týkající se mimo jiné řízení zachování letové způsobilosti a provádění činností údržby. Letecký dopravce rovněž podal zprávu o dalším auditu, který v březnu 2017 provedl soukromý subjekt s cílem stanovit aktuální situaci, pokud jde o dodržování mezinárodních norem v oblasti bezpečnosti letectví tímto dopravcem. Audit potvrdil systémové nedostatky, které předtím zjistila agentura EASA ve stávajícím systému dokumentace leteckého dopravce.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (107)
               
               
                  Na uvedeném ústním jednání dopravce International Joint-Stock Aviation Company „URGA“ rovněž vysvětlil, že dne 19. dubna 2017 podal novou žádost o oprávnění TCO. Komise a Výbor pro leteckou bezpečnost to vzaly na vědomí a uvítaly potvrzení ze strany leteckého dopravce i agentury EASA, že se vyřízení této nové žádosti o oprávnění TCO dostane veškerá náležitá pozornost v rámci nařízení (EU) č. 452/2014.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (108)
               
               
                  Informace, které jsou v současné době k dispozici na základě posouzení bezpečnosti agenturou EASA pro potřeby oprávnění TCO u dopravce International Joint-Stock Aviation Company „URGA“, spolu s informacemi poskytnutými úřadem SAAU a dopravcem International Joint-Stock Aviation Company „URGA“, ukazují, že nápravná opatření v zájmu řešení bezpečnostních připomínek, které vznesla agentura EASA, dosud nebyla v dostatečné míře provedena. Uvedené informace rovněž ukazují, že daný letecký dopravce v současnosti není schopen sám identifikovat případy nedodržení předpisů u všech svých procesů a činností.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (109)
               
               
                  Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto Komise domnívá, že seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozovat leteckou dopravu v Unii, v příloze A nařízení (ES) č. 474/2006 by měl být změněn tak, aby zahrnoval leteckého dopravce International Joint-Stock Aviation Company „URGA“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (110)
               
               
                  Členské státy budou nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných bezpečnostních norem upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení na Ukrajině, podle nařízení (EU) č. 965/2012.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (111)
               
               
                  Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.
               
            
         
      
      
         Letečtí dopravci ze Zimbabwe
      
      
         
         
         
            
               
                  (112)
               
               
                  Dne 12. dubna 2016 požádal letecký dopravce Air Zimbabwe Pvt Ltd, evidovaný v Zimbabwe, agenturu EASA o oprávnění TCO. Agentura EASA posoudila uvedenou žádost v souladu s požadavky stanovenými v nařízení (EU) č. 452/2014 a vznesla zásadní připomínky ohledně toho, že společnost Air Zimbabwe Pvt Ltd neprokázala soulad s platnými požadavky stanovenými v článku 3 nařízení (EU) č. 452/2014. Agentura EASA proto dospěla k závěru, že další posouzení by nevedlo k vydání oprávnění TCO dopravci Air Zimbabwe Pvt Ltd, neboť dopravce uvedené požadavky nesplnil. Dne 7. listopadu 2016 proto agentura EASA žádost z bezpečnostních důvodů zamítla.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (113)
               
               
                  Dne 3. března 2017 si Komise vyžádala informace od zimbabwského úřadu pro civilní letectví („úřad CAAZ“) o opatřeních přijatých v návaznosti na zamítnutí žádosti dopravce Air Zimbabwe Pvt Ltd o oprávnění TCO agenturou EASA. Dopisem byly zahájeny formální konzultace s úřadem CAAZ podle ustanovení čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 473/2006. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní problémy vyplynuvší z posouzení bezpečnosti leteckého dopravce Air Zimbabwe Pvt Ltd pro potřeby oprávnění TCO agenturou EASA nebyly vyřešeny, byla úřadu CAAZ i dopravci Air Zimbabwe Pvt Ltd poskytnuta příležitost přednést dne 26. dubna 2017 Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost své stanovisko v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 2111/2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (114)
               
               
                  Na uvedeném ústním jednání úřad CAAZ mimo jiné informoval o svých povinnostech v oblasti dohledu ve vztahu k dopravci Air Zimbabwe (Pvt) Ltd. Úřad CAAZ poskytl souhrnný přehled opatření, která přijal v reakci na zamítnutí žádosti dopravce Air Zimbabwe (Pvt) Ltd o oprávnění TCO agenturou EASA z bezpečnostních důvodů. Agentura EASA poskytla informace o závažných bezpečnostních problémech, z nichž vycházelo její rozhodnutí zamítnout žádosti o oprávnění TCO.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (115)
               
               
                  Na uvedeném ústním jednání poskytl dopravce Air Zimbabwe (Pvt) Ltd informace o nápravných opatřeních, která byla zahájena poté, co agentura EASA zamítla žádost o oprávnění TCO podanou tímto dopravcem, a jejichž provádění pokračuje. Informace poskytnuté dopravcem Air Zimbabwe (Pvt) Ltd, včetně informací o malém pokroku, jehož dosáhl ve vývoji svých systémů řízení bezpečnosti a kvality, nicméně nepostačovaly k rozptýlení vzniklých obav.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (116)
               
