Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/979 ze dne 2. března 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o seznam subjektů vyňatých z působnosti uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 979/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 148/1
            
         
      
   
   
   NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/979
   ze dne 2. března 2017,
   kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o seznam subjektů vyňatých z působnosti uvedeného nařízení
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 1 odst. 6 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Výkon kompetencí v měnové oblasti a správa státního dluhu společně ovlivňují fungování úrokových trhů a měly by být koordinovány, aby se zajistilo, že tyto dvě funkce budou vykonávány efektivně. Z působnosti nařízení (EU) č. 648/2012 jsou vyňaty centrální banky Unie a další veřejné subjekty Unie zabývající se správou veřejného dluhu, tak aby nebyla omezena jejich schopnost plnit úkoly ve společném zájmu; pokud by tedy byla na tyto funkce v případech, kdy je vykonávají subjekty ze třetích zemí, uplatňována odlišná pravidla, bylo by to na úkor jejich účinnosti. Aby se zajistilo, že centrální banky a další veřejné subjekty třetích zemí pověřené správou veřejného dluhu nebo do správy veřejného dluhu zasahující budou moci své úkoly i nadále plnit řádným způsobem, měly by být i tyto veřejné subjekty z působnosti nařízení (EU) č. 648/2012 vyňaty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Komise posoudila způsob, jakým se ve vnitrostátních právních řádech určitých třetích zemí přistupuje k veřejným subjektům pověřeným správou veřejného dluhu nebo do správy veřejného dluhu zasahujícím a k centrálním bankám, a své závěry předložila Evropskému parlamentu a Radě. Komise zejména provedla srovnávací analýzu uvedeného přístupu a standardů řízení rizik, které se použijí na derivátové transakce uzavírané těmito subjekty a centrálními bankami v uvedených jurisdikcích.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Komise ve své analýze dospěla k závěru, že by centrální banky a veřejné subjekty v Austrálii, Kanadě, Hongkongu, Mexiku, Singapuru a Švýcarsku, které jsou pověřeny správou veřejného dluhu nebo do správy veřejného dluhu zasahují, měly být osvobozeny od požadavků na clearing a od oznamovacích požadavků stanovených nařízením (EU) č. 648/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Centrální banky a veřejné subjekty v Austrálii, Kanadě, Hongkongu, Mexiku, Singapuru a Švýcarsku, které jsou pověřeny správou veřejného dluhu nebo do správy veřejného dluhu zasahují, by tudíž měly být doplněny na seznam subjektů vyňatých z působnosti nařízení (EU) č. 648/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Komise bude i nadále průběžně sledovat, jak se k těmto centrálním bankám a veřejným subjektům osvobozeným od požadavků na clearing a od oznamovacích požadavků nařízení (EU) č. 648/2012 přistupuje. Tento seznam lze na základě vývoje regulatorních opatření v uvedených třetích zemích a s ohledem na relevantní nové zdroje informací aktualizovat. V důsledku takového opětovného posouzení by mohly být některé třetí země ze seznamu subjektů vyňatých z působnosti nařízení vyškrtnuty,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   V čl. 1 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 648/2012 se doplňují nové body, které znějí:
   
      
      
      
         
            
               „iii)
            
            
               Austrálie,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               iv)
            
            
               Kanada,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               v)
            
            
               Hongkong,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               vi)
            
            
               Mexiko,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               vii)
            
            
               Singapur,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               viii)
            
            
               Švýcarsko.“
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 2. března 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.