Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/904 ze dne 29. května 2017, kterým se provádí čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 904/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               LI 138/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/904
   ze dne 29. května 2017,
   kterým se provádí čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 18. července 2005 přijala Rada nařízení (ES) č. 1183/2005.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 12. prosince 2016 přijala Rada nařízení (EU) 2016/2230 (2) v reakci na maření volebního procesu a související porušování lidských práv v Demokratické republice Kongo (DRK). Dne 6. března 2017 přijala Rada závěry, v nichž vyjádřila hluboké znepokojení nad politickou situací v DRK vyvolanou zablokováním provádění inkluzivní politické dohody ze dne 31. prosince 2016, jakož i nad bezpečnostní situací v několika částech země, kde je pozorováno nepřiměřené používání síly.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Vzhledem k závažnosti situace v DRK by mělo být na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze Ia nařízení (ES) č. 1183/2005 zařazeno devět dalších osob.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Příloha Ia nařízení (ES) č. 1183/2005 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha Ia nařízení (ES) č. 1183/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 29. května 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         C. CARDONA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 193, 23.7.2005, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (EU) 2016/2230 ze dne 12. prosince 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice (Úř. věst. L 336, 12.12.2016, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      Na seznam osob a subjektů obsažený v příloze Ia nařízení (ES) č. 1183/2005 se doplňují níže uvedené osoby.
      A.   Osoby
      
         
            
            
            
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     Jméno
                  
                  
                     Identifikační údaje
                  
                  
                     Odůvodnění
                  
                  
                     Datum zařazení na seznam
                  
               
               
                  
                     „8.
                  
                  
                     Evariste Boshab, bývalý místopředseda vlády a ministr vnitra a bezpečnosti
                  
                  
                     Také znám jako Evariste Boshab Mabub Ma Bileng.
                     Datum narození: 12.1.1956.
                     Místo narození: Tete Kalamba (DRK).
                     Diplomatický pas č.: DP 0000003 (platný od 21.12.2015 do 20.12.2020).
                     Platnost schengenského víza skončila dne 5.1.2017.
                     Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
                  
                  
                     Jako místopředseda vlády a ministr vnitra a bezpečnosti od prosince 2014 do prosince 2016 byl Evariste Boshab oficiálně odpovědný za policejní a bezpečnostní složky a koordinaci práce guvernérů v provinciích. Ze své funkce byl odpovědný za zatýkání aktivistů a členů opozice, jakož i za nepřiměřené použití síly, mimo jiné v období od září 2016 do prosince 2016 v reakci na demonstrace v Kinshase, při nichž bezpečnostní složky zabily nebo zranily velký počet civilistů. Evariste Boshab byl tedy zapojen do plánování, řízení či páchání činů, které představují závažné porušování lidských práv v DRK.
                  
                  
                     29.5.2017
                  
               
               
                  
                     9.
                  
                  
                     Gédéon Kyungu Mutanga
                  
                  
                     Datum narození: přibližně v roce 1974 v provincii Tanganika.
                     Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
                  
                  
                     Jako vůdce milice Bakata Katanga v letech 2011 až 2016 se Gédéon Kyungu Mutanga podílel na závažném porušování lidských práv a válečných zločinech, jako jsou zabíjení a útoky na civilní obyvatelstvo, zejména ve venkovských oblastech v oblasti Katanga.
                     V současné době je Gédéon Kyungu Mutanga vůdcem ozbrojené skupiny podílející se na porušování lidských práv v provincii Kasaï a podporující vládní síly, které se dopouštějí porušování lidských práv. Gédéon Kyungu Mutanga je tedy zapojen do plánování, řízení či páchání činů, které představují závažné porušování lidských práv v DRK.
                  
                  
                     29.5.2017
                  
               
               
                  
                     10.
                  
