Nařízení Komise (EU) 2017/874 ze dne 22. května 2017, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití butanu (E 943a), isobutanu (E 943b) a propanu (E 944) v barvicích přípravcích (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 874/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 134/18
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/874
   ze dne 22. května 2017,
   kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití butanu (E 943a), isobutanu (E 943b) a propanu (E 944) v barvicích přípravcích
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha III nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech, potravinářských aromatech a živinách a podmínky jejich použití.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Uvedený seznam může být aktualizován jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 (2), a to buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 26. ledna 2016 byla předložena žádost o povolení používat butan (E 43a), isobutan (E 943b) a propan (E 944) jako propelenty v barvicích přípravcích skupiny II a skupiny III vymezených v části C přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008. Žádost byla následně zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Butan, isobutan a propan při použití jako propelenty dokáží vyvinout potřebný tlak k vytlačení barvicích přípravků ze spreje, aby se dosáhlo homogenního pokrytí potravin barvou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Vědecký výbor pro potraviny v roce 1991 hodnotil bezpečnost použití propanu, butanu a isobutanu jako extrakčních rozpouštědel a shledal takové použití jako přijatelné s výhradou limitu reziduí v potravinách v množství 1 mg/kg na jednu látku (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V roce 1999 vyjádřil Vědecký výbor pro potraviny své stanovisko k použití propanu, butanu a isobutanu jako hnacích plynů pro kuchyňské rostlinné oleje ve spreji a kuchyňské rozprašovací emulze na bázi vody (4), ve kterém dospěl k závěru, že vzhledem k nízkému množství reziduí hnacích plynů nepředstavuje použití pro pečení a smažení toxikologické riziko.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Analytické údaje poskytnuté žadatelem potvrdily, že jednu hodinu po nastříkání na různé potraviny byla rezidua butanu (E 943a), isobutanu (E 943b) a propanu (E 944) pod limitem 1 mg/kg.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Podle čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008 je Komise povinna požádat o stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) za účelem aktualizace seznamu potravinářských přídatných látek Unie stanoveného v příloze III nařízení (ES) č. 1333/2008, s výjimkou případů, kdy tato aktualizace pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví. Vzhledem k tomu, že povolení použití butanu (E 943a), isobutanu (E 943b) a propanu (E 944) jako propelentů v barvicích přípravcích představuje aktualizaci tohoto seznamu, která pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví, není nutné o stanovisko úřadu žádat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Je proto vhodné povolit použití butanu (E 943a), isobutanu (E 943b) a propanu (E 944) jako propelentů v barvicích přípravcích skupiny II a skupiny III vymezených v části C přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008. Vzhledem k riziku vznícení a době potřebné ke snížení množství propelentů pod limit 1 mg/kg je vhodné udělit povolení pouze pro profesionální použití, aby se zajistilo dodržování standardizovaných výrobních protokolů a dostatečné doby mezi nastříkáním a spotřebou ke splnění přijatelného limitu reziduí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Příloha III nařízení (ES) č. 1333/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha III nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 22. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1).
   
      (3)  Zprávy Vědeckého výboru pro potraviny, dvacátá devátá řada, 1992.
   
      (4)  Opinion on propane, butane and iso-butane as propellant gases for vegetable oil-based aerosol cooking sprays and water-based emulsion cooking sprays. Vědecký výbor pro potraviny, 29.3.1999.
   
   
      PŘÍLOHA
      V části 2 přílohy III nařízení (ES) č. 1333/2008 se za položku týkající se E 903 vkládají nové položky, které znějí:
      
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     „E 943a
                  
                  
                     Butan
                  
                  
                     1 mg/kg v konečné potravině
                  
                  
                     barvicí přípravky skupiny II a skupiny III vymezené v části C přílohy II (pouze pro profesionální použití)
                  
               
               
                  
                     E 943b
                  
                  
                     Isobutan
                  
                  
                     1 mg/kg v konečné potravině
                  
                  
                     barvicí přípravky skupiny II a skupiny III vymezené v části C přílohy II (pouze pro profesionální použití)
                  
               
               
                  
                     E 944
                  
                  
                     Propan
                  
                  
                     1 mg/kg v konečné potravině
                  
                  
                     barvicí přípravky skupiny II a skupiny III vymezené v části C přílohy II (pouze pro profesionální použití)“
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.