Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/953 ze dne 6. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a harmonogram zpráv o pozicích podávaných investiční podniky a organizátory trhu provozujícími obchodní systém podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 953/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 144/12
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/953
   ze dne 6. června 2017,
   kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a harmonogram zpráv o pozicích podávaných investiční podniky a organizátory trhu provozujícími obchodní systém podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 58 odst. 7 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Za účelem dosažení větší transparentnosti trhů s komoditními deriváty, emisními povolenkami a jejich deriváty by organizátoři trhu a investiční podniky provozující obchodní systém, ve kterém jsou tyto finanční nástroje obchodovány, měli zveřejňovat týdenní zprávu se souhrnným počtem osob, které jsou držiteli smlouvy, a s celkovou otevřenou pozicí u každého komoditního derivátu, emisní povolenky nebo jejich derivátu, jež překračuje prahové hodnoty stanovené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/591 (2), pokud jde o regulační technické normy pro uplatňování limitů pozic na komoditní deriváty, a předkládat uvedenou zprávu Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Včasným předkládáním zpráv, které byly předtím zveřejněny příslušnými obchodními systémy, v rámci jednoznačně stanovené a jednotné lhůty se orgánu ESMA usnadní týdenní centralizované zveřejňování těchto zpráv z celé Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V zájmu konzistentnosti a k zajištění hladkého fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a ustanovení směrnice 2014/65/EU použila od stejného data.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem předložených Komisi orgánem ESMA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrhu prováděcích technických norem, ze kterého toto nařízení vychází, zanalyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3),
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Lhůty pro podávání zpráv
   Organizátoři trhu a investiční podniky uvedené v čl. 58 odst. 1 směrnice 2014/65/EU zašlou orgánu ESMA týdenní zprávu uvedenou v písmenu a) uvedeného článku ohledně souhrnných pozic držených na konci obchodování každého týdne nejpozději ve středu následujícího týdne v 17:30 hodin SEČ.
   Pokud pondělí, úterý nebo středa v týdnu, kdy má být uvedená zpráva předložena, není pro organizátora trhu nebo investiční podnik uvedené v prvním odstavci pracovním dnem, předloží uvedený organizátor trhu nebo investiční podnik danou zprávu co nejdříve a nejpozději ve čtvrtek uvedeného týdne v 17:30 hodin SEČ.
   Článek 2
   Vstup v platnost a použitelnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 3. ledna 2018.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 6. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/591 ze dne 1. prosince 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy pro uplatňování limitů pozic na komoditní deriváty (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 479).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.