Nařízení Komise (EU) 2017/893 ze dne 24. května 2017, kterým se mění přílohy I a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a přílohy X, XIV a XV nařízení Komise (EU) č. 142/2011, pokud jde o ustanovení týkající se zpracovaných živočišných bílkovin (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 893/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 138/92
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/893
      ze dne 24. května 2017,
      kterým se mění přílohy I a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a přílohy X, XIV a XV nařízení Komise (EU) č. 142/2011, pokud jde o ustanovení týkající se zpracovaných živočišných bílkovin
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na čl. 23 první pododstavec uvedeného nařízení,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (2), a zejména na čl. 31 odst. 2 druhý pododstavec, čl. 41 odst. 3 třetí pododstavec a čl. 42 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) u skotu, ovcí a koz. Vztahuje se na produkci a uvádění živých zvířat a produktů živočišného původu na trh a v některých zvláštních případech na jejich vývoz.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Ustanovení čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 999/2001 zakazuje zkrmování živočišných bílkovin přežvýkavci. Ustanovení čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení rozšiřuje tento zákaz na jiná zvířata než přežvýkavce a omezuje tento zákaz, pokud jde o krmení těchto zvířat, na produkty živočišného původu podle přílohy IV uvedeného nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Příloha IV nařízení (ES) č. 999/2001 rozšiřuje zákaz podle čl. 7 odst. 1 na krmení nepřežvýkavých hospodářských zvířat, s výjimkou krmení masožravých kožešinových zvířat, mimo jiné zpracovanými živočišnými bílkovinami. Odchylně a za zvláštních podmínek však příloha IV kapitola II písm. c) povoluje krmení zpracovanými živočišnými bílkovinami získanými z nepřežvýkavců pouze u živočichů pocházejících z akvakultury za podmínky, že tyto zpracované živočišné bílkoviny a krmné směsi obsahující tyto bílkoviny byly vyrobeny v souladu s přílohou IV kapitolou IV oddílem D nařízení (ES) č. 999/2001. Tento oddíl v současnosti požaduje, aby vedlejší produkty živočišného původu použité při výrobě těchto zpracovaných živočišných bílkovin pocházely z jatek nebo bouráren. V případě hmyzu tento požadavek nelze splnit vzhledem k výrobnímu procesu zpracovaných živočišných bílkovin získaných z hmyzu. V důsledku toho v současné době není použití zpracovaných živočišných bílkovin získaných z hmyzu v krmivech pro živočichy pocházející z akvakultury povoleno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Několik členských států zahájilo chov hmyzu za účelem výroby zpracovaných živočišných bílkovin z něho získaných a jiných hmyzích derivátů určených na krmivo pro zvířata v zájmovém chovu. Tato výroba probíhá v rámci vnitrostátních kontrolních systémů příslušných orgánů členských států. Ze studií vyplývá, že farmově chovaný hmyz by mohl představovat udržitelnou alternativu ke konvenčním zdrojům živočišných bílkovin určených ke krmení nepřežvýkavých hospodářských zvířat.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Dne 8. října 2015 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vědecké stanovisko k rizikovému profilu produkce a konzumace hmyzu jako potraviny a krmiva (3). Co se týče rizik v souvislosti s přítomností prionů, dospěl úřad EFSA k závěru, že výskyt nebezpečí u nezpracovaného hmyzu by měl být stejný nebo nižší jako u stávajících povolených zdrojů bílkovin živočišného původu za podmínky, že je hmyz krmen substráty, v nichž není obsažen materiál pocházející z přežvýkavců nebo materiál lidského původu (hnůj). Vzhledem k tomu, že zpracováním hmyzu by se mohl dále omezit výskyt biologických rizik, platí tento závěr rovněž u zpracovaných živočišných bílkovin získaných z hmyzu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Podle definice „hospodářského zvířete“ stanovené v čl. 3 odst. 6 nařízení (ES) č. 1069/2009 má být hmyz chovaný k výrobě zpracovaných živočišných bílkovin získaných z hmyzu považován za hospodářské zvíře, a proto se na něj vztahují pravidla pro zákaz krmení stanovená v článku 7 a příloze IV nařízení (ES) č. 999/2001 a rovněž pravidla pro krmení zvířat stanovená v nařízení (ES) č. 1069/2009. Používání bílkovin z přežvýkavců, odpadu ze stravovacích zařízení, masokostní moučky a hnoje jako krmiva pro hmyz je tudíž zakázáno. Dále je v souladu s přílohou III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 (4) zakázáno používání výkalů pro účely výživy zvířat.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Zpracované živočišné bílkoviny získané z hmyzu a krmné směsi obsahující tyto zpracované živočišné bílkoviny by proto měly být povoleny ke krmení živočichů pocházejících z akvakultury. Příloha IV kapitola II písm. c) nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna a do přílohy IV kapitoly IV uvedeného nařízení by měl být doplněn oddíl, který stanoví podmínky týkající se TSE, které musí být dodrženy při výrobě zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu a krmných směsí obsahujících tyto bílkoviny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Obdobně ustanovením již použitelným pro zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců a krmné směsi obsahující tyto bílkoviny určené ke krmení živočichů pocházejících z akvakultury by měly být stanoveny zvláštní podmínky pro výrobu a používání zpracovaných živočišných bílkovin získaných z hmyzu, aby se zabránilo veškerým rizikům křížové kontaminace jinými bílkovinami, které by pro přežvýkavce mohly představovat riziko TSE. Zejména by obdobně podmínkám stanoveným v příloze IV kapitole IV oddíle A nařízení (ES) č. 999/2001 měly zpracované živočišné bílkoviny získané z hmyzu být vyráběny v zařízeních zabývajících se výhradně výrobou produktů získaných z farmově chovaného hmyzu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Dále je v zájmu právní jistoty vhodné vložit do přílohy I nařízení (ES) č. 999/2001 definici farmově chovaného hmyzu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Přílohy I a IV nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Příloha X nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (5) stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1069/2009, včetně výrobních parametrů bezpečných krmiv živočišného původu určených ke krmení hospodářských zvířat. Ke krmení hospodářských zvířat jiných než kožešinových zvířat lze použít pouze vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty splňující požadavky přílohy X nařízení (EU) č. 142/2011. Ustanovení přílohy X uvedeného nařízení se sice nevztahují na živý hmyz a sušený hmyz v krmivu pro hospodářská zvířata, ovšem na používání sušeného hmyzu v krmivu pro zvířata v zájmovém chovu nebo jako krmivo pro tato zvířata se vztahují ustanovení přílohy XIII uvedeného nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Změna nařízení (ES) č. 999/2001 s cílem povolit používání zpracovaných živočišných bílkovin získaných z hmyzu ke krmení živočichů pocházejících z akvakultury pravděpodobně umožní rozšířit výrobu zpracovaných živočišných bílkovin získaných z hmyzu v Unii. Zatímco pro aktuální chov hmyzu v malém měřítku na krmivo pro zvířata v zájmovém chovu jsou dostačující stávající vnitrostátní kontrolní systémy, v případě rozsáhlejšího chovu hmyzu v Unii jsou k zajištění bezpečnosti vhodné předpisy Unie týkající se rizik pro zdraví zvířat, veřejné zdraví, zdraví rostlin nebo životní prostředí. Pokud jde o druhy hmyzu chované v Unii, neměly by být patogenní nebo mít jiné nepříznivé účinky na zdraví rostlin, zvířat nebo lidské zdraví, neměly by být uznány jako vektory patogenů člověka, zvířat či rostlin a neměly by být chráněny nebo definovány jako invazní nepůvodní druhy. Vzhledem k tomuto posouzení rizik na vnitrostátní úrovni a ke stanovisku úřadu EFSA ze dne 8. října 2015 lze jako druhy hmyzu v současnosti chované v Unii, které splňují výše uvedené bezpečnostní podmínky produkce hmyzu k použití jako krmivo, určit tyto druhy: bráněnka Hermetia illucens, moucha domácí (Musca domestica), potemník moučný (Tenebrio molitor), potemník stájový (Alphitobius diaperinus), cvrček domácí (Acheta domesticus), cvrček krátkokřídlý (Gryllodes sigillatus) a cvrček banánový (Gryllus assimilis).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Příloha X nařízení (EU) č. 142/2011 by proto měla být změněna tak, že se do její kapitoly II oddílu 1 doplní seznam druhů hmyzu, které mohou být použity k výrobě zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu. Tento seznam by měl zahrnovat výše uvedené druhy hmyzu a mohl by být v budoucnu změněn na základě posouzení rizik, jež představují dané druhy hmyzu pro zdraví zvířat, veřejné zdraví, zdraví rostlin nebo životní prostředí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  Příloha XIV nařízení (EU) č. 142/2011 stanoví požadavky na dovoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů ze třetích zemí. Požadavky na bezpečnost při chovu hmyzu určeného k použití v krmivech pro živočichy pocházející z akvakultury a při uvádění zpracovaných živočišných bílkovin získaných z tohoto hmyzu na trh, zejména ohledně druhů hmyzu, které mohou být použity, a krmiv, která mohou být hmyzu podávána, by měly platit také v případě dovozu ze třetích zemí. Příloha XIV kapitola I oddíly 1 a 2 nařízení (EU) č. 142/2011 by proto měla být změněna za účelem stanovení těchto požadavků na dovoz do Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (15)
               
               
                  Příloha XV nařízení (EU) č. 142/2011 stanoví vzory veterinárních osvědčení pro dovoz vedlejších produktů živočišného původu do Unie. Vzor veterinárního osvědčení stanovený v příloze XV kapitole 1 uvedeného nařízení platí pro dovoz zpracovaných živočišných bílkovin do Unie. Pro účely dovozu zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu by měl být stanoven nový vzor veterinárního osvědčení, který by měl obsahovat zvláštní požadavky pro chov farmově chovaného hmyzu za účelem výroby zpracovaných živočišných bílkovin uvedené v příloze XIV nařízení (EU) č. 142/2011 a další relevantní požadavky na dovoz zpracovaných živočišných bílkovin. Proto by měl být do přílohy XV kapitoly 1 vložen nový vzor veterinárního osvědčení pro dovoz zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (16)
               
