Nařízení Komise (EU) 2017/978 ze dne 9. června 2017, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fluopyram, hexachlorcyklohexan (HCH), α-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), β-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), suma izomerů s výjimkou γ-izomeru, lindan (hexachlorcyklohexan (HCH), γ-izomer), nikotin a profenofos v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 978/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 151/1
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/978
      ze dne 9. června 2017,
      kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fluopyram, hexachlorcyklohexan (HCH), α-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), β-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), suma izomerů s výjimkou γ-izomeru, lindan (hexachlorcyklohexan (HCH), γ-izomer), nikotin a profenofos v některých produktech a na jejich povrchu
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a), čl. 18 odst. 1 písm. b) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Maximální limity reziduí (MLR) pro fluopyram a nikotin byly stanoveny v části A přílohy III nařízení (ES) č. 396/2005. Maximální limity reziduí (MLR) pro hexachlorcyklohexan (HCH), α-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), β-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), suma izomerů s výjimkou γ-izomeru, a lindan (hexachlorcyklohexan (HCH), γ-izomer) byly stanoveny v příloze II a části B přílohy III uvedeného nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Pokud jde o fluopyram, nařízením Komise (EU) č. 270/2012 (2) byly stanoveny dočasné MLR pro několik produktů do 31. prosince 2013, než budou předloženy další údaje o reziduích. Nařízením Komise (EU) č. 1004/2013 (3) byla prodloužena platnost těchto MLR do 19. října 2015, dokud nedojde k vyhodnocení těchto údajů. Na základě odůvodněného stanoviska (4) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) je vhodné pro lilkovité, ostatní plodovou zeleninu, kardy, celer řapíkatý, fenykl obecný sladký, ostatní řapíkatou a stonkovou zeleninu, bavlníková semena, ostatní olejnatá semena, proso, jiné obiloviny, bylinné čaje z veškerých jiných částí rostlin, semena, kmín kořenný a jiné cukronosné rostliny, pro které nebyly předloženy žádné údaje, a pro kukuřici cukrovou, u níž pokusy týkající se reziduí v základních plodinách a v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, ukazují, že rezidua jsou pod úrovní meze stanovitelnosti, snížit dočasné MLR na příslušnou mez stanovitelnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Úřad předložil Komisi údaje z monitoringu pro hexachlorcyklohexan (HCH), α-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), β-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), suma izomerů s výjimkou γ-izomeru, a lindan (hexachlorcyklohexan (HCH), γ-izomer), které ukazují, že se rezidua již nevyskytují na úrovních překračujících příslušné MLR nebo meze stanovitelnosti a že pomocí nově dostupných analytických metod, které umožňují rozlišit také různé izomery hexachlorcyklohexanu (HCH), lze dosáhnout nižších mezí stanovitelnosti. Je proto vhodné některé stávající MLR a meze stanovitelnosti pro hexachlorcyklohexan (HCH), α-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), β-izomer a lindan (hexachlorcyklohexan (HCH), γ-izomer) upravit a MLR pro hexachlorcyklohexan (HCH), suma izomerů s výjimkou γ-izomeru, zrušit.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Pokud jde o nikotin, nařízením Komise (EU) č. 401/2015 (5) byly stanoveny dočasné MLR pro šípky, bylinky a jedlé květy, volně rostoucí houby, čaje, bylinné čaje a koření do 19. října 2016, než budou předloženy a vyhodnoceny nové údaje a informace o přirozeném výskytu nebo tvorbě nikotinu v dotčených produktech. Na základě vědeckých důkazů nelze jednoznačně prokázat, že se nikotin v dotčených produktech vyskytuje přirozeně, a objasnit mechanismus jeho tvorby. Úřad a provozovatelé potravinářských podniků předložili nedávné údaje z monitoringu, které ukazují, že se rezidua této látky v těchto produktech stále vyskytují. Proto je vhodné nadále monitorovat úroveň nikotinu v těchto produktech a prodloužit platnost těchto MLR do uplynutí pěti let ode dne vyhlášení tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Pokud jde o profenofos, nařízením Komise (EU) č. 1096/2014 (6) byly stanoveny dočasné MLR pro čerstvé bylinky a bylinné čaje, dokud nebudou předloženy údaje z monitoringu výskytu této látky v dotčených produktech. Úřad a provozovatelé potravinářských podniků předložili nedávné údaje z monitoringu, které ukazují, že se rezidua této látky v těchto produktech stále vyskytují. Proto je vhodné nadále monitorovat úroveň profenofosu v těchto produktech a prodloužit platnost těchto MLR do uplynutí pěti let ode dne vyhlášení tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k hlediskům významným pro posuzovanou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Obchodní partneři Unie byli ohledně nových MLR konzultováni prostřednictvím Světové obchodní organizace a jejich připomínky byly zohledněny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  V zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby produktů by mělo toto nařízení stanovit přechodná ustanovení pro produkty, které byly vyprodukovány před změnou MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Před tím, než se upravené MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které z úpravy MLR vyplynou.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Pokud jde o účinné látky fluopyram, hexachlorcyklohexan (HCH), α-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), β-izomer, hexachlorcyklohexan (HCH), suma izomerů s výjimkou γ-izomeru, lindan (hexachlorcyklohexan (HCH), γ-izomer), nikotin a profenofos ve všech produktech a na jejich povrchu, na produkty vyprodukované před dnem 4. ledna 2018 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 4. ledna 2018.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 9. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
      
