Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/882 ze dne 23. května 2017 o odchylkách od pravidel původu stanovených v protokolu 1 Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé, které se použijí v rámci kvóty na určité produkty z Namibie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 882/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 135/15
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/882
   ze dne 23. května 2017
   o odchylkách od pravidel původu stanovených v protokolu 1 Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé, které se použijí v rámci kvóty na určité produkty z Namibie
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 58 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rozhodnutím (EU) 2016/1623 (2) schválila Rada podpis Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé (3) jménem Unie (dále jen „dohoda“). Mezi státy SADC EPA patří Botswana, Lesotho, Mosambik, Namibie, Svazijsko a Jihoafrická republika. Podle rozhodnutí (EU) 2016/1623 se dohoda provádí prozatímně až do dokončení postupů nezbytných k jejímu uzavření. Dohoda se prozatímně provádí ode dne 10. října 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Protokol 1 dohody se týká definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce. Článek 43 uvedeného protokolu stanoví pro konkrétní produkt, a sice přípravky nebo konzervy z tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) čísla HS 1604 vyrobené z nepůvodního tuňáka křídlatého čísel HS 0302 nebo 0303, automatickou odchylku od pravidel původu stanovených v uvedeném protokolu v rámci roční kvóty poskytované Namibii. Proto je nezbytné pro dovoz z Namibie stanovit podmínky pro používání uvedených odchylek.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Kvótu stanovenou v čl. 43 odst. 10 protokolu 1 dohody by Komise měla spravovat chronologicky podle data přijetí celních prohlášení k propuštění do volného oběhu v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2447 (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Nárok na výhody plynoucí z celních koncesí by měl být podmíněn předložením příslušného dokladu o původu celním orgánům.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V zájmu hladkého uplatňování režimu kvót zřízeného protokolem by se toto nařízení mělo použít od stejného data jako prozatímní provádění dohody.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Odchylky od pravidel původu ve prospěch Namibie stanovené v čl. 43 odst. 10 protokolu 1 Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé (dále jen „dohoda“) se použijí v rámci kvóty uvedené v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Odchylky stanovené v článku 1 se na produkty vyjmenované v příloze uplatní pouze tehdy, pokud je k nim přiložen doklad o původu stanovený v příloze III protokolu 1 dohody.
   Do kolonky 7 průvodního osvědčení EUR.1, které vydaly příslušné orgány Namibie podle tohoto nařízení, se uvede: „Odchylka – nařízení (EU) 2017/882“.
   Článek 3
   Kvóta stanovená v příloze je spravována v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.
   Článek 4
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 10. října 2016.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 23. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1623 ze dne 1. června 2016 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé (Úř. věst. L 250, 16.9.2016, s. 1).
   
      (3)  Úř. věst. L 250, 16.9.2016, s. 3.
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).
   
   
      PŘÍLOHA
      Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů v pátém sloupci tabulky pouze za orientační. Působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN platným v době přijetí tohoto nařízení.
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Poř. č.
               
               
                  Kód KN
               
               
                  Třídění TARIC
               
               
                  Popis zboží
               
               
                  Kvóta na období
               
               
                  Objem kvóty (t čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak)
               
            
            
               
                  09.1600
               
               
                  ex 1604 14 41
                  ex 1604 14 46
                  ex 1604 14 48
                  ex 1604 20 70
               
               
                  30
                  92 , 97
                  30
                  92 , 97
               
               
                  Přípravky nebo konzervy z tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) čísla HS 1604  vyrobené z nepůvodního tuňáka křídlatého čísel HS 0302  nebo 0303
               
               
                  Od 10.10. do 31.12.2016
               
               
                  178
               
            
            
               
                  Od 1.1. do 31.12.2017 a pro každé následující období od 1.1. do 31.12.
               
               
                  800
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.