               
                  Informace, které jsou v současné době k dispozici, včetně informací týkajících se posouzení bezpečnosti agenturou EASA pro potřeby oprávnění TCO u dopravce Air Zimbabwe (Pvt) Ltd, spolu s informacemi poskytnutými úřadem CAAZ a dopravcem Air Zimbabwe (Pvt) Ltd, jasně ukazují, že dopravce Air Zimbabwe (Pvt) Ltd vykazuje závažné bezpečnostní nedostatky. Má se za to, že dopravce Air Zimbabwe (Pvt) Ltd v současnosti není s to tyto bezpečnostní nedostatky řešit. Probíhající bezpečnostní opatření dopravce Air Zimbabwe (Pvt) Ltd jsou totiž převážně pouze ve stadiu vývoje a plán nápravných opatření, který dopravce Air Zimbabwe (Pvt) Ltd představil v reakci na zjištění učiněná během posouzení bezpečnosti pro potřeby oprávnění TCO, není robustní, zejména s ohledem na nezbytnou analýzu skutečných příčin problému.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (117)
               
               
                  Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 se proto Komise domnívá, že seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozovat leteckou dopravu v Unii, v příloze A nařízení (ES) č. 474/2006 by měl být změněn tak, aby zahrnoval leteckého dopravce Air Zimbabwe Pvt Ltd.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (118)
               
               
                  Členské státy budou nadále ověřovat skutečné dodržování příslušných bezpečnostních norem upřednostněním prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Zimbabwe, podle nařízení (EU) č. 965/2012.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (119)
               
               
                  Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (120)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 474/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (121)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro leteckou bezpečnost,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Nařízení (ES) č. 474/2006 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  příloha A se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  příloha B se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
               
            
         
      
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 15. května 2017
         
            
               Za Komisi,
            
            
               jménem předsedy,
            
            Violeta BULC
            
               členka Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15.
      
         (2)  Nařízení Komise (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 14).
      
         (3)  Nařízení Rady (EHS) č. 3922/1991 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4).
      
         (4)  Nařízení Komise (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 8).
      
         (5)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).
      
      
         PŘÍLOHA A
         
            SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ AŽ NA VÝJIMKY PODLÉHAJÍ ZÁKAZU PROVOZOVAT LETECKOU DOPRAVU V UNII
             (1)
         
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)
                  
                  
                     Číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC) nebo číslo provozní licence
                  
                  
                     Označení letecké společnosti podle ICAO
                  
                  
                     Stát provozovatele
                  
               
               
                  
                     
                        BLUE WING AIRLINES
                     
                  
                  
                     SRBWA-01/2002
                  
                  
                     BWI
                  
                  
                     Surinam
                  
               
               
                  
                     
                        IRAN ASEMAN AIRLINES
                     
                  
                  
                     FS-102
                  
                  
                     IRC
                  
                  
                     Íránská islámská republika
                  
               
               
                  
                     
                        IRAQI AIRWAYS
                     
                  
                  
                     001
                  
                  
                     IAW
                  
                  
                     Irák
                  
               
               
                  
                     
                        MED-VIEW AIRLINE
                     
                  
                  
                     MVA/AOC/10-12/05
                  
                  
                     MEV
                  
                  
                     Nigérie
                  
               
               
                  
                     
                        MUSTIQUE AIRWAYS
                     
                  
                  
                     2A/12/003K
                  
                  
                     MAW
                  
                  
                     Svatý Vincenc a Grenadiny
                  
               
               
                  
                     
                        INTERNATIONAL JOINT-STOCK AVIATION COMPANY „URGA“
                     
                  
                  
                     UK 012
                  
                  
                     URG
                  
                  
                     Ukrajina
                  
               
               
                  
                     
                        AIR ZIMBABWE (PVT) LTD
                     
                  
                  
                     177/04
                  
                  
                     AZW
                  
                  
                     Zimbabwe
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Afghánistánu odpovědných za regulační dohled, včetně
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Islámská republika Afghánistán
                     
                  
               
               
                  
                     
                        AFGHAN JET INTERNATIONAL AIRLINES
                     
                  
                  
                     AOC 008
                  
                  
                     AJA
                  
                  
                     Islámská republika Afghánistán
                  
               
               
                  
                     
                        ARIANA AFGHAN AIRLINES
                     
                  
                  
                     AOC 009
                  
                  
                     AFG
                  
                  
                     Islámská republika Afghánistán
                  
               
               
                  
                     
                        EAST HORIZON AIRLINES
                     
                  
                  
                     AOC 1013
                  
                  
                     EHN
                  
                  
                     Islámská republika Afghánistán
                  
               
               
                  
                     
                        KAM AIR
                     
                  
                  
                     AOC 001
                  
                  
                     KMF
                  
                  
                     Islámská republika Afghánistán
                  
               
               
                  
                     
                        SAFI AIRWAYS
                     
                  
                  