         (2)  Nařízení Komise (EU) č. 270/2012 ze dne 26. března 2012, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro amidosulfuron, azoxystrobin, bentazon, bixafen, cyprokonazol, fluopyram, imazapic, malathion, propikonazol a spinosad v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 89, 27.3.2012, s. 5).
      
         (3)  Nařízení Komise (EU) č. 1004/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 8-hydroxychinolin, cyprokonazol, cyprodinil, fluopyram, nikotin, pendimethalin, penthiopyrad a trifloxystrobin v některých produktech nebo na jejich povrchu (Úř. věst. L 279, 19.10.2013, s. 10).
      
         (4)  Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluopyram in various crops. EFSA Journal 2016;14(6):4520.
      
         (5)  Nařízení Komise (EU) 2015/401 ze dne 25. února 2015, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, dikambu, difenokonazol, fenpyrazamin, fluazinam, formetanát, chromafenozid, kyazofamid, nikotin, penkonazol, pymetrozin, pyraklostrobin, tau-fluvalinát a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 71, 14.3.2015, s. 114).
      
         (6)  Nařízení Komise (EU) č. 1096/2014, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro karbaryl, procymidon a profenofos v některých produktech a na jejich povrchu (Úř. věst. L 300, 18.10.2014, s. 5).
      
      
         PŘÍLOHA
         Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     Příloha II se mění takto:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 sloupec pro profenofos se nahrazuje tímto:
                                 
                                    „Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             Číselný kód
                                          
                                          
                                             Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)
                                             
                                          
                                          
                                             Profenofos (F)
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             (1)
                                          
                                          
                                             (2)
                                          
                                          
                                             (3)
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0100000
                                          
                                          
                                             
                                                OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0110000
                                          
                                          
                                             
                                                Citrusové plody
                                             
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110010
                                          
                                          
                                             Grapefruity
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110020
                                          
                                          
                                             Pomeranče
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110030
                                          
                                          
                                             Citrony
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110040
                                          
                                          
                                             Kyselé lajmy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110050
                                          
                                          
                                             Mandarinky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0110990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0120000
                                          
                                          
                                             
                                                Ořechy ze stromů
                                             
                                          
                                          
                                             0,02 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120010
                                          
                                          
                                             Mandle
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120020
                                          
                                          
                                             Para ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120030
                                          
                                          
                                             Kešu ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120040
                                          
                                          
                                             Kaštany jedlé
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120050
                                          
                                          
                                             Kokosové ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120060
                                          
                                          
                                             Lískové ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120070
                                          
                                          
                                             Makadamové ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120080
                                          
                                          
                                             Pekanové ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120090
                                          
                                          
                                             Piniové oříšky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120100
                                          
                                          
                                             Pistácie
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120110
                                          
                                          
                                             Vlašské ořechy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0120990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0130000
                                          
                                          
                                             
                                                Jádrové ovoce
                                             
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130010
                                          
                                          
                                             Jablka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130020
                                          
                                          
                                             Hrušky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130030
                                          
                                          
                                             Kdoule
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130040
                                          
                                          
                                             Mišpule obecná/německá
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130050
                                          
                                          
                                             Mišpule japonská / lokvát
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0130990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0140000
                                          
                                          
                                             
                                                Peckové ovoce
                                             
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0140010
                                          
                                          
                                             Meruňky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0140020
                                          
                                          
                                             Třešně
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0140030
                                          
                                          
                                             Broskve
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0140040
                                          
                                          
                                             Švestky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0140990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0150000
                                          
                                          
                                             
                                                Bobulové a drobné ovoce
                                             
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0151000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         hrozny
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0151010
                                          
                                          
                                             Hrozny stolní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0151020
                                          
                                          
                                             Hrozny moštové
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0152000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         jahody
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0153000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         ovoce z keřů
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0153010
                                          