               
                  Nový vzor veterinárního osvědčení vložený do přílohy XV kapitoly 1 nařízení (EU) č. 142/2011 by měl dále zohlednit změnu stanovenou nařízením Komise (EU) 2016/1396 (6), pokud jde o požadavky týkající se TSE při dovozu vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů ze skotu, ovcí nebo koz, jak stanoví příloha IX kapitola D nařízení (ES) č. 999/2001.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (17)
               
               
                  Přílohy X, XIV a XV nařízení (EU) č. 142/2011 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (18)
               
               
                  Příloha IV kapitola III oddíl A nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví požadavky k prevenci křížové kontaminace při přepravě mezi volně loženou rybí moučkou, hydrogenfosforečnanem vápenatým a fosforečnanem vápenatým živočišného původu, krevními výrobky získanými z nepřežvýkavců a krmnými směsmi obsahujícími tyto výrobky určenými ke krmení nepřežvýkavých hospodářských zvířat na jedné straně a krmivy určenými pro přežvýkavce na druhé straně. Vzhledem k tomu, že podobné riziko křížové kontaminace nastává i při skladování těchto volně ložených materiálů, požadavky přílohy IV kapitoly III oddílu A nařízení (ES) č. 999/2001 by měly být rozšířeny tak, aby zahrnovaly skladování volně ložené rybí moučky, hydrogenfosforečnanu vápenatého a fosforečnanu vápenatého živočišného původu, krevních výrobků získaných z nepřežvýkavců a krmných směsí obsahujících tyto materiály.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (19)
               
               
                  Příloha IV kapitola V oddíl B nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví požadavky k prevenci křížové kontaminace během přepravy mezi volně loženými krmnými surovinami a volně loženými krmnými směsmi obsahujícími produkty získané z přežvýkavců s výjimkou mléka a mléčných výrobků, hydrogenfosforečnanu vápenatého a fosforečnanu vápenatého živočišného původu a hydrolyzovaných bílkovin získaných z kůží a kožek přežvýkavců na jedné straně a krmivem určeným pro hospodářská zvířata jiná než kožešinová zvířata na druhé straně. Vzhledem k tomu, že podobné riziko křížové kontaminace nastává i při skladování těchto volně ložených materiálů, požadavky přílohy IV kapitoly V oddílu B nařízení (ES) č. 999/2001 by měly být rozšířeny tak, aby zahrnovaly skladování volně ložených krmných surovin a krmných směsí obsahujících produkty získané z přežvýkavců s výjimkou mléka a mléčných výrobků, hydrogenfosforečnanu vápenatého a fosforečnanu vápenatého živočišného původu a hydrolyzovaných bílkovin získaných z kůží a kožek přežvýkavců.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (20)
               
               
                  Příloha IV kapitola IV oddíl D písm. a) nařízení (ES) č. 999/2001 požaduje, aby vedlejší produkty živočišného původu používané při výrobě zpracovaných živočišných bílkovin s výjimkou rybí moučky, získaných z nepřežvýkavců a určených k použití v krmivech pro živočichy pocházející z akvakultury, pocházely z jatek, která neporážejí přežvýkavce, a z bouráren, v nichž se nevykosťuje ani nebourá maso přežvýkavců. Písmeno a) stanoví odchylku od tohoto požadavku pro jatka, která provádějí účinná opatření k prevenci křížové kontaminace mezi vedlejšími produkty získanými z přežvýkavců a nepřežvýkavců a která jsou na tomto základě zkontrolována a schválena příslušným orgánem.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (21)
               
               
                  S cílem rozšířit možnosti druhů surovin používaných při výrobě zpracovaných živočišných bílkovin z nepřežvýkavců určených k použití v krmivech pro živočichy pocházející z akvakultury nebo určených na vývoz je vhodné přílohu IV kapitolu IV oddíl D písm. a) nařízení (ES) č. 999/2001 pozměnit tak, aby povolovalo použití vedlejších produktů živočišného původu pocházejících z jiných zařízení, než jsou jatka nebo bourárny, nakládají-li tato jiná zařízení výhradně s materiály z nepřežvýkavců nebo jsou-li schválena příslušným orgánem na základě kontroly na místě podle týchž požadavků na oddělenou manipulaci, jež stanoví stávající výjimka pro jatka, neboť tyto požadavky na oddělenou manipulaci poskytují nezbytné záruky prevence a tlumení křížové kontaminace. Je rovněž vhodné odchylku platnou pro jatka rozšířit na bourárny za předpokladu, že se uplatní tytéž požadavky na oddělenou manipulaci. Příloha IV kapitola IV oddíl D nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (22)
               
               
                  Příloha IV kapitola IV oddíl A písm. b) nařízení (ES) č. 999/2001 požaduje, aby průvodní obchodní doklad nebo veterinární osvědčení a jakýkoli obal obsahující rybí moučku a krmnou směs obsahující rybí moučku byl označen slovy „obsahuje rybí moučku – není určeno pro krmení přežvýkavců“. U krmných směsí se však nepožaduje obchodní doklad nebo veterinární osvědčení uvedené v čl. 21 odst. 2 nařízení (ES) č. 1069/2009. Je proto vhodné přílohu IV kapitolu IV oddíl A písm. b) nařízení (ES) č. 999/2001 změnit, aby se ujasnilo, že u krmných směsí obsahujících rybí moučku mají být slova „obsahuje rybí moučku – není určeno pro krmení přežvýkavců“ doplněna pouze na etiketu krmné směsi. Příloha IV kapitola IV oddíl B, oddíl C písm. d) a oddíl D písm. e) nařízení (ES) č. 999/2001 by měly být rovněž změněny v tomto smyslu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (23)
               
               
                  Příloha IV kapitola V oddíl C nařízení (ES) č. 999/2001 zakazuje výrobu krmiva pro hospodářská zvířata jiná než kožešinová zvířata v zařízeních vyrábějících krmivo pro zvířata v zájmovém chovu nebo krmivo pro kožešinová zvířata obsahující produkty z přežvýkavců, které jsou zakázány k použití v krmivech pro hospodářská zvířata jiná než kožešinová zvířata. Měl by být stanoven podobný zákaz pro zařízení vyrábějící krmivo pro zvířata v zájmovém chovu nebo krmivo pro kožešinová zvířata obsahující zpracované živočišné bílkoviny z nepřežvýkavců s výjimkou rybí moučky, aby nemohlo dojít ke křížové kontaminaci krmiva pro hospodářská zvířata jiná než kožešinová zvířata nebo pro živočichy pocházející z akvakultury výrobky, jež jsou v těchto krmivech zakázány. Příloha IV kapitola V oddíl C nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (24)
               
               
                  Příloha IV kapitola V oddíl E bod 1 nařízení (ES) č. 999/2001 zakazuje vývoz zpracovaných živočišných bílkovin získaných z přežvýkavců. Tento požadavek byl původně určen k tlumení šíření bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) v době, kdy v Unii probíhala epizoocie BSE a kdy Evropa představovala hlavní část světa, jež byla touto epizoocií zasažena. Situace ohledně BSE v Unii se však podstatně zlepšila. V roce 2015 bylo v Unii hlášeno pět případů BSE ve srovnání s 2 166 případy hlášenými v roce 2001. Toto zlepšení situace ohledně BSE v Unii je patrné ze skutečnosti, že v současnosti je v souladu s rozhodnutím Komise 2007/453/ES (7) 23 členských států uznáno za státy se statusem zanedbatelného rizika výskytu BSE, na základě statusu rizika výskytu BSE uznaného na mezinárodní úrovni Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (25)
               
               
                  Zákaz vývozu zpracovaných živočišných bílkovin získaných z přežvýkavců by proto měl být zrušen a nahrazen zvláštními podmínkami, které musí být splněny, aby se snížila zátěž pro obchod a zvýšila přiměřenost současné epizootologické situaci ohledně BSE. Tyto podmínky by měly zejména zajistit, aby vyvážené produkty neobsahovaly masokostní moučku, jejíž vývoz není podle čl. 43 odst. 3 nařízení (ES) č. 1069/2009 povolen. Jelikož masokostní moučka může obsahovat specifikovaný rizikový materiál nebo může být získána ze zvířat, která uhynula nebo byla usmrcena z jiných důvodů než porážky k lidské spotřebě, představuje masokostní moučka vyšší riziko výskytu BSE, a proto by se neměla vyvážet.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (26)
               
               
                  Aby bylo zajištěno, že vyvážené zpracované živočišné bílkoviny z přežvýkavců neobsahují masokostní moučku a nepoužívají se k jiným účelům než k těm, které jsou na základě právních předpisů Unie povoleny, zpracované živočišné bílkoviny získané z přežvýkavců by se měly přepravovat v zapečetěných nádobách přímo ze zpracovatelského zařízení k výstupnímu místu z Unie, jímž by mělo být stanoviště hraniční kontroly uvedené v příloze I rozhodnutí Komise 2009/821/ES (8), aby bylo možné provést úřední kontroly. Tyto úřední kontroly by měly být prováděny za použití stávajících postupů úředních kontrol, zejména za použití obchodního dokladu vyhotoveného podle vzoru stanoveného v příloze VIII kapitole III bodě 6 nařízení (EU) č. 142/2011, a komunikace mezi příslušnými orgány by měla probíhat prostřednictvím integrovaného počítačového veterinárního systému (TRACES), který byl zaveden rozhodnutím Komise 2004/292/ES (9).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (27)
               
               
                  V souladu s článkem 24 nařízení (ES) č. 1069/2009 musí být zpracovatelské zařízení schváleno ke zpracování materiálu kategorie 3 a v souladu s článkem 45 uvedeného nařízení musí být předmětem pravidelných úředních kontrol, které případně, je-li zpracovatelské zařízení rovněž schváleno ke zpracování materiálu kategorie 1 a/nebo 2, zahrnují kontrolu trvalého označení materiálu kategorie 1 a 2 požadovaného uvedeným nařízením.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (28)
               
