Nařízení Komise (EU) 2017/983 ze dne 9. června 2017, kterým se mění přílohy III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro tricyklazol v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 983/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 148/27
               
            
         
      
      
      NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/983
      ze dne 9. června 2017,
      kterým se mění přílohy III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro tricyklazol v některých produktech a na jejich povrchu
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a), článek 17, čl. 18 odst. 1 písm. b) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Maximální limity reziduí (MLR) pro tricyklazol byly stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005. Veškeré MLR s výjimkou limitů pro rýži jsou stanoveny na úrovni meze stanovitelnosti (LOD).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Nezařazení tricyklazolu do přílohy I směrnice 91/414/EHS je stanoveno v rozhodnutí Komise č. 2008/770/ES (2). Na základě nové žádosti v souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (3) nebyla tato účinná látka schválena prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/1826 (4). Veškerá stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku tricyklazol byla zrušena. V souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení je proto vhodné MLR pro rýži stanovený pro tuto látku v příloze III zrušit.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Vzhledem k neschválení účinné látky tricyklazol by MLR pro tuto látku měl být stanoven na mezi stanovitelnosti v souladu s článkem 18 nařízení (ES) č. 396/2005. Pro účinné látky, u nichž by měly být všechny maximální limity reziduí sníženy na příslušné meze stanovitelnosti, by měly být v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005 uvedeny standardní hodnoty v příloze V.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Pokud jde o potřebu přizpůsobit určité meze stanovitelnosti, Komise konzultovala referenční laboratoře Evropské unie. Tyto laboratoře dospěly k závěru, že technický vývoj umožňuje u některých komodit stanovit nižší meze stanovitelnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Obchodní partneři Unie byli ohledně nových MLR konzultováni prostřednictvím Světové obchodní organizace a jejich připomínky byly zohledněny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Vzhledem k dlouhé trvanlivosti rýže by uvedené nařízení mělo v zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby rýže stanovit přechodná ustanovení pro rýži vypěstovanou do roku 2016 včetně. Vzhledem k nejasnostem ohledně určitých vlastností tricyklazolu však lhůty stanovené v tomto nařízení neumožňují provádět ošetření tricyklazolem v roce 2017 nebo později.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Aby bylo možné u rýže Basmati použít stejný přístup a vzhledem k tomu, že rýže Basmati prochází před uvedením na trh zvláštním postupem zrání, měla by být v zájmu běžného uvádění na trh, zpracování a spotřeby rýže Basmati poskytnuta pro tuto rýži vypěstovanou do roku 2016 včetně dodatečná lhůta 6 měsíců, která skončí před tím, než se upravený MLR pro rýži Basmati stane použitelným.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Přílohy III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
      Článek 2
      Na veškerou rýži s výjimkou rýže Basmati dovezenou nebo uvedenou na trh před dnem 30. června 2017 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.
      Na rýži Basmati dovezenou před dnem 30. prosince 2017 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se na veškeré produkty s výjimkou rýže Basmati ode dne 30. června 2017.
      Na rýži Basmati se použije ode dne 30. prosince 2017.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 9. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
      
         (2)  Rozhodnutí Komise 2008/770/ES ze dne 30. září 2008 o nezařazení tricyklazolu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (Úř. věst. L 263, 2.10.2008, s. 16).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).
      
         (4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1826 ze dne 14. října 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka tricyklazol (Úř. věst. L 279, 15.10.2016, s. 88).
      
      
         PŘÍLOHA
         Přílohy III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     V části A přílohy III se zrušuje sloupec pro tricyklazol.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     V příloze V se vkládá nový sloupec pro tricyklazol, který zní:
                     
                        „Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
                     
                     
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Číselný kód
                              
                              
                                 Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (1)
                                 
                              
                              
                                 Tricyklazol
                              
                           
                           
                              
                                 (1)
                              
                              
                                 (2)
                              
                              
                                 (3)
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0100000
                              
                              
                                 
                                    OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0110000
                              
                              
                                 
                                    Citrusové plody
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0110010
                              
                              
                                 Grapefruity
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0110020
                              
                              
                                 Pomeranče
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0110030
                              
                              
                                 Citrony
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0110040
                              
                              
                                 Kyselé lajmy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0110050
                              
                              
                                 Mandarinky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0110990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0120000
                              
                              
                                 
                                    Ořechy ze stromů
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120010
                              
                              
                                 Mandle
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120020
                              
                              
                                 Para ořechy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120030
                              
                              
                                 Kešu ořechy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120040
                              
                              
                                 Kaštany jedlé
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120050
                              
                              
                                 Kokosové ořechy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120060
                              
                              
                                 Lískové ořechy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120070
                              
                              
                                 Makadamové ořechy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120080
                              
                              
                                 Pekanové ořechy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120090
                              
                              
                                 Piniové oříšky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120100
                              
                              
                                 Pistácie
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120110
                              
                              
                                 Vlašské ořechy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0120990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0130000
                              
                              
                                 
                                    Jádrové ovoce
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0130010
                              
                              
                                 Jablka
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0130020
                              
                              
                                 Hrušky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0130030
                              
                              
                                 Kdoule
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0130040
                              
                              
                                 Mišpule obecná/německá
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0130050
                              
                              
                                 Mišpule japonská / lokvát
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0130990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0140000
                              