                                          
                                             Ostružiny
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0153020
                                          
                                          
                                             Ostružiny ostružiníku ježiníku
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0153030
                                          
                                          
                                             Maliny (červené a žluté)
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0153990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0154000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         ostatní bobulové a drobné ovoce
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154010
                                          
                                          
                                             Brusnice/borůvky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154020
                                          
                                          
                                             Klikvy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154030
                                          
                                          
                                             Rybíz (bílý, černý, červený)
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154040
                                          
                                          
                                             Angrešt (červený, zelený a žlutý)
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154050
                                          
                                          
                                             Šípky
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154060
                                          
                                          
                                             Moruše (bílé a černé)
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154070
                                          
                                          
                                             Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154080
                                          
                                          
                                             Bez černý / bezinky
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0154990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0160000
                                          
                                          
                                             
                                                Různé ovoce s
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0161000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         jedlou slupkou
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161010
                                          
                                          
                                             Datle
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161020
                                          
                                          
                                             Fíky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161030
                                          
                                          
                                             Stolní olivy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161040
                                          
                                          
                                             Kumquaty/kumkváty
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161050
                                          
                                          
                                             Karamboly
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161060
                                          
                                          
                                             Tomel japonský / kaki churma / persimon
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161070
                                          
                                          
                                             Hřebíčkovec šabrejový / jambolan
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0161990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0162000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         nejedlou slupkou, malé
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162010
                                          
                                          
                                             Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162020
                                          
                                          
                                             Liči
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162030
                                          
                                          
                                             Mučenka/passiflora
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162040
                                          
                                          
                                             Opuncie
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162050
                                          
                                          
                                             Zlatolist
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162060
                                          
                                          
                                             Tomel viržinský / kaki
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0162990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0163000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         nejedlou slupkou, velké
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163010
                                          
                                          
                                             Avokádo
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163020
                                          
                                          
                                             Banány
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163030
                                          
                                          
                                             Mango
                                          
                                          
                                             0,2
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163040
                                          
                                          
                                             Papája
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163050
                                          
                                          
                                             Granátová jablka
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163060
                                          
                                          
                                             Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163070
                                          
                                          
                                             Kvajáva hrušková
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163080
                                          
                                          
                                             Ananas
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163090
                                          
                                          
                                             Chlebovník
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163100
                                          
                                          
                                             Durian cibetkový
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163110
                                          
                                          
                                             Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0163990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0200000
                                          
                                          
                                             
                                                ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0210000
                                          
                                          
                                             
                                                Kořenová a hlíznatá zelenina
                                             
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0211000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         brambory
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0212000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         tropická kořenová a hlíznatá zelenina
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0212010
                                          
                                          
                                             Kořeny manioku jedlého / kasavy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0212020
                                          
                                          
                                             Batáty
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0212030
                                          
                                          
                                             Jamy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0212040
                                          
                                          
                                             Maranta třtinová
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0212990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0213000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213010
                                          
                                          
                                             Řepa červená/salátová
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213020
                                          
                                          
                                             Mrkev/karotka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213030
                                          
                                          
                                             Celer bulvový
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213040
                                          
                                          
                                             Křen
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213050
                                          
                                          
                                             Topinambury
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213060
                                          
                                          
                                             Pastinák
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213070
                                          
                                          
                                             Petržel kořenová
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213080
                                          
                                          
                                             Ředkve
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213090
                                          
                                          
                                             Kozí brada
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213100
                                          
                                          
                                             Brukev řepka tuřín
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213110
                                          
                                          
                                             Brukev řepák vodnice
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0213990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0220000
                                          
                                          
                                             
                                                Cibulová zelenina
                                             
                                          
                                          
                                             0,02 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0220010
                                          
                                          
                                             Česnek
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0220020
                                          
                                          
                                             Cibule kuchyňská
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0220030
                                          
                                          
                                             Šalotka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0220040
                                          
                                          
                                             Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0220990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0230000
                                          
                                          
                                             
                                                Plodová zelenina
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0231000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         lilkovité
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0231010
                                          
                                          
                                             Rajčata
                                          
                                          
                                             10
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0231020
                                          
                                          
                                             Paprika setá
                                          
                                          
                                             0,01 (*1) (+)
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0231030
                                          
                                          
                                             Lilek/baklažán
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0231040
                                          
                                          
                                             Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0231990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0232000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         tykvovité s jedlou slupkou
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0232010
                                          
                                          
                                             Okurky salátové
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0232020
                                          
                                          
                                             Okurky nakládačky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0232030
                                          
                                          
                                             Cukety
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0232990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0233000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         tykvovité s nejedlou slupkou
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0233010
                                          