               
                  Příloha IV kapitola V oddíl E bod 2 nařízení (ES) č. 999/2001 požaduje, aby krmné směsi obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců a určené na vývoz byly vyrobeny v souladu s určitými požadavky, zejména s odkazem na přílohu IV kapitolu V oddíl A písm. e) uvedeného nařízení, přičemž písmeno e) zase odkazuje na kapitolu IV oddíl D uvedené přílohy. Jelikož tyto křížové odkazy vedou k rozdílným výkladům, je vhodné přílohu IV kapitolu V oddíl E bod 2 nařízení (ES) č. 999/2001 přeformulovat, aby se ujasnily požadavky na výrobu zpracovaných živočišných bílkovin získaných z nepřežvýkavců nebo krmných směsí obsahujících tyto bílkoviny, které jsou určeny na vývoz z Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (29)
               
               
                  Zejména odkaz v příloze IV kapitole V oddíle E bodě 2 písm. b) nařízení (ES) č. 999/2001, který se týká vývozu krmných směsí obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců, na kapitolu IV oddíl D písm. d) uvedené přílohy týkající se výroby krmných směsí obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců ke krmení živočichů pocházejících z akvakultury nevyhovuje všem případům. Zatímco příloha IV kapitola IV oddíl D písm. d) nařízení (ES) č. 999/2001 požaduje, aby se zařízení na výrobu krmných směsí zabývala výhradně výrobou krmiva pro živočichy pocházející z akvakultury nebo aby byla povolena na základě opatření k prevenci křížové kontaminace mezi krmivy určenými pro živočichy pocházející z akvakultury a krmivy určenými pro jiná hospodářská zvířata, příloha IV nařízení (ES) č. 999/2001 neomezuje druhy, k jejichž krmení mohou být vyvážené krmné směsi ve třetí zemi použity. V tomto případě je tedy křížovou kontaminací, které by mělo být zabráněno, křížová kontaminace mezi vyváženými krmnými směsmi obsahujícími zpracované živočišné bílkoviny z nepřežvýkavců a krmivy určenými pro jiná hospodářská zvířata než pro živočichy pocházející z akvakultury, která mají být uvedena na trh Unie. Příloha IV kapitola V oddíl E bod 2 nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (30)
               
               
                  Změny popsané v předchozích bodech odůvodnění, které se týkají 1) skladování určitých krmných surovin a krmných směsí, 2) výroby zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu a krmných směsí obsahujících tyto bílkoviny, 3) vývozu krmných směsí obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců a 4) využití surovin z jiných zařízení, než jsou jatka a bourárny, při výrobě zpracovaných živočišných bílkovin z nepřežvýkavců, zahrnují požadavky, na základě jejichž splnění příslušné orgány členských států určitá zařízení zaregistrují nebo schválí. Příloha IV kapitola V oddíl A nařízení (ES) č. 999/2001 by proto měla být změněna tak, aby zahrnovala povinnost členských států aktualizovat a zveřejňovat seznamy těchto zařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (31)
               
               
                  V zájmu snížení zátěže pro příslušné orgány by se zveřejnění seznamů hospodářských subjektů mělo omezit pouze na případy, kdy je toto zveřejnění nezbytné k tomu, aby hospodářské subjekty mohly zjistit, kteří potenciální dodavatelé splňují požadavky přílohy IV nařízení (ES) č. 999/2001, a aby příslušné orgány mohly kontrolovat dodržování těchto požadavků v rámci celého výrobního řetězce. Příloha IV kapitola V oddíl A by proto měla být změněna odstraněním povinnosti zveřejňovat seznamy hospodářství s vlastní přípravou krmiv.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (32)
               
               
                  Vzhledem k tomu, že členské státy a hospodářské subjekty potřebují dostatečnou dobu na přizpůsobení se změnám učiněným tímto nařízením v kapitole III oddíle A, pokud jde o skladování určitých volně ložených krmných surovin a krmných směsí, a v kapitole V oddílech A, B a C přílohy IV nařízení (ES) č. 999/2001, pokud jde o seznamy zařízení, která vyrábějí v souladu s určitými požadavky přílohy IV nařízení (ES) č. 999/2001, pokud jde o skladování krmiv obsahujících produkty získané z přežvýkavců a pokud jde o výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu, která obsahují zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců, měly by se tyto změny použít od 1. ledna 2018.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (33)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přílohy I a IV nařízení (ES) č. 999/2001 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
      Článek 2
      Přílohy X, XIV a XV nařízení (EU) č. 142/2011 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 1. července 2017.
      Až od 1. ledna 2018 se však použijí tyto změny učiněné tímto nařízením v příloze IV nařízení (ES) č. 999/2001:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  změny učiněné v příloze IV kapitole III oddíle A nařízení (ES) č. 999/2001 přílohou I bodem 2 písm. b) podbodem i) tohoto nařízení a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  změny učiněné v příloze IV kapitole V oddílech A, B a C nařízení (ES) č. 999/2001 přílohou I bodem 2 písm. d) podbodem i) tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 24. května 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
      
         (2)  Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1.
      
         (3)  Scientific Opinion on a Risk profile related to production and consumption of insects as food and feed, The EFSA Journal (2015);13(10):4257.
      
         (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES (Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1).
      
         (5)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).
      
         (6)  Nařízení Komise (EU) 2016/1396 ze dne 18. srpna 2016, kterým se mění některé přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 225, 19.8.2016, s. 76).
      
         (7)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84).
      
         (8)  Rozhodnutí Komise 2009/821/ES ze dne 28. září 2009, kterým se stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES (Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1).
      
         (9)  Rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS (Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 63).
      
      
         PŘÍLOHA I
         Přílohy I a IV nařízení (ES) č. 999/2001 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     Příloha I se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 v bodě 1 písm. d) se doplňuje nový podbod iv), který zní:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „iv)
                                          
                                          
                                             „etiketa“ podle čl. 3 odst. 2 písm. t);“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 v bodě 2 se doplňují nová písmena, která znějí:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „m)
                                          
                                          
                                             „farmově chovaným hmyzem“ hospodářská zvířata podle definice v čl. 3 odst. 6 písm. a) nařízení (ES) č. 1069/2009 těch druhů hmyzu, které jsou schváleny k výrobě zpracovaných živočišných bílkovin v souladu s přílohou X kapitolou II oddílem 1 částí A bodem 2 nařízení (EU) č. 142/2011;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             n)
                                          
                                          
                                             „hospodářstvími s vlastní přípravou krmiv“ chovatelé hospodářských zvířat, kteří míchají krmné směsi k výhradnímu použití v jejich vlastním hospodářství.“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     Příloha IV se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 v kapitole II se písmeno c) nahrazuje tímto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „c)
                                          
                                          
                                             živočichů pocházejících z akvakultury těmito krmnými surovinami a krmnými směsmi:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         i)
                                                      
                                                      
                                                         zpracovanými živočišnými bílkovinami získanými z nepřežvýkavců, s výjimkou rybí moučky a zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu, a krmnými směsmi obsahujícími tyto zpracované živočišné bílkoviny, které jsou vyráběny, uváděny na trh a používány v souladu s obecnými podmínkami stanovenými v kapitole III a zvláštními podmínkami stanovenými v kapitole IV oddíle D;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         ii)
                                                      
                                                      
                                                         zpracovanými živočišnými bílkovinami získanými z farmově chovaného hmyzu a krmnými směsmi obsahujícími tyto zpracované živočišné bílkoviny, které jsou vyráběny, uváděny na trh a používány v souladu s obecnými podmínkami stanovenými v kapitole III a zvláštními podmínkami stanovenými v kapitole IV oddíle F;“
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 kapitola III se mění takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             oddíl A se nahrazuje tímto:
                                             
                                                „ODDÍL A
                                             
                                             
                                                
                                                   Přeprava a skladování krmných surovin a krmných směsí určených ke krmení nepřežvýkavých hospodářských zvířat
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                         1.
                                                      
                                                      
                                                         Následující produkty určené ke krmení nepřežvýkavých hospodářských zvířat se přepravují v dopravních prostředcích a nádobách a skladují ve skladovacích prostorách, které neslouží k přepravě nebo skladování krmiva určeného pro přežvýkavce:
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     a)
                                                                  
                                                                  
                                                                     volně ložené zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců, včetně rybí moučky a zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     b)
                                                                  
                                                                  
                                                                     volně ložený hydrogenfosforečnan vápenatý a fosforečnan vápenatý živočišného původu;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     c)
                                                                  
                                                                  
                                                                     volně ložené krevní výrobky získané z nepřežvýkavců;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     d)
                                                                  
                                                                  
                                                                     volně ložené krmné směsi obsahující krmné suroviny uvedené v písmenech a), b) a c).
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         Záznamy o typu přepravených produktů nebo produktů skladovaných ve skladovacím zařízení musí být příslušnému orgánu k dispozici po dobu nejméně dvou let.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                         2.
                                                      
                                                      
                                                         Odchylně od bodu 1 mohou být dopravní prostředky, nádoby a skladovací prostory, které byly dříve používány pro přepravu nebo skladování produktů uvedených v daném bodě, následně použity pro přepravu nebo skladování krmiva určeného pro přežvýkavce za předpokladu, že byly předem vyčištěny v souladu se zdokumentovaným postupem, který byl předem schválen příslušným orgánem, aby bylo zabráněno křížové kontaminaci.
                                                         Pokud bude užit tento postup, musí být příslušnému orgánu k dispozici zdokumentovaný záznam o tomto užití po dobu nejméně dvou let.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                         3.
                                                      
                                                      
                                                         Skladovací zařízení, kde se v souladu s bodem 2 skladují krmné suroviny a krmné směsi uvedené v bodě 1, schvaluje příslušný orgán na základě ověření, zda splňují požadavky stanovené v bodě 2.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                         4.
                                                      
                                                      
                                                         Volně ložené zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců, včetně zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu, avšak s výjimkou rybí moučky, a volně ložené krmné směsi obsahující tyto zpracované živočišné bílkoviny se přepravují v dopravních prostředcích a nádobách a skladují ve skladovacích prostorách, které neslouží k přepravě nebo skladování krmiva určeného pro nepřežvýkavá hospodářská zvířata s výjimkou živočichů pocházejících z akvakultury.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                         5.
                                                      
