Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/981 ze dne 7. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro konzultace s ostatními příslušnými orgány před udělením povolení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 981/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 148/16
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/981
      ze dne 7. června 2017,
      kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro konzultace s ostatními příslušnými orgány před udělením povolení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 84 odst. 4 uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Článek 84 směrnice 2014/65/EU stanoví konzultace s příslušnými orgány před udělením povolení v souladu s článkem 7 uvedené směrnice. Směrnice 2014/65/EU rovněž stanoví zavedení standardních formulářů, šablon a postupů pro tyto konzultace.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Pro usnadnění komunikace mezi příslušnými orgány by tyto orgány měly určit kontaktní místo výslovně pro účely komunikace před udělením povolení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Za účelem zajištění účinných a včasných vzájemných konzultací mezi příslušnými orgány před udělením povolení je nezbytné stanovit postupy pro žádosti o konzultace, potvrzení přijetí a pro odpovědi na žádosti o konzultace.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Standardní formuláře, šablony a postupy by měly umožňovat, aby vyměněné nebo předané informace byly považovány za důvěrné v souladu se směrnicí 2014/65/EU a aby byla dodržována pravidla stanovená v právních předpisech Unie s ohledem na zpracování osobních údajů a předávání těchto údajů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  V zájmu konzistentnosti a k zajištění hladkého fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a související vnitrostátní předpisy, jimiž se provádí směrnice 2014/65/EU, použily od stejného data.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (orgán ESMA).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  V souvislosti s návrhy prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, orgán ESMA nevedl otevřené veřejné konzultace, ani neprovedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů plynoucích ze zavedení standardních formulářů a postupů pro příslušné orgány, neboť by to bylo nepřiměřené vzhledem k rozsahu a dopadu uvedených norem, vezme-li se v úvahu, že prováděcí technické normy by byly určeny pouze příslušným vnitrostátním orgánům členských států, a nikoli účastníkům trhu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Orgán ESMA si vyžádal stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Kontaktní místa
      1.   Příslušné orgány určí kontaktní místa pro komunikaci na základě tohoto nařízení a zveřejní informace o svých kontaktních místech na svých webových stránkách.
      2.   Příslušné orgány zašlou informace o svých kontaktních místech Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (orgán ESMA). Orgán ESMA povede aktuální seznam kontaktních míst pro účely příslušných orgánů a tento seznam zveřejní na své webové stránce.
      Článek 2
      Žádost o konzultaci
      1.   Žádající příslušný orgán předloží žádost o konzultaci v listinné podobě nebo elektronicky kontaktnímu místu příslušného orgánu, se kterým má konzultace probíhat.
      2.   Žádající příslušný orgán předloží svoji žádost o konzultaci vyplněním formuláře uvedeného v příloze I. Žádající příslušný orgán může k žádosti o konzultaci přiložit jakékoliv dokumenty nebo podklady, které považuje za nezbytné, aby žádost podpořil.
      Článek 3
      Potvrzení o přijetí
      Příslušný orgán, který žádost obdrží, odešle potvrzení o přijetí na vyplněném formuláři uvedeném v příloze II na adresu kontaktního místa žádajícího příslušného orgánu, a to do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti o konzultaci.
      Článek 4
      Odpověď na žádost o konzultaci
      1.   Příslušný orgán, který žádost obdrží, odpoví na žádost o konzultaci v listinné podobě nebo elektronicky. Není-li žádajícím příslušným orgánem stanoveno jinak, odpověď by měla být zaslána na adresu kontaktního místa žádajícího příslušného orgánu.
      2.   Příslušný orgán, který žádost obdrží, informuje žádající příslušný orgán o případně nutném objasnění vztahujícím se k požadovaným informacím.
      3.   Příslušný orgán, který žádost obdrží, poskytne žádajícímu příslušnému orgánu prostřednictvím vyplněného formuláře uvedeného v příloze III co nejdříve a nejpozději do 60 pracovních dnů od obdržení žádosti o konzultaci následující informace:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  informace požadované v žádosti o konzultaci a případná stanoviska či výhrady související s udělením povolení;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  jakékoliv další podstatné informace, které by mohly ovlivnit udělení povolení.
               