                  
                     Alex Kande Mupompa, guvernér provincie Střední Kasaï
                  
                  
                     Také znám jako Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa.
                     Datum narození: 23.9.1950.
                     Místo narození: Kananga (DRK).
                     Pas DRK č.: OP 0024910 (platný od 21.3.2016 do 20.3.2021).
                     Adresa: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgie.
                     Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo a Belgie.
                  
                  
                     Jako guvernér provincie Střední Kasaï je Alex Kande Mupompa odpovědný za pokračující nepřiměřené používání síly, násilné represe a mimosoudní popravy páchané bezpečnostními silami a konžskou národní policií (PNC) v provincii Střední Kasaï, mimo jiné pak za údajné nezákonné zabití příslušníků milicí Kamiuna Nsapu a civilního obyvatelstva ve vesnici Mwanza Lomba v provincii Střední Kasaï, ke kterému došlo v únoru 2017.
                     Alex Kande Mupompa byl tedy zapojen do plánování, řízení či páchání činů, které představují závažné porušování lidských práv v DRK.
                  
                  
                     29.5.2017
                  
               
               
                  
                     11.
                  
                  
                     Jean-Claude Kazembe Musonda, bývalý guvernér provincie Horní Katanga
                  
                  
                     Datum narození: 17.5.1963.
                     Místo narození: Kashobwe (DRK).
                     Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
                  
                  
                     Jako guvernér provincie Horní Katanga do dubna 2017 byl Jean-Claude Kazembe Musonda odpovědný za nepřiměřené používání síly a násilné represe ze strany bezpečnostních sil a konžské národní policie (PNC) v provincii Horní Katanga, mimo jiné v období od 15. do 31. prosince 2016, kdy bylo 12 civilistů zabito a 64 jich bylo zraněno v důsledku smrtelného použití síly ze strany bezpečnostních sil, mimo jiné ze strany příslušníků PNC, zasahujících při protestech v Lubumbashi.
                     Jean-Claude Kazembe Musonda byl tedy zapojen do plánování, řízení či páchání činů, které představují závažné porušování lidských práv v DRK.
                  
                  
                     29.5.2017
                  
               
               
                  
                     12.
                  
                  
                     Lambert Mende, ministr pro komunikaci a sdělovací prostředky a mluvčí vlády
                  
                  
                     Také znám jako Lambert Mende Omalanga.
                     Datum narození: 11.2.1953.
                     Místo narození: Okolo (DRK).
                     Diplomatický pas č.: DB0001939 (vydaný 4.5.2017, platný do 3.5.2022).
                     Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
                  
                  
                     Jako ministr pro komunikaci a sdělovací prostředky od roku 2008 je Lambert Mende odpovědný za represivní politiku uplatňovanou v DRK vůči sdělovacím prostředkům, která je porušením práva na svobodu projevu a informací a brání konsensuálnímu a mírovému řešení, které by umožnilo volby v DRK. Dne 12. listopadu 2016 přijal nařízení, kterým byla omezena možnost zahraničních sdělovacích prostředků vysílat v DRK.
                     V rozporu s politickou dohodou uzavřenou dne 31. prosince 2016 mezi prezidentskou většinou a opozičními stranami nebylo vysílání v případě řady sdělovacích prostředků v květnu 2017 stále obnoveno.
                     Jako ministr pro komunikaci a sdělovací prostředky je Lambert Mende tedy odpovědný za bránění konsensuálnímu a mírovému řešení, které by umožnilo volby v DRK, mimo jiné prostřednictvím násilných činů, represí nebo podněcování k násilí nebo narušováním právního státu.
                  
                  
                     29.5.2017
                  
               
               
                  
                     13.
                  
