Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/872 ze dne 22. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 872/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 134/6
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/872
   ze dne 22. května 2017,
   kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha III nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) stanoví seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů se uznávají za rovnocenné systému a opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Korejská republika informovala Komisi, že její příslušný orgán přidal do seznamu kontrolních subjektů uznaných Korejskou republikou další kontrolní subjekt.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 je uveden seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vydávat potvrzení ve třetích zemích pro účely rovnocennosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Subjekt „Abcert AG“ informoval Komisi, že ukončil certifikační činnost ve všech třetích zemích, pro které byl uznán, a neměl by již být uveden na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat subjekt „Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA“ pro kategorie produktů A a D ve vztahu k Angole a Svatému Tomáši a Princově ostrovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Subjekt „Argencert SA“ oznámil Komisi změnu adresy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Bioagricert S.r.l.“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, D a E o Malajsii a Singapur, jakož i rozšířit jeho uznání pro Čínu o kategorie produktů B a E.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Subjekt „CCOF Certification Services“ informoval Komisi, že chce zrušit své uznání pro kategorii F ve vztahu k Mexiku. Na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by už proto pro uvedenou zemi a uvedenou kategorii neměl figurovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Subjekt „Certisys“ oznámil Komisi změnu adresy. Komise taktéž obdržela a posoudila žádost subjektu „Certisys“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Demokratickou republiku Kongo.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Control Union Certifications“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit jeho uznání pro Angolu, Bělorusko, Čad, Džibutsko, Eritreu, Fidži, Kosovo (3), Libérii a Niger o kategorie produktů A, D, E a F a jeho uznání pro Demokratickou republiku Kongo a Madagaskar pak o kategorie produktů A, E a F.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Ecocert SA“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, B a D o Egypt, jakož i rozšířit jeho uznání pro Monako o kategorii produktů C a jeho uznání pro Bosnu a Hercegovinu o kategorie produktů E a F.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, C a D o Indonésii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „IMOcert Latinoamérica Ltda“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, B a D o Argentinu, Kostariku, Guyanu a Honduras. Také je odůvodněné rozšířit uznání subjektu „IMOcert Latinoamérica Ltda“ pro Belize, Bolívii, Brazílii, Chile, Kolumbii, Kubu, Dominikánskou republiku, Ekvádor, Salvador, Guatemalu, Haiti, Mexiko, Nikaraguu, Panamu, Paraguay, Peru, Uruguay a Venezuelu o kategorii produktů B.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „LACON GmbH“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit zeměpisnou působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, B a D o Bosnu a Hercegovinu, Chile, Kubu, Etiopii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii a jeho uznání pro kategorie produktů A a D pak o Dominikánskou republiku, Keňu, Svazijsko a Zimbabwe.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Subjekt „ÖkoP Zertifizierungs GmbH“ informoval Komisi, že ukončil certifikační činnost ve třetí zemi, pro kterou byl uznán. Subjekt by již proto na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 neměl figurovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Valsts SIA“ Sertifikācijas un testēšanas centrs „“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat subjekt „Valsts SIA“ pro kategorie produktů A, B, D, E a F ve vztahu k Rusku a Ukrajině.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Příloha VI nařízení (ES) č. 1235/2008 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2016/1842 (4) obsahuje nový vzor výpisu z potvrzení o kontrole pro dovoz produktů ekologického zemědělství v rámci elektronického systému potvrzování, na který se odvolává čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 1235/2008. Čtvrtý (dříve pátý) pododstavec čl. 14 odst. 2 se stále odvolává na kolonku 15, nikoli 14 výpisu. Kolonka 14 výpisu a odpovídající poznámka v příloze VI se navíc chybně odvolávají na článek 33 namísto článku 34 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (5). Tyto chyby by měly být opraveny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Přílohy III, IV a VI nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny a opraveny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Z důvodů jasnosti by se měly opravy nařízení (ES) č. 1235/2008 použít od data použití příslušných změn stanovených v prováděcím nařízení (EU) 2016/1842.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologické zemědělství,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna nařízení (ES) č. 1235/2008
   Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Příloha IV se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
            
         
      
   
   Článek 2
   Oprava nařízení (ES) č. 1235/2008
   Nařízení (ES) č. 1235/2008 se opravuje takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V čl. 14 odst. 2 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:
               „Příjemce partie při jejím přijetí vyplní originál výpisu z potvrzení o kontrole v kolonce 14, aby potvrdil, že přijetí partie bylo provedeno v souladu s článkem 34 nařízení (ES) č. 889/2008.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Příloha VI se opravuje v souladu s přílohou III tohoto nařízení.
            
