Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/967 ze dne 8. června 2017, kterým se Kapverdským ostrovům přiznává dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o přípravky a konzervy z filé tuňáka

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 967/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 146/10
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/967
   ze dne 8. června 2017,
   kterým se Kapverdským ostrovům přiznává dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o přípravky a konzervy z filé tuňáka
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 64 odst. 6 a čl. 66 písm. b) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Kapverdské ostrovy jsou země využívající všeobecný systém preferencí, který je v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 (2) označován jako systém GSP. Pravidla o preferenčním původu pro účely systému GSP, která nejsou procedurálními pravidly, jsou stanovena v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dopisem ze dne 27. září 2016 podaly Kapverdské ostrovy žádost o dočasnou odchylku od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Žádost se týkala ročního objemu přípravků a konzerv z filé tuňáka ve výši 5 000 tun na období dvou let od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018. V rámci této odchylky by byly tyto produkty považovány za původní produkty Kapverdských ostrovů, i když byly vyrobeny na Kapverdách, ale z nepůvodních ryb.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V žádosti o odchylku Kapverdské ostrovy uvádějí vysvětlení, že množství tuňáka, které kapverdská flotila v současné době uloví ve vlastních vodách, je malé a že bez udělení výjimky je flotila, již mají k dispozici k rybolovu mimo své teritoriální vody, omezená. Kromě toho je rybářský hospodářský rok pro lov tuňáků omezený na čtyři měsíce v roce. Tím jsou příležitosti k lovu původního tuňáka omezeny. Dalším důležitým bodem je skutečnost, že na Kapverdských ostrovech nedávno došlo k rozvoji přístavní infrastruktury. V důsledku nyní mohou přístavy pojmout větší množství tuňáka a odvětví rybolovu tuňáka má možnost dále růst. V neposlední řadě jsou v žádosti zdůrazněny obtíže, s nimiž se Kapverdské ostrovy potýkají v důsledku zpožděného vstupu nové Dohody o hospodářském partnerství mezi Unií a západní Afrikou, která byla parafována dne 30. června 2014, v platnost. Zdůrazněna je i potřeba Kapverdských ostrovů získat odchylku od pravidel o preferenčním původu s cílem kompenzovat skutečnost, že se ještě nelze spoléhat na kumulační pravidla v rámci dohody o hospodářském partnerství.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Z důvodů uvedených v žádosti vyplývá, že bez odchylky by byla významně ovlivněna schopnost kapverdského odvětví zpracování produktů rybolovu pokračovat ve vývozu do Unie v rámci GSP. To by mohlo ohrozit další rozvoj kapverdské flotily malých plavidel zabývajících se drobným pelagickým rybolovem a bránit tomu, aby byly Kapverdské ostrovy v budoucnu v souladu s pravidly o původu, jež se na tyto produkty vztahují.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Kapverdským ostrovům by tudíž měla být udělena dočasná odchylka od požadavků v rámci pravidel o preferenčním původu, jež by stanovila, že produkty obsahující materiály, které nebyly zcela získány ve zvýhodněné zemi, musí být dostatečně opracovány nebo zpracovány, aby byly považovány za produkty pocházející z této země. Tato odchylka by měla platit pro roční objem 5 000 tun přípravků a konzerv z tuňáka. Doba platnosti odchylky by měla být omezena na jeden rok, aby bylo možné posoudit schopnost a snahu, kterou Kapverdské ostrovy vynakládají při přípravě na splnění pravidel původu pro dané produkty. Pokud však vstoupí dohoda o hospodářském partnerství v platnost před skončením tohoto ročního období, měla by platnost odchylky skončit v den, který bezprostředně předchází dni vstupu dohody v platnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Množství stanovená v příloze tohoto nařízení budou spravována v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (4), jimiž se řídí správa celních kvót.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Odchylka by měla být udělena pod podmínkou, že celní orgány Kapverdských ostrovů přijmou opatření nezbytná k provádění kontrol množství vyvážených produktů, na něž se odchylka vztahuje, a že Komisi zašlou výkaz množství, v souvislosti s nimiž byla vydána osvědčení o původu zboží na tiskopise A podle tohoto nařízení, a pořadová čísla těchto osvědčení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Opatření stanovená v tomto nařízení by měla vstoupit v platnost co nejdříve po jeho vyhlášení, aby bylo možné zohlednit situaci Kapverdských ostrovů a umožnit této zemi využívat odchylky bez dalšího prodlení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Odchylně od čl. 41 písm. b) a článku 45 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se přípravky a konzervy z tuňáka kódu KN 1604 14 vyrobené na Kapverdských ostrovech z nepůvodních ryb považují za produkty pocházející z Kapverdských ostrovů v souladu s ustanoveními článků 2, 3 a 4 tohoto nařízení.
   Článek 2
   1.   Tato odchylka se použije na produkty, které byly z Kapverdských ostrovů vyvezeny a deklarovány k propuštění do volného oběhu v Unii během období od 10. června 2017 do:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               10. června 2018, nebo
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               pokud nová Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a západní Afrikou, která byla parafována dne 30. června 2014, vstoupí v platnost dne 10. června 2018 nebo před tímto datem, pak do dne, který bezprostředně předchází dnu vstupu uvedené dohody v platnost.
            
         
      
   
   2.   Tato odchylka se použije na produkty do výše ročních množství uvedených v příloze.
   3.   Uplatňování odchylky je podmíněno splněním podmínek stanovených v článku 43 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.
   Článek 3
   Množství stanovená v příloze tohoto nařízení budou spravována v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, jimiž se řídí správa celních kvót.
   Článek 4
   Odchylka se uděluje za těchto podmínek:
   
      
      
      
         
            
               1.
            
            
               Celní orgány Kapverdských ostrovů přijmou opatření nezbytná k provádění kontrol množství vyvážených produktů uvedených v článku 1.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2.
            
            
               Do kolonky 4 osvědčení o původu na tiskopise A, které vydaly příslušné orgány Kapverdských ostrovů podle tohoto nařízení, se uvede: „Odchylka – prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/967“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3.
            
            
               Každé čtvrtletí předají příslušné orgány Kapverdských ostrovů Komisi přehled množství, pro která byla vydána osvědčení o původu na tiskopise A podle tohoto nařízení a pořadová čísla těchto osvědčení.
            
         
      
   
   Článek 5
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).
   
      (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Pořadové číslo
               
               
                  Kód KN
               
               
                  Kód TARIC
               
               
                  Popis zboží
               
               
                  Období
               
               
                  Roční množství (v tunách čisté hmotnosti)
               
            
            
               
                  09.1602
               
               
                  ex 1604 14 31
                  1604 14 36
               
               
                  10
               
               
                  Přípravky nebo konzervy z filé tuňáka (Thunnus albacares)
               
               
                  10.6.2017 do data určeného v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. a) a b)
               
               
                  5 000
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.