                  
                     Muhindo Akili Mundos, velitel 31. brigády sil FARDC
                  
                  
                     Také znám jako Charles Muhindo Akili Mundos; Charles Muhindo Akilimani Mundos.
                     Datum narození: 10.11.1972.
                     Místo narození: Kirotse (DRK).
                     Vojenské identifikační číslo: 1-72-96-80384-52.
                     Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
                  
                  
                     Muhindo Akili Mundos byl velitel velitelem ozbrojených sil DRK (FARDC) pro operaci Sukola I odpovědný za vojenské operace proti Spojeným demokratickým silám (ADF) od srpna 2014 do června 2015. Údajně najímal bývalé bojovníky z místní ozbrojené skupiny a poskytoval jim vybavení s cílem zapojit je do mimosoudních poprav a masakrů, které začaly v říjnu 2014.
                     Muhindo Akili Mundos byl tedy zapojen do plánování, řízení či páchání činů, které představují závažné porušování lidských práv v DRK.
                  
                  
                     29.5.2017
                  
               
               
                  
                     14.
                  
                  
                     Brigádní generál Eric Ruhorimbere, zástupce velitele 21. vojenské oblasti (Mbuji-Mayi)
                  
                  
                     Také znám jako Eric Ruhorimbere Ruhanga; Tango Two; Tango Deux.
                     Místo narození: Minembwe (DRK).
                     Vojenské identifikační číslo: 1-69-09-51400-64.
                     Datum narození: 16.7.1969.
                     Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
                  
                  
                     Jako zástupce velitele 21. vojenské oblasti od 18. září 2014 byl Eric Ruhorimbere odpovědný za nepřiměřené používání síly a mimosoudní popravy prováděné silami FARDC, namířené zejména proti milici Nsapu, ženám a dětem.
                     Eric Ruhorimbere byl tedy zapojen do plánování, řízení či páchání činů, které představují závažné porušování lidských práv v DRK.
                  
                  
                     29.5.2017
                  
               
               
                  
                     15.
                  
                  
                     Ramazani Shadari, místopředseda vlády a ministr vnitra a bezpečnosti
                  
                  
                     Také znám jako Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary.
                     Datum narození: 29.11.1960.
                     Místo narození: Kasongo (DRK).
                     Státní příslušnost: Demokratická republika Kongo.
                  
                  
                     Jako místopředseda vlády a ministr vnitra a bezpečnosti od 20. prosince 2016 je Ramazani Shadari oficiálně odpovědný za policejní a bezpečnostní složky a koordinaci práce guvernérů v provinciích. Z této funkce je odpovědný za nedávné zatýkání aktivistů a členů opozice a rovněž za nepřiměřené používání síly v době po svém jmenování, například za násilný zákrok proti členům hnutí Bundu Dia Kongo (BDK) v provincii Střední Kongo, represe v Kinshase v lednu a únoru 2017 a nepřiměřené používání síly a násilné represe v provinciích Kasaï.
                     Z této funkce je Ramazani Shadari tedy zapojen do plánování, řízení či páchání činů, které představují závažné porušování lidských práv v DRK.
                  
                  
                     29.5.2017
                  
               
               
                  
                     16.
                  
                  
                     Kalev Mutondo, ředitel (formálně „generální ředitel“) Národní zpravodajské služby (ANR)
                  
                  
                     Také znám jako Kalev Katanga Mutondo, Kalev Motono, Kalev Mutundo, Kalev Mutoid, Kalev Mutombo, Kalev Mutond, Kalev Mutondo Katanga, Kalev Mutund.
                     Datum narození: 3.3.1957.
                     Cestovní pas č.: DB0004470 (vydán: 8.6.2012, konec platnosti: 7.6.2017).
                  
                  
                     Jakožto osoba, která již dlouho vykonává funkci ředitele Národní zpravodajské služby, je Kalev Mutondo zapojen do svévolného zatýkání, zadržování a špatného zacházení, kterým jsou vystaveni členové opozice, aktivisté občanské společnosti a další osoby, a je za tyto činy odpovědný. Porušuje tedy zásady právního státu a brání konsensuálnímu a mírovému řešení směřujícímu k volbám v DRK a rovněž je zapojen do plánování, řízení či páchání činů, které představují závažné porušování lidských práv v DRK.
                  
                  
                     29.5.2017“
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.