                                                      
                                                         Odchylně od bodu 4 mohou být dopravní prostředky, nádoby a skladovací prostory, které byly dříve používány pro přepravu nebo skladování produktů uvedených v daném bodě, následně použity pro přepravu nebo skladování krmiva určeného pro nepřežvýkavá hospodářská zvířata s výjimkou živočichů pocházejících z akvakultury za předpokladu, že byly předem vyčištěny v souladu se zdokumentovaným postupem, který byl předem schválen příslušným orgánem, aby bylo zabráněno křížové kontaminaci.
                                                         Pokud bude užit tento postup, musí být příslušnému orgánu k dispozici zdokumentovaný záznam o tomto užití po dobu nejméně dvou let.“;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             v oddíle B se bod 3 nahrazuje tímto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         „3.
                                                      
                                                      
                                                         Odchylně od bodu 1 se zvláštní schválení nepožaduje při výrobě kompletních krmiv z krmných směsí obsahujících produkty uvedené v daném bodě v hospodářstvích s vlastní přípravou krmiv za předpokladu, že tato hospodářství splňují tyto podmínky:
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     a)
                                                                  
                                                                  
                                                                     musí být registrována příslušným orgánem jako hospodářství, která vyrábějí kompletní krmiva z krmných směsí obsahujících produkty uvedené v bodě 1;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     b)
                                                                  
                                                                  
                                                                     musí chovat pouze nepřežvýkavce;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     c)
                                                                  
                                                                  
                                                                     veškeré krmné směsi obsahující rybí moučku použité při výrobě kompletního krmiva musí obsahovat méně než 50 % hrubých bílkovin;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     d)
                                                                  
                                                                  
                                                                     veškeré krmné směsi obsahující hydrogenfosforečnan vápenatý a fosforečnan vápenatý živočišného původu použité při výrobě kompletního krmiva musí obsahovat celkem méně než 10 % fosforu;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     e)
                                                                  
                                                                  
                                                                     veškeré krmné směsi obsahující krevní výrobky získané z nepřežvýkavců použité při výrobě kompletního krmiva musí obsahovat méně než 50 % hrubých bílkovin.“;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iii)
                                          
                                          
                                             v oddíle C se písmeno a) nahrazuje tímto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         „a)
                                                      
                                                      
                                                         zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců, včetně rybí moučky a zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu;“
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iv)
                                          
                                          
                                             v oddíle D bodě 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         „a)
                                                      
                                                      
                                                         zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců, včetně rybí moučky a zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu;“
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 kapitola IV se mění takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             v oddíle A se písmeno b) nahrazuje tímto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         „b)
                                                      
                                                      
                                                         obchodní doklad nebo případně veterinární osvědčení uvedené v čl. 21 odst. 2 nařízení (ES) č. 1069/2009 doprovázející rybí moučku a také její etiketa musí být zřetelně označeny slovy „rybí moučka – není určeno pro použití v krmivech pro přežvýkavce s výjimkou neodstavených přežvýkavců“.
                                                         Etiketa krmných směsí obsahujících rybí moučku určených pro nepřežvýkavá hospodářská zvířata jiná než kožešinová zvířata musí být zřetelně označena slovy „obsahuje rybí moučku – není určeno pro krmení přežvýkavců“.“;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             oddíl B se nahrazuje tímto:
                                             
                                                „ODDÍL B
                                             
                                             
                                                
                                                   Zvláštní podmínky pro používání hydrogenfosforečnanu vápenatého a fosforečnanu vápenatého živočišného původu a krmných směsí obsahujících tyto fosforečnany určených ke krmení nepřežvýkavých hospodářských zvířat jiných než kožešinových zvířat
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         Obchodní doklad nebo případně veterinární osvědčení uvedené v čl. 21 odst. 2 nařízení (ES) č. 1069/2009 doprovázející hydrogenfosforečnan/fosforečnan vápenatý živočišného původu a také jeho etiketa musí být zřetelně označeny slovy „hydrogenfosforečnan/fosforečnan vápenatý živočišného původu – není určeno pro použití v krmivech pro přežvýkavce“.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         Etiketa krmných směsí obsahujících hydrogenfosforečnan/fosforečnan vápenatý živočišného původu musí být zřetelně označena slovy „obsahuje hydrogenfosforečnan/fosforečnan vápenatý živočišného původu – není určeno pro krmení přežvýkavců“.“;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iii)
                                          
                                          
                                             v oddíle C písm. c) se první pododstavec nahrazuje tímto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         „c)
                                                      
                                                      
                                                         Krevní výrobky se vyrábějí ve zpracovatelských zařízeních zpracovávajících výhradně krev nepřežvýkavců, která jsou jako taková registrována příslušným orgánem.“;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iv)
                                          
                                          
                                             v oddíle C se písmeno d) nahrazuje tímto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         „d)
                                                      
                                                      
                                                         Obchodní doklad nebo případně veterinární osvědčení uvedené v čl. 21 odst. 2 nařízení (ES) č. 1069/2009 doprovázející krevní výrobky získané z nepřežvýkavců a také jejich etiketa musí být zřetelně označeny slovy „krevní výrobky z nepřežvýkavců – není určeno pro použití v krmivech pro přežvýkavce“.
                                                         Etiketa krmných směsí obsahujících krevní výrobky získané z nepřežvýkavců musí být zřetelně označena slovy „obsahuje krevní výrobky z nepřežvýkavců – není určeno pro krmení přežvýkavců“.“;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             v)
                                          
                                          
                                             v oddíle D se název, úvodní věta prvního pododstavce a písmeno a) nahrazují tímto:
                                             
                                                „ODDÍL D
                                             
                                             
                                                
                                                   Zvláštní podmínky pro výrobu a používání zpracovaných živočišných bílkovin získaných z nepřežvýkavců, s výjimkou rybí moučky a zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu, a krmných směsí obsahujících tyto bílkoviny určených ke krmení živočichů pocházejících z akvakultury
                                                
                                             
                                             Na výrobu a používání zpracovaných živočišných bílkovin získaných z nepřežvýkavců, s výjimkou rybí moučky a zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu, a krmných směsí obsahujících tyto bílkoviny určených ke krmení živočichů pocházejících z akvakultury se vztahují tyto zvláštní podmínky:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         vedlejší produkty živočišného původu určené k použití při výrobě zpracovaných živočišných bílkovin uvedených v tomto oddíle musí pocházet:
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     i)
                                                                  
                                                                  
                                                                     z jatek, která neporážejí přežvýkavce a která jsou jako taková registrována příslušným orgánem, nebo
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     ii)
                                                                  
                                                                  
                                                                     z bouráren, v nichž se nevykosťuje ani nebourá maso přežvýkavců a které jsou jako takové registrovány příslušným orgánem, nebo
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     iii)
                                                                  
                                                                  
                                                                     z jiných zařízení neuvedených v podbodě i) nebo ii), která nenakládají s výrobky z přežvýkavců a která jsou jako taková registrována příslušným orgánem.
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         Odchylně od této zvláštní podmínky může příslušný orgán povolit porážení přežvýkavců na jatkách, která produkují vedlejší produkty živočišného původu získané z nepřežvýkavců, které jsou určeny k výrobě zpracovaných živočišných bílkovin uvedených v tomto oddíle, a nakládání s výrobky z přežvýkavců v bourárnách nebo jiných zařízeních, které produkují vedlejší produkty živočišného původu získané z nepřežvýkavců určené k výrobě zpracovaných živočišných bílkovin uvedených v tomto oddíle.
                                                         Toto povolení může být uděleno pouze tehdy, pokud je příslušný orgán na základě kontroly na místě spokojen s účinností opatření, jejichž cílem je zabránit křížové kontaminaci mezi vedlejšími produkty získanými z přežvýkavců a nepřežvýkavců.
                                                         Uvedená opatření musí obsahovat tyto minimální požadavky:
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     i)
                                                                  
                                                                  
                                                                     porážka nepřežvýkavců musí být prováděna na linkách, které jsou fyzicky odděleny od linek užívaných pro porážku přežvýkavců,
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     ii)
                                                                  
                                                                  
                                                                     s produkty z nepřežvýkavců musí být nakládáno na výrobních linkách, které jsou fyzicky odděleny od linek užívaných pro nakládání s produkty z přežvýkavců,
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     iii)
                                                                  
                                                                  
                                                                     zařízení pro odběr, skladování, přepravu a balení vedlejších produktů živočišného původu získaných z nepřežvýkavců musí být oddělena od zařízení určených pro nakládání s vedlejšími produkty živočišného původu získanými z přežvýkavců,
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     iv)
                                                                  
                                                                  
                                                                     musí být prováděny pravidelné odběry vzorků a zkoušení vedlejších produktů živočišného původu získaných z nepřežvýkavců na přítomnost bílkovin z přežvýkavců. Použitá metoda zkoušení musí být vědecky ověřena pro daný účel. Četnost odběru vzorků a zkoušení se stanoví na základě posouzení rizik provedeného provozovatelem v rámci jeho postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP).“;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             vi)
                                          
                                          
                                             v oddíle D písm. c) se první pododstavec nahrazuje tímto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         „c)
                                                      
                                                      
                                                         Zpracované živočišné bílkoviny uvedené v tomto oddíle se vyrábějí ve zpracovatelských zařízeních určených výhradně pro zpracování vedlejších produktů živočišného původu získaných z nepřežvýkavců pocházejících z jatek, bouráren nebo jiných zařízení uvedených v písmenu a). Tato zpracovatelská zařízení jsou registrována příslušným orgánem jako zpracovatelská zařízení zpracovávající výhradně vedlejší produkty živočišného původu získané z nepřežvýkavců.“;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             vii)
                                          
                                          
                                             v oddíle D písm. d) druhém pododstavci podbodě i) se úvodní věta nahrazuje tímto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         „i)
                                                      