                     AOC 181
                  
                  
                     SFW
                  
                  
                     Islámská republika Afghánistán
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Angoly odpovědných za regulační dohled, s výjimkou dopravce TAAG Angola Airlines uvedeného v příloze B, včetně
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Angolská republika
                     
                  
               
               
                  
                     
                        AEROJET
                     
                  
                  
                     AO 008-01/11
                  
                  
                     TEJ
                  
                  
                     Angolská republika
                  
               
               
                  
                     
                        AIR GICANGO
                     
                  
                  
                     009
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Angolská republika
                  
               
               
                  
                     
                        AIR JET
                     
                  
                  
                     AO 006-01/11-MBC
                  
                  
                     MBC
                  
                  
                     Angolská republika
                  
               
               
                  
                     
                        AIR NAVE
                     
                  
                  
                     017
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Angolská republika
                  
               
               
                  
                     
                        AIR26
                     
                  
                  
                     AO 003-01/11-DCD
                  
                  
                     DCD
                  
                  
                     Angolská republika
                  
               
               
                  
                     
                        ANGOLA AIR SERVICES
                     
                  
                  
                     006
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Angolská republika
                  
               
               
                  
                     
                        DIEXIM
                     
                  
                  
                     007
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Angolská republika
                  
               
               
                  
                     
                        FLY540
                     
                  
                  
                     AO 004-01 FLYA
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Angolská republika
                  
               
               
                  
                     
                        GIRA GLOBO
                     
                  
                  
                     008
                  
                  
                     GGL
                  
                  
                     Angolská republika
                  
               
               
                  
                     
                        HELIANG
                     
                  
                  
                     010
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Angolská republika
                  
               
               
                  
                     
                        HELIMALONGO
                     
                  
                  
                     AO 005-01/11
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Angolská republika
                  
               
               
                  
                     
                        MAVEWA
                     
                  
                  
                     016
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Angolská republika
                  
               
               
                  
                     
                        SONAIR
                     
                  
                  
                     AO 002-01/10-SOR
                  
                  
                     SOR
                  
                  
                     Angolská republika
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Konžské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Konžská republika
                     
                  
               
               
                  
                     
                        AERO SERVICE
                     
                  
                  
                     RAC06-002
                  
                  
                     RSR
                  
                  
                     Konžská republika
                  
               
               
                  
                     
                        CANADIAN AIRWAYS CONGO
                     
                  
                  
                     RAC06-012
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Konžská republika
                  
               
               
                  
                     
                        EMERAUDE
                     
                  
                  
                     RAC06-008
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Konžská republika
                  
               
               
                  
                     
                        EQUAFLIGHT SERVICES
                     
                  
                  
                     RAC 06-003
                  
                  
                     EKA
                  
                  
                     Konžská republika
                  
               
               
                  
                     
                        EQUAJET
                     
                  
                  
                     RAC06-007
                  
                  
                     EKJ
                  
                  
                     Konžská republika
                  
               
               
                  
                     
                        EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.
                     
                  
                  
                     RAC 06-014
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Konžská republika
                  
               
               
                  
                     
                        MISTRAL AVIATION
                     
                  
                  
                     RAC06-011
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Konžská republika
                  
               
               
                  
                     
                        TRANS AIR CONGO
                     
                  
                  
                     RAC 06-001
                  
                  
                     TSG
                  
                  
                     Konžská republika
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění od orgánů Demokratické republiky Kongo odpovědných za regulační dohled, včetně
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Demokratická republika Kongo
                     
                  
               
               
                  
                     
                        AIR FAST CONGO
                     
                  
                  
                     409/CAB/MIN/TVC/0112/2011
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Demokratická republika Kongo
                  
               
               
                  
                     
                        AIR KASAI
                     
                  
                  
                     409/CAB/MIN/TVC/0053/2012
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Demokratická republika Kongo
                  
               
               
                  
                     
                        AIR KATANGA
                     
                  
                  
                     409/CAB/MIN/TVC/0056/2012
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Demokratická republika Kongo
                  
               
               
                  
                     
                        AIR TROPIQUES
                     
                  
                  
                     409/CAB/MIN/TVC/00625/2011
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Demokratická republika Kongo
                  
               
               
                  
                     
                        BLUE AIRLINES
                     
                  
                  
                     106/CAB/MIN/TVC/2012
                  
                  
                     BUL
                  
                  
                     Demokratická republika Kongo
                  
               
               
                  
                     
                        BLUE SKY
                     
                  
                  
                     409/CAB/MIN/TVC/0028/2012
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Demokratická republika Kongo
                  
               
               
                  
                     
                        BUSY BEE CONGO
                     
                  
                  
                     409/CAB/MIN/TVC/0064/2010
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Demokratická republika Kongo
                  
               
               
                  
                     
                        COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)
                     
                  
                  
                     409/CAB/MIN/TVC/0050/2012
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Demokratická republika Kongo
                  
               
               
                  
                     
                        CONGO AIRWAYS
                     
                  
                  
