Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/849 ze dne 7. prosince 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o mapy v příloze I a seznam v příloze II uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 849/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               LI 128/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/849
   ze dne 7. prosince 2016,
   kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o mapy v příloze I a seznam v příloze II uvedeného nařízení
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (1), a zejména na čl. 49 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (EU) č. 1315/2013 stanoví možnost upravit přílohy I a II, pokud jde o složky infrastruktury globální sítě, s cílem zohlednit případné změny vyplývající z množstevních limitů stanovených v článcích 14, 20, 24 a 27.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Vzhledem k nejnovějším dostupným statistickým údajům zveřejněným Eurostatem nebo v některých případech statistickými úřady členských států je nezbytné do globální sítě začlenit logistická centra, kombinované terminály železniční a silniční dopravy, vnitrozemské a námořní přístavy a letiště, u nichž průměrný objem dopravy za poslední dva roky překračuje příslušný limit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V omezené míře je nutné provést úpravy mapy silniční a železniční infrastruktury a infrastruktury vnitrozemských vodních cest, a to výhradně za účelem zohlednění pokroku při budování sítě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nařízení (EU) č. 1315/2013 by mělo být proto odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Nařízení (EU) č. 1315/2013 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Část 2 přílohy II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 7. prosince 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         MAPY GLOBÁLNÍ A HLAVNÍ SÍTĚ
      
      
         Vysvětlivky
      
      
         
         
         
         
            
               
                  Hlavní síť
               
               
                  Globální síť
               
               
                   
               
            
            
               
                  
                     
                  
               
               
                   
               
               
                  Vnitrozemské vodní cesty / dokončené
               
            
            
               
                  
                     
                  
               
               
                   
               
               
                  Vnitrozemské vodní cesty / určené k modernizaci
               
            
            
               
                  
                     
                  
               
               
                   
               
               
                  Vnitrozemské vodní cesty / plánované
               
            
            
               
                  
                     
                  
               
               
                  
                     
                  
               
               
                  Konvenční železnice / dokončené
               
            
            
               
                  
                     
                  
               
               
                  
                     
                  
               
               
                  Konvenční železnice / určené k modernizaci
               
            
            
               
                  
                     
                  
               
               
                  
                     
                  
               
               
                  Konvenční železnice / plánované
               
            
            
               
                  
                     
                  
               
               
                  
                     
                  
               
               
                  Vysokorychlostní železnice / dokončené
               
            
            
               
                  
                     
                  
               
               
                  
                     
                  
               
               
                  Železnice určené k modernizaci na vysokorychlostní železnice
               
            
            
               
                  
                     
                  
               
               
                  
                     
                  
               
               
                  Vysokorychlostní železnice / plánované
               
            
            
               
                  
                     
                  
               
               
                  
                     
                  
               
               
                  Silnice / dokončené
               
            
            
               
                  
                     
                  
               
               
                  
                     
                  
               
               
                  Silnice / určené k modernizaci
               
            
            
               
                  
                     
                  
               
               
                  
                     
                  
               
               
                  Silnice / plánované
               
            
            
               
                  
                     
                  
               
               
                  
                     
                  
               
               
                  Přístavy
               
            
            
               
                  
                     
                  
               
               
                  
                     
                  
               
               
                  Kombinované terminály železniční a silniční dopravy
               
            
            
               
                  
                     
                  
               
               
                  
                     
                  
               
               
                  Letiště
               
            
         
      
      
         
      
      Příloha I se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Body 0.1 a 0.2 se nahrazují tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Body 0.3 a 0.4 se nahrazují tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Body 1.1 a 1.2 se nahrazují tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  Body 1.3 a 1.4 se nahrazují tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  Body 2.1 a 2.2 se nahrazují tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  Body 2.3 a 2.4 se nahrazují tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7)
               
               
                  Bod 3.1 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8)
               
               
                  Bod 3.2 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  9)
               
               
                  Bod 3.3 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  10)
               
               
                  Bod 3.4 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  11)
               
               
                  Bod 4.1 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  12)
               
               
                  Bod 4.2 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  13)
               
               
                  Bod 4.3 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  14)
               
               
                  Bod 4.4 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  15)
               
               
                  Bod 5.1 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  16)
               
               
                  Bod 5.2 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  17)
               
               
                  Bod 5.3 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  18)
               
               
                  Bod 5.4 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  19)
               
               
                  Bod 6.1 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  20)
               
               
                  Bod 6.2 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  21)
               
               
                  Bod 6.3 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  22)
               
               
                  Bod 6.4 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  23)
               
               
                  Bod 7.1 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  24)
               
               
                  Bod 7.2 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  25)
               
               
                  Body 7.3 a 7.4 se nahrazují tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  26)
               
               
                  Bod 8.1 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  27)
               
               
                  Bod 8.2 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  28)
               
               
                  Bod 8.3 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  29)
               
               
                  Bod 8.4 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  30)
               
               
                  Bod 9.1 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  31)
               
               
                  Bod 9.2 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  32)
               
               
                  Bod 9.3 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  33)
               
