Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/980 ze dne 7. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro spolupráci při dohledu, kontrole na místě a vyšetřování a pro výměnu informací mezi příslušnými orgány v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 980/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 148/3
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/980
      ze dne 7. června 2017,
      kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro spolupráci při dohledu, kontrole na místě a vyšetřování a pro výměnu informací mezi příslušnými orgány v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 80 odst. 4 a čl. 81 odst. 4 uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Směrnice 2014/65/EU stanoví povinnosti týkající se spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány. V rámci tohoto postupu může příslušný orgán požádat o spolupráci příslušného orgánu jiného členského státu při kontrole na místě nebo při vyšetřování.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Aby se zajistilo, že příslušné orgány jsou pro účely směrnice 2014/65/EU schopny účinně a včasně spolupracovat a vyměňovat si informace a navzájem si poskytnout plnou vzájemnou pomoc, je vhodné stanovit postupy, šablony a formuláře, které příslušné orgány pro takovouto spolupráci a výměnu informací použijí, a to včetně podávání žádostí o spolupráci nebo výměnu informací, potvrzení o přijetí a odpovědí na takové žádosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Aby se zajistilo, že dožádané orgány vyřídí žádosti o spolupráci nebo výměnu informací účinně a rychle, měla by každá žádost jasně stanovit důvod žádosti o spolupráci nebo výměnu informací. Nad rámec použití šablon a formulářů pro žádosti o spolupráci nebo pro žádosti o informace a pro odpovědi na takové žádosti by postupy pro spolupráci a výměnu informací měly v průběhu procesu umožňovat a usnadňovat komunikaci, konzultace a interakci mezi žádajícím orgánem a dožádaným orgánem.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  V zájmu konzistentnosti a k zajištění hladkého fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a ustanovení směrnice 2014/65/EU použila od stejného data.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  V souvislosti s návrhem prováděcích technických norem, z kterých toto nařízení vychází, orgán ESMA nevedl otevřené veřejné konzultace, ani neprovedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů plynoucích ze zavedení standardních formulářů, šablon a postupů, které příslušné orgány použijí, neboť by to bylo nepřiměřené vzhledem k rozsahu a dopadu těchto norem, vzhledem k tomu, že jejich adresáty by byly pouze příslušné vnitrostátní orgány členských států, a nikoli účastníci trhu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Orgán ESMA si vyžádal stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Kontaktní místa
      1.   Příslušné orgány určí kontaktní místa pro sdělování žádostí o spolupráci nebo o výměnu informací podle článků 80 a 81 směrnice 2014/65/EU. Údaje o kontaktních místech zveřejní na svých internetových stránkách.
      2.   Příslušné orgány sdělí údaje o svých kontaktních místech orgánu ESMA. Orgán ESMA odpovídá za vedení a aktualizaci seznamu kontaktních míst určených v souladu s odstavcem 1 pro použití příslušnými orgány.
      Článek 2
      Žádost o spolupráci nebo o výměnu informací
      1.   Žádající orgán podá žádost o spolupráci nebo výměnu informací v tištěné nebo elektronické podobě prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I. Žádost musí být adresována kontaktnímu místu dožádaného orgánu.
      2.   V naléhavých případech může žádající orgán žádost o spolupráci nebo výměnu informací podat ústně za předpokladu, že následné potvrzení žádosti je v přiměřeném časovém rámci podáno písemně, není-li s dožádaným orgánem dohodnuto jinak.
      3.   Žádající orgán může k žádosti přiložit jakýkoliv dokument nebo podpůrný materiál považovaný za nezbytný pro podpoření žádosti.
      Článek 3
      Potvrzení o přijetí
      Do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti o spolupráci nebo výměnu informací kontaktním místem dožádaného orgánu tento orgán žádajícímu orgánu zašle potvrzení o přijetí, a to prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze II.
      Článek 4
      Odpověď na žádost o spolupráci nebo výměnu informací
      1.   Dožádaný orgán odpoví na žádost o spolupráci nebo výměnu informací v tištěné nebo elektronické podobě prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze III. Pokud žádající orgán nestanoví jinak, odpověď musí být adresována kontaktnímu místu žádajícího orgánu.
      2.   Dožádaný orgán vyřídí žádosti o spolupráci nebo výměnu informací způsobem, který zajišťuje, že jakékoliv nezbytné regulační opatření bude postupovat bez zbytečného odkladu, s ohledem na složitost žádosti a nutnost zapojit třetí strany nebo jiný orgán.
      Článek 5
      Postupy pro zasílání a zpracování žádosti o spolupráci nebo výměnu informací
      1.   Ve věcech žádosti o spolupráci nebo výměnu informací spolu žádající a dožádaný orgán komunikují v tištěné podobě nebo elektronicky v závislosti na tom, která z těchto dvou metod je nejrychlejší, přičemž náležitě zohledňují důvěrnost sdělení, dobu korespondence, objem zasílaného materiálu a snadnost přístupu k informacím ze strany žádajícího orgánu. Žádající orgán zejména bezodkladně odpoví na všechny žádosti dožádaného orgánu o upřesnění.
      2.   Dožádaný orgán oznámí žádajícímu orgánu situace, kdy očekává zpoždění o více než 5 pracovních dnů oproti předpokládanému datu odpovědi uvedenému v potvrzení o přijetí.
      3.   V případech, kdy byla žádost žádajícím orgánem kvalifikována jako naléhavá, se dožádaný orgán a žádající orgán dohodnou na četnosti, s níž bude dožádaný orgán žádajícímu orgánu poskytovat aktualizované informace o vyřizování žádosti a o datu, kdy se očekává poskytnutí odpovědi.
      4.   Dožádaný orgán a žádající orgán spolupracují na vyřešení obtíží, jež mohou vzniknout při vyřizování žádosti.
      Článek 6
      Postup pro žádosti o pořízení výpovědi s osobou
      1.   Pokud žádající orgán do své žádosti zahrne žádost o pořízení výpovědi s určitou osobou, dožádaný orgán a žádající orgán s ohledem na stávající právní omezení nebo překážky a jakékoliv rozdíly v procesních požadavcích posoudí a vezmou v úvahu:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  práva osoby nebo osob, s nimiž má být výpověď pořízena;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  úlohu pracovníků dožádaného orgánu a žádajícího orgánu při pořizování výpovědi;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  zda má osoba, s níž má být výpověď pořízena, právo na právního zástupce, a pokud ano, rozsah pomoci daného zástupce během pořizování výpovědi, a to včetně pomoci vztahující se k jakýmkoli záznamům nebo zprávě o výpovědi;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  zda má být výpověď pořízena na dobrovolném nebo nuceném základě, pokud takové rozlišení existuje;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  zda je osoba, s níž má být výpověď pořízena, na základě informací dostupných v době žádosti svědkem, nebo předmětem vyšetřování;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f)
               
