Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/970 ze dne 8. června 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 970/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 146/129
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/970
   ze dne 8. června 2017,
   kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 329/2007 ze dne 27. března 2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha IV nařízení (ES) č. 329/2007 obsahuje seznam osob, subjektů a orgánů, které označil Výbor pro sankce nebo Rada bezpečnosti OSN a na něž se vztahuje zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 2. června 2017 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci 2356 (2017), jejímž prostřednictvím doplnila čtrnáct fyzických osob a čtyři subjekty na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření. Dne 1. června 2017 navíc Výbor pro sankce změnil zařazení čtyř stávajících položek na seznam.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha IV by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha IV nařízení (ES) č. 329/2007 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 8. června 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha IV nařízení (ES) č. 329/2007 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V oddíle „A. Fyzické osoby“ se doplňují nové položky, které znějí:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „40)
                           
                           
                              Cho Il U (také znám jako Cho Il Woo). Datum narození: 10.5.1945. Místo narození: Musan, provincie Severní Hamgyo'ng, Severní Korea. Státní příslušnost: severokorejská. Číslo pasu: 736410010. Další údaje: ředitel pátého úřadu generálního úřadu pro průzkum. Cho je údajně zodpovědný za zámořské špionážní operace a shromažďování zahraničních zpravodajských informací pro Severní Koreu.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              41)
                           
                           
                              Cho Yon Chun (také znám jako Jo Yon Jun). Datum narození: 28.9.1937. Státní příslušnost: severokorejská. Další údaje: náměstek ředitele organizačního a řídicího odboru, který řídí jmenování klíčových zaměstnanců pro Korejskou stranu pracujících a armádu Severní Korey.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              42)
                           
                           
                              Choe Hwi. Pohlaví: muž. Rok narození: 1954 nebo 1955. Státní příslušnost: severokorejská. Adresa: Severní Korea. Další údaje: první náměstek ředitele propagandistického a agitačního odboru Korejské strany pracujících, který ovládá veškeré severokorejské sdělovací prostředky a je využíván vládou pro ovládání veřejnosti.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              43)
                           
                           
                              Jo Yong-Won (také znám jako Cho Yongwon). Pohlaví: muž. Datum narození: 24.10.1957. Státní příslušnost: severokorejská. Adresa: Severní Korea. Další údaje: náměstek ředitele organizačního a řídicího odboru Korejské strany pracujících, který řídí jmenování klíčových zaměstnanců pro Korejskou stranu pracujících a armádu Severní Korey.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              44)
                           
                           
                              Kim Chol Nam. Datum narození: 19.2.1970. Státní příslušnost: severokorejská. Číslo pasu: 563120238. Adresa: Severní Korea. Další údaje: prezident společnosti Korea Kumsan Trading Corporation, která pořizuje dodávky pro Generální úřad pro atomovou energii a zajišťuje přísun hotovosti do Severní Korey.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              45)
                           
                           
                              Kim Kyong Ok. Rok narození: 1937 nebo 1938. Státní příslušnost: severokorejská. Adresa: Pchjongjang, Severní Korea. Další údaje: náměstek ředitele organizačního a řídicího odboru, který řídí jmenování klíčových zaměstnanců pro Korejskou stranu pracujících a armádu Severní Korey.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              46)
                           
                           
                              Kim Tong-Ho. Pohlaví: muž. Datum narození: 18.8.1969. Státní příslušnost: severokorejská. Číslo pasu: 745310111. Adresa: Vietnam. Další údaje: vietnamský zástupce banky Tanchon Commercial Bank, která je hlavním severokorejským finančním subjektem pro prodej zbraní a raketového vybavení.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              47)
                           
                           
                              Min Byong Chol (Min Pyo'ng-ch'o'l, Min Byong-chol, Min Byong Chun). Pohlaví: muž. Datum narození: 10.8.1948. Státní příslušnost: severokorejská. Adresa: Severní Korea. Další údaje: člen organizačního a řídicího odboru Korejské strany pracujících, který řídí jmenování klíčových zaměstnanců pro Korejskou stranu pracujících a armádu Severní Korey.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              48)
                           
                           
                              Paek Se Bong. Datum narození: 21.3.1938. Státní příslušnost: severokorejská. Další údaje: Paek Se Bong je bývalý předseda druhého hospodářského výboru, bývalý člen komise pro národní obranu a bývalý náměstek ředitele Ministerstva zbrojního průmyslu.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              49)
                           
                           
                              Pak Han Se (také znám jako Kang Myong Chol). Státní příslušnost: severokorejská. Číslo pasu: 290410121. Adresa: Severní Korea. Další údaje: místopředseda druhého hospodářského výboru, který dohlíží na výrobu balistických raket Severní Korey a řídí aktivity společnosti Korea Mining Development Corporation, což je největší společnost v Severní Koreji obchodující se zbraněmi a hlavní vývozce zboží a vybavení souvisejícího s balistickými raketami a konvenčními zbraněmi.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              50)
                           
                           
                              Pak To Chun (také znám jako Pak Do Chun). Datum narození: 9.3.1944. Státní příslušnost: severokorejská. Další údaje: Pak To Chun je bývalý tajemník Ministerstva zbrojního průmyslu a v současnosti poskytuje poradenství v záležitostech týkajících se jaderného a raketového programu. Byl členem komise pro státní záležitosti a je členem politického předsednictva Korejské strany pracujících.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              51)
                           