                     019/CAB/MIN/TVC/2015
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Demokratická republika Kongo
                  
               
               
                  
                     
                        DAKOTA SPRL
                     
                  
                  
                     409/CAB/MIN/TVC/071/2011
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Demokratická republika Kongo
                  
               
               
                  
                     
                        DOREN AIR CONGO
                     
                  
                  
                     102/CAB/MIN/TVC/2012
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Demokratická republika Kongo
                  
               
               
                  
                     
                        GOMAIR
                     
                  
                  
                     409/CAB/MIN/TVC/011/2010
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Demokratická republika Kongo
                  
               
               
                  
                     
                        KIN AVIA
                     
                  
                  
                     409/CAB/MIN/TVC/0059/2010
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Demokratická republika Kongo
                  
               
               
                  
                     
                        KORONGO AIRLINES
                     
                  
                  
                     409/CAB/MIN/TVC/001/2011
                  
                  
                     KGO
                  
                  
                     Demokratická republika Kongo
                  
               
               
                  
                     
                        MALU AVIATION
                     
                  
                  
                     098/CAB/MIN/TVC/2012
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Demokratická republika Kongo
                  
               
               
                  
                     
                        MANGO AIRLINES
                     
                  
                  
                     409/CAB/MIN/TVC/009/2011
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Demokratická republika Kongo
                  
               
               
                  
                     
                        SERVE AIR
                     
                  
                  
                     004/CAB/MIN/TVC/2015
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Demokratická republika Kongo
                  
               
               
                  
                     
                        SERVICES AIR
                     
                  
                  
                     103/CAB/MIN/TVC/2012
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Demokratická republika Kongo
                  
               
               
                  
                     
                        SWALA AVIATION
                     
                  
                  
                     409/CAB/MIN/TVC/0084/2010
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Demokratická republika Kongo
                  
               
               
                  
                     
                        TRANSAIR CARGO SERVICES
                     
                  
                  
                     409/CAB/MIN/TVC/073/2011
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Demokratická republika Kongo
                  
               
               
                  
                     
                        WILL AIRLIFT
                     
                  
                  
                     409/CAB/MIN/TVC/0247/2011
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Demokratická republika Kongo
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Džibutska odpovědných za regulační dohled, včetně
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Džibutsko
                     
                  
               
               
                  
                     
                        DAALLO AIRLINES
                     
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     DAO
                  
                  
                     Džibutsko
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Rovníkové Guineje odpovědných za regulační dohled, včetně
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Rovníková Guinea
                     
                  
               
               
                  
                     
                        CEIBA INTERCONTINENTAL
                     
                  
                  
                     2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS
                  
                  
                     CEL
                  
                  
                     Rovníková Guinea
                  
               
               
                  
                     
                        CRONOS AIRLINES
                     
                  
                  
                     2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Rovníková Guinea
                  
               
               
                  
                     
                        PUNTO AZUL
                     
                  
                  
                     2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Rovníková Guinea
                  
               
               
                  
                     
                        TANGO AIRWAYS
                     
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Rovníková Guinea
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění od orgánů Eritreje odpovědných za regulační dohled, včetně
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Eritrea
                     
                  
               
               
                  
                     
                        ERITREAN AIRLINES
                     
                  
                  
                     AOC No 004
                  
                  
                     ERT
                  
                  
                     Eritrea
                  
               
               
                  
                     
                        NASAIR ERITREA
                     
                  
                  
                     AOC No 005
                  
                  
                     NAS
                  
                  
                     Eritrea
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Gabonské republiky odpovědných za regulační dohled, s výjimkou dopravců Afrijet a SN2AG uvedených v příloze B, včetně
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Gabonská republika
                     
                  
               
               
                  
                     
                        AFRIC AVIATION
                     
                  
                  
                     010/MTAC/ANAC-G/DSA
                  
                  
                     EKG
                  
                  
                     Gabonská republika
                  
               
               
                  
                     
                        ALLEGIANCE AIR TOURIST
                     
                  
                  
                     007/MTAC/ANAC-G/DSA
                  
                  
                     LGE
                  
                  
                     Gabonská republika
                  
               
               
                  
                     
                        NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)
                     
                  
                  
                     008/MTAC/ANAC-G/DSA
                  
                  
                     NRG
                  
                  
                     Gabonská republika
                  
               
               
                  
                     
                        SKY GABON
                     
                  
                  
                     009/MTAC/ANAC-G/DSA
                  
                  
                     SKG
                  
                  
                     Gabonská republika
                  
               
               
                  
                     
                        SOLENTA AVIATION GABON
                     
                  
                  
                     006/MTAC/ANAC-G/DSA
                  
                  
                     SVG
                  
                  
                     Gabonská republika
                  
               
               
                  
                     
                        TROPICAL AIR-GABON
                     
                  
                  
                     011/MTAC/ANAC-G/DSA
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Gabonská republika
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Indonésie odpovědných za regulační dohled, s výjimkou leteckých dopravců Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia, Citilink, Lion Air a Batik Air, včetně
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Indonéská republika
                     
