Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/968 ze dne 8. června 2017, kterým se Kapverdským ostrovům přiznává dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o přípravky a konzervy z filé makrel a přípravky a konzervy z filé tuňáka nepravého nebo tuňáka makrelovitého

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 968/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 146/13
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/968
   ze dne 8. června 2017,
   kterým se Kapverdským ostrovům přiznává dočasná odchylka od pravidel o preferenčním původu zboží stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o přípravky a konzervy z filé makrel a přípravky a konzervy z filé tuňáka nepravého nebo tuňáka makrelovitého
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 64 odst. 6 a čl. 66 písm. b) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Kapverdské ostrovy jsou země využívající všeobecný systém preferencí, který je v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 (2) označován jako systém GSP. Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 439/2011 (3) byla Kapverdským ostrovům udělena odchylka od nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (4), pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému GSP. Odchylka se týkala ročního objemu 2 500 tun přípravků a konzerv z filé makrel a 875 tun přípravků a konzerv z filé tuňáka nepravého a tuňáka makrelovitého. V rámci této odchylky a v uvedených množstvích byly tyto produkty považovány produkty pocházející z Kapverdských ostrovů, i když byly vyrobeny na Kapverdách, ale z nepůvodních ryb. Platnost této odchylky byla dvakrát prodloužena a skončila 31. prosince 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dopisem ze dne 27. září 2016 předložily Kapverdské ostrovy žádost o prodloužení uvedené odchylky týkající se stejných ročních množství na období dvou let od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018, než vstoupí v platnost nová Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a západní Afrikou, která byla parafována dne 30. června 2014. Na základě pravidel kumulace umožní tato nová dohoda kapverdskému odvětví zpracování ryb dodržovat pravidla o preferenčním původu využíváním ryb pocházejících z jiných států západní Afriky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Od roku 2008 přispěla celková roční množství přiznaná Kapverdským ostrovům v rámci odchylky významnou měrou ke zlepšení situace v kapverdském odvětví zpracování produktů rybolovu. Uvedená množství také do jisté míry vedla k revitalizaci kapverdské flotily malých rybářských plavidlech, což má pro tuto zemi zásadní význam.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Z důvodů uvedených v žádosti vyplývá, že bez odchylky by byla významně ovlivněna schopnost odvětví zpracování produktů rybolovu na Kapverdských ostrovech pokračovat ve vývozu do Evropské unie v rámci GSP, což by mohlo ohrozit další rozvoj kapverdské flotily malých plavidel zabývajících se drobným pelagickým rybolovem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Ke konsolidaci výsledků, jichž Kapverdské ostrovy již v úsilí o revitalizaci své místní rybářské flotily dosáhly, je třeba více času. Tato odchylka by měla Kapverdským ostrovům poskytnout dostatek času na přípravu a dosažení souladu s pravidly pro získání preferenčního původu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               S ohledem na dočasnou povahu odchylek udělovaných v souvislosti s definicí pojmu původní produkty by měla být odchylka udělena na období dvou let, a to od 1. ledna 2017, pokud jde o roční množství 2 500 tun u přípravků a konzerv z filé makrel a 875 tun u přípravků a konzerv z filé tuňáka nepravého nebo tuňáka makrelovitého. Platnost odchylky by však měla skončit v den bezprostředně předcházející datu vstupu Dohody o hospodářském partnerství se západní Afrikou v platnost, pokud k tomu dojde před 31. prosincem 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Množství stanovená v příloze tohoto nařízení budou spravována v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (5), jimiž se řídí správa celních kvót.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Odchylka by měla být udělena pod podmínkou, že celní orgány Kapverdských ostrovů přijmou opatření nezbytná k provádění kontrol množství vyvážených produktů, na něž se odchylka vztahuje, a že Komisi zašlou výkaz množství, v souvislosti s nimiž byla vydána osvědčení o původu zboží na tiskopise A podle tohoto nařízení, a pořadová čísla těchto osvědčení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená v tomto nařízení by měla vstoupit v platnost co nejdříve po dni jejich vyhlášení, aby bylo možné zohlednit situaci Kapverdských ostrovů a umožnit této zemi využít odchylky bez jakéhokoli dalšího prodlení. Z tohoto důvodu by toto nařízení mělo mít zpětnou platnost od 1. ledna 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Doba platnosti prováděcího nařízení (EU) č. 439/2011 skončila 31. prosince 2016. Toto nařízení vycházelo z článku 89 nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se stanoví prováděcí předpisy k celnímu kodexu Společenství, jež bylo zrušeno dne 1. května 2016. Je vhodné prodloužit odchylku novým prováděcím aktem přijatým v souladu s čl. 64 odst. 6 celního kodexu Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Odchylně od čl. 41 písm. b) a článku 45 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (6) se přípravky a konzervy z filé makrel a přípravky a konzervy z filé tuňáka nepravého nebo tuňáka makrelovitého kódu KN 1604 15 11 a ex 1604 19 97 vyrobené na Kapverdských ostrovech z nepůvodních ryb považují za produkty pocházející z Kapverdských ostrovů v souladu s ustanoveními článků 2, 3 a 4 tohoto nařízení.
   Článek 2
   1.   Tato odchylka se použije na produkty, které byly z Kapverdských ostrovů vyvezené a deklarované k propuštění do volného oběhu v Unii během období od 1. ledna 2017 do:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               31. prosince 2018 nebo
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               pokud Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a západní Afrikou, která byla parafována dne 30. března 2014, vstoupí v platnost dne 31. prosince 2018 nebo dříve, pak se odchylka použije do dne, který bezprostředně předchází dni vstupu uvedené dohody v platnost.
            
