Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/949 ze dne 2. června 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o konfiguraci identifikačního kódu pro skot, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 911/2004 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 949/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 143/1
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/949
      ze dne 2. června 2017,
      kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o konfiguraci identifikačního kódu pro skot, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 911/2004
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 písm. c) uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 1760/2000 stanoví pravidla pro identifikaci a evidenci skotu. S cílem vysledovat přesuny skotu uvedené nařízení stanoví, že všechna zvířata musí být identifikována alespoň dvěma identifikačními značkami vyjmenovanými v příloze I, které mají stejný identifikační kód. Identifikační značky vyjmenované v uvedené příloze zahrnují běžnou ušní značku a elektronický identifikátor ve formě elektronické ušní značky či bachorového bolusového odpovídače nebo injekčně zaváděného odpovídače.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 1760/2000 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 653/2014 (2) uvádí, že pravidla týkající se konfigurace identifikačního kódu stanoví prováděcí akty.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Nejvhodnější konfigurací identifikačního kódu pro skot, který je v souladu se standardy stanovenými Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) pro identifikaci zvířat, je buď dvoupísmenný abecední kód země, anebo tříčíselný numerický kód země a také individuální kód pro zvíře, který se skládá z nejvýše dvanácti číslic.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Konfigurace identifikačního kódu, kterou stanoví toto nařízení, by měla navíc zajistit fungování jednotného trhu nejen pro skot, ale také pro ovce a kozy, pro něž je taková konfigurace identifikačního kódu vyžadována v souladu s nařízením Rady (ES) č. 21/2004 (3), a to bez ohledu na identifikační značky zavedené v různých členských státech.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Nařízení Komise (ES) č. 911/2004 (4) vymezuje kódovanou formu používanou k identifikaci členského státu původu společně s údaji o jednotlivém zvířeti, které budou uvedeny na viditelných ušních značkách. Tato kódovaná forma identifikace představuje dvoupísmenný abecední kód země společně s individuálním kódem zvířete sestávajícím z nejvýše dvanácti číslic.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Konfigurace identifikačního kódu pro skot by se měla vztahovat jak na běžné ušní značky, tak na elektronické identifikátory a tyto kódy by měly být interoperabilní, elektronicky vyměnitelné a čitelné ve všech členských státech. V souladu s výše uvedeným by tedy mělo být nařízení (ES) č. 911/2004 změněno tak, aby uvádělo identifikační kód, který bude stanoven v tomto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Ve čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 911/2004 se stanoví, že Španělsko, Irsko, Itálie, Portugalsko a Spojené království si mohou ponechat svůj systém alfanumerického kódu pro dvanáct číslic následujících po kódu země u zvířat narozených do 31. prosince 1999 v případě Španělska, Irska, Itálie a Portugalska a u zvířat narozených do 30. června 2000 v případě Spojeného království. Vzhledem k tomu, že pravidla konfigurace identifikačního kódu pro skot, která stanoví toto nařízení, mají nahradit pravidla stanovená v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 911/2004, mělo by toto nařízení také zahrnovat tuto odchylku.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Článek 5 nařízení (ES) č. 1760/2000 stanoví, že členské státy vytvoří počítačovou databázi pro skot, do níž příslušný orgán členského státu zaznamená identifikační kód pro skot. Ve čl. 4. odst. 4 uvedeného nařízení se stanoví také datum, počínaje kterým musí členské státy zajistit, aby byla infrastruktura nutná pro využívání elektronického identifikátoru jako oficiální identifikační značky pro skot plně funkční. Tato infrastruktura zahrnuje zmíněnou počítačovou databázi.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Za účelem hladkého přechodu z běžných ušních značek na elektronické identifikátory je vhodné, aby byla přijata prozatímní opatření pro zaznamenávání identifikačního kódu pro skot v počítačové databázi, a to dokud nebude zajištěna plná funkčnost infrastruktury potřebné k používání elektronického identifikátoru členskými státy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Předmět a oblast působnosti
      Toto nařízení stanoví pravidla pro konfiguraci identifikačního kódu pro skot podle čl. 4 odst. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 1760/2000.
      Článek 2
      Konfigurace identifikačního kódu pro skot
      Identifikační kód pro skot se uvede na identifikačních značkách takto:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  prvním prvkem identifikačního kódu musí být kód země členského státu, kde byla identifikační značka poprvé aplikována, a to buď v podobě dvoupísmenného abecedního kódu, nebo tříčíselného numerického kódu, jak je vyjmenováno v příloze;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  druhým prvkem identifikačního kódu musí být číselný individuální kód zvířete, který není delší než dvanáct číslic; Irsko, Španělsko, Itálie, Portugalsko a Spojené království si však mohou ponechat svůj systém alfanumerického kódu pro dvanáct číslic následujících po kódu země u zvířat narozených do 31. prosince 1999 v případě Irska, Španělska, Itálie a Portugalska a u zvířat narozených do 30. června 2000 v případě Spojeného království.
               
