Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/840 ze dne 17. května 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka orthosulfamuron (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 840/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 125/10
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/840
   ze dne 17. května 2017,
   kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka orthosulfamuron
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s čl. 80 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2009 se směrnice Rady 91/414/EHS (2) použije na postupy a podmínky schvalování účinných látek, o nichž bylo přijato rozhodnutí podle čl. 6 odst. 3 uvedené směrnice před 14. červnem 2011. U orthosulfamuronu byly podmínky čl. 80 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2009 splněny rozhodnutím Komise 2006/806/ES (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 4. července 2005 obdržela Itálie v souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS žádost společnosti Isagro S.p.A o zařazení účinné látky orthosulfamuron do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Rozhodnutím 2006/806/ES bylo potvrzeno, že je příslušná dokumentace „úplná“, tzn. že v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III směrnice 91/414/EHS.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Účinky uvedené účinné látky na zdraví lidí a zvířat a na životní prostředí byly pro použití navrhovaná žadatelem posouzeny v souladu s ustanoveními čl. 6 odst. 2 a 4 směrnice 91/414/EHS. Členský stát určený jako zpravodaj předložil dne 27. července 2012 návrh zprávy o posouzení. V souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení Komise (EU) č. 188/2011 (4) byly od žadatele vyžádány doplňující informace. Itálií provedené hodnocení doplňujících informací, které předložil žadatel, bylo předloženo ve formě dodatků k návrhu zprávy o posouzení a zpracováno Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) v srpnu 2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Členské státy a úřad návrh zprávy o posouzení přezkoumaly. Úřad předložil Komisi svůj závěr o hodnocení rizik účinné látky orthosulfamuron (5) z hlediska pesticidů dne 3. září 2013. Dospěl k závěru, že na základě dostupných informací o vlastnostech reziduí u primárních a následných plodin v kombinaci s nedostatkem toxikologických informací a absencí posouzení příjmu u některých rostlinných metabolitů nelze dokončit posouzení rizika pro spotřebitele. Nebylo možné dokončit ani posouzení rizik pro půdní a vodní organismy. Úřad navíc poukázal na obavy v případě některých metabolitů, a nebylo tudíž možné dokončit ani posouzení expozice podzemních vod.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Komise vyzvala žadatele, aby předložil své připomínky ke stanovisku úřadu a v souladu čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 188/2011 i k návrhu zprávy o přezkoumání. Žadatel předložil své připomínky a ty byly důkladně přezkoumány.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Navzdory argumentům předloženým žadatelem však nebylo možné vyvrátit zjištěné obavy uvedené ve 4. bodě odůvodnění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Nebylo proto prokázáno, že lze při navrhovaných podmínkách použití očekávat, že přípravky na ochranu rostlin obsahující orthosulfamuron obecně splňují požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               V souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009 by proto orthosulfamuron neměl být schválen.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               V souladu s čl. 8 odst. 1 písm. b) směrnice 91/414/EHS bylo členským státům umožněno udělit přechodná povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující orthosulfamuron na počáteční dobu tří let. Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/205/EU (6) členským státům umožnilo prodloužit dočasná povolení pro orthosulfamuron o dobu končící nejpozději dnem 30. dubna 2015.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Všechna stávající povolení již vypršela, není tudíž nutné poskytnout dodatečnou lhůtu na odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující orthosulfamuron.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Tímto nařízením není dotčeno předložení další žádosti pro orthosulfamuron podle článku 7 nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Neschválení účinné látky
   Účinná látka orthosulfamuron se neschvaluje.
   Článek 2
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 17. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 2006/806/ES ze dne 24. listopadu 2006, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení orthosulfamuronu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 329, 25.11.2006, s. 74).
   
      (4)  Nařízení Komise (EU) č. 188/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o postup posuzování účinných látek, které nebyly uvedeny na trh do dvou let ode dne oznámení uvedené směrnice (Úř. věst. L 53, 26.2.2011, s. 51).
   
      (5)  EFSA Journal 2013;11(9):3352. K dispozici na internetové adrese: www.efsa.europa.eu.
   
      (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/205/EU ze dne 25. dubna 2013, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky acechinocyl, aminopyralid, kyselina askorbová, flubendiamid, gama-cyhalothrin, ipkonazol, metaflumizon, orthosulfamuron, Pseudomonas sp. kmen DSMZ 13134, pyridalil, pyroxsulam, spiromesifen, thiokarbazon a topramezon (Úř. věst. L 117, 27.4.2013, s. 20).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.