               
                  zda by, na základě informací dostupných v době žádosti, výpověď mohla být, nebo je, určena k použití v trestním řízení;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  g)
               
               
                  přípustnost výpovědi v jurisdikci žádajícího orgánu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  h)
               
               
                  zaznamenání výpovědi a platné postupy, včetně toho, zda bude zaznamenání probíhat současně, nebo zda bude mít podobu písemného shrnutí ve formě zápisu, či se bude jednat o zvukový či audiovizuální záznam;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  i)
               
               
                  postupy pro osvědčení nebo potvrzení výpovědi osobami poskytujícími výpověď, včetně toho, zda k tomu dojde po pořízení výpovědi.
               
            
         
      
      2.   Dožádaný orgán a žádající orgán zajistí, že jsou přijata opatření, aby jejich pracovníci mohli účinně postupovat, a to včetně opatření, která jejich pracovníkům umožní dohodnout se na veškerých dalších informacích, které mohou být nezbytné, včetně následujících informací:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  plánování dat;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  seznam otázek, které mají být položeny osobě, s níž se pořizuje výpověď, a jeho přezkoumání;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  cestovní ujednání, včetně zajištění toho, že dožádaný orgán a žádající orgán jsou schopny se sejít, aby danou záležitost projednaly před pořízením výpovědi;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  ujednání o překladu.
               