                                          
                                             Melouny cukrové
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0233020
                                          
                                          
                                             Dýně
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0233030
                                          
                                          
                                             Melouny vodní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0233990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0234000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         kukuřice cukrová
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0239000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         e)
                                                      
                                                      
                                                         ostatní plodová zelenina
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0240000
                                          
                                          
                                             
                                                Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)
                                             
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0241000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         košťálová zelenina vytvářející růžice
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0241010
                                          
                                          
                                             Brokolice
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0241020
                                          
                                          
                                             Květák
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0241990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0242000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         košťálová zelenina vytvářející hlávky
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0242010
                                          
                                          
                                             Kapusta růžičková
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0242020
                                          
                                          
                                             Zelí hlávkové
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0242990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0243000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         košťálová zelenina listová
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0243010
                                          
                                          
                                             Zelí pekingské / pe-tsai
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0243020
                                          
                                          
                                             Kapusta kadeřavá a kapusta krmná
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0243990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0244000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         kedlubny
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0250000
                                          
                                          
                                             
                                                Listová zelenina, bylinky a jedlé květy
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0251000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         salát a ostatní salátové rostliny
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251010
                                          
                                          
                                             Kozlíček polníček
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251020
                                          
                                          
                                             Salát
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251030
                                          
                                          
                                             Čekanka štěrbák / endivie
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251040
                                          
                                          
                                             Řeřichy a jiné klíčky a výhonky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251050
                                          
                                          
                                             Barborky
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251060
                                          
                                          
                                             Roketa setá / rukola
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251070
                                          
                                          
                                             Červená hořčice
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251080
                                          
                                          
                                             Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0251990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0252000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         špenát a podobná zelenina (listy)
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0252010
                                          
                                          
                                             Špenát
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0252020
                                          
                                          
                                             Šrucha
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0252030
                                          
                                          
                                             Mangold
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0252990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0253000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         listy révy vinné a podobných druhů
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0254000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         potočnice lékařská / řeřicha potoční
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0255000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         e)
                                                      
                                                      
                                                         čekanka obecná setá
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0256000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         f)
                                                      
                                                      
                                                         bylinky a jedlé květy
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             0,05 (+)
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256010
                                          
                                          
                                             Kerblík
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256020
                                          
                                          
                                             Pažitka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256030
                                          
                                          
                                             Celerová nať
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256040
                                          
                                          
                                             Petrželová nať
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256050
                                          
                                          
                                             Šalvěj lékařská
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256060
                                          
                                          
                                             Rozmarýn lékařský
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256070
                                          
                                          
                                             Tymián
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256080
                                          
                                          
                                             Bazalka pravá a jedlé květy
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256090
                                          
                                          
                                             Vavřín / bobkový list
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256100
                                          
                                          
                                             Estragon
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0256990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0260000
                                          
                                          
                                             
                                                Lusková zelenina
                                             
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260010
                                          
                                          
                                             Fazolové lusky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260020
                                          
                                          
                                             Vyluštěná fazolová semena
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260030
                                          
                                          
                                             Hrachové lusky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260040
                                          
                                          
                                             Vyluštěná hrachová zrna
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260050
                                          
                                          
                                             Čočka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0260990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0270000
                                          
                                          
                                             
                                                Řapíkatá a stonková zelenina
                                             
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270010
                                          
                                          
                                             Chřest
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270020
                                          
                                          
                                             Kardy
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270030
                                          
                                          
                                             Celer řapíkatý
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270040
                                          
                                          
                                             Fenykl obecný sladký
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270050
                                          
                                          
                                             Artyčoky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270060
                                          
                                          
                                             Pór
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270070
                                          
                                          
                                             Reveň kadeřavá / rebarbora
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270080
                                          
                                          
                                             Bambusové výhonky
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270090
                                          
                                          
                                             Palmové vegetační vrcholy
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0270990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0280000
                                          
                                          
                                             
                                                Houby, mechy a lišejníky
                                             
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0280010
                                          
                                          
                                             Pěstované houby
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0280020
                                          
                                          
                                             Volně rostoucí houby
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0280990
                                          
                                          
                                             Mechy a lišejníky
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0290000
                                          
                                          
                                             
                                                Řasy a prokaryota
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0300000
                                          
                                          
                                             
                                                LUŠTĚNINY
                                             
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0300010
                                          
                                          
                                             Fazole
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0300020
                                          
                                          
                                             Čočka
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0300030
                                          
                                          
                                             Hrách
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0300040
                                          
                                          
                                             Semena lupiny bílé / vlčího bobu
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0300990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0400000
                                          