         
      
   
   2.   Tato odchylka se použije na produkty do výše ročních množství uvedených v příloze.
   3.   Uplatňování odchylky je podmíněno splněním podmínek stanovených v článku 43 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.
   Článek 3
   Množství stanovená v příloze tohoto nařízení budou spravována v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, jimiž se řídí správa celních kvót.
   Článek 4
   Odchylka se uděluje za těchto podmínek:
   
      
      
      
         
            
               1.
            
            
               Celní orgány Kapverdských ostrovů přijmou opatření nezbytná k provádění kontrol množství vyvážených produktů uvedených v článku 1.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2.
            
            
               Do kolonky 4 osvědčení o původu na tiskopise A, které vydaly příslušné orgány Kapverdských ostrovů podle tohoto nařízení, se uvede: „Odchylka – prováděcí nařízení (EU) 2017/968“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3.
            
            
               Každé čtvrtletí předají příslušné orgány Kapverdských ostrovů Komisi přehled množství, pro která byla vydána osvědčení o původu na tiskopise A podle tohoto nařízení, a pořadová čísla těchto osvědčení.
            
         
      
   
   Článek 5
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2017.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 439/2011 ze dne 6. května 2011 o odchylce od nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o definici pojmu „původní produkty“ používanou pro účely systému všeobecných celních preferencí s ohledem na zvláštní situaci Kapverdských ostrovů v případě některých produktů rybolovu vyvážených z této země do Evropské unie (Úř. věst. L 119, 7.5.2011, s. 1).
   
      (4)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).
   
      (6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Poř. č.
               
               
                  Kód KN
               
               
                  Popis zboží
               
               
                  Období
               
               
                  Roční množství (v tunách čisté hmotnosti)
               
            
            
               
                  09.1647
               
               
                  1604 15 11
                  ex 1604 19 97
               
               
                  Přípravky a konzervy z filé makrel (Scomber scombrus, Scomber japonicus, Scomber colias)
               
               
                  1.1.2017 do data určeného v souladu s čl. 2 odst. 1 písm a) a b)
               
               
                  2 500
               
            
            
               
                  09.1648
               
               
                  ex 1604 19 97
               
               
                  Přípravky a konzervy z filé tuňáka nepravého nebo tuňáka makrelovitého (Auxis thazard, Auxis rochei)
               
               
                  1.1.2017 do data určeného v souladu s čl. 2 odst. 1 písm a) a b)
               
               
                  875
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.