            
         
      
      Článek 7
      Postup pro žádosti o kontrolu na místě nebo vyšetřování
      1.   V případě žádosti o provedení kontroly na místě nebo vyšetřování žádající orgán a dožádaný orgán vzájemně konzultují nejlepší způsob, jak co nejprospěšněji realizovat žádost o spolupráci s ohledem na čl. 80 odst. 1 písm. a), b) a c) směrnice 2014/65/EU, včetně výhod provedení společné kontroly na místě nebo společného vyšetřování.
      Při rozhodování o nejlepším způsobu, jak co nejprospěšněji realizovat žádost o spolupráci, žádající orgán a dožádaný orgán zohlední alespoň následující:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  obsah jakékoliv žádosti o spolupráci obdržené od žádajícího orgánu, včetně veškerých návrhů týkajících se vhodnosti provést vyšetřování nebo kontrolu na místě společně;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  zda odděleně provádí své vlastní šetření týkající se dané záležitosti s přeshraničními dopady a zda by nebylo vhodnější danou záležitost řešit prostřednictví spolupráce;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  právní a regulační rámec v každé ze svých jurisdikcí, s cílem zajistit, aby oba orgány dobře porozuměly potenciálním překážkám a právním omezením týkajícím se jejich jednání a veškerých řízení, která mohou následovat, včetně otázek týkajících se principu ne bis in idem;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  řízení a vedení potřebné pro vyšetřování nebo kontrolu na místě;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  přidělení zdrojů a jmenování pracovníků pověřených prováděním vyšetřování nebo kontrol na místě;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f)
               
               
                  možnost vypracování společného akčního plánu a časové rozvržení práce každého orgánu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  g)
               
               
                  určení opatření, která mají být přijata, společně či jednotlivě, každým z orgánů;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  h)
               
               
                  vzájemná výměna shromážděných informací a podávání zpráv o výsledcích jednotlivých přijatých opatření;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  i)
               
               
                  další konkrétní otázky týkající se daného případu.
               
            
         
      
      2.   V případě, že dožádaný orgán provádí kontrolu či vyšetřování samostatně, informuje žádající orgán o vývoji těchto aktivit a svá zjištění poskytne včas.
      3.   V případě, že se žádající orgán a dožádaný orgán rozhodnou provést společné vyšetřování nebo společnou kontrolu na místě, pak musí:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  vést průběžný dialog, aby mohly koordinovat proces shromažďování informací a zjišťování skutečností;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  navzájem úzce spolupracovat při provádění společného vyšetřování nebo společné kontroly na místě;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  identifikovat konkrétní právní ustanovení, která jsou předmětem vyšetřování nebo kontroly na místě;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  v relevantních případech se dohodnout alespoň na následujícím:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              vypracování společného akčního plánu, který přesně stanoví podstatu, povahu a časové rozvržení opatření, která mají být přijata, a to včetně rozdělení odpovědnosti za dodání výsledků práce a zohlednění priorit každého orgánu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              identifikaci a posouzení veškerých právních omezení nebo překážek a rozdílnosti postupů, pokud jde o vyšetřovací nebo vykonávací úkony nebo jakákoliv jiná řízení, včetně práv jakékoliv osoby, jež je předmětem vyšetřování;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              identifikaci a posouzení konkrétních právních profesních výsad, které mohou mít dopad na vyšetřovací řízení, jakož i na vykonávací řízení, včetně výpovědi ve vlastní neprospěch;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iv)
                           
                           
                              veřejné a mediální strategii;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              v)
                           