            
         
      
      4.   Jestliže příslušný orgán, který žádost obdrží, považuje za pravděpodobné, že nebude schopen dodržet lhůtu stanovenou v odstavci 3, neprodleně o tom informuje žádající příslušný orgán, přičemž uvede důvody prodlení a předpokládané datum zaslání odpovědi. Informuje rovněž pravidelně o průběhu přípravy své odpovědi.
      5.   Jestliže příslušný orgán, který žádost obdrží, není schopen dodržet lhůtu stanovenou v odstavci 3 tohoto článku, poskytne informace způsobem, který zajistí, aby bylo možné urychleně provést nezbytná opatření a dodržet lhůtu stanovenou v čl. 7 odst. 3 směrnice 2014/65/EU.
      Článek 5
      Postupy pro konzultace
      1.   Ve věcech žádosti o konzultaci a odpovědi spolu příslušné orgány komunikují za použití prostředků, jež jsou z prostředků uvedených v čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 nejrychlejší, přičemž náležitě zohledňují důvěrnost sdělení, dobu korespondence, objem zasílaného materiálu a snadnost přístupu k informacím ze strany žádajícího příslušného orgánu. Žádající příslušný orgán zejména neprodleně odpoví na případnou žádost příslušného orgánu, který žádost o konzultaci obdrží, o objasnění.
      2.   Jestliže požadované informace má nebo může mít jiný příslušný orgán členského státu než příslušný orgán stejného členského státu, který žádost obdrží, příslušný orgán, který žádost obdrží, si neprodleně tyto informace od jiného příslušného orgánu vyžádá a předá je žádajícímu příslušnému orgánu v souladu s článkem 4.
      3.   Příslušné orgány spolupracují na vyřešení případných problémů, které při vyřizování žádosti vzniknou.
      4.   Vyplynou-li během udělování nebo zamítnutí povolení nové informace anebo potřeba doplňujících informací, příslušné orgány spolupracují s cílem zajistit, aby proběhla výměna všech příslušných informací. K tomuto účelu slouží formuláře uvedené v přílohách I a II.
      5.   Odchylně od čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 v případě, že žádající příslušný orgán podá žádost o konzultaci během posledních 30 pracovních dnů před koncem posouzení žádosti o povolení, může tuto žádost podat ústně za předpokladu, že žádost o konzultaci následně písemně potvrdí, pokud příslušný orgán, který žádost obdrží, nesouhlasí s jiným postupem.
      Článek 6
      Použití informací
      1.   Jsou-li informace poskytnuté příslušným orgánem, který žádost obdrží, reprodukované v odpovědi žádajícího příslušného orgánu na žádost o povolení, žádající příslušný orgán informuje příslušný orgán, který žádost o konzultaci obdrží, a to předtím, než je informován žadatel.
      2.   Je-li vznesen požadavek na sdělení informací, které příslušný orgán obdržel od jiného příslušného orgánu, příslušný orgán, který takový požadavek obdrží, před poskytnutím těchto informací informuje druhý příslušný orgán a uplatní odpovídající výjimky nebo výsady vyplývající z právních předpisů, které se vztahují k těmto informacím a které má k dispozici.
      Článek 7
      Vstup v platnost a použitelnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Toto nařízení se použije ode dne 3. ledna 2018.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 7. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.
      
         (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            Formulář žádosti o konzultaci
         
         
         Text obrazu
         
            Žádost o konzultaci v souladu s článkem 84 směrnice 2014/65/EU
            Referenční číslo:
            Datum:
            Obecné informace
            PODAVATEL:
            Členský stát:
            Žádající příslušný orgán:
            Adresa:
            (Kontaktní údaje kontaktního místa)
            Jméno:
            Telefonní číslo:
            E-mail:
            PŘÍJEMCE:
            Členský stát:
            Žádaný příslušný orgán:
            Adresa:
            (Kontaktní údaje kontaktního místa)
            Jméno:
            Telefonní číslo:
            E-mail:
            Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],
            v souladu s článkem 84 směrnice 2014/65/EU podáváme žádost o konzultaci ve věci, která je podrobněji níže popsána.
            Chtěli bychom Vás upozornit, že v souladu s čl. 7 odst. 3 směrnice 2014/65/EU lhůta pro odpověď na žádost o povolení končí dne [doplňte datum]. Žádáme Vás o poskytnutí požadovaných informací a případných dalších podstatných informací do 60 pracovních dnů od obdržení této žádosti, nebo v případě, že to není možné, o informaci, kdy budete s přihlédnutím ke lhůtě pro odpověď na žádost o povolení schopni požadované informace poskytnout.
            Informace o postupu pro udělování povolení
            Věc
            [zde prosím uveďte příslušné informace nebo odkaz na přílohy obsahující tyto informace]
         
