Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/908 ze dne 11. května 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Picodon (CHOP))

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 908/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 139/23
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/908
   ze dne 11. května 2017,
   kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Picodon (CHOP))
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 prověřila Komise žádost Francie o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Picodon“ zapsaného podle nařízení Komise (ES) č. 1107/96 (2) ve znění nařízení Komise (ES) č. 1143/2009 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dopisem ze dne 11. března 2016 francouzské orgány Komisi sdělily, že na základě čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 bylo dvěma hospodářským subjektům se sídlem na území Francie, které splňovaly podmínky uvedeného článku, poskytnuto do 31. prosince 2016 přechodné období v souladu s vyhláškou ze dne 17. února 2016 o chráněném označení původu „Picodon“ zveřejněnou dne 26. února 2016 v Úředním věstníku Francouzské republiky. V průběhu vnitrostátního námitkového řízení oba hospodářské subjekty podaly námitku v souvislosti s povinností používat pro výrobu sýru „Picodon“ syrové mléko s tím, že nemohly okamžitě začít uvedené ustanovení dodržovat a že potřebují určitou lhůtu pro úpravu výrobního zařízení. Tyto hospodářské subjekty, jež „Picodon“ v souladu s právními předpisy nepřetržitě uváděly na trh po dobu alespoň pěti let před podáním žádosti, splňují podmínky čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012. Na základě uvedených skutečností jim tedy bylo do 31. prosince 2016 poskytnuto přechodné období. Jedná se o tyto subjekty: Fromagerie du Vivarais, Les Pélissons, 07570 Désaignes; Eurial, rue Henri Barbusse, 26400 Crest.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Jelikož daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie
                   (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Picodon“ (CHOP) se schvaluje.
   Článek 2
   Název požívá ochrany podle článku 1 během přechodného období poskytnutého Francií na základě vyhlášky ze dne 17. února 2016 o chráněném označení původu „Picodon“ zveřejněné dne 26. února 2016 v Úředním věstníku Francouzské republiky podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) č. 1151/2012 hospodářským subjektům splňujícím podmínky uvedeného článku.
   Článek 3
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 11. května 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         Phil HOGAN
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise (ES) č. 1107/96 ze dne 12. června 1996 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Komise (ES) č. 1143/2009 ze dne 26. listopadu 2009, kterým se schvalují změny, které nejsou menšího rozsahu, ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Picodon de l'Ardèche ou Picodon de la Drôme (CHOP)] (Úř. věst. L 312, 27.11.2009, s. 14).
   
      (4)  Úř. věst. C 25, 25.1.2017, s. 5.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.