         
      
   
   Článek 3
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 2 se použije od 19. dubna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 22. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).
   
      (3)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1842 ze dne 14. října 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o elektronické potvrzení o kontrole pro dovážené ekologické produkty a určité další prvky, a nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o požadavky na konzervované nebo zpracované ekologické produkty a předávání informací (Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 19).
   
      (5)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      V bodě 5 přílohy III nařízení (ES) č. 1235/2008 se v položce týkající se Korejské republiky doplňuje tento řádek:
      
         
         
         
         
            
               
                  „KR-ORG-023
               
               
                  Control Union Korea
               
               
                  www.controlunion.co.kr“
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Položka, jež se vztahuje k subjektu „Abcert AG“, se zrušuje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Za položkou týkající se subjektu „Agreco R.F. Göderz GmbH“ se vkládá nová položka, která zní:
                  
                     „„Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA“
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                           
                              1.
                           
                           
                              Adresa: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugalsko
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                           
                              2.
                           
                           
                              Internetová adresa: www.agricert.pt
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                           
                              3.
                           
                           
                              Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          Číselný kód
                                       
                                       
                                          Třetí země
                                       
                                       
                                          Kategorie produktů
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          A
                                       
                                       
                                          B
                                       
                                       
                                          C
                                       
                                       
                                          D
                                       
                                       
                                          E
                                       
                                       
                                          F
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          AO-BIO-172
                                       
                                       
                                          Angola
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          ST-BIO-172
                                       
                                       
                                          Svatý Tomáš a Princův ostrov
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                           
                              4.
                           
                           
                              Výjimky: produkty z přechodného období a víno
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                           
                              5.
                           
                           
                              Doba trvání zařazení: do 30. června 2018“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V položce týkající se subjektu „Argencert SA“ se bod 1 nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „1.
                           
                           
                              Adresa: Bouchard 644 6o piso „A“, C1106ABJ, Buenos Aires, Argentina“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  V položce týkající se subjektu „Bioagricert S.r.l“ se bod 3 mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              vkládají se nové řádky v pořadí podle čísla kódu, které znějí:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „MY-BIO-132
                                       
                                       
                                          Malajsie
                                       
                                       
                                          
                                             X
                                          
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          
                                             X
                                          
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          —“
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          „SG-BIO-132
                                       
                                       
                                          Singapur
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          —“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v řádku týkajícím se Číny se doplňuje křížek do sloupců B a E.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  V položce týkající se subjektu „CCOF Certification Services“ se v bodě 3 v řádku týkajícím se Mexika zrušuje křížek ve sloupci F.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  Položka týkající se subjektu „Certisys“ se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              bod 1 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „1.
                                       
                                       
                                          Adresa: Avenue de l'Escrime/Schermlaan 85, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgie“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v bodě 3 se vkládá nový řádek v pořadí podle čísla kódu, který zní:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „CD-BIO-128
                                       
                                       
                                          Demokratická republika Kongo
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          —“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7)
               
               
                  Položka týkající se subjektu „Control Union Certifications“ se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v řádcích týkajících se Angoly, Běloruska, Čadu, Džibutska, Eritreje, Fidži, Kosova, Libérie a Nigeru se doplňuje křížek ve sloupcích A, D, E a F;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v řádcích týkajících se Demokratické republiky Kongo a Madagaskaru se doplňuje křížek do sloupců A, E a F.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8)
               
               
                  V položce týkající se subjektu „Ecocert SA“ se bod 3 mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              vkládá se nový řádek v pořadí podle čísla kódu, který zní:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „EG-BIO-154
                                       
                                       
                                          Egypt
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          —“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v řádku týkajícím se Bosny a Hercegoviny se doplňuje křížek do sloupců E a F;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              v řádku týkajícím se Monaka se doplňuje křížek do sloupce C.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  9)
               