                                                      
                                                         výroba krmných směsí obsahujících zpracované živočišné bílkoviny uvedené v tomto oddíle pro živočichy pocházející z akvakultury v zařízeních, která vyrábějí rovněž krmné směsi určené pro jiná hospodářská zvířata s výjimkou kožešinových zvířat, může být schválena příslušným orgánem na základě kontroly na místě za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:“;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             viii)
                                          
                                          
                                             v oddíle D se písm. d) podbod ii) a písmeno e) nahrazují tímto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         „ii)
                                                      
                                                      
                                                         zvláštní schválení pro výrobu kompletního krmiva z krmných směsí obsahujících zpracované živočišné bílkoviny uvedené v tomto oddíle se nepožaduje v hospodářstvích s vlastní přípravou krmiv, která splňují tyto podmínky:
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     jsou registrována příslušným orgánem jako hospodářství, která vyrábějí kompletní krmiva z krmných směsí obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců, s výjimkou rybí moučky a zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu,
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     chovají pouze živočichy pocházející z akvakultury a
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     krmné směsi obsahující zpracované živočišné bílkoviny uvedené v tomto oddíle používané při jejich výrobě obsahují méně než 50 % hrubých bílkovin.
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         e)
                                                      
                                                      
                                                         Obchodní doklad nebo případně veterinární osvědčení uvedené v čl. 21 odst. 2 nařízení (ES) č. 1069/2009 doprovázející zpracované živočišné bílkoviny uvedené v tomto oddíle a jejich etiketa musí být zřetelně označeny slovy: „zpracované živočišné bílkoviny z nepřežvýkavců – není určeno pro použití v krmivech pro hospodářská zvířata kromě živočichů pocházejících z akvakultury a kožešinových zvířat“.
                                                         Etiketa krmných směsí obsahujících zpracované živočišné bílkoviny uvedené v tomto oddíle musí být zřetelně označena slovy:
                                                         „obsahuje zpracované živočišné bílkoviny z nepřežvýkavců – není určeno pro krmení hospodářských zvířat kromě živočichů pocházejících z akvakultury a kožešinových zvířat“.“;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ix)
                                          
                                          
                                             v oddíle E se písmena b) až g) nahrazují tímto:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         „b)
                                                      
                                                      
                                                         obchodní doklad nebo případně veterinární osvědčení uvedené v čl. 21 odst. 2 nařízení (ES) č. 1069/2009 doprovázející rybí moučku určenou k použití v mléčných krmných směsích a také její etiketa musí být zřetelně označeny slovy„rybí moučka – není určeno pro použití v krmivech pro přežvýkavce s výjimkou neodstavených přežvýkavců“;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         použití rybí moučky pro neodstavená přežvýkavá hospodářská zvířata se povoluje pouze v případě výroby mléčných krmných směsí dodávaných v suchém stavu a podávaných po rozpuštění ve stanoveném množství tekutiny, které jsou určeny ke krmení neodstavených přežvýkavců jako doplněk nebo náhrada postkolostrálního mléka před úplným odstavením;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         mléčné krmné směsi obsahující rybí moučku určené pro neodstavená přežvýkavá hospodářská zvířata se vyrábějí v zařízeních, která nevyrábějí jiné krmné směsi pro přežvýkavce a která jsou schválena k tomuto účelu příslušným orgánem.
                                                         Odchylně od této zvláštní podmínky může příslušný orgán na základě kontroly na místě povolit výrobu jiných krmných směsí pro přežvýkavce v zařízeních, která rovněž vyrábějí mléčné krmné směsi obsahující rybí moučku určené pro neodstavená přežvýkavá hospodářská zvířata, za těchto podmínek:
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     i)
                                                                  
                                                                  
                                                                     jiné krmné směsi určené pro přežvýkavce se musí uchovávat v zařízeních fyzicky oddělených od zařízení užívaných pro volně loženou rybí moučku a volně ložené mléčné krmné směsi obsahující rybí moučku při skladování, přepravě a balení,
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     ii)
                                                                  
                                                                  
                                                                     jiné krmné směsi určené pro přežvýkavce se musí vyrábět v zařízeních fyzicky oddělených od zařízení, kde se vyrábějí mléčné krmné směsi obsahující rybí moučku,
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     iii)
                                                                  
                                                                  
                                                                     záznamy o nákupu a použití rybí moučky a prodeji mléčných krmných směsí obsahujících rybí moučku musí být příslušnému orgánu k dispozici po dobu nejméně pěti let,
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     iv)
                                                                  
                                                                  
                                                                     musí se provádět pravidelné odběry vzorků a zkoušení jiných krmných směsí určených pro přežvýkavce za účelem ověření nepřítomnosti nepovolených složek živočišného původu s využitím metod zkoušení pro stanovení složek živočišného původu pro kontrolu krmiv uvedených v příloze VI nařízení (ES) č. 152/2009; četnost odběru těchto vzorků a zkoušení se stanoví na základě posouzení rizik provedeného provozovatelem v rámci jeho postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP); výsledky tohoto odběru vzorků a zkoušení musí být příslušnému orgánu k dispozici po dobu nejméně pěti let;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         e)
                                                      
                                                      
                                                         před propuštěním do volného oběhu v Unii dovozci zajistí, aby každá zásilka dovezených mléčných krmných směsí obsahujících rybí moučku byla analyzována v souladu s metodami zkoušení pro stanovení složek živočišného původu pro kontrolu krmiv uvedenými v příloze VI nařízení (ES) č. 152/2009 za účelem ověření nepřítomnosti nepovolených složek živočišného původu;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         f)
                                                      
                                                      
                                                         etiketa mléčných krmných směsí obsahujících rybí moučku určených pro neodstavená přežvýkavá hospodářská zvířata musí být zřetelně označena slovy „obsahuje rybí moučku – není určeno pro krmení přežvýkavců s výjimkou neodstavených přežvýkavců“;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         g)
                                                      
                                                      
                                                         volně ložené mléčné krmné směsi obsahující rybí moučku určené pro neodstavená přežvýkavá hospodářská zvířata se přepravují v dopravních prostředcích a nádobách a skladují ve skladovacích prostorách, které se neužívají pro přepravu nebo skladování jiných krmiv určených pro přežvýkavce.
                                                         Odchylně od této zvláštní podmínky mohou být dopravní prostředky, nádoby a skladovací prostory, které budou následně použity pro přepravu nebo skladování jiných volně ložených krmiv určených pro přežvýkavce, použity pro přepravu nebo skladování volně ložených mléčných krmných směsí obsahujících rybí moučku určených pro neodstavená přežvýkavá hospodářská zvířata za předpokladu, že byly předem vyčištěny v souladu se zdokumentovaným postupem, který byl předem schválen příslušným orgánem, aby bylo zabráněno křížové kontaminaci. Pokud bude užit tento postup, musí být příslušnému orgánu k dispozici zdokumentovaný záznam o tomto užití po dobu nejméně dvou let;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         h)
                                                      
                                                      
                                                         v hospodářstvích, kde se chovají přežvýkavci, se přijmou opatření zabraňující tomu, aby byly mléčné krmné směsi obsahující rybí moučku zkrmovány jinými než neodstavenými přežvýkavci. Příslušný orgán sestaví seznam hospodářství, kde se používají mléčné krmné směsi obsahující rybí moučku, na základě systému předběžného oznámení daným hospodářstvím nebo jiného systému, a tak zajistí dodržování této zvláštní podmínky.“;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             x)
                                          
                                          
                                             doplňuje se nový oddíl F, který zní:
                                             
                                                „ODDÍL F
                                             
                                             
                                                
                                                   Zvláštní podmínky pro výrobu a používání zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu a krmných směsí obsahujících tyto bílkoviny určených ke krmení živočichů pocházejících z akvakultury
                                                
                                             
                                             Na výrobu a používání zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu a krmných směsí obsahujících tyto zpracované živočišné bílkoviny určených ke krmení živočichů pocházejících z akvakultury se vztahují tyto zvláštní podmínky:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu musí:
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     i)
                                                                  
                                                                  
                                                                     být vyrobeny ve zpracovatelských zařízeních schválených v souladu s čl. 24 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1069/2009 a zabývajících se výhradně výrobou produktů získaných z farmově chovaného hmyzu a
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     ii)
                                                                  
                                                                  
                                                                     být vyrobeny v souladu s požadavky stanovenými v příloze X kapitole II oddíle 1 nařízení (EU) č. 142/2011;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         krmné směsi obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu se musí vyrábět v zařízeních schválených pro tento účel příslušným orgánem, která se zabývají výhradně výrobou krmiva pro živočichy pocházející z akvakultury.
                                                         Odchylně od této zvláštní podmínky:
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     i)
                                                                  
                                                                  
                                                                     výroba krmných směsí obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu určených pro živočichy pocházející z akvakultury v zařízeních, která vyrábějí rovněž krmné směsi určené pro jiná hospodářská zvířata s výjimkou kožešinových zvířat, může být schválena příslušným orgánem na základě kontroly na místě za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 —
                                                                              
                                                                              
                                                                                 krmné směsi určené pro přežvýkavce se musí vyrábět a při skladování, přepravě a balení uchovávat v zařízeních, která jsou fyzicky oddělena od zařízení, kde se vyrábějí a uchovávají krmné směsi pro nepřežvýkavá zvířata,
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 —
                                                                              
                                                                              
                                                                                 krmné směsi určené pro živočichy pocházející z akvakultury se musí vyrábět a při skladování, přepravě a balení uchovávat v zařízeních, která jsou fyzicky oddělena od zařízení, kde se vyrábějí a uchovávají krmné směsi pro jiná nepřežvýkavá zvířata,
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 —
                                                                              
                                                                              
                                                                                 záznamy o nákupu a použití zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu a o prodeji krmných směsí obsahujících tyto bílkoviny musí být příslušnému orgánu k dispozici po dobu nejméně pěti let,
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 —
                                                                              