                           
                              zamýšleném použití vyměňovaných informací.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      Článek 8
      Nevyžádané výměny informací
      1.   V případě, že má příslušný orgán informace, o nichž se domnívá, že by pomohly jinému příslušnému orgánu pro účely vykonávání jeho úkolů podle směrnice 2014/65/EU nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (3), předá tyto informace v tištěné nebo elektronické podobě kontaktnímu místu tohoto jiného příslušného orgánu.
      2.   Odchylně od odstavce 1, pokud se příslušný orgán posílající informace domnívá, že tyto informace by měly být zaslány naléhavě, může tyto informace nejprve sdělit ústně za předpokladu, že následné předání informací je v přiměřeném časovém rámci provedeno písemně, není-li s přijímacím orgánem dohodnuto jinak.
      3.   Orgán posílající informace na nevyžádaném základě tak učiní prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze III a upozorní zejména na otázky související s důvěrností informací.
      Článek 9
      Požadavek týkající se oznamování příslušným orgánům
      1.   V případě, že příslušný orgán regulovaného trhu podle čl. 80 odst. 1 směrnice 2014/65/EU přímo osloví investiční podniky, které jsou dálkovými členy nebo účastníky regulovaného trhu, uvědomí příslušný orgán domovského členského státu dálkového člena nebo účastníka, a to v tištěné nebo elektronické podobě prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze IV tohoto nařízení a bezprostředně poté, co dálkového člena nebo účastníka kontaktoval, pokud orgán domovského členského státu dálkového člena nebo účastníka již dříve písemně nesouhlasil s informováním prostřednictvím jiných komunikačních prostředků.
      2.   Je-li důvod pro oslovení dálkového člena nebo účastníka regulovaného trhu naléhavý, může příslušný orgán regulovaného trhu z opodstatněných důvodů učinit oznámení ústně za předpokladu, že následné potvrzení žádosti je v přiměřeném časovém rámci podáno písemně, není-li s dožadovaným orgánem dohodnuto jinak.
      Článek 10
      Vstup v platnost a použitelnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 3. ledna 2018.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 7. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.
      
         (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            Formulář pro žádost o spolupráci nebo výměnu informací
         
         
         Text obrazu
         
            Žádost o spolupráci nebo výměnu informací
            Referenční číslo:
            Datum:
            Obecné informace
            PODAVATEL:
            Členský stát:
            Žádající orgán:
            Adresa:
            (Kontaktní údaje kontaktního místa)
            Název:
            Telefonní číslo:
            E-mail:
            PŘÍJEMCE:
            Členský stát:
            Dožádaný orgán:
            Adresa:
            (Kontaktní údaje kontaktního místa)
            Název:
            Telefonní číslo:
            E-mail:
            Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],
            v souladu s článkem/články [80/81 (1)] směrnice 2014/65/EU Vás žádáme o součinnost v souvislosti se záležitostí/záležitostmi uvedenými podrobněji níže.
            Byli bychom Vám vděčni za obdržení odpovědi na výše uvedenou žádost do [doplňte orientační datum pro odpověď a v případě naléhavé žádosti lhůtu, do níž má být informace poskytnuta], nebo pokud to není možné, údaj o tom, kdy předpokládáte, že budete schopni žádanou pomoc poskytnout.
            (1) Doplňte prosím příslušný článek směrnice 2014/65/EU
         
         
         Text obrazu
         
            Druh žádosti
            Zaškrtněte příslušné políčko (příslušná políčka)
            Činnosti dohledu (poskytnutí informací, pořízení výpovědi, jiné)
            Vyšetřování
            Kontrola na místě
            Důvody žádosti
            [doplňte ustanovení odvětvových právních předpisů, podle kterých je žádající orgán oprávněn zabývat se danou záležitostí]
            Žádost se týká spolupráce nebo výměny informací o
            [popište předmět žádosti, účel, za jakým je spolupráce nebo výměna informací žádána, skutečnosti, které jsou základem pro vyšetřování a na nichž je žádost založena, a vysvětlení prospěšnosti spolupráce]
            V návaznosti na
            [uveďte podrobnosti k případné předchozí žádosti, tak aby mohla být identifikována]
            Činnosti dohledu (poskytnutí informací, pořízení výpovědi)
            a) Poskytněte prosím podrobný popis konkrétních žádaných informací spolu s důvody, proč budou tyto informace užitečné, a jsou-li známy, také seznam osob, o nichž se domníváte, že žádané informace vlastní, nebo míst, kde lze tyto informace získat.
            b) Pokud jsou požadovány informace související s transakcí nebo příkazem, které se týkají určitého finančního nástroje, poskytněte prosím následující informace.
         