                  
               
               
                  
                     
                        AIR BORN INDONESIA
                     
                  
                  
                     135-055
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        AIR PACIFIC UTAMA
                     
                  
                  
                     135-020
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        ALDA TRANS PAPUA
                     
                  
                  
                     135-056
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        ALFA TRANS DIRGANTARA
                     
                  
                  
                     135-012
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        AMA
                     
                  
                  
                     135-054
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        ANGKASA SUPER SERVICE
                     
                  
                  
                     135-050
                  
                  
                     LBZ
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        ASI PUDJIASTUTI
                     
                  
                  
                     135-028
                  
                  
                     SQS
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        AVIASTAR MANDIRI
                     
                  
                  
                     135-029
                  
                  
                     VIT
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        DABI AIR NUSANTARA
                     
                  
                  
                     135-030
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        DERAYA AIR TAXI
                     
                  
                  
                     135-013
                  
                  
                     DRY
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        DERAZONA AIR SERVICE
                     
                  
                  
                     135-010
                  
                  
                     DRZ
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        EASTINDO
                     
                  
                  
                     135-038
                  
                  
                     ESD
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        ELANG LINTAS INDONESIA
                     
                  
                  
                     135-052
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        ELANG NUSANTARA AIR
                     
                  
                  
                     135-053
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        ENGGANG AIR SERVICE
                     
                  
                  
                     135-045
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        ERSA EASTERN AVIATION
                     
                  
                  
                     135-047
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        GATARI AIR SERVICE
                     
                  
                  
                     135-018
                  
                  
                     GHS
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        HEVILIFT AVIATION
                     
                  
                  
                     135-042
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        INDONESIA AIR ASIA EXTRA
                     
                  
                  
                     121-054
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        INDONESIA AIR TRANSPORT
                     
                  
                  
                     121-034
                  
                  
                     IDA
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        INDO STAR AVIATION
                     
                  
                  
                     135-057
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        INTAN ANGKASA AIR SERVICE
                     
                  
                  
                     135-019
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        JAYAWIJAYA DIRGANTARA
                     
                  
                  
                     121-044
                  
                  
                     JWD
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        JOHNLIN AIR TRANSPORT
                     
                  
                  
                     135-043
                  
                  
                     JLB
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        KAL STAR AVIATION
                     
                  
                  
                     121-037
                  
                  
                     KLS
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        KARTIKA AIRLINES
                     
                  
                  
                     121-003
                  
                  
                     KAE
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        KOMALA INDONESIA
                     
                  
                  
                     135-051
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        KURA-KURA AVIATION
                     
                  
                  
                     135-016
                  
                  
                     KUR
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        MARTA BUANA ABADI
                     
                  
                  
                     135-049
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        MATTHEW AIR NUSANTARA
                     
                  
                  
                     135-048
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        MIMIKA AIR
                     
                  
                  
                     135-007
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        MY INDO AIRLINES
                     
                  
                  
                     121-042
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        NAM AIR
                     
                  
                  
                     121-058
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        NATIONAL UTILITY HELICOPTER
                     
                  
                  
                     135-011
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        NUSANTARA AIR CHARTER
                     
                  
                  
                     121-022
                  
                  
                     SJK
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        PEGASUS AIR SERVICES
                     
                  
                  
                     135-036
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        PELITA AIR SERVICE
                     
                  
                  
                     121-008
                  
                  
                     PAS
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA
                     
                  
                  
                     135-026
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        PURA WISATA BARUNA
                     
                  
                  
                     135-025
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        RIAU AIRLINES
                     
                  
                  
                     121-016
                  
                  
                     RIU
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        SAYAP GARUDA INDAH
                     
                  
                  
                     135-004
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        SMAC
                     
                  
                  
                     135-015
                  
                  
                     SMC
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        SPIRIT AVIATION SENTOSA
                     
                  
                  
                     135-058
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        SRIWIJAYA AIR
                     
                  
                  
                     121-035
                  
                  
                     SJY
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        SURYA AIR
                     
                  
                  
                     135-046
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        TRANSNUSA AVIATION MANDIRI
                     
                  
                  
                     121-048
                  
                  
                     TNU
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        TRANSWISATA PRIMA AVIATION
                     
                  
                  
                     135-021
                  
                  
                     TWT
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE
                     
                  
                  
                     121-038
                  
                  
                     XAR
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        TRAVIRA UTAMA
                     
                  
                  
                     135-009
                  
                  
                     TVV
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES
                     
                  
                  
                     121-018
                  
                  
                     TMG
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES
                     
                  
                  
                     135-037
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        TRIGANA AIR SERVICE
                     
                  
                  
                     121-006
                  
                  
                     TGN
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        UNINDO
                     
                  
                  
                     135-040
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        WESTSTAR AVIATION INDONESIA
                     
                  
                  
                     135-059
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
                  
                     
                        WING ABADI AIRLINES
                     
                  
                  
                     121-012
                  
                  
                     WON
                  
                  
                     Indonéská republika
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Kyrgyzské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Kyrgyzská republika
                     
