Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/929 ze dne 31. května 2017, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody lovící v teritoriálních vodách Řecka

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 929/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 141/3
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/929
   ze dne 31. května 2017,
   kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody lovící v teritoriálních vodách Řecka
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (1), a zejména na čl. 13 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006 zakazuje používat vlečná lovná zařízení do 3 námořních mil od pobřeží nebo do izobáty 50 m, je-li této hloubky dosaženo v menší vzdálenosti od pobřeží.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Na žádost členského státu může Komise povolit odchylku od čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006, je-li splněno několik podmínek stanovených v čl. 13 odst. 5 a 9.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Komise dne 2. června 2016 obdržela žádost Řecka o odchylku od čl. 13 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1967/2006 pro používání tradičních lodních nevodů k lovu modráka ostronosého (Spicara smaris) a očnatce štíhlého (Boops boops) v řeckých teritoriálních vodách.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Žádost se týká rybolovných činností, které již Řecko povolilo, a týká se plavidel, která působí v rybářském sektoru po více než pět let a provozují činnost podle plánu řízení přijatého Řeckem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Odchylku požadovanou Řeckem a související návrh plánu řízení posoudil v září 2016 Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Řecko přijalo ministerským rozhodnutím (6719/146097/29–12–2016) v souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 1967/2006 ze dne 29. prosince 2016 plán řízení (dále jen „řecký plán řízení“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Odchylka, o niž Řecko požádalo, je v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 13 odst. 5 a 9 nařízení (ES) č. 1967/2006.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Jedná se zejména o specifická zeměpisná omezení, která jsou dána jak odlišnou morfologickou strukturou Řecka, která se skládá z mnoha ostrovů rozložených v různých mořích, tak prostorovým rozšířením cílových druhů, které se vyskytují výhradně v některých specifických lokalitách a zónách v pobřežních oblastech v hloubce menší než 50 m. Loviště jsou proto omezená.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Rybolov nelze provádět pomocí jiných zařízení, protože pouze lodní nevody mají technické vlastnosti nezbytné pro provádění tohoto druhu rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Tento rybolov kromě toho nemá významný dopad na mořské prostředí, neboť lodní nevody jsou velmi selektivní lovná zařízení, nedotýkají se mořského dna a nemohou být provozována nad dnem porostlým mořskými řasami druhu Posidonia oceanica.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Žádost se vztahuje na 244 plavidel uvedených v příloze 5 plánu řízení upravujícího provoz tradičních lodních nevodů v řeckých vodách. Odchylka požadovaná Řeckem se proto v porovnání s velkou oblastí rozmístění loďstva lodních nevodů, které představuje zhruba 1,5 procent veškerého řeckého rybářského loďstva a 1 697,72 hrubé prostornosti (GT), týká omezeného počtu plavidel.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Tato plavidla jsou uvedena na seznamu, který byl oznámen Komisi v souladu s čl. 13 odst. 9 nařízení (ES) č. 1967/2006.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Řecké ministerské rozhodnutí a plán řízení zaručují, že v souladu s čl. 13 odst. 9 nařízení (ES) č. 1967/2006 již nedojde k dalšímu zvýšení intenzity rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Dotyčné rybolovné činnosti splňují požadavky čl. 4 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1967/2006, který zakazuje rybolov nad uvedenými stanovišti. Lodní nevody jsou skutečně taženy ve vodním sloupci a nedotýkají se mořského dna. Dokončené mapování dna porostlého mořskými řasami druhu Posidonia oceanica v řeckých teritoriálních vodách navíc přispívá k ochraně těchto mořských řas.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Požadavky čl. 8 odst. 1 písm. h) nařízení (ES) č. 1967/2006 se neuplatní, protože se vztahují na traulery.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Pokud jde o požadavek souladu s čl. 9 odst. 3, kterým se stanoví minimální velikost ok, Komise bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že jsou dotyčné rybolovné činnosti vysoce selektivní, mají jen nepatrný dopad na mořské prostředí a nejsou dotčeny ustanoveními čl. 4 odst. 5, Řecko v souladu s čl. 9 odst. 7 nařízení (ES) č. 1967/2006 povolilo ve svém plánu řízení odchylku od těchto ustanovení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Dotyčné rybolovné činnosti se provádějí ve velmi malé vzdálenosti od pobřeží, a nenarušují proto činnosti jiných plavidel.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Plán řízení zajišťuje, aby byly úlovky druhů uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 1967/2006 minimální, protože cílovými druhy jsou modrák ostronosý (Spicara smaris) a očnatec štíhlý (Boops boops), které nejsou v příloze III nařízení (ES) č. 1967/2006 uvedeny a tyto rybolovné činnosti jsou vysoce selektivní.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Rybolovné činnosti jsou vysoce selektivní a nezaměřují se na hlavonožce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Plán řízení zahrnuje opatření na sledování rybolovných činností, splňuje tedy podmínky stanovené v článku 14 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Řecký plán řízení zahrnuje opatření na sledování rybolovných činností, jak je uvedeno v čl. 13 odst. 9 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1967/2006.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Požadovaná odchylka by proto měla být udělena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Řecko by mělo Komisi v pravidelných intervalech podávat zprávy v souladu s plánem sledování stanoveným v řeckém plánu řízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Omezené trvání odchylky umožní zajistit včasná nápravná řídicí opatření, pokud zpráva Komisi poukáže na špatný stav ochrany lovených populací, a zároveň poskytne prostor pro rozšíření vědeckého základu pro kvalitnější plán řízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (25)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Odchylka
   1.   Ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006 se nepoužije na lov modráka ostronosého (Spicara smaris) a očnatce štíhlého (Boops boops) lodními nevody v teritoriálních vodách Řecka.
   2.   Lodní nevody uvedené v odstavci 1 používají plavidla:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               nesoucí registrační číslo uvedené v příloze 5 řeckého plánu řízení;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               působící v rybářském sektoru po více než pět let a
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               mající oprávnění k rybolovu a provozující činnost podle plánu řízení přijatého Řeckem v souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 1967/2006.
            
         
      
   
   Článek 2
   Plán sledování a zpráva
   Řecko předloží Komisi zprávu vypracovanou podle plánu sledování stanoveného v plánu řízení.
   Článek 3
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se na období tří let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 31. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.