Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/836 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 836/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 125/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/836
   ze dne 11. ledna 2017,
   kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 uvedené smlouvy,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (1), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Země zvýhodněná v rámci systému všeobecných celních preferencí (GSP) může požádat o možnost využívat dodatečné celní preference v rámci zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných (GSP+). Za tímto účelem se v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 978/2012 stanoví zvláštní kritéria způsobilosti pro poskytnutí celních preferencí v rámci režimu GSP+. Země by měla být považována za zranitelnou v důsledku nedostatečné diverzifikace a nedostatečného začlenění do mezinárodního obchodního systému. Měla by mít ratifikovány veškeré úmluvy uvedené v příloze VIII nařízení (EU) č. 978/2012 a nejnovější závěry příslušných monitorovacích orgánů by neměly zjistit závažné nedostatky v účinném provádění žádné z těchto úmluv. V souvislosti s jakoukoli z příslušných úmluv by daná země neměla vznést výhradu, která je podle dané úmluvy zakázána nebo která je výlučně pro účely článku 9 nařízení (EU) č. 978/2012 považována za neslučitelnou s předmětem a účelem uvedené úmluvy. Měla by bez výhrad přijmout požadavky na podávání zpráv stanovené každou z úmluv a přijmout závazky uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. d), e) a f) nařízení (EU) č. 978/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Každá země zvýhodněná v rámci systému GSP, která chce využívat výhod v rámci režimu GSP+, musí podat žádost doprovázenou souhrnnými informacemi o ratifikaci příslušných úmluv, uvést své výhrady a námitky ostatních smluvních stran úmluvy k těmto výhradám a své závazky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Komisi je svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci za účelem změny přílohy III nařízení (EU) č. 978/2012 s cílem poskytnout žádající zemi režim GSP+ jejím doplněním na seznam zemí zvýhodněných v rámci režimu GSP+.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 12. července 2016 Komise obdržela žádost o poskytnutí režimu GSP+ od Šrílanské demokratické socialistické republiky (dále jen „Šrí Lanka“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Komise žádost Šrí Lanky o poskytnutí režimu GSP+ posoudila podle ustanovení čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 978/2012 a stanovila, že Šrí Lanka splňuje uvedené podmínky. Šrí Lance by tudíž měly být přiznány preference v rámci režimu GSP+ ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Příloha III nařízení (EU) č. 978/2012 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Komise podle článku 13 nařízení (EU) č. 978/2012 přezkoumá stav ratifikace příslušných úmluv a jejich účinné provádění ze strany vlády Šrí Lanky, jakož i spolupráci vlády Šrí Lanky s příslušnými monitorovacími orgány,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V příloze III nařízení (EU) č. 978/2012 se do sloupce B vkládá název této země a do sloupce A odpovídající abecední kód:
   
      
         
         
         
            
               
                  „Šrí Lanka
               
               
                  LK“
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 11. ledna 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.