                                                                              
                                                                                 musí se provádět pravidelné odběry vzorků a zkoušení krmných směsí určených pro hospodářská zvířata s výjimkou živočichů pocházejících z akvakultury za účelem ověření nepřítomnosti nepovolených složek živočišného původu s využitím metod zkoušení pro stanovení složek živočišného původu pro kontrolu krmiv uvedených v příloze VI nařízení (ES) č. 152/2009; četnost odběru těchto vzorků a zkoušení se stanoví na základě posouzení rizik provedeného provozovatelem v rámci jeho postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP); výsledky tohoto odběru vzorků a zkoušení musí být příslušnému orgánu k dispozici po dobu nejméně pěti let;
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     ii)
                                                                  
                                                                  
                                                                     zvláštní schválení pro výrobu kompletního krmiva z krmných směsí obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu se nepožaduje v hospodářstvích s vlastní přípravou krmiv, která splňují tyto podmínky:
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 —
                                                                              
                                                                              
                                                                                 jsou registrována příslušným orgánem jako hospodářství, která vyrábějí kompletní krmiva z krmných směsí obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu,
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 —
                                                                              
                                                                              
                                                                                 chovají pouze živočichy pocházející z akvakultury a
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 —
                                                                              
                                                                              
                                                                                 krmné směsi obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu používané při jejich výrobě obsahují méně než 50 % hrubých bílkovin;
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         obchodní doklad nebo případně veterinární osvědčení uvedené v čl. 21 odst. 2 nařízení (ES) č. 1069/2009 doprovázející zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu a jejich etiketa musí být zřetelně označeny slovy: „zpracované hmyzí bílkoviny – není určeno pro použití v krmivech pro hospodářská zvířata kromě živočichů pocházejících z akvakultury a kožešinových zvířat“.
                                                         Etiketa krmných směsí obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z hmyzu musí být zřetelně označena slovy:
                                                         „obsahuje zpracované živočišné bílkoviny z nepřežvýkavců – není určeno pro krmení hospodářských zvířat kromě živočichů pocházejících z akvakultury a kožešinových zvířat“.“;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 d)
                              
                              
                                 kapitola V se mění takto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             oddíly A, B a C se nahrazují tímto:
                                             
                                                „ODDÍL A
                                             
                                             
                                                
                                                   Seznamy
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                         1.
                                                      
                                                      
                                                         Členské státy uchovávají a učiní veřejně přístupnými aktuální seznamy:
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     a)
                                                                  
                                                                  
                                                                     jatek, která jsou v souladu s kapitolou IV oddílem C písm. a) prvním pododstavcem registrována jako jatka, která neporážejí přežvýkavce, a schválených jatek, z nichž může být získávána krev vyráběná v souladu s kapitolou IV oddílem C písm. a) druhým, třetím a čtvrtým pododstavcem;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     b)
                                                                  
                                                                  
                                                                     zpracovatelských zařízení, která jsou registrována jako zpracovatelská zařízení zpracovávající výhradně krev nepřežvýkavců v souladu s kapitolou IV oddílem C písm. c) prvním pododstavcem, a schválených zpracovatelských zařízení vyrábějících krevní výrobky v souladu s kapitolou IV oddílem C písm. c) druhým, třetím a čtvrtým pododstavcem;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     c)
                                                                  
                                                                  
                                                                     jatek, bouráren a jiných zařízení, která jsou registrována jako zařízení, kde se neporážejí přežvýkavci, nevykosťuje ani nebourá maso přežvýkavců a nenakládá se s produkty z přežvýkavců, z nichž mohou být získávány vedlejší produkty živočišného původu určené k použití při výrobě zpracovaných živočišných bílkovin získaných z nepřežvýkavců v souladu s kapitolou IV oddílem D písm. a) prvním pododstavcem, a schválených jatek, bouráren a jiných zařízení, z nichž mohou být získávány vedlejší produkty živočišného původu určené k použití při výrobě zpracovaných živočišných bílkovin získaných z nepřežvýkavců v souladu s kapitolou IV oddílem D písm. a) druhým, třetím a čtvrtým pododstavcem;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     d)
                                                                  
                                                                  
                                                                     zpracovatelských zařízení, která jsou registrována jako zpracovatelská zařízení, která nezpracovávají vedlejší produkty živočišného původu z přežvýkavců v souladu s kapitolou IV oddílem D písm. c) prvním pododstavcem, a schválených zpracovatelských zařízení vyrábějících zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců, která fungují v souladu s kapitolou IV oddílem D písm. c) druhým, třetím a čtvrtým pododstavcem;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     e)
                                                                  
                                                                  
                                                                     schválených zařízení na výrobu krmných směsí, která v souladu s kapitolou III oddílem B vyrábějí krmné směsi obsahující rybí moučku, hydrogenfosforečnan vápenatý a fosforečnan vápenatý živočišného původu nebo krevní výrobky získané z nepřežvýkavců;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     f)
                                                                  
                                                                  
                                                                     schválených zařízení na výrobu krmných směsí, která v souladu s kapitolou IV oddílem D písm. d) vyrábějí krmné směsi obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců, a schválených zařízení na výrobu krmných směsí, která v souladu s kapitolou V oddílem E bodem 3 písm. b) podbodem ii) vyrábějí výhradně krmné směsi určené na vývoz z Unie nebo krmné směsi určené na vývoz z Unie a krmné směsi pro živočichy pocházející z akvakultury, které mají být uvedeny na trh;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     g)
                                                                  
                                                                  
                                                                     schválených zařízení na výrobu krmných směsí, která v souladu s kapitolou IV oddílem E písm. d) vyrábějí mléčné krmné směsi obsahující rybí moučku určené pro neodstavená přežvýkavá hospodářská zvířata;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     h)
                                                                  
                                                                  
                                                                     schválených zařízení na výrobu krmných směsí, která v souladu s kapitolou IV oddílem F písm. b) vyrábějí krmné směsi obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     i)
                                                                  
                                                                  
                                                                     skladovacích zařízení schválených v souladu s kapitolou III oddílem A bodem 3 nebo kapitolou V oddílem E bodem 3 písm. d) třetím pododstavcem.
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                         2.
                                                      
                                                      
                                                         Členské státy uchovávají aktuální seznamy hospodářství s vlastní přípravou krmiv, která jsou registrována v souladu s kapitolou III oddílem B bodem 3, kapitolou IV oddílem D písm. d) podbodem ii) a kapitolou IV oddílem F písm. b) podbodem ii).
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                ODDÍL B
                                             
                                             
                                                
                                                   Přeprava a skladování krmných surovin a krmných směsí obsahujících produkty získané z přežvýkavců
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                         1.
                                                      
                                                      
                                                         Volně ložené krmné suroviny a volně ložené krmné směsi obsahující produkty získané z přežvýkavců s výjimkou produktů uvedených v následujících písmenech a) až d) se přepravují v dopravních prostředcích a nádobách a skladují ve skladovacích prostorách, které neslouží k přepravě nebo skladování krmiva určeného pro hospodářská zvířata jiná než kožešinová zvířata:
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     a)
                                                                  
                                                                  
                                                                     mléko, mléčné výrobky, produkty získané z mléka, mlezivo a výrobky z mleziva;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     b)
                                                                  
                                                                  
                                                                     hydrogenfosforečnan vápenatý a fosforečnan vápenatý živočišného původu;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     c)
                                                                  
                                                                  
                                                                     hydrolyzované bílkoviny získané z kůží a kožek přežvýkavců;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     d)
                                                                  
                                                                  
                                                                     tavený nebo škvařený tuk z přežvýkavců s maximální úrovní nerozpustných nečistot 0,15 % hmotnostních a deriváty vyrobené z tohoto tuku.
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                         2.
                                                      
                                                      
                                                         Odchylně od bodu 1 mohou být dopravní prostředky, nádoby a skladovací prostory, které byly dříve používány pro přepravu nebo skladování volně ložených krmných surovin a volně ložených krmných směsí uvedených v daném bodě, použity pro přepravu nebo skladování krmiva určeného pro hospodářská zvířata jiná než kožešinová zvířata za předpokladu, že byly předem vyčištěny v souladu se zdokumentovaným postupem, který byl předem schválen příslušným orgánem, aby bylo zabráněno křížové kontaminaci.
                                                         Pokud bude užit tento postup, musí být příslušnému orgánu k dispozici zdokumentovaný záznam o tomto užití po dobu nejméně dvou let.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                ODDÍL C
                                             
                                             
                                                
                                                   Výroba krmných směsí obsahujících produkty získané z přežvýkavců nebo z nepřežvýkavců určených pro kožešinová zvířata nebo zvířata v zájmovém chovu
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                         1.
                                                      
                                                      
                                                         Krmné směsi určené pro kožešinová zvířata nebo zvířata v zájmovém chovu, které obsahují produkty získané z přežvýkavců s výjimkou produktů uvedených v následujících písmenech a) až d) se nevyrábějí v zařízeních, která produkují krmivo pro hospodářská zvířata jiná než kožešinová zvířata:
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     a)
                                                                  
                                                                  
                                                                     mléko, mléčné výrobky, produkty získané z mléka, mlezivo a výrobky z mleziva;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     b)
                                                                  
                                                                  
                                                                     hydrogenfosforečnan vápenatý a fosforečnan vápenatý živočišného původu;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     c)
                                                                  
                                                                  
                                                                     hydrolyzované bílkoviny získané z kůží a kožek přežvýkavců;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     d)
                                                                  
                                                                  
                                                                     tavený nebo škvařený tuk z přežvýkavců s maximální úrovní nerozpustných nečistot 0,15 % hmotnostních a deriváty vyrobené z tohoto tuku.
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                         2.
                                                      
                                                      
                                                         Krmné směsi určené pro kožešinová zvířata nebo zvířata v zájmovém chovu, které obsahují zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců s výjimkou rybí moučky, se nevyrábějí v zařízeních, která produkují krmivo pro hospodářská zvířata jiná než kožešinová zvířata nebo živočichy pocházející z akvakultury.“;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             oddíl D se nahrazuje tímto:
                                             
                                                „ODDÍL D
                                             
                                             
                                                
                                                   Používání a skladování krmných surovin a krmných směsí pro hospodářská zvířata obsahujících produkty získané z přežvýkavců v hospodářstvích
                                                