               
                  Bod 9.4 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  34)
               
               
                  Bod 10.1 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  35)
               
               
                  Bod 10.2 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  36)
               
               
                  Bod 10.3 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  37)
               
               
                  Bod 10.4 se nahrazuje tímto:
                  „
                  
                     
                  
                  “
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      Tabulka uvedená v části 2 přílohy II nařízení (EU) č. 1315/2013 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  část týkající se Dánska se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              mezi řádky týkající se Ebeltoft a Esbjerg se vkládá tento řádek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Enstedværket
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          globální
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          “;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              mezi řádky týkající se Fur a Gedser se vkládá tento řádek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Fynshav Havn
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          globální
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          “;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              mezi řádky týkající se Hirtshals a Høje-Taastrup se vkládá tento řádek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Hou Havn
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          globální
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          “;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              mezi řádky týkající se Spodsbjerg a Tårs (Nakskov) se vkládá tento řádek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Statoil-Havnen
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          globální
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          “;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  část týkající se Německa se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              mezi řádky týkající se Gernsheim a Großkrotzenburg se vkládá tento řádek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Ginsheim-Gustavsburg
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          globální
                                       
                                       
                                          “;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              řádek týkající se Honau se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Hohenhameln
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          globální
                                       
                                       
                                          “;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              mezi řádky týkající se Krefeld-Uerdingen a Langeoog se vkládá tento řádek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Lampertheim
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          globální
                                       
                                       
                                          “;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              řádek týkající se Mehrum se zrušuje;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              mezi řádky týkající se Memmingen a Minden se vkládá tento řádek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Meppen
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          globální
                                       
                                       
                                          “;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f)
                           
                           
                              mezi řádky týkající se Minden a München se vkládá tento řádek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Mühlheim an der Ruhr
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          globální
                                       
                                       
                                          “;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              g)
                           
                           
                              mezi řádky týkající se Münster a Norddeich se vkládá tento řádek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Niedere Börde
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          globální
                                       
                                       
                                          “;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              h)
                           
                           
                              mezi řádky týkající se Regensburg a Rheinberg se vkládá tento řádek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Rheinau
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          globální
                                       
                                       
                                          “;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              mezi řádky týkající se Rheinberg a Rostock se vkládá tento řádek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Rheinmünster
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          globální
                                       
                                       
                                          “;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              j)
                           
                           
                              řádek týkající se Stollhofen se zrušuje;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              k)
                           
                           
                              řádek týkající se Vahldorf se zrušuje;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  část týkající se Španělska se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              mezi řádky týkající se Castellón a Ceuta se vkládají tyto řádky:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Centro de Transportes de Burgos
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          globální
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Centro Intermodal de Transporte y Logistica de Vitoria-Gasteiz
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          globální“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              mezi řádky týkající se Linares a Madrid se vkládá tento řádek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Los Cristianos
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          globální
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          “;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              mezi řádky týkající se Sevilla a Tarragona se vkládá tento řádek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Silla
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          globální“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              mezi řádky týkající se Valencia a Valladolid se vkládá tento řádek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Valencia Fuente de San Luis
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          globální“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  v části týkající se Itálie se řádek týkající se Catania nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              „Catania
                           
                           
                              globální (Fontanarossa, nouzová přistávací dráha Comiso)
                           
                           
                              globální
                           
                           
                               
                           
                           
                              globální“;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  část týkající se Nizozemska se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              mezi řádky týkající se Dordrecht and Eemshaven se vkládá tento řádek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Drachten
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          globální
                                       
                                       
                                          “;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              mezi řádky týkající se Harlingen a Hengelo se vkládá tento řádek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Heerenveen
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          globální
                                       
                                       
                                          “;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              mezi řádky týkající se Kampen a Lelystad se vkládá tento řádek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Leeuwarden
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          globální
                                       
                                       
                                          “;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  část týkající se Rumunska se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              mezi řádky týkající se Baia Mare a Brăila se vkládá tento řádek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Basarabi
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          globální
                                       
                                       
                                          “;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              mezi řádky týkající se Iași a Medgidia se vkládá tento řádek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Mahmudia
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          globální
                                       
                                       
                                          “;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              mezi řádky týkající se Oradea a Sibiu se vkládá tento řádek:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „Ovidiu
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                           
                                       
                                       
                                          globální
                                       
                                       
                                          “;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7)
               
               
                  v části týkající se Švédska se mezi řádky týkající se Sveg a Trelleborg vkládá tento řádek:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              „Södertälje
                           
                           
                               
                           
                           
                               
                           
                           
                              globální
                           
                           
                              “;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8)
               
               
                  v části týkající se Spojeného království se řádek týkající se London nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              „London
                           
                           
                              hlavní (City)
                              hlavní (Gatwick)*
                              hlavní (Heathrow)*
                              hlavní (Luton)*
                              hlavní (Stansted)*
                              globální (Southend)
                           
                           
                              hlavní (London, London Gateway, Tilbury)
                           
                           
                               
                           
                           
                              “.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.