Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/841 ze dne 17. května 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek alfa-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis kmen: aq 10, benalaxyl, bentazon, bifenazát, bromoxynil, karfentrazonethyl, chlorprofam, kyazofamid, desmedifam, dikvat, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), etoxazol, famoxadon, fenamidon, flumioxazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum kmen: j1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutol, laminarin, metalaxyl-M, methoxyfenozid, milbemektin, oxasulfuron, pendimethalin, fenmedifam, pymetrozin, s-metolachlor a trifloxystrobin (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 841/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 125/12
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/841
   ze dne 17. května 2017,
   kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek alfa-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis kmen: aq 10, benalaxyl, bentazon, bifenazát, bromoxynil, karfentrazonethyl, chlorprofam, kyazofamid, desmedifam, dikvat, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), etoxazol, famoxadon, fenamidon, flumioxazin, foramsulfuron, Gliocladium catenulatum kmen: j1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutol, laminarin, metalaxyl-M, methoxyfenozid, milbemektin, oxasulfuron, pendimethalin, fenmedifam, pymetrozin, s-metolachlor a trifloxystrobin
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Doby platnosti schválení účinných látek bentazon, dikvat, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), famoxadon, flumioxazin, metalaxyl-M a pymetrozin byly naposledy prodlouženy prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/549 (3). Platnost schválení uvedených látek skončí dne 30. června 2017. V souladu s článkem 4 nařízení Komise (EU) č. 1141/2010 (4) byly podány žádosti o obnovení zařazení uvedených látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (5).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Doby platnosti schválení účinných látek karfentrazonethyl, kyazofamid, fenamidon, foramsulfuron, imazamox, isoxaflutol, oxasulfuron, pendimethalin a trifloxystrobin byly naposledy prodlouženy prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/950 (6). Platnost schválení uvedených látek skončí dne 31. července 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Doby platnosti schválení účinných látek alfa-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis kmen: aq 10, benalaxyl, bifenazát, bromoxynil, chlorprofam, desmedifam, etoxazol, Gliocladium catenulatum kmen: j1446, imazosulfuron, laminarin, methoxyfenozid, milbemektin, fenmedifam a s-metolachlor byly prodlouženy prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1197/2012 (7). Platnost schválení uvedených látek skončí dne 31. července 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Žádosti o obnovení schválení látek uvedených ve 3. a 4. bodě odůvodnění byly předloženy v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 844/2012 (8).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Vzhledem k tomu, že se posouzení uvedených látek zdrželo z důvodů, které žadatelé nemohli ovlivnit, skončí platnost schválení uvedených účinných látek pravděpodobně před přijetím rozhodnutí o jejich obnovení. Je proto nezbytné dobu platnosti jejich schválení prodloužit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               S ohledem na cíl čl. 17 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky zmíněné v příloze tohoto nařízení není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti schválení na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na den vstupu v platnost nařízení, které stanoví, že schválení účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později. Pokud jde o případy, kdy Komise přijme nařízení obnovující schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení, pokusí se v závislosti na okolnostech stanovit co nejbližší možné datum použitelnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 17. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/549 ze dne 8. dubna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek bentazon, cyhalofopbutyl, dikvat, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), metalaxyl-M, pikolinafen, prosulfuron, pymetrozin, thiabendazol a thifensulfuron-methyl (Úř. věst. L 95, 9.4.2016, s. 4).
   
      (4)  Nařízení Komise (EU) č. 1141/2010 ze dne 7. prosince 2010, kterým se stanoví postup pro obnovení zařazení druhé skupiny účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a kterým se vytváří seznam těchto látek (Úř. věst. L 322, 8.12.2010, s. 10).
   
      (5)  Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).
   
      (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/950 ze dne 15. června 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 2,4DB, betacyfluthrinu, karfentrazonethylu, Coniothyrium minitans kmene CON/M/91-08 (DSM 9660), kyazofamidu, deltamethrinu, dimethenamidu-P, ethofumesátu, fenamidonu, flufenacetu, flurtamonu, foramsulfuronu, fosthiazátu, imazamoxu, jodosulfuronu, iprodionu, isoxaflutolu, linuronu, maleinohydrazidu, mesotrionu, oxasulfuronu, pendimethalinu, pikoxystrobinu, silthiofamu a trifloxystrobinu (Úř. věst. L 159, 16.6.2016, s. 3).
   
      (7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1197/2012 ze dne 13. prosince 2012, kterým se mění prováděcí nařízení (ES) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení aktivních látek acetamiprid, alfa-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis kmen: AQ 10, benalaxyl, bifenazát, bromoxynil, chlorprofam, desmedifam, etoxazol, Gliocladium catenulatum kmen: J1446, imazosulfuron, laminarin, mepanipyrim, methoxyfenozid, milbemektin, fenmedifam, Pseudomonas chlororaphis kmen: MA 342, chinoxyfen, S-metolachlor, tepraloxydim, thiakloprid, thiram a ziram (Úř. věst. L 342, 14.12.2012, s. 27).
   
      (8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).
   
   
      PŘÍLOHA
      Část A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 11, bentazon, datum nahrazuje datem „30. června 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 15, dikvat, datum nahrazuje datem „30. června 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 19, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), datum nahrazuje datem „30. června 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 23, pymetrozin, datum nahrazuje datem „30. června 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 35, famoxadon, datum nahrazuje datem „30. června 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 37, metalaxyl-M, datum nahrazuje datem „30. června 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 39, flumioxazin, datum nahrazuje datem „30. června 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 41, imazamox, datum nahrazuje datem „31. července 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  9)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 42, oxasulfuron, datum nahrazuje datem „31. července 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  10)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 44, foramsulfuron, datum nahrazuje datem „31. července 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  11)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 46, kyazofamid, datum nahrazuje datem „31. července 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  12)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 53, pendimethalin, datum nahrazuje datem „31. července 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  13)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 59, trifloxystrobin, datum nahrazuje datem „31. července 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  14)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 60, karfentrazonethyl, datum nahrazuje datem „31. července 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  15)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 62, fenamidon, datum nahrazuje datem „31. července 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  16)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 63, isoxaflutol, datum nahrazuje datem „31. července 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  17)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 78, chlorprofam, datum nahrazuje datem „31. července 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  18)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 83, alfa-cypermethrin, datum nahrazuje datem „31. července 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  19)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 84, benalaxyl, datum nahrazuje datem „31. července 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  20)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 85, bromoxynil, datum nahrazuje datem „31. července 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  21)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 86, desmedifam, datum nahrazuje datem „31. července 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  22)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 88, fenmedifam, datum nahrazuje datem „31. července 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  23)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 93, Ampelomyces quisqualis kmen: AQ 10, datum nahrazuje datem „31. července 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  24)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 95, laminarin, datum nahrazuje datem „31. července 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  25)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 96, methoxyfenozid, datum nahrazuje datem „31. července 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  26)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 97, S-metolachlor, datum nahrazuje datem „31. července 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  27)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 98, Gliocladium catenulatum kmen: J1446, datum nahrazuje datem „31. července 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  28)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 99, etoxazol, datum nahrazuje datem „31. července 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  29)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 109, bifenazát, datum nahrazuje datem „31. července 2018“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  30)
               
               
                  v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 110, milbemektin, datum nahrazuje datem „31. července 2018“.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.