                  
               
               
                  
                     
                        AIR BISHKEK (dříve EASTOK AVIA)
                     
                  
                  
                     15
                  
                  
                     EAA
                  
                  
                     Kyrgyzská republika
                  
               
               
                  
                     
                        AIR MANAS
                     
                  
                  
                     17
                  
                  
                     MBB
                  
                  
                     Kyrgyzská republika
                  
               
               
                  
                     
                        AVIA TRAFFIC COMPANY
                     
                  
                  
                     23
                  
                  
                     AVJ
                  
                  
                     Kyrgyzská republika
                  
               
               
                  
                     
                        CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)
                     
                  
                  
                     13
                  
                  
                     CBK
                  
                  
                     Kyrgyzská republika
                  
               
               
                  
                     
                        HELI SKY
                     
                  
                  
                     47
                  
                  
                     HAC
                  
                  
                     Kyrgyzská republika
                  
               
               
                  
                     
                        AIR KYRGYZSTAN
                     
                  
                  
                     03
                  
                  
                     LYN
                  
                  
                     Kyrgyzská republika
                  
               
               
                  
                     
                        MANAS AIRWAYS
                     
                  
                  
                     42
                  
                  
                     BAM
                  
                  
                     Kyrgyzská republika
                  
               
               
                  
                     S GROUP INTENATIONAL
                     (dříve S GROUP AVIATION)
                  
                  
                     45
                  
                  
                     IND
                  
                  
                     Kyrgyzská republika
                  
               
               
                  
                     
                        SKY BISHKEK
                     
                  
                  
                     43
                  
                  
                     BIS
                  
                  
                     Kyrgyzská republika
                  
               
               
                  
                     
                        SKY KG AIRLINES
                     
                  
                  
                     41
                  
                  
                     KGK
                  
                  
                     Kyrgyzská republika
                  
               
               
                  
                     
                        SKY WAY AIR
                     
                  
                  
                     39
                  
                  
                     SAB
                  
                  
                     Kyrgyzská republika
                  
               
               
                  
                     
                        TEZ JET
                     
                  
                  
                     46
                  
                  
                     TEZ
                  
                  
                     Kyrgyzská republika
                  
               
               
                  
                     
                        VALOR AIR
                     
                  
                  
                     07
                  
                  
                     VAC
                  
                  
                     Kyrgyzská republika
                  
               
               
                  
                     
                        Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Libérie odpovědných za regulační dohled
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Libérie
                     
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Libye odpovědných za regulační dohled, včetně
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Libye
                     
                  
               
               
                  
                     
                        AFRIQIYAH AIRWAYS
                     
                  
                  
                     007/01
                  
                  
                     AAW
                  
                  
                     Libye
                  
               
               
                  
                     
                        AIR LIBYA
                     
                  
                  
                     004/01
                  
                  
                     TLR
                  
                  
                     Libye
                  
               
               
                  
                     
                        BURAQ AIR
                     
                  
                  
                     002/01
                  
                  
                     BRQ
                  
                  
                     Libye
                  
               
               
                  
                     
                        GHADAMES AIR TRANSPORT
                     
                  
                  
                     012/05
                  
                  
                     GHT
                  
                  
                     Libye
                  
               
               
                  
                     
                        GLOBAL AVIATION AND SERVICES
                     
                  
                  
                     008/05
                  
                  
                     GAK
                  
                  
                     Libye
                  
               
               
                  
                     
                        LIBYAN AIRLINES
                     
                  
                  
                     001/01
                  
                  
                     LAA
                  
                  
                     Libye
                  
               
               
                  
                     
                        PETRO AIR
                     
                  
                  
                     025/08
                  
                  
                     PEO
                  
                  
                     Libye
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Nepálu odpovědných za regulační dohled, včetně
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Nepálská federativní demokratická republika
                     
                  
               
               
                  
                     
                        AIR DYNASTY HELI. S.
                     
                  
                  
                     035/2001
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Nepálská federativní demokratická republika
                  
               
               
                  
                     
                        AIR KASTHAMANDAP
                     
                  
                  
                     051/2009
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Nepálská federativní demokratická republika
                  
               
               
                  
                     
                        BUDDHA AIR
                     
                  
                  
                     014/1996
                  
                  
                     BHA
                  
                  
                     Nepálská federativní demokratická republika
                  
               
               
                  
                     
                        FISHTAIL AIR
                     
                  
                  
                     017/2001
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Nepálská federativní demokratická republika
                  
               
               
                  
                     
                        GOMA AIR
                     
                  
                  
                     064/2010
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Nepálská federativní demokratická republika
                  
               
               
                  
                     
                        HIMALAYA AIRLINES
                     
                  
                  
                     084/2015
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Nepálská federativní demokratická republika
                  
               
               
                  
                     
                        MAKALU AIR
                     
                  
                  
                     057A/2009
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Nepálská federativní demokratická republika
                  
               
               
                  
                     
                        MANANG AIR PVT LTD
                     
                  
                  
