Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/837 ze dne 17. května 2017, kterým se opravuje polské a švédské znění prováděcího nařízení (EU) 2015/1998, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 837/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 125/3
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/837
   ze dne 17. května 2017,
   kterým se opravuje polské a švédské znění prováděcího nařízení (EU) 2015/1998, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Polské znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1998 (2) obsahuje chybu v bodě 11.4.3 písm. a) přílohy, pokud jde o seznam způsobilostí vyžadujících aktualizační školení v konkrétních intervalech.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Švédské znění prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 obsahuje chyby v příloze, konkrétně v bodech 8.1.1.2 a 9.1.1.3, pokud jde o požadavek týkající se obnovené detekční kontroly; v bodě 8.3.1, pokud jde o předmět povinnosti týkající se dodávek; v bodě 9.1.3.5 písm. b) prvním pododstavci, pokud jde o rozsah metody ověřování; v bodě 9.3.1, pokud jde o předmět povinnosti týkající se dodávek; a v uvozující větě bodu 11.2.3.1, pokud jde o osoby, na něž se vztahuje povinnost odborné přípravy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Polské a švédské znění prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena. Tato oprava se netýká ostatních jazykových znění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ochranu civilního letectví,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   
      (netýká se českého znění)
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 17. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Úř. věst. L 299, 14.11.2015, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.