Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/950 ze dne 2. června 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1068/2011, pokud jde o minimální obsah přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice a snášku všech druhů ptactva (držitel povolení BASF SE) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 950/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 143/5
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/950
      ze dne 2. června 2017,
      kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1068/2011, pokud jde o minimální obsah přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice a snášku všech druhů ptactva (držitel povolení BASF SE)
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Použití přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) bylo povoleno na deset let pro odchov kuřat a kuřice, krůty pro účely plemenitby, odchov krůt, další menšinové druhy ptactva (kromě výkrmu kachen) a okrasné ptactvo prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1068/2011 (2).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  V souladu s čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003 podal držitel povolení žádost o změnu podmínek povolení uvedeného přípravku spočívající ve snížení jeho minimálního obsahu z 560 TXU/kg na 280 TXU/kg a z 250 TGU/kg na 125 TGU/kg kompletního krmiva, pokud jde o použití pro odchov kuřat a kuřice a snášku všech druhů ptactva. K žádosti byly přiloženy příslušné podpůrné údaje. Komise žádost zaslala Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Úřad dospěl ve svém stanovisku ze dne 20. října 2016 (3) k závěru, že za nově navrhovaných podmínek použití má přípravek z endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) potenciál být v požadovaných minimálních dávkách 280 TXU/kg a 125 TGU/kg kompletního krmiva u odchovu kuřat a kuřice a snášky všech druhů ptactva účinný. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Posouzení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Prováděcí nařízení (EU) č. 1068/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 1068/2011 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 2. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
      
         (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1068/2011 ze dne 21. října 2011 o povolení přípravku enzymů endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřic, krůty pro účely plemenitby, odchov krůt, další menšinové druhy ptactva (kromě výkrmu kachen) a okrasné ptactvo (držitel povolení BASF SE) (Úř. věst. L 277, 22.10.2011, s. 11).
      
         (3)  EFSA Journal 2016; 14(11):4626.
      
      
         PŘÍLOHA
         „
               PŘÍLOHA
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                           Identifikační číslo doplňkové látky
                        
                        
                           Jméno držitele povolení
                        
                        
                           Doplňková látka
                        
                        
                           Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda
                        
                        
                           Druh nebo kategorie zvířat
                        
                        
                           Maximální stáří
                        
                        
                           Minimální obsah
                        
                        
                           Maximální obsah
                        
                        
                           Jiná ustanovení
                        
                        
                           Konec platnosti povolení
                        
                     
                     
                        
                           Jednotky aktivity/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %
                        
                     
                     
                        
                           
                              Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost
                           
                        
                     
                     
                     
                        
                           4a7
                        
                        
                           BASF SE
                        
                        
                           Endo-1,4-beta-xylanáza
                           EC 3.2.1.8
                           Endo-1,4-beta-glukanáza
                           EC 3.2.1.4
                        
                        
                           
                              Složení doplňkové látky
                           
                           Přípravek z endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) s minimem aktivity pro:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       pevnou formu
                                       5 600  TXU (1) a 2 500  TGU (2)/g
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                       kapalnou formu
                                       5 600  TXU a 2 500  TGU/g
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Charakteristika účinné látky
                           
                           endo-1,4-beta-xylanáza z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanáza z Aspergillus niger (DSM 18404)
                           
                              Analytická metoda
                               (3)
                           
                           Pro účely stanovitelnosti aktivity endo-1,4-beta-xylanázy:
                           viskozimetrická metoda založená na poklesu viskozity vyvolaném působením endo-1,4-beta-xylanázy na substrát obsahující xylan (pšeničný arabinoxylan) při pH 3,5 a 55 °C.
                           Pro účely stanovitelnosti aktivity endo-1,4-beta-glukanázy:
                           viskozimetrická metoda založená na poklesu viskozity vyvolaném působením endo-1,4-beta-glukanázy na substrát obsahující glukan (ječný betaglukan) při pH 3,5 a 40 °C.
                        
                        
                           Výkrm menšinových druhů drůbeže (kromě výkrmu kachen) a okrasné ptactvo
                        
                        
                           —
                        
                        
                           280 TXU
                           125 TGU
                        
                        
                           —
                        
                        
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       1.
                                    
                                    
                                       V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření.
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       2.
                                    
                                    
                                       Doporučené dávky na kilogram kompletního krmiva:
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   —
                                                
                                                
                                                   výkrm menšinových druhů drůbeže (kromě kachen) a okrasné ptactvo: 280–840 TXU/125–375 TGU,
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   —
                                                
                                                
                                                   odchov kuřat a kuřice a snáška všech menšinových druhů ptactva: 280–840 TXU/125–375 TGU,
                                                
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                   —
                                                
                                                
                                                   krůty pro účely plemenitby, odchov krůt: 560-840 TXU/250-375 TGU.
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       3.
                                    
                                    
                                       Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany dýchacích cest a ochrany pokožky.
                                    
                                 
                              
                           
                        
                        
                           11.11.2021
                        
                     
                     
                        
                           Odchov kuřat a kuřice a snáška všech menšinových druhů ptactva
                        
                        
                           280 TXU
                           125 TGU
                        
                     
                     
                        
                           Krůty pro účely plemenitby a odchov krůt
                        
                        
                           560 TXU
                           250 TGU
                        
                     
                  
               
            “
         
         
            (1)  1 TXU je množství enzymu, které uvolní 5 mikromolů redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z pšeničného arabinoxylanu za minutu při pH 3,5 a teplotě 55 °C.
         
            (2)  1 TGU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z ječného betaglukanu za minutu při pH 3,5 a teplotě 40 °C.
         
            (3)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.