                     082/2014
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Nepálská federativní demokratická republika
                  
               
               
                  
                     
                        MOUNTAIN HELICOPTERS
                     
                  
                  
                     055/2009
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Nepálská federativní demokratická republika
                  
               
               
                  
                     
                        MUKTINATH AIRLINES
                     
                  
                  
                     081/2013
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Nepálská federativní demokratická republika
                  
               
               
                  
                     
                        NEPAL AIRLINES CORPORATION
                     
                  
                  
                     003/2000
                  
                  
                     RNA
                  
                  
                     Nepálská federativní demokratická republika
                  
               
               
                  
                     
                        SAURYA AIRLINES
                     
                  
                  
                     083/2014
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Nepálská federativní demokratická republika
                  
               
               
                  
                     
                        SHREE AIRLINES
                     
                  
                  
                     030/2002
                  
                  
                     SHA
                  
                  
                     Nepálská federativní demokratická republika
                  
               
               
                  
                     
                        SIMRIK AIR
                     
                  
                  
                     034/2000
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Nepálská federativní demokratická republika
                  
               
               
                  
                     
                        SIMRIK AIRLINES
                     
                  
                  
                     052/2009
                  
                  
                     RMK
                  
                  
                     Nepálská federativní demokratická republika
                  
               
               
                  
                     
                        SITA AIR
                     
                  
                  
                     033/2000
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Nepálská federativní demokratická republika
                  
               
               
                  
                     
                        TARA AIR
                     
                  
                  
                     053/2009
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Nepálská federativní demokratická republika
                  
               
               
                  
                     
                        YETI AIRLINES DOMESTIC
                     
                  
                  
                     037/2004
                  
                  
                     NYT
                  
                  
                     Nepálská federativní demokratická republika
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova odpovědných za regulační dohled, včetně
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Svatý Tomáš a Princův ostrov
                     
                  
               
               
                  
                     
                        AFRICA'S CONNECTION
                     
                  
                  
                     10/AOC/2008
                  
                  
                     ACH
                  
                  
                     Svatý Tomáš a Princův ostrov
                  
               
               
                  
                     
                        STP AIRWAYS
                     
                  
                  
                     03/AOC/2006
                  
                  
                     STP
                  
                  
                     Svatý Tomáš a Princův ostrov
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Sierry Leone odpovědných za regulační dohled, včetně
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Sierra Leone
                     
                  
               
               
                  
                     
                        AIR RUM, LTD
                     
                  
                  
                     NENÍ ZNÁMO
                  
                  
                     RUM
                  
                  
                     Sierra Leone
                  
               
               
                  
                     
                        DESTINY AIR SERVICES, LTD
                     
                  
                  
                     NENÍ ZNÁMO
                  
                  
                     DTY
                  
                  
                     Sierra Leone
                  
               
               
                  
                     
                        HEAVYLIFT CARGO
                     
                  
                  
                     NENÍ ZNÁMO
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Sierra Leone
                  
               
               
                  
                     
                        ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD
                     
                  
                  
                     NENÍ ZNÁMO
                  
                  
                     ORJ
                  
                  
                     Sierra Leone
                  
               
               
                  
                     
                        PARAMOUNT AIRLINES, LTD
                     
                  
                  
                     NENÍ ZNÁMO
                  
                  
                     PRR
                  
                  
                     Sierra Leone
                  
               
               
                  
                     
                        SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD
                     
                  
                  
                     NENÍ ZNÁMO
                  
                  
                     SVT
                  
                  
                     Sierra Leone
                  
               
               
                  
                     
                        TEEBAH AIRWAYS
                     
                  
                  
                     NENÍ ZNÁMO
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Sierra Leone
                  
               
               
               
               
                  
                     
                        Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Súdánu odpovědných za regulační dohled, včetně
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     
                        Súdánská republika
                     
                  
               
               
                  
                     
                        ALFA AIRLINES SD
                     
                  
                  
                     54
                  
                  
                     AAJ
                  
                  
                     Súdánská republika
                  
               
               
                  
                     
                        BADR AIRLINES
                     
                  
                  
                     35
                  
                  
                     BDR
                  
                  
                     Súdánská republika
                  
               
               
                  
                     
                        BLUE BIRD AVIATION
                     
                  
                  
                     11
                  
                  
                     BLB
                  
                  
                     Súdánská republika
                  
               
               
                  
                     
                        ELDINDER AVIATION
                     
                  
                  
                     8
                  
                  
                     DND
                  
                  
                     Súdánská republika
                  
               
               
                  
                     
                        GREEN FLAG AVIATION
                     
                  
                  
                     17
                  
                  
                     Není známo
                  
                  
                     Súdánská republika
                  
               
               
                  
                     
                        HELEJETIC AIR
                     
                  
                  
                     57
                  
                  
                     HJT
                  
                  
                     Súdánská republika
                  
               
               
                  
                     
                        KATA AIR TRANSPORT
                     
                  
                  
                     9
                  
                  
                     KTV
                  
                  
                     Súdánská republika
                  
               
               
                  
                     
                        KUSH AVIATION CO.
                     
