Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/838 ze dne 17. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o krmivo pro některé živočichy pocházející z ekologických chovů akvakultury (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 838/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 125/5
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/838
   ze dne 17. května 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o krmivo pro některé živočichy pocházející z ekologických chovů akvakultury
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 a čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení,
   Vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (ES) č. 834/2007 stanoví základní požadavky na ekologickou produkci živočichů pocházejících z akvakultury, včetně požadavků na krmivo. Podrobná pravidla k provedení těchto požadavků jsou stanovena v nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Ustanovení čl. 15 odst. 1 písm. d) bodu i) nařízení (ES) č. 834/2007 vyžaduje, aby ryby a korýši byli krmeni krmivem, které splňuje požadavky na výživu zvířete v různých stadiích jeho vývoje.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Článek 25 l nařízení (ES) č. 889/2008 stanoví zvláštní pravidla týkající se krmiv pro některé živočichy pocházející z akvakultury uvedené v oddílech 6, 7 a 9 přílohy XIIIa uvedeného nařízení. Smyslem pravidel stanovených v uvedeném článku je dosáhnout toho, aby byla upřednostňována přirozená krmiva, jsou-li k dispozici.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Podle čl. 25 l odst. 1 nařízení (ES) č. 889/2008 je nutno dotčené živočichy krmit krmivy, která jsou přirozeně dostupná v rybnících a jezerech. Nejsou-li v dostatečném množství k dispozici přirozené krmné zdroje, lze podle ustanovení čl. 25 l odst. 2 uvedeného nařízení použít ekologické krmivo rostlinného původu nebo mořské řasy. Pokud se přidává přirozené krmivo, čl. 25 l odst. 3 písm. a) a b) uvedeného nařízení stanoví maximální procentní podíly rybí moučky a rybího oleje, které může obsahovat krmivo pro pangase a garnáty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Ve stadiu líhnutí je množství přirozeného krmiva omezené nebo není k dispozici vůbec. Členské státy oznámily Komisi, že pravidla týkající se krmení garnátů z čeledi Panaeidae, zejména Penaeus monodon, uvedená v čl. 25 l odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 889/2008 by vedla k podvýživě a zvýšenému úhynu, pokud by se použila u juvenilních jedinců v prostředí líhně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Podle čl. 25 l odst. 1 nařízení (ES) č. 889/2008 je nutno dotčené živočichy krmit krmivy, která jsou přirozeně dostupná v rybnících a jezerech. Pravidlo stanovené v uvedeném článku by se mělo vztahovat pouze na stádia chovu dospělých jedinců, během nichž jsou živočichové chováni v rybnících a jezerech, spíše než v líhních, kde přirozeně dostupná krmiva nepostačují. Platí to zejména od 31. prosince 2016, poněvadž od tohoto data již podle čl. 25e odst. 3 nařízení (ES) č. 889/2008 nelze juvenilní jedince nepocházející z ekologické akvakultury přivážet do ekologického zemědělského podniku. Před tímto datem bylo povoleno přivážet po stádiu líhně do ekologického zemědělského podniku část juvenilních jedinců nepocházejících z ekologické produkce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Kromě toho skupina odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce (EGTOP) zřízená rozhodnutím Komise 2009/427/ES (3) potvrdila, že zvláštní pravidla uvedená v čl. 25 l odst. 3 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 889/2008 jsou vhodná pouze pro stádia chovu dospělých jedinců (4). Skupina EGTOP má za to, že kvůli omezením vztahujícím se podle uvedeného článku na rybí moučku a rybí olej nelze v časných vývojových stádiích života zvířete v líhni splnit jeho požadavky na výživu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Komise zjistila, že je třeba změnit pravidla týkající se krmiv pro některé živočichy pocházející z akvakultury, aby bylo jasné, že se vztahují pouze na stádia chovu dospělých jedinců. Než dospěla k tomuto závěru, Komise zohlednila, že mají být splněny požadavky na výživu zvířete v různých stadiích jeho vývoje, jak je uvedeno v čl. 15 odst. 1 písm. d) bodě i) nařízení (ES) č. 834/2007, cíl článku 25 l nařízení (ES) č. 889/2008 upřednostňovat, jsou-li k dispozici, přirozená krmiva i stanovisko skupiny EGTOP.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Nařízení (ES) č. 889/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologické zemědělství,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V článku 25 l nařízení (ES) č. 889/2008 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
   
      „1.   Ve stádiích chovu dospělých jedinců je živočichy pocházející z akvakultury uvedené v příloze XIIIa oddílu 6, oddílu 7 a oddílu 9 nutno krmit krmivy, která jsou přirozeně dostupná v rybnících a jezerech.“
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 17. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 2009/427/ES ze dne 3. června 2009, kterým se zřizuje skupina odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce (Úř. věst. L 139, 5.6.2009, s. 29).
   
      (4)  Závěrečná zpráva: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/final_report_egtop_on_aquaculture_part-c_en.pdf.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.