                                             
                                             Používání a skladování krmných surovin a krmných směsí pro hospodářská zvířata obsahujících produkty získané z přežvýkavců s výjimkou produktů uvedených v písmenech a) až d) je zakázáno v hospodářstvích, kde se chovají hospodářská zvířata jiná než kožešinová zvířata:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         mléko, mléčné výrobky, produkty získané z mléka, mlezivo a výrobky z mleziva;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         hydrogenfosforečnan vápenatý a fosforečnan vápenatý živočišného původu;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         hydrolyzované bílkoviny získané z kůží a kožek přežvýkavců;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         tavený nebo škvařený tuk z přežvýkavců s maximální úrovní nerozpustných nečistot 0,15 % hmotnostních a deriváty vyrobené z tohoto tuku.“;
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iii)
                                          
                                          
                                             oddíl E se nahrazuje tímto:
                                             
                                                „ODDÍL E
                                             
                                             
                                                
                                                   Vývoz zpracovaných živočišných bílkovin a produktů, které obsahují tyto bílkoviny
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                         1.
                                                      
                                                      
                                                         Vývoz zpracovaných živočišných bílkovin získaných z přežvýkavců nebo zpracovaných živočišných bílkovin získaných jak z přežvýkavců, tak z nepřežvýkavců podléhá splnění těchto podmínek:
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     a)
                                                                  
                                                                  
                                                                     zpracované živočišné bílkoviny se přepravují v zaplombovaných nádobách přímo z výrobního zpracovatelského zařízení až na místo výstupu z území Unie, kterým je stanoviště hraniční kontroly uvedené v příloze I rozhodnutí Komise 2009/821/ES (*1). Před opuštěním území Unie provozovatel odpovědný za sjednání přepravy zpracovaných živočišných bílkovin oznámí příslušnému orgánu na daném stanovišti hraniční kontroly, že zásilka byla doručena na výstupní místo;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     b)
                                                                  
                                                                  
                                                                     zásilka musí být provázena řádně vyplněným obchodním dokladem vyhotoveným v souladu se vzorem stanoveným v příloze VIII kapitole III bodě 6 nařízení (EU) č. 142/2011, který byl vydán integrovaným počítačovým veterinárním systémem (TRACES) zavedeným rozhodnutím Komise 2004/292/ES (*2). Na tomto obchodním dokladu musí být v kolonce I.28 jako výstupní místo uvedeno dané stanoviště hraniční kontroly;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     c)
                                                                  
                                                                  
                                                                     při doručení zásilky na výstupní místo zkontroluje příslušný orgán na daném stanovišti hraniční kontroly plombu na každé nádobě předložené na stanovišti hraniční kontroly.
                                                                     Odchylně od tohoto postupu se může příslušný orgán na daném stanovišti hraniční kontroly na základě analýzy rizik rozhodnout provést namátkovou kontrolu plomb na nádobách.
                                                                     Není-li výsledek kontroly plomby uspokojivý, musí být zásilka buď zlikvidována, nebo poslána zpět do zařízení původu.
                                                                     Příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly informuje prostřednictvím systému TRACES příslušný orgán odpovědný za zařízení původu o doručení zásilky na výstupní místo a případně o výsledku kontroly plomby a přijatých nápravných opatřeních;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     d)
                                                                  
                                                                  
                                                                     příslušný orgán odpovědný za zařízení původu pravidelně provádí úřední kontroly za účelem ověření řádného uplatňování písmen a) a b) a ověření toho, že příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly u každé zásilky zpracovaných živočišných bílkovin pocházejících z přežvýkavců určených na vývoz potvrdil prostřednictvím systému TRACES provedení kontroly na výstupním místě.
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                         2.
                                                      
                                                      
                                                         Aniž je dotčen bod 1, vývoz produktů obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z přežvýkavců je zakázán.
                                                         Odchylně se však tento zákaz nevztahuje na zpracované krmivo pro zvířata v zájmovém chovu obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z přežvýkavců, které:
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     a)
                                                                  
                                                                  
                                                                     bylo zpracováno ve schválených zařízeních na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu podle článku 24 nařízení (ES) č. 1069/2009 a
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     b)
                                                                  
                                                                  
                                                                     je zabaleno a označeno v souladu s právními předpisy Unie.
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                         3.
                                                      
                                                      
                                                         Vývoz zpracovaných živočišných bílkovin získaných z nepřežvýkavců nebo krmných směsí obsahujících tyto bílkoviny podléhá splnění těchto podmínek:
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     a)
                                                                  
                                                                  
                                                                     zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců se vyrábějí ve zpracovatelských zařízeních, která splňují požadavky kapitoly IV oddílu D písm. c);
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     b)
                                                                  
                                                                  
                                                                     krmné směsi obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců se vyrábějí v zařízeních na výrobu krmných směsí, která:
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 i)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 vyrábějí v souladu s kapitolou IV oddílem D písm. d) nebo
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                     
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                           
                                                                              
                                                                                 ii)
                                                                              
                                                                              
                                                                                 získávají zpracované živočišné bílkoviny použité v krmných směsích určených na vývoz ve zpracovatelských zařízeních, která splňují požadavky písmene a), a buď
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          
                                                                                             —
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                             se zabývají výhradně výrobou krmných směsí určených na vývoz z Unie a jsou schváleny pro tento účel příslušným orgánem, nebo
                                                                                          
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                       
                                                                                          
                                                                                             —
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                             se zabývají výhradně výrobou krmných směsí určených na vývoz z Unie a výrobou krmných směsí pro živočichy pocházející z akvakultury, které mají být uvedeny na trh Unie, a jsou schváleny pro tento účel příslušným orgánem;
                                                                                          
                                                                                       
                                                                                    
                                                                                 
                                                                              
                                                                           
                                                                        
                                                                     
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     c)
                                                                  
                                                                  
                                                                     krmné směsi obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců jsou zabaleny a označeny v souladu s právními předpisy Unie nebo právními požadavky dovážející země. V případě, že krmná směs obsahující zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců není označena v souladu s právními předpisy Unie, její etiketa musí být označena slovy: „obsahuje zpracované živočišné bílkoviny z nepřežvýkavců“;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     d)
                                                                  
                                                                  
                                                                     volně ložené zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců a volně ložené krmné směsi obsahující tyto bílkoviny, které jsou určeny na vývoz z Unie, se přepravují v dopravních prostředcích a nádobách a skladují ve skladovacích prostorách, které se neužívají pro přepravu nebo skladování krmiva určeného k uvedení na trh a určeného ke krmení přežvýkavců nebo nepřežvýkavých hospodářských zvířat jiných než živočichů pocházejících z akvakultury. Záznamy o typu přepravených nebo skladovaných produktů musí být příslušnému orgánu k dispozici po dobu nejméně dvou let.
                                                                     Odchylně od prvního pododstavce mohou být dopravní prostředky, nádoby a skladovací prostory, které byly dříve používány pro přepravu nebo skladování volně ložených zpracovaných živočišných bílkovin získaných z nepřežvýkavců a volně ložených krmných směsí obsahujících tyto bílkoviny, které jsou určeny na vývoz z Unie, následně použity pro přepravu nebo skladování krmiva určeného k uvedení na trh a určeného ke krmení přežvýkavců nebo nepřežvýkavých hospodářských zvířat jiných než živočichů pocházejících z akvakultury za předpokladu, že byly předem vyčištěny v souladu se zdokumentovaným postupem, který byl předem schválen příslušným orgánem, aby bylo zabráněno křížové kontaminaci. Pokud bude užit tento postup, musí být příslušnému orgánu k dispozici zdokumentovaný záznam o tomto užití po dobu nejméně dvou let.
                                                                     Skladovací zařízení, která skladují volně ložené zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců a volně ložené krmné směsi obsahující tyto bílkoviny za podmínek stanovených v písm. d) druhém pododstavci schvaluje příslušný orgán na základě ověření, zda splňují požadavky stanovené v uvedeném pododstavci.
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                      
                                                         4.
                                                      
                                                      
                                                         Odchylně od bodu 3 se podmínky v něm stanovené nevztahují na:
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     a)
                                                                  
                                                                  
                                                                     krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, které obsahuje zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců, bylo zpracováno v zařízení na výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu schváleném podle článku 24 nařízení (ES) č. 1069/2009 a je zabaleno a označeno v souladu s právními předpisy Unie;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     b)
                                                                  
                                                                  
                                                                     rybí moučku, je-li vyrobena v souladu s touto přílohou;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     c)
                                                                  
                                                                  
                                                                     zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu, jsou-li vyrobeny v souladu s touto přílohou;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     d)
                                                                  
                                                                  
                                                                     krmné směsi, které neobsahují žádné jiné zpracované živočišné bílkoviny než rybí moučku a zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu, jsou-li vyrobeny v souladu s touto přílohou;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     e)
                                                                  
                                                                  
                                                                     zpracované živočišné bílkoviny získané z nepřežvýkavců určené k výrobě krmiv pro zvířata v zájmovém chovu nebo organických hnojiv a půdních přídavků ve třetí zemi určení, zajistí-li vývozce před jejich vývozem, aby každá zásilka zpracovaných živočišných bílkovin byla analyzována v souladu s metodou zkoušení uvedenou v příloze VI bodě 2.2 nařízení Komise (ES) č. 152/2009 za účelem ověření nepřítomnosti složek pocházejících z přežvýkavců.
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                (*1)  Rozhodnutí Komise 2009/821/ES ze dne 28. září 2009, kterým se stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES (Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1)."

                                             
                                                (*2)  Rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS (Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 63).“"

                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         Přílohy X, XIV a XV nařízení (EU) č. 142/2011 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     V příloze X kapitole II oddíle 1 se část A nahrazuje tímto:
                     „A.   Suroviny
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                              
                                 1.
                              
                              
                                 K výrobě zpracovaných živočišných bílkovin mohou být použity pouze vedlejší produkty živočišného původu, které jsou materiály kategorie 3, nebo produkty, které jsou z takovýchto vedlejších produktů živočišného původu získány, kromě materiálů kategorie 3 uvedených v čl. 10 písm. n), o) a p) nařízení (ES) č. 1069/2009.
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                              
                                 2.
                              