                           
                              Ri Jae Il (také znám jako Ri, Chae-Il). Rok narození: 1934. Státní příslušnost: severokorejská. Další údaje: náměstek ředitele propagandistického a agitačního odboru Korejské strany pracujících, který ovládá veškeré sdělovací prostředky Severní Korey a je využíván vládou pro ovládání veřejnosti.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              52)
                           
                           
                              Ri Su Yong. Pohlaví: muž. Datum narození: 25.6.1968. Státní příslušnost: severokorejská. Číslo pasu: 654310175. Adresa: Kuba. Další údaje: úředník pro společnost Korea Ryonbong General Corporation, která se specializuje na nákup vybavení pro obranný průmysl Severní Korey a na podporu prodeje vojenského materiálu z této země. Nákupy této společnosti také pravděpodobně podporují program chemických zbraní Severní Korey.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              53)
                           
                           
                              Ri Yong Mu. Datum narození: 25.1.1925. Státní příslušnost: severokorejská. Další údaje: Ri Yong Mu je místopředseda komise pro státní záležitosti, která řídí a vede veškeré vojenské, obranné a bezpečnostní záležitosti Severní Korey, včetně nákupů a pořizování.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  V oddíle „B. Právnické osoby, subjekty a orgány“ se doplňují nové položky, které znějí:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „43)
                           
                           
                              Kangbong Trading Corporation. Umístění: Severní Korea. Další údaje: společnost Kangbong Trading Corporation prodávala, dodávala, převáděla nebo nakupovala, přímo či nepřímo, do Severní Korey a z ní kovy, grafit, uhlí nebo software, přičemž ze získaných příjmů nebo zboží může plynout prospěch pro vládu Severní Korey nebo Korejskou stranu pracujících. Mateřskou společností společnosti Kangbong Trading Corporation je Ministerstvo lidových ozbrojených sil.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              44)
                           
                           
                              Korea Kumsan Trading Corporation. Umístění: Pchjongjang, Severní Korea. Další údaje: Korea Kumsan Trading Corporation je vlastněna nebo ovládána Generálním úřadem pro atomovou energii, případně jedná nebo vystupuje, ať už přímo, či nepřímo, jménem tohoto úřadu, který dohlíží na jaderný program Severní Korey.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              45)
                           
                           
                              Koryo Bank. Umístění: Pchjongjang, Severní Korea. Další údaje: Koryo Bank působí v odvětví finančních služeb v Severní Koreji a je spojena s úřadem 38 a úřadem 39 Korejské strany pracujících.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              46)
                           
                           
                              Strategické raketové síly Korejské lidové armády (také známy jako strategické raketové síly, velitelství strategických raketových sil Korejské lidové armády). Umístění: Pchjongjang, Severní Korea. Další údaje: strategické raketové síly Korejské lidové armády jsou odpovědné za veškeré programy balistických raket Severní Korey a za odpalování raket SCUD a NODONG.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V oddíle „A. Fyzické osoby“ se slova
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „14)
                           
                           
                              Choe Song Il. Číslo pasu: a) 472320665 (platný do: 26.9.2017), b) 563120356. Státní příslušnost: severokorejská. Další údaje: zástupce banky Tanchon Commercial Bank ve Vietnamu. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.“
                           
                        
                     
                  
                  nahrazují slovy:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „14)
                           
                           
                              Choe Song Il. Číslo pasu: a) 472320665 (platný do: 26.9.2017), b) 563120356. Státní příslušnost: severokorejská. Další údaje: zástupce banky Tanchon Commercial Bank. Působil jako zástupce banky Tanchon Commercial Bank ve Vietnamu. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  V oddíle „A. Fyzické osoby“ se slova
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „17)
                           
                           
                              Jang Yong Son. Datum narození: 20.2.1957. Státní příslušnost: severokorejská. Další údaje: zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) v Íránu. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.“
                           
                        
                     
                  
                  nahrazují slovy:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „17)
                           
                           
                              Jang Yong Son. Datum narození: 20.2.1957. Státní příslušnost: severokorejská. Další údaje: zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Působil jako zástupce KOMID v Íránu. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  V oddíle „A. Fyzické osoby“ se slova
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „21)
                           
                           
                              Kim Jung Jong (také znám jako Kim Chung Chong). Datum narození: 7.11.1966. Státní příslušnost: severokorejská. Číslo pasu: a) 199421147 (platný do: 29.12.2014), b) 381110042 (platný do: 25.1.2016), c) 563210184 (platný do: 18.6.2018). Další údaje: zástupce banky Tanchon Commercial Bank ve Vietnamu. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.“
                           
                        
                     
                  
                  nahrazují slovy:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „21)
                           
                           
                              Kim Jung Jong (také znám jako Kim Chung Chong). Datum narození: 7.11.1966. Státní příslušnost: severokorejská. Číslo pasu: a) 199421147 (platný do: 29.12.2014), b) 381110042 (platný do: 25.1.2016), c) 563210184 (platný do: 18.6.2018). Další údaje: zástupce banky Tanchon Commercial Bank. Působil jako zástupce banky Tanchon Commercial Bank ve Vietnamu. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  V oddíle „A. Fyzické osoby“ se slova
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „24)
                           
                           
                              Kim Yong Chol. Datum narození: 18.2.1962. Státní příslušnost: severokorejská. Další údaje: zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) v Íránu. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.“
                           
                        
                     
                  
                  nahrazují slovy:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „24)
                           
                           
                              Kim Yong Chol. Datum narození: 18.2.1962. Státní příslušnost: severokorejská. Další údaje: zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Působil jako zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) v Íránu. Datum zařazení na seznam: 2.3.2016.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.