         
         Text obrazu
         
            Identifikace produktu:
            [doplňte přesný popis finančního nástroje včetně kódu ISIN]
            Totožnost osoby:
            [doplňte totožnost jakékoliv osoby spojené s danou transakcí nebo příkazem, včetně osoby obchodující s daným finančním nástrojem nebo osoby, u níž se má za to, že jejím jménem bylo obchodování uskutečněno]
            Data konání:
            [doplňte data, mezi nimiž se transakce nebo příkazy týkající se daných finančních nástrojů uskutečnily, a v případě značně dlouhého časového období také důvody, proč jsou informace o celém časovém období přínosné]
            c) Pokud se žádost týká informací souvisejících s podnikáním nebo činnostmi určité osoby, poskytněte prosím co nejpřesnější informace, aby mohla být daná osoba identifikována.
            d) Pokud existují zvláštní aspekty týkající se citlivosti žádaných informací, poskytněte prosím údaj o citlivosti informací obsažených v žádosti a o zvláštních opatřeních, která musí být s ohledem na vyšetřování při shromažďování informací přijata.
            e) Poskytněte prosím veškeré další informace.
            [Údaj, zda žádající orgán je či bude v souvislosti s předmětem žádosti v kontaktu s donucovacím či jiným orgánem v našem členském státě anebo s jiným orgánem, o němž žádající orgán ví, že má na předmětu žádosti aktivní zájem]
            f) V případě naléhavé žádosti a stanovení jakékoliv lhůty prosím poskytněte úplné vysvětlení naléhavosti žádosti a vysvětlení veškerých lhůt, ve kterých žádající orgán požaduje poskytnutí informací.
            Pořízení výpovědi
            Uveďte:
            a) Výpověď: pod přísahou /s místopřísežným prohlášením
         
         
         Text obrazu
         
            b) Potřeba a účel pořízení výpovědi:
            c) Jméno osoby/osob, od nichž má být výpověď získána:
            [doplňte podrobnosti o osobách, od nichž má být výpověď pořízena, aby mohl dožádaný orgán případně zahájit předvolávací proces]
            d) Podrobný popis žádaných informací, včetně předběžného seznamu otázek (pokud jsou v době žádosti k dispozici).
            e) Veškeré další informace, které by mohly být užitečné:
            [Údaj, zda pracovníci žádajícího orgánu požadují účast při pořizování výpovědi, podrobnosti o úřednících žádajícího orgánu, kteří se budou pořizování výpovědi účastnit, případně popis veškerých právních a procesních požadavků, které je třeba dodržet, aby byly výpovědi, učiněné při rozhovoru, v jurisdikci žádajícího orgánu přípustné]
            Kontrola na místě nebo vyšetřování
            Pokud se žádost týká kontroly na místě nebo vyšetřování jménem žádajícího orgánu, poskytněte prosím informace, které dožádanému orgánu umožní posoudit, zda by mohl mít zájem vstoupit do společného vyšetřování, včetně návrhu žádajícího orgánu na kontrolu nebo vyšetřování, jeho odůvodnění a přínosy pro dožádaný orgán.
            [případně včetně všech relevantních informací požadovaných dožádaným orgánem, aby mohl poskytnout nezbytnou pomoc]
            [Doplňte veškerá nezbytná varování týkající se důvěrnosti nebo veškerá nezbytná omezení týkající se přípustného použití informací (v souladu s právními předpisy Unie)].
            S pozdravem
            [Podpis]
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            Formulář pro potvrzení o přijetí
         