                              
                                 Zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu určené k výrobě krmiv pro hospodářská zvířata jiná než kožešinová zvířata mohou být získány pouze z těchto druhů hmyzu:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             i)
                                          
                                          
                                             bráněnka Hermetia illucens a moucha domácí (Musca domestica),
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             ii)
                                          
                                          
                                             potemník moučný (Tenebrio molitor) a potemník stájový (Alphitobius diaperinus),
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             iii)
                                          
                                          
                                             cvrček domácí (Acheta domesticus), cvrček krátkokřídlý (Gryllodes sigillatus) a cvrček banánový (Gryllus assimilis).“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     V příloze XIV se kapitola I mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 v oddíle 1 tabulce 1 se první položka nahrazuje tímto:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „1
                                          
                                          
                                             Zpracované živočišné bílkoviny, včetně směsí a produktů jiných než krmivo pro zvířata v zájmovém chovu obsahujících tyto bílkoviny, a krmné směsi podle definice v čl. 3 odst. 2 písm. h) nařízení (ES) č. 767/2009 obsahující tyto bílkoviny.
                                          
                                          
                                             Materiály kategorie 3 uvedené v čl. 10 písm. a), b), d), e), f), h), i), j), k), l) a m).
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         Zpracované živočišné bílkoviny musí být vyrobeny v souladu s oddílem 1 kapitoly II přílohy X; a
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         zpracované živočišné bílkoviny musí splňovat doplňkové požadavky stanovené v oddíle 2 této kapitoly.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         V případě zpracovaných živočišných bílkovin kromě rybí moučky:
                                                         třetí země uvedené v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         V případě rybí moučky:
                                                         třetí země uvedené v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         V případě zpracovaných živočišných bílkovin jiných než získaných z farmově chovaného hmyzu:
                                                         příloha XV kapitola 1.
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         V případě zpracovaných živočišných bílkovin získaných z farmově chovaného hmyzu:
                                                         příloha XV kapitola 1a.“
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 V oddíle 2 se doplňuje nový bod 5, který zní:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             „5.
                                          
                                          
                                             Zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu mohou být dováženy do Unie za předpokladu, že při jejich výrobě byly splněny tyto podmínky:
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         hmyz patří k jednomu z těchto druhů:
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     bráněnka Hermetia illucens a moucha domácí (Musca domestica),
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     potemník moučný (Tenebrio molitor) a potemník stájový (Alphitobius diaperinus),
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     cvrček domácí (Acheta domesticus), cvrček krátkokřídlý (Gryllodes sigillatus) a cvrček banánový (Gryllus assimilis);
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         substrát ke krmení hmyzu smí obsahovat pouze produkty, které nejsou živočišného původu, nebo tyto produkty živočišného původu materiálu kategorie 3:
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     rybí moučka,
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     krevní výrobky z nepřežvýkavců,
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     hydrogenfosforečnan vápenatý a fosforečnan vápenatý živočišného původu,
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     hydrolyzované bílkoviny z nepřežvýkavců,
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     hydrolyzované bílkoviny z kůží a kožek přežvýkavců,
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     želatina a kolagen z nepřežvýkavců,
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     vejce a vaječné výrobky,
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     mléko, mléčné výrobky, produkty získané z mléka a mlezivo,
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     med,
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                         
                                                            
                                                            
                                                            
                                                               
                                                                  
                                                                     —
                                                                  
                                                                  
                                                                     tavené/škvařené tuky;
                                                                  
                                                               
                                                            
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         substrát ke krmení hmyzu a hmyz nebo jeho larvy nebyly ve styku s jinými materiály živočišného původu než materiály uvedenými v písmenu b) a substrát neobsahoval hnůj, odpad ze stravovacích zařízení nebo jiný odpad.“
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3)
                  
                  
                     Příloha XV se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 v kapitole 1 se název vzoru veterinárního osvědčení nahrazuje tímto:
                                 
                                    „Veterinární osvědčení
                                 
                                 
                                    pro zpracované živočišné bílkoviny jiné než získané z farmově chovaného hmyzu, které nejsou určené k lidské spotřebě, včetně směsí a produktů jiných než krmivo pro zvířata v zájmovém chovu obsahujících tyto bílkoviny, a jsou určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)“;
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 vkládá se nová kapitola 1a, která zní:
                                 „KAPITOLA 1a
                                 
                                    Veterinární osvědčení
                                 
                                 
                                    pro zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu, které nejsou určené k lidské spotřebě, včetně směsí a produktů jiných než krmivo pro zvířata v zájmovém chovu obsahujících tyto bílkoviny, a jsou určené k odeslání do Evropské unie nebo k tranzitu přes její území (2)
                                 
                                 
                                 Text obrazu
                                 
                                    ZEMĚ
                                    Veterinární osvědčení do EU
                                    Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
                                    I.1. Odesílatel
                                    Název
                                    Adresa
                                    Tel.
                                    I.2. Číslo jednací osvědčení
                                    I.2.a
                                    I.3. Příslušný ústřední orgán
                                    I.4. Příslušný místní orgán
                                    I.5. Příjemce
                                    Název
                                    Adresa
                                    PSČ
                                    Tel.
                                    I.6. Osoba zodpovědná za zásilku v EU
                                    Název
                                    Adresa
                                    PSČ
                                    Tel.
                                    I.7. Země původu
                                    Kód ISO
                                    I.8. Region původu
                                    Kód
                                    I.9. Země určení
                                    Kód ISO
                                    I.10. Region určení
                                    Kód
                                    I.11. Místo původu
                                    Název Číslo schválení
                                    Adresa
                                    Název Číslo schválení
                                    Adresa
                                    Název Číslo schválení
                                    Adresa
                                    I.12. Místo určení
                                    Celní sklad
                                    Název Číslo schválení
                                    Adresa
                                    PSČ
                                    I.13. Místo nakládky
                                    I.14. Datum odjezdu
                                    I.15. Dopravní prostředek
                                    Letadlo Plavidlo Vagon
                                    Silniční vozidlo Ostatní
                                    Identifikace
                                    Odkaz na dokument
                                    I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
                                    I.17.
                                 
                                 
                                 Text obrazu
                                 
                                    I.18. Popis zboží
                                    I.19. Kód zboží (kód HS)
                                    I.20. Množství
                                    I.21. Teplota produktů
                                    Okolní Chlazené Zmrazené
                                    I.22. Počet balení
                                    I.23. Číslo plomby/kontejneru
                                    I.24. Druh obalu
                                    I.25. Zboží osvědčené pro:
                                    Krmivo Technické využití Výrobu krmiva pro zvířata v zájmovém chovu
                                    I.26. Pro tranzit přes EU do třetí země
                                    Třetí země Kód ISO
                                    I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU
                                    I.28. Identifikace zboží
                                    Číslo schválení zařízení
                                    Druh (vědecký název)
                                    Druh zboží
                                    Výrobní závod
                                    Čistá hmotnost
                                    Číslo šarže
                                 
                                 
                                 Text obrazu
                                 
                                    ZEMĚ
                                    Zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu, které nejsou určené k lidské spotřebě, včetně směsí a produktů jiných než krmivo pro zvířata v zájmovém chovu obsahujících tyto bílkoviny
                                    II. Zdravotní informace
                                    II.a. Číslo jednací osvědčení
                                    II.b.
                                    Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, prohlašuji, že jsem přečetl a porozuměl nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (1a), zejména pokud jde o článek 10 uvedeného nařízení, a nařízení Komise (EU) č. 142/2011 (1b), zejména pokud jde o přílohu X kapitolu II oddíl 1 a přílohu XIV kapitolu I uvedeného nařízení, a potvrzuji, že:
                                    II.1. zpracované živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného hmyzu nebo produkt popsaný výše obsahují výhradně zpracované živočišné bílkoviny, které nejsou určeny k lidské spotřebě a které:
                                    a) byly připraveny a skladovány v zařízení nebo podniku schváleném, ověřeném a dozorovaném příslušným orgánem v souladu s článkem 24 nařízení (ES) č. 1069/2009 a
                                    b) byly připraveny výhradně z farmově chovaného hmyzu těchto druhů:
                                    (2) buď [— bráněnka Hermetia illucens;]
                                    (2) a/nebo [— moucha domácí (Musca domestica);]
                                    (2) a/nebo [— potemník moučný (Tenebrio molitor);]
                                    (2) a/nebo [— potemník stájový (Alphitobius diaperinus);]
                                    (2) a/nebo [— cvrček domácí (Acheta domesticus);]
                                    (2) a/nebo [— cvrček krátkokřídlý (Gryllodes sigillatus);]
                                    (2) a/nebo [— cvrček banánový (Gryllus assimilis)]
                                    a
                                    c) byly zpracovány v souladu s metodou [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[7] (2) stanovenou v příloze IV kapitole III nařízení (EU) č. 142/2011
                                    a
                                    d) substrát ke krmení farmově chovaného hmyzu smí obsahovat pouze produkty, které nejsou živočišného původu, nebo tyto produkty živočišného původu materiálu kategorie 3:
                                    — rybí moučka,
                                    — krevní výrobky z nepřežvýkavců,
                                    — hydrogenfosforečnan vápenatý a fosforečnan vápenatý živočišného původu,
                                    — hydrolyzované bílkoviny z nepřežvýkavců,
                                    — hydrolyzované bílkoviny z kůží a kožek přežvýkavců,
                                    — želatina a kolagen z nepřežvýkavců,
                                    — vejce a vaječné výrobky,
                                    — mléko, mléčné výrobky, produkty získané z mléka a mlezivo,
                                    — med,
                                    — tavené/škvařené tuky
                                    a
                                    e) substrát ke krmení hmyzu a hmyz nebo jeho larvy nebyly ve styku s jinými materiály živočišného původu než materiály uvedenými v písmenu d) a substrát neobsahoval hnůj, odpad ze stravovacích zařízení nebo jiný odpad.“
                                    Část II: Osvědčení
                                 
                                 
                                 Text obrazu
                                 
                  &nbs