Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/959 ze dne 24. února 2017 o klasifikaci tepelněizolačních výrobků z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběných in situ, na které se vztahuje norma EN 15101-1, z hlediska vodorovného sedání a krátkodobé nasákavosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 959/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 145/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/959
   ze dne 24. února 2017
   o klasifikaci tepelněizolačních výrobků z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběných in situ, na které se vztahuje norma EN 15101-1, z hlediska vodorovného sedání a krátkodobé nasákavosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (1), a zejména na čl. 27 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Pokud Komise nezavedla třídy vlastností ve vztahu k základním charakteristikám stavebních výrobků, mohou je podle čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) č. 305/2011 stanovit evropské normalizační orgány, avšak pouze na základě revidovaného mandátu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Evropská výrobková norma EN 15101-1 o tepelněizolačních výrobcích z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběných in situ obsahuje klasifikace vlastností těchto výrobků z hlediska jejich dvou základních charakteristik, sedání ve vodorovných konstrukcích, podkrovích a podlahách a krátkodobé nasákavosti. Tyto klasifikace představují pokrok směrem ke konsolidaci vnitřního trhu s těmito výrobky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Pro tyto nové klasifikace nebyl vydán revidovaný mandát.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Měly by být proto zavedeny nové klasifikační systémy pro výrobky, na něž se vztahuje norma EN 15101-1,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Vlastnosti tepelněizolačních výrobků z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběných in situ z hlediska jejich základních charakteristik sedání ve vodorovných konstrukcích, podkrovích a podlahách a krátkodobé nasákavosti se klasifikují podle klasifikačních systémů uvedených v příloze.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 24. února 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Tabulka 1
      
      
         Třídy sedání ve vodorovných konstrukcích, podkrovích a podlahách
      
      
         
         
         
            
               
                  Třída
               
               
                   
               
            
            
               
                  SH 0
               
               
                  žádné měřitelné sedání (≤ 1 %)
               
            
            
               
                  SH 5
               
               
                  ≤ 5 %
               
            
            
               
                  SH 10
               
               
                  ≤ 10 %
               
            
            
               
                  SH 15
               
               
                  ≤ 15 %
               
            
            
               
                  SH 20
               
               
                  ≤ 20 %
               
            
            
               
                  SH 25
               
               
                  ≤ 25 %
               
            
            
               
                  SH 30
               
               
                  > 25 %
               
            
         
      
      
         
      
      
         Tabulka 2
      
      
         Třídy krátkodobé nasákavosti
      
      
         
         
         
            
               
                  Třída
               
               
                   
               
            
            
               
                  WS 1
               
               
                  ≤ 1,0 kg/m2
                  
               
            
            
               
                  WS 2
               
               
                  ≤ 2,0 kg/m2
                  
               
            
            
               
                  WS 3
               
               
                  > 2,0 kg/m2
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.