         
         Text obrazu
         
            Potvrzení o přijetí
            Referenční číslo:
            Datum:
            PODAVATEL:
            Členský stát:
            Dožádaný orgán:
            Adresa:
            (Kontaktní údaje kontaktního místa)
            Název:
            Telefonní číslo:
            E-mail:
            PŘÍJEMCE:
            Členský stát:
            Žádající orgán:
            Sídlo:
            (Kontaktní údaje kontaktního místa)
            Název:
            Telefonní číslo:
            E-mail:
            Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],
            v návaznosti na Vaši žádost [doplňte odkaz na žádost] tímto potvrzujeme přijetí Vaší žádosti o spolupráci nebo žádosti o informaci ze dne [doplňte datum].
            Předpokládané datum odpovědi:
            S pozdravem
            [Podpis]
         
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         
            Formulář pro odpověď na žádost o spolupráci nebo výměnu informací
         
         
         Text obrazu
         
            Odpověď na žádost o spolupráci nebo výměnu informací
            Referenční číslo:
            Datum:
            Obecné informace
            PODAVATEL:
            Členský stát:
            Dožádaný orgán:
            Sídlo:
            (Kontaktní údaje kontaktního místa)
            Název:
            Telefonní číslo:
            E-mail:
            PŘÍJEMCE:
            Členský stát:
            Žádající orgán:
            Sídlo:
            (Kontaktní údaje kontaktního místa)
            Název:
            Telefonní číslo:
            E-mail:
            Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],
            potvrzujeme, že jsme zpracovali Vaši žádost ze dne [dd.mm.rrrr] s referenčním číslem [doplňte referenční číslo žádosti].
            Shromážděné informace
            [Pokud byly informace shromážděny, uveďte je prosím zde, nebo poskytněte vysvětlení, jakým způsobem budou tyto informace poskytnuty.]
         
         
         Text obrazu
         
            Poskytnuté informace jsou důvěrné a [doplňte jméno žádajícího orgánu] jsou poskytnuty podle [doplňte ustanovení směrnice MiFID II] a na základě skutečnosti, že zůstanou důvěrné v souladu s [doplňte ustanovení směrnice MiFID II].
            [Doplňte název žádajícího orgánu] dodrží požadavky [doplňte ustanovení směrnice MiFID II] týkající se omezení z důvodu důvěrnosti a přípustného použití těchto informací.
            [Doplňte veškerá další nezbytná varování týkající se důvěrnosti nebo veškerá nezbytná omezení týkající se přípustného použití informací (v souladu s právními předpisy Unie).]
            V relevantních případech prosím vysvětlete, jaké objasnění v souvislosti s konkrétní žádanou informací požadujete:
            Z vlastní iniciativy prosím poskytněte jakékoliv podstatné informace, které by mohly dále napomáhat spolupráci a výměně informací pro účely této žádosti:
            S pozdravem
            [Podpis]
         
      
      
      
         PŘÍLOHA IV
         
            Formulář pro oznámení přímého oslovení dálkového člena nebo účastníka regulovaného trhu
         
         
         Text obrazu
         
            Oznámení přímého oslovení dálkového člena nebo účastníka regulovaného trhu
            Referenční číslo:
            Datum:
            PODAVATEL:
            Členský stát:
            Orgán regulovaného trhu:
            Sídlo:
            (Kontaktní údaje kontaktního místa)
            Název:
            Telefonní číslo:
            E-mail:
            PŘÍJEMCE:
            Členský stát:
            Orgán dálkového člena nebo účastníka regulovaného trhu:
            Sídlo:
            (Kontaktní údaje kontaktního místa)
            Název:
            Telefonní číslo:
            E-mail:
            Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],
            informujeme Vás, že jsme právě přímo oslovili dálkového člena nebo účastníka regulovaného trhu, pro kterého představujeme domovský příslušný orgán. Podrobnosti o regulovaném trhu a dálkovém členovi nebo účastníkovi jsou spolu s důvody jejich oslovení uvedeny níže.
            Název regulovaného trhu:
            Název dálkového člena nebo účastníka:
            Kontaktní údaje osoby u dálkového člena nebo účastníka, která byla oslovena:
            Jméno:
            Telefonní číslo:
            E-mail:
            Důvody, proč byl dálkový člen nebo účastník osloven
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.