                  
                  
                     60
                  
                  
                     KUH
                  
                  
                     Súdánská republika
                  
               
               
                  
                     
                        NOVA AIRWAYS
                     
                  
                  
                     46
                  
                  
                     NOV
                  
                  
                     Súdánská republika
                  
               
               
                  
                     
                        SUDAN AIRWAYS CO.
                     
                  
                  
                     1
                  
                  
                     SUD
                  
                  
                     Súdánská republika
                  
               
               
                  
                     
                        SUN AIR
                     
                  
                  
                     51
                  
                  
                     SNR
                  
                  
                     Súdánská republika
                  
               
               
                  
                     
                        TARCO AIR
                     
                  
                  
                     56
                  
                  
                     TRQ
                  
                  
                     Súdánská republika
                  
               
            
         
         
         
            (1)  Leteckým dopravcům uvedeným v příloze A by mohlo být dovoleno uplatňovat přepravní práva tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se zákaz provozování letecké dopravy nevztahuje, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.
      
      
      
         PŘÍLOHA B
         
            SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ PODLÉHAJÍ PROVOZNÍM OMEZENÍM V UNII
             (1)
         
         
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)
                  
                  
                     Číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC)
                  
                  
                     Označení letecké společnosti podle ICAO
                  
                  
                     Stát provozovatele
                  
                  
                     Typ letadla podléhající omezení
                  
                  
                     Poznávací značka/značky a případně výrobní číslo/čísla letadla podléhajícího omezení
                  
                  
                     Stát zápisu do rejstříku
                  
               
               
                  
                     
                        TAAG ANGOLA AIRLINES
                     
                  
                  
                     001
                  
                  
                     DTA
                  
                  
                     Angolská republika
                  
                  
                     Celý letadlový park s výjimkou: letadel typu Boeing B737-700, letadel typu Boeing B777-200, letadel typu Boeing B777-300 a letadel typu B777-300ER.
                  
                  
                     Celý letadlový park s výjimkou: letadel v rámci letadlového parku Boeing B737-700, jak je uvedeno v AOC, letadel v rámci letadlového parku Boeing B777-200, jak je uvedeno v AOC, letadel v rámci letadlového parku Boeing B777-300, jak je uvedeno v AOC, letadel v rámci letadlového parku B777-300ER, jak je uvedeno v AOC.
                  
                  
                     Angolská republika
                  
               
               
                  
                     
                        AIR SERVICE COMORES
                     
                  
                  
                     06-819/TA-15/DGACM
                  
                  
                     KMD
                  
                  
                     Komory
                  
                  
                     Celý letadlový park s výjimkou: LET 410 UVP.
                  
                  
                     Celý letadlový park s výjimkou: D6-CAM (851336).
                  
                  
                     Komory
                  
               
               
                  
                     
                        AFRIJET BUSINESS SERVICE
                         (2)
                     
                  
                  
                     002/MTAC/ANAC-G/DSA
                  
                  
                     ABS
                  
                  
                     Gabonská republika
                  
                  
                     Celý letadlový park s výjimkou: 2 letadel typu Falcon 50 a 2 letadel typu Falcon 900.
                  
                  
                     Celý letadlový park s výjimkou: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.
                  
                  
                     Gabonská republika
                  
               
               
                  
                     
                        NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)
                     
                  
                  
                     003/MTAC/ANAC-G/DSA
                  
                  
                     NVS
                  
                  
                     Gabonská republika
                  
                  
                     Celý letadlový park s výjimkou: 1 letadla typu Challenger CL-601 a 1 letadla typu HS-125-800.
                  
                  
                     Celý letadlový park s výjimkou: TR-AAG a ZS-AFG.
                  
                  
                     Gabonská republika; Jihoafrická republika
                  
               
               
                  
                     
                        IRAN AIR
                     
                  
                  
                     FS100
                  
                  
                     IRA
                  
                  
                     Íránská islámská republika
                  
                  
                     Všechna letadla typu Fokker F100 a typu Boeing B747
                  
                  
                     Letadla typu Fokker F100, jak je uvedeno v AOC; letadla typu Boeing B747, jak je uvedeno v AOC
                  
                  
                     Íránská islámská republika
                  
               
               
                  
                     
                        AIR KORYO
                     
                  
                  
                     GAC-AOC/KOR-01
                  
                  
                     KOR
                  
                  
                     Korejská lidově demokratická republika
                  
                  
                     Celý letadlový park s výjimkou: 2 letadel typu TU-204.
                  
                  
                     Celý letadlový park s výjimkou: P-632 a P-633.
                  
                  
                     Korejská lidově demokratická republika
                  
               
            
         
         
         
            (1)  Leteckým dopravcům uvedeným v příloze B by mohlo být dovoleno uplatňovat přepravní práva tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se zákaz provozování letecké dopravy nevztahuje, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.
         
            (2)  Dopravce Afrijet má povoleno používat ke své současné úrovni provozu v Unii pouze konkrétní uvedená letadla.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.