            
         
      
      Článek 3
      Počítačová databáze
      Jak je uvedeno v článku 5 nařízení (ES) č. 1760/2000, příslušný orgán členského státu může zaznamenat v počítačové databázi pro skot identifikační kód v podobě buď dvoupísmenného abecedního kódu, anebo tříčíselného numerického kódu, jak stanoví čl. 2 písm. a) tohoto nařízení, a to bez ohledu na kód země uvedený na identifikační značce, pokud je zajištěna plná sledovatelnost daného kusu skotu.
      Článek 4
      Změny nařízení (ES) č. 911/2004
      Nařízení (ES) č. 911/2004 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  v článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
                  „2.   Znaky tvořící identifikační kód na ušních značkách stanoví článek 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/949 (*1).
                  
                     (*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/949 ze dne 2. června 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o konfiguraci identifikačního kódu pro skot, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 911/2004 (Úř. věst. L 143, 3.6.2017, s. 1).“"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Příloha I se zrušuje.
               
            
         
      
      Článek 5
      Vstup v platnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 2. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 653/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1760/2000, pokud jde o elektronickou identifikaci skotu a označování hovězího masa (Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 33).
      
         (3)  Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).
      
         (4)  Nařízení Komise (ES) č. 911/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o ušní značky, zvířecí pasy a evidence zemědělských podniků (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 65).
      
      
         PŘÍLOHA
         Kódy zemí, které stanoví článek 2:
         
            
            
            
            
               
                  
                     Členský stát
                  
                  
                     Dvoupísmenný abecední kód
                  
                  
                     Tříčíselný numerický kód
                  
               
               
                  
                     Belgie
                  
                  
                     BE
                  
                  
                     056
                  
               
               
                  
                     Bulharsko
                  
                  
                     BG
                  
                  
                     100
                  
               
               
                  
                     Česká republika
                  
                  
                     CZ
                  
                  
                     203
                  
               
               
                  
                     Dánsko
                  
                  
                     DK
                  
                  
                     208
                  
               
               
                  
                     Německo
                  
                  
                     DE
                  
                  
                     276
                  
               
               
                  
                     Estonsko
                  
                  
                     EE
                  
                  
                     233
                  
               
               
                  
                     Irsko
                  
                  
                     IE
                  
                  
                     372
                  
               
               
                  
                     Řecko
                  
                  
                     EL
                  
                  
                     300
                  
               
               
                  
                     Španělsko
                  
                  
                     ES
                  
                  
                     724
                  
               
               
                  
                     Francie
                  
                  
                     FR
                  
                  
                     250
                  
               
               
                  
                     Chorvatsko
                  
                  
                     HR
                  
                  
                     191
                  
               
               
                  
                     Itálie
                  
                  
                     IT
                  
                  
                     380
                  
               
               
                  
                     Kypr
                  
                  
                     CY
                  
                  
                     196
                  
               
               
                  
                     Lotyšsko
                  
                  
                     LV
                  
                  
                     428
                  
               
               
                  
                     Litva
                  
                  
                     LT
                  
                  
                     440
                  
               
               
                  
                     Lucembursko
                  
                  
                     LU
                  
                  
                     442
                  
               
               
                  
                     Maďarsko
                  
                  
                     HU
                  
                  
                     348
                  
               
               
                  
                     Malta
                  
                  
                     MT
                  
                  
                     470
                  
               
               
                  
                     Nizozemsko
                  
                  
                     NL
                  
                  
                     528
                  
               
               
                  
                     Rakousko
                  
                  
                     AT
                  
                  
                     040
                  
               
               
                  
                     Polsko
                  
                  
                     PL
                  
                  
                     616
                  
               
               
                  
                     Portugalsko
                  
                  
                     PT
                  
                  
                     620
                  
               
               
                  
                     Rumunsko
                  
                  
                     RO
                  
                  
                     642
                  
               
               
                  
                     Slovinsko
                  
                  
                     SI
                  
                  
                     705
                  
               
               
                  
                     Slovensko
                  
                  
                     SK
                  
                  
                     703
                  
               
               
                  
                     Finsko
                  
                  
                     FI
                  
                  
                     246
                  
               
               
                  
                     Švédsko
                  
                  
                     SE
                  
                  
                     752
                  
               
               
                  
                     Spojené království
                  
                  
                     UK
                  
                  
                     826
                  
               
            
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.