         
         Text obrazu
         
            Informace o postupu pro udělování povolení
            [zde prosím uveďte příslušné informace nebo odkaz na přílohy obsahující tyto informace]
            Informace o jiných dotčených příslušných orgánech
            [zde prosím uveďte příslušné informace nebo odkaz na přílohy obsahující tyto informace]
            V návaznosti na
            [je-li to relevantní, uveďte prosím informace o předchozí žádosti, které umožňují tuto předchozí žádost identifikovat]
            Požadované informace [je-li to relevantní]:
            [uveďte prosím podrobný popis konkrétních požadovaných informací, včetně požadovaných relevantních dokumentů, a důvody, proč jsou tyto informace nezbytné pro posouzení žádosti o povolení]
            Doplňující informace poskytnuté žádajícím příslušným orgánem.
            [uveďte prosím, zda žádající příslušný orgán v souvislosti s předmětem této žádosti kontaktoval nebo hodlá kontaktovat jiné orgány nebo donucovací orgány v členském státě příslušného orgánu, který žádost obdržel, nebo jiný příslušný orgán, který podle žádajícího příslušného orgánu má aktivní zájem na předmětu žádosti]
            Ochrana důvěrných informací
            [uveďte prosím případná nezbytná upozornění týkající se ochrany důvěrných informací nebo jiná nezbytná omezení přípustného používání informací (v souladu s právem Unie)].
            S pozdravem
            [podpis]
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            Formulář potvrzení o přijetí žádosti o konzultaci
         
         
         Text obrazu
         
            Potvrzení o přijetí žádosti o konzultaci v souladu s článkem 84 směrnice 2014/65/EU
            Referenční číslo:
            Datum:
            PODAVATEL:
            Členský stát:
            Příslušný orgán, který žádost obdržel:
            Adresa:
            (Kontaktní údaje kontaktního místa)
            Jméno:
            Telefonní číslo:
            E-mail:
            PŘÍJEMCE:
            Členský stát:
            Žádající příslušný orgán:
            Adresa:
            (Kontaktní údaje kontaktního místa)
            Jméno:
            Telefonní číslo:
            E-mail:
            Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],
            potvrzujeme přijetí Vaší žádosti o konzultaci v souladu s článkem 84 směrnice 2014/65/EU ze dne [uveďte datum].
            Předpokládané datum odpovědi:
            S pozdravem
            [podpis]
         
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         
            Formulář odpovědi na žádost o konzultaci
         
         
         Text obrazu
         
            Odpověď na žádost o konzultaci v souladu s článkem 84 směrnice 2014/65/EU
            Referenční číslo:
            Datum:
            PODAVATEL:
            Členský stát:
            Příslušný orgán, který žádost obdržel:
            Sídlo:
            (Kontaktní údaje kontaktního místa)
            Jméno:
            Telefonní číslo:
            E-mail:
            PŘÍJEMCE:
            Členský stát:
            Žádající příslušný orgán:
            Adresa:
            (Kontaktní údaje kontaktního místa)
            Jméno:
            Telefonní číslo:
            E-mail:
            Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],
            v souladu s článkem 84 směrnice 2014/65/EU jsme posoudili Vaši žádost o konzultaci ze dne [dd.mm.rrrr] s referenčním číslem [uveďte referenční číslo].
            Je-li to relevantní, popište prosím objasnění, které vyžadujete v souvislosti s požadovanými informacemi nebo s jiným aspektem příslušného postupu pro udělování povolení:
            Pokud jste požadované informace shromáždili, uveďte je zde, anebo vysvětlete, jak budou poskytnuty, případně uveďte odkaz na příslušné přílohy, jež tyto požadované informace obsahují:
         
         
         Text obrazu
         
            Jsou-li Vám známy další související či podstatné informace, uveďte je zde, anebo vysvětlete, jak budou poskytnuty, případně uveďte odkaz na příslušné přílohy, jež tyto informace obsahují:
            [uveďte prosím jakékoliv další podstatné informace, které by mohly ovlivnit udělení povolení]
            Ochrana důvěrných informací
            [uveďte prosím případná nezbytná upozornění týkající se ochrany důvěrných informací nebo jiná nezbytná omezení přípustného používání informací (v souladu s právem Unie)].
            S pozdravem
            [podpis]
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.