Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/954 ze dne 6. června 2017 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 954/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 144/14
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/954
   ze dne 6. června 2017
   o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 497 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Aby se zabránilo narušení mezinárodních finančních trhů a zamezilo penalizaci institucí tím, že by se na ně během procesu uznávání stávajících ústředních protistran z třetích zemí vztahovaly vyšší kapitálové požadavky, bylo v čl. 497 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 stanoveno přechodné období, během něhož mohou instituce pokládat všechny ústřední protistrany z třetích zemí, s nimiž instituce usazené v Unii provádějí clearing transakcí, za způsobilé ústřední protistrany.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Nařízením (EU) č. 575/2013 bylo změněno nařízení (EU) č. 648/2012 (2), pokud jde o některé vstupy pro výpočet kapitálových požadavků na instituce pro expozice vůči ústředním protistranám z třetích zemí. V souladu s tím čl. 89 odst. 5a nařízení (EU) č. 648/2012 vyžaduje, aby určité ústřední protistrany z třetích zemí podávaly po omezenou dobu informace o celkové částce počáteční marže přijaté od členů svého clearingového systému. Toto přechodné období odpovídá období stanovenému v čl. 497 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Obě přechodná období měla skončit dnem 15. června 2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Ustanovení čl. 497 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 zmocňuje Komisi přijmout za mimořádných okolností prováděcí akt s cílem prodloužit přechodné období pro kapitálové požadavky o šest měsíců. Toto prodloužení by mělo být uplatněno rovněž na lhůty stanovené v čl. 89 odst. 5a nařízení (EU) č. 648/2012. Tato přechodná období byla prodloužena do 15. června 2017 prováděcími nařízeními Komise (EU) č. 591/2014 (3), (EU) č. 1317/2014 (4), (EU) 2015/880 (5), (EU) 2015/2326 (6), (EU) 2016/892 (7) a (EU) 2016/2227 (8).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Pokud jde o ústřední protistrany usazené ve třetích zemích, které dosud požádaly o uznání, uznal jich Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) již 28. Z těchto ústředních protistran byly uznány dvě ze Spojených států amerických po přijetí prováděcího nařízení (EU) 2016/2227 na základě prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/377 (9). Po přijetí prováděcích rozhodnutí Komise (EU) 2016/2269 (10), (EU) 2016/2275 (11), (EU) 2016/2276 (12), (EU) 2016/2277 (13) a (EU) 2016/2278 (14) bylo navíc uznáno též pět ústředních protistran z Indie, Japonska, Brazílie, Mezinárodního finančního centra v Dubaji a Spojených arabských emirátů. Nakonec lze uznat i další ústřední protistrany z Indie na základě prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/2269 a z Nového Zélandu na základě prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/2274 (15)). Zbývající ústřední strany ze třetích zemí přes tento pozitivní vývoj na uznání stále čekají a proces jejich uznávání do 15. června 2017 dokončen nebude. Pokud nebude přechodné období prodlouženo, musely by instituce usazené v Unii (nebo jejich dceřiné podniky usazené mimo Unii), které mají vůči zbývajícím ústředním protistranám ze třetích zemí expozice, výrazně zvýšit svůj kapitál na tyto expozice. Třebaže by toto navýšení mohlo být pouze dočasné, mohlo by vést k odstoupení těchto institucí jako přímých účastníků v uvedených ústředních protistranách, či přinejmenším k dočasnému ukončení poskytování clearingových služeb klientům těchto institucí, a tudíž k vážnému narušení trhů, na nichž tyto ústřední protistrany působí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Nutnost zabránit narušení trhů mimo Unii, která již dříve vedla k prodloužení přechodného období stanoveného v čl. 497 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, by proto přetrvávala i poté, co skončí prodloužení přechodného období stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2016/2227. Další prodloužení přechodného období by mělo umožnit institucím usazeným v Unii (nebo jejich dceřiným podnikům usazeným mimo Unii) zamezit výraznému navýšení kapitálových požadavků kvůli dosud neukončenému procesu uznávání ústředních protistran, jež průchodným a přístupným způsobem poskytují zvláštní druh clearingových služeb, který instituce usazené v Unii (nebo jejich dceřiné podniky usazené mimo Unii) požadují. Z tohoto důvodu je vhodné přechodná období prodloužit o dalších šest měsíců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Evropského bankovního výboru,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Patnáctiměsíční období uvedená v čl. 497 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 a v čl. 89 odst. 5a druhém pododstavci nařízení (EU) č. 648/2012, která byla naposledy prodloužena v souladu s článkem 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/2227, se prodlužují o dalších šest měsíců, tj. do 15. prosince 2017.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 6. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 591/2014 ze dne 3. června 2014 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 165, 4.6.2014, s. 31).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1317/2014 ze dne 11. prosince 2014 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 355, 12.12.2014, s. 6).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/880 ze dne 4. června 2015 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 143, 9.6.2015, s. 7).
   
      (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2326 ze dne 11. prosince 2015 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 328, 12.12.2015, s. 108).
   
      (7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/892 ze dne 7. června 2016 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 151, 8.6.2016, s. 4).
   
      (8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2227 ze dne 9. prosince 2016 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 336, 10.12.2016, s. 36).
   
      (9)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/377 ze dne 15. března 2016 o rovnocennosti regulačního rámce Spojených států amerických pro ústřední protistrany, které jsou povoleny Komisí pro obchodování s komoditními futures (Commodity Futures Trading Commission) a podléhají jejímu dohledu, požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 70, 16.3.2016, s. 32).
   
      (10)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2269 ze dne 15. prosince 2016 o rovnocennosti regulačního rámce pro ústřední protistrany v Indii v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 342, 16.12.2016, s. 38).
   
      (11)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2275 ze dne 15. prosince 2016 o rovnocennosti regulačního rámce pro ústřední protistrany v Japonsku v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 342, 16.12.2016, s. 57).
   
      (12)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2276 ze dne 15. prosince 2016 o rovnocennosti regulačního rámce pro ústřední protistrany v Brazílii v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 342, 16.12.2016, s. 61).
   
      (13)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2277 ze dne 15. prosince 2016 o rovnocennosti regulačního rámce Mezinárodního finančního centra v Dubaji pro ústřední protistrany v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 342, 16.12.2016, s. 65).
   
      (14)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2278 ze dne 15. prosince 2016 o rovnocennosti regulačního rámce pro ústřední protistrany ve Spojených arabských emirátech v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 342, 16.12.2016, s. 68).
   
      (15)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/2274 ze dne 15. prosince 2016 o rovnocennosti regulačního rámce pro ústřední protistrany na Novém Zélandu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 342, 16.12.2016, s. 54).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.