Nařízení Komise (EU) 2017/871 ze dne 22. května 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kyseliny fosforečné – fosforečnanů – di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) v některých masných polotovarech (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 871/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 134/3
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/871
   ze dne 22. května 2017,
   kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití kyseliny fosforečné – fosforečnanů – di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) v některých masných polotovarech
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Uvedený seznam může být aktualizován jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2) buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Česká republika podala dne 11. května 2015 žádost o povolení použití kyseliny fosforečné, fosforečnanů, difosforečnanů, trifosforečnanů a polyfosforečnanů (dále jen „fosforečnany“) jako stabilizátorů v následujících českých masných polotovarech: bílá klobása, vinná klobása, sváteční klobása a syrová klobása. Žádost byla následně zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Použití fosforečnanů je vyžadováno k udržení fyzikálně-chemického stavu a ke zvýšení pojivosti masných polotovarů, jako jsou bílá klobása, vinná klobása, sváteční klobása a syrová klobása, zejména pokud jsou uváděny na trh balené v ochranné atmosféře a s prodlouženou trvanlivostí. Žadatel uvedl, že technologické důvody pro použití těchto přídatných látek v daných českých masných polotovarech jsou obdobné jako v případě breakfast sausages a Bräte, pro něž je použití fosforečnanů povoleno v části E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 v kategorii potravin 08.2 „Masné polotovary ve smyslu nařízení (ES) č. 853/2004“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V 7. bodě odůvodnění nařízení (ES) č. 1333/2008 se uvádí, že při schvalování potravinářských přídatných látek by se měly zohlednit rovněž další významné faktory, mimo jiné včetně tradičních faktorů. Je proto namístě zachovat určité tradiční výrobky na trhu v některých členských státech, jestliže je použití potravinářských přídatných látek v těchto výrobcích v souladu s obecnými a zvláštními podmínkami stanovenými v nařízení (ES) č. 1333/2008.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Za účelem zajištění jednotného uplatňování použití přídatných látek, na které se vztahuje toto nařízení, budou příslušné české masné polotovary popsány v pokynech popisujících kategorie potravin v části E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie uvedeného v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008 požádat o stanovisko Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), s výjimkou případů, kdy tato aktualizace pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví. Použití fosforečnanů jako potravinářských přídatných látek je povoleno v celé řadě potravin. Jejich bezpečnost byla zhodnocena Vědeckým výborem pro potraviny, který stanovil maximální tolerovatelný denní příjem, vyjádřený jako fosfor, na 70 mg/kg tělesné hmotnosti (4). Jelikož žádost o rozšíření použití fosforečnanů je omezena na několik konkrétních, tradičně používaných výrobků, neočekává se, že by toto rozšíření mělo významný dopad na všeobecnou expozici fosforečnanům. Rozšíření použití uvedených přídatných látek tak představuje aktualizaci seznamu Unie, která pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví, a není tedy nutné žádat o stanovisko úřadu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 22. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1).
   
      (3)  http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/eu_rules_en
   
      (4)  Zprávy Vědeckého výboru pro potraviny, 25. řada (s. 13), 1991.
   
   
      PŘÍLOHA
      V části E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008, v kategorii potravin 08.2 „Masné polotovary ve smyslu nařízení (ES) č. 853/2004“, se položka pro kyselinu fosforečnou – fosforečnany – di-, tri- a polyfosforečnany (E 338–452) nahrazuje tímto:
      
         
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     „E 338 – 452
                  
                  
                     Kyselina fosforečná – fosforečnany – di-, tri- a polyfosforečnany
                  
                  
                     5 000
                  
                  
                     (1) (4)
                  
                  
                     pouze breakfast sausages: v těchto výrobcích je maso pomleté takovým způsobem, aby se svalová a tuková tkáň úplně rozptýlila a vláknina vytvořila emulzi s tukem, což dává těmto výrobkům jejich charakteristický vzhled; finská vánoční šunka nasolená šedou solí, burger meat obsahující minimálně 4 % zeleniny a/nebo obilovin zamíchaných do masa, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, bílá klobása, vinná klobása, sváteční klobása a syrová klobása“
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.