               
                  V položce týkající se subjektu „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ se v bodě 3 vkládá nový řádek v pořadí podle čísla kódu, který zní:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              „ID-BIO-144
                           
                           
                              Indonésie
                           
                           
                              x
                           
                           
                              —
                           
                           
                              x
                           
                           
                              x
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  10)
               
               
                  V položce týkající se subjektu „IMOcert Latinoamérica Ltda.“ se bod 3 mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              vkládají se nové řádky v pořadí podle čísla kódu, které znějí:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „AR-BIO-123
                                       
                                       
                                          Argentina
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          —“
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          „CR-BIO-123
                                       
                                       
                                          Kostarika
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          —“
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          „GY-BIO-123
                                       
                                       
                                          Guyana
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          —“
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          „HN-BIO-123
                                       
                                       
                                          Honduras
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          —“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v řádcích týkajících se Belize, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Kuby, Dominikánské republiky, Ekvádoru, Salvadoru, Guatemaly, Haiti, Mexika, Nikaraguy, Panamy, Paraguaye, Peru, Uruguaye a Venezuely se doplňuje křížek ve sloupci B;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              bod 4 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „4.
                                       
                                       
                                          Výjimky: produkty z přechodného období“.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  11)
               
               
                  V položce týkající se subjektu „LACON GmbH“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle čísla kódu, které znějí:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              „BA-BIO-134
                           
                           
                              Bosna a Hercegovina
                           
                           
                              x
                           
                           
                              x
                           
                           
                              —
                           
                           
                              x
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —“
                           
                        
                        
                           
                              „CL-BIO-134
                           
                           
                              Chile
                           
                           
                              x
                           
                           
                              x
                           
                           
                              —
                           
                           
                              x
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —“
                           
                        
                        
                           
                              „CU-BIO-134
                           
                           
                              Kuba
                           
                           
                              x
                           
                           
                              x
                           
                           
                               
                           
                           
                              x
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —“
                           
                        
                        
                           
                              „DO-BIO-134
                           
                           
                              Dominikánská republika
                           
                           
                              x
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                           
                              x
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —“
                           
                        
                        
                           
                              „ET-BIO-134
                           
                           
                              Etiopie
                           
                           
                              x
                           
                           
                              x
                           
                           
                              —
                           
                           
                              x
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —“
                           
                        
                        
                           
                              „KE-BIO-134
                           
                           
                              Keňa
                           
                           
                              x
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                           
                              x
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —“
                           
                        
                        
                           
                              „MK-BIO-134
                           
                           
                              Bývalá jugoslávská republika Makedonie
                           
                           
                              x
                           
                           
                              x
                           
                           
                              —
                           
                           
                              x
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —“
                           
                        
                        
                           
                              „SZ-BIO-134
                           
                           
                              Svazijsko
                           
                           
                              x
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                           
                              x
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —“
                           
                        
                        
                           
                              „ZW-BIO-134
                           
                           
                              Zimbabwe
                           
                           
                              x
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —
                           
                           
                              x
                           
                           
                              —
                           
                           
                              —“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  12)
               
               
                  Položka týkající se „ÖkoP Zertifizierungs GmbH“ se zrušuje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  13)
               
               
                  Vkládá se nová položka, která zní:
                  
                     „„Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs““
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                           
                              1.
                           
                           
                              Adresa: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV–4126, Lotyšsko
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                           
                              2.
                           
                           
                              Internetová adresa: www.stc.lv
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                           
                              3.
                           
                           
                              Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:
                              
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          Číselný kód
                                       
                                       
                                          Třetí země
                                       
                                       
                                          Kategorie produktů
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          A
                                       
                                       
                                          B
                                       
                                       
                                          C
                                       
                                       
                                          D
                                       
                                       
                                          E
                                       
                                       
                                          F
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          RU-BIO-173
                                       
                                       
                                          Rusko
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          UA-BIO-173
                                       
                                       
                                          Ukrajina
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                       
                                          x
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                           
                              4.
                           
                           
                              Výjimky: produkty z přechodného období a víno
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                           
                              5.
                           
                           
                              Doba trvání zařazení: do 30. června 2018“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      V příloze VI nařízení (ES) č. 1235/2008 se v kolonce 14 výpisu a v poznámce ke kolonce 14 nahrazuje odkaz na „článek 33“ odkazem na „článek 34“.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.