Nařízení Komise (EU) 2017/839 ze dne 17. května 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití dusitanů (E 249–250) ve výrobku „golonka peklowana“ (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 839/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 125/7
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/839
   ze dne 17. května 2017,
   kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití dusitanů (E 249–250) ve výrobku „golonka peklowana“
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Tento seznam potravinářských přídatných látek Unie lze aktualizovat jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2) buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Polsko předložilo dne 10. března 2016 žádost o povolení použití dusitanů (E 249–250) jako konzervační látky ve výrobku „golonka peklowana“. Žádost byla následně zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Podle žadatele je „golonka peklowana“ tradiční polský masný polotovar, v němž jsou dusitany, vedle jejich konzervačních účinků, používány jako nasolovací přípravek k dosažení požadované barvy, chuti a textury, jež odpovídají očekávání spotřebitelů. „Golonka peklowana“ je nabízena spotřebitelům za předpokladu následné tepelné úpravy před konzumací.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V 7. bodě odůvodnění nařízení (ES) č. 1333/2008 se uvádí, že při schvalování potravinářských přídatných látek by se měly zohlednit rovněž další významné faktory, mimo jiné včetně tradičních faktorů. Je proto namístě zachovat určité tradiční výrobky na trhu v některých členských státech, jestliže je použití potravinářských přídatných látek v souladu s obecnými a zvláštními podmínkami stanovenými v nařízení (ES) č. 1333/2008.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Za účelem zajištění jednotného uplatňování použití přídatných látek, na které se vztahuje toto nařízení, bude „golonka peklowana“ popsána v pokynech popisujících kategorie potravin v části E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie uvedeného v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008 požádat o stanovisko Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), s výjimkou případu, kdy tato aktualizace pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví. Dusitany jsou obecně povoleny pro použití v masných výrobcích, použití v masných polotovarech je omezeno na určité tradiční polotovary a pro tradičně konzervované masné výrobky jsou stanovena zvláštní ustanovení. Jelikož žádost o rozšíření použití dusitanů je omezena na konkrétní, tradičně používaný masný polotovar, neočekává se, že by toto rozšíření mělo významný dopad na všeobecnou expozici dusitanům. Rozšíření použití uvedených přídatných látek tak představuje aktualizaci seznamu Unie, která pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví, a není tedy nutné žádat o stanovisko úřadu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 17. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1).
   
      (3)  http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/eu_rules_en
   
   
      PŘÍLOHA
      V části E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008, v kategorii potravin 08.2 „Masné polotovary ve smyslu nařízení (ES) č. 853/2004“, se položka pro dusitany (E 249–250) nahrazuje tímto:
      
         
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     „E 249 – 250
                  
                  
                     Dusitany
                  
                  
                     150
                  
                  
                     (7)
                  
                  
                     pouze lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metka, tatar wołowy (danie tatarskie) a golonka peklowana“
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.