                                          
                                             
                                                OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0401000
                                          
                                          
                                             
                                                Olejnatá semena
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401010
                                          
                                          
                                             Lněná semena
                                          
                                          
                                             0,02 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401020
                                          
                                          
                                             Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky
                                          
                                          
                                             0,02 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401030
                                          
                                          
                                             Maková semena
                                          
                                          
                                             0,02 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401040
                                          
                                          
                                             Sezamová semena
                                          
                                          
                                             0,02 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401050
                                          
                                          
                                             Slunečnicová semena
                                          
                                          
                                             0,02 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401060
                                          
                                          
                                             Semena řepky olejky
                                          
                                          
                                             0,02 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401070
                                          
                                          
                                             Sójové boby
                                          
                                          
                                             0,02 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401080
                                          
                                          
                                             Hořčičná semena
                                          
                                          
                                             0,02 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401090
                                          
                                          
                                             Bavlníková semena
                                          
                                          
                                             3
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401100
                                          
                                          
                                             Dýňová semena
                                          
                                          
                                             0,02 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401110
                                          
                                          
                                             Semena světlice barvířské
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401120
                                          
                                          
                                             Semena brutnáku lékařského
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401130
                                          
                                          
                                             Semena lničky seté
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401140
                                          
                                          
                                             Konopná semena
                                          
                                          
                                             0,02 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401150
                                          
                                          
                                             Semena skočce obecného
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0401990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             0,02 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0402000
                                          
                                          
                                             
                                                Olejnaté plody
                                             
                                          
                                          
                                             0,02 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0402010
                                          
                                          
                                             Olivy na olej
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0402020
                                          
                                          
                                             Jádra plodů palem
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0402030
                                          
                                          
                                             Plody palem
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0402040
                                          
                                          
                                             Vlnovec pětimužný / kapok
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0402990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0500000
                                          
                                          
                                             
                                                OBILOVINY
                                             
                                          
                                          
                                             0,01 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0500010
                                          
                                          
                                             Ječmen
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0500020
                                          
                                          
                                             Pohanka a jiné pseudoobiloviny
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0500030
                                          
                                          
                                             Kukuřice
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0500040
                                          
                                          
                                             Proso
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0500050
                                          
                                          
                                             Oves
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0500060
                                          
                                          
                                             Rýže
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0500070
                                          
                                          
                                             Žito
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0500080
                                          
                                          
                                             Čirok
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0500090
                                          
                                          
                                             Pšenice
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0500990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0600000
                                          
                                          
                                             
                                                ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK
                                             
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0610000
                                          
                                          
                                             
                                                Čaje
                                             
                                          
                                          
                                             0,05 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0620000
                                          
                                          
                                             
                                                Kávová zrna
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0630000
                                          
                                          
                                             
                                                Bylinné čaje z
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0631000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         květů
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0631010
                                          
                                          
                                             Heřmánek
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0631020
                                          
                                          
                                             Ibišek súdánský
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0631030
                                          
                                          
                                             Růže
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0631040
                                          
                                          
                                             Jasmín
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0631050
                                          
                                          
                                             Lípa
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0631990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0632000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         listů a nadzemních částí rostlin
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0632010
                                          
                                          
                                             Jahodník
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0632020
                                          
                                          
                                             Roibos
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0632030
                                          
                                          
                                             Cesmína paraguayská / yerba maté
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0632990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0633000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         c)
                                                      
                                                      
                                                         kořenů
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0633010
                                          
                                          
                                             Kozlík lékařský / baldrián
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0633020
                                          
                                          
                                             Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0633990
                                          
                                          
                                             Ostatní
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0639000
                                          
                                          
                                             
                                                
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         d)
                                                      
                                                      
                                                         veškerých jiných částí rostlin
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0640000
                                          
                                          
                                             
                                                Kakaové boby
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0650000
                                          
                                          
                                             
                                                Rohovník obecný / svatojánský chléb
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0700000
                                          
                                          
                                             
                                                CHMEL
                                             
                                          
                                          
                                             0,05 (*1)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0800000
                                          
                                          
                                             
                                                KOŘENÍ
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             0810000
                                          
                                          
                                             
                                                Semena
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0810010
                                          
                                          
                                             Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0810020
                                          
                                          
                                             Bulvuška
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0810030
                                          
                                          
                                             Miřík celer
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0810040
                                          
                                          
                                             Koriandr setý
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0810050
                                          
                                          
                                             Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín
                                          
                                          
                                             
                                                 (*2)
                                             
                                          
                                       
                                       
                                          
                                             0810060
                                          
                                          
                                             Kopr vonný