                              
                                 
                                    Peckové ovoce
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0140010
                              
                              
                                 Meruňky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0140020
                              
                              
                                 Třešně
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0140030
                              
                              
                                 Broskve
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0140040
                              
                              
                                 Švestky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0140990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0150000
                              
                              
                                 
                                    Bobulové a drobné ovoce
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0151000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             hrozny
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0151010
                              
                              
                                 Hrozny stolní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0151020
                              
                              
                                 Hrozny moštové
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0152000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             jahody
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0153000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             ovoce z keřů
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0153010
                              
                              
                                 Ostružiny
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0153020
                              
                              
                                 Ostružiny ostružiníku ježiníku
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0153030
                              
                              
                                 Maliny (červené a žluté)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0153990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0154000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             ostatní bobulové a drobné ovoce
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0154010
                              
                              
                                 Brusnice/borůvky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0154020
                              
                              
                                 Klikvy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0154030
                              
                              
                                 Rybíz (bílý, černý, červený)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0154040
                              
                              
                                 Angrešt (červený, zelený a žlutý)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0154050
                              
                              
                                 Šípky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0154060
                              
                              
                                 Moruše (bílé a černé)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0154070
                              
                              
                                 Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0154080
                              
                              
                                 Bez černý / bezinky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0154990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0160000
                              
                              
                                 
                                    Různé ovoce s
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0161000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             jedlou slupkou
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0161010
                              
                              
                                 Datle
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0161020
                              
                              
                                 Fíky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0161030
                              
                              
                                 Stolní olivy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0161040
                              
                              
                                 Kumquaty/kumkváty
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0161050
                              
                              
                                 Karamboly
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0161060
                              
                              
                                 Tomel japonský / kaki churma / persimon
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0161070
                              
                              
                                 Hřebíčkovec šabrejový / jambolan
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0161990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0162000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             nejedlou slupkou, malé
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0162010
                              
                              
                                 Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0162020
                              
                              
                                 Liči
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0162030
                              
                              
                                 Mučenka/passiflora
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0162040
                              
                              
                                 Opuncie
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0162050
                              
                              
                                 Zlatolist
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0162060
                              
                              
                                 Tomel viržinský / kaki
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0162990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0163000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             nejedlou slupkou, velké
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163010
                              
                              
                                 Avokádo
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163020
                              
                              
                                 Banány
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163030
                              
                              
                                 Mango
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163040
                              
                              
                                 Papája
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163050
                              
                              
                                 Granátová jablka
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163060
                              
                              
                                 Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163070
                              
                              
                                 Kvajáva hrušková
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163080
                              
                              
                                 Ananas
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163090
                              
                              
                                 Chlebovník
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163100
                              
                              
                                 Durian cibetkový
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163110
                              
                              
                                 Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0163990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0200000
                              
                              
                                 
                                    ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0210000
                              
                              
                                 
                                    Kořenová a hlíznatá zelenina
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0211000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             brambory
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0212000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             tropická kořenová a hlíznatá zelenina
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0212010
                              
                              
                                 Kořeny manioku jedlého / kasavy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0212020
                              
                              
                                 Batáty
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0212030
                              
                              
                                 Jamy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0212040
                              
                              
                                 Maranta třtinová
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0212990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0213000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213010
                              
                              
                                 Řepa červená/salátová
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213020
                              
                              
                                 Mrkev/karotka
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213030
                              
                              
                                 Celer bulvový
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213040
                              
                              
                                 Křen
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213050
                              
                              
                                 Topinambury
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213060
                              
                              
                                 Pastinák
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213070
                              
                              
                                 Petržel kořenová
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213080
                              
                              
                                 Ředkve
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213090
                              
                              
                                 Kozí brada
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213100
                              
                              
                                 Brukev řepka tuřín
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213110
                              
                              
                                 Brukev řepák vodnice
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0213990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0220000
                              
                              
                                 
                                    Cibulová zelenina
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0220010
                              
                              
                                 Česnek
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0220020
                              
                              
                                 Cibule kuchyňská
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0220030
                              
                              
                                 Šalotka
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0220040
                              
                              
                                 Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0220990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0230000
                              
                              
                                 
                                    Plodová zelenina
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0231000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             lilkovité
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0231010
                              
                              
                                 Rajčata
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0231020
                              
                              
                                 Paprika setá
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0231030
                              
                              
                                 Lilek/baklažán
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0231040
                              
                              
                                 Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0231990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0232000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             tykvovité s jedlou slupkou
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0232010
                              
                              
                                 Okurky salátové
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0232020
                              
                              
                                 Okurky nakládačky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0232030
                              
                              
                                 Cukety
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0232990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0233000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             tykvovité s nejedlou slupkou
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0233010
                              
                              
                                 Melouny cukrové
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0233020
                              
                              
                                 Dýně
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0233030
                              
                              
                                 Melouny vodní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0233990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0234000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             kukuřice cukrová
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0239000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             e)
                                          
                                          
                                             ostatní plodová zelenina
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0240000
                              
                              
                                 
                                    Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0241000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             košťálová zelenina vytvářející růžice
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0241010
                              
                              
                                 Brokolice
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0241020
                              
                              
                                 Květák
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0241990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0242000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             košťálová zelenina vytvářející hlávky
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0242010
                              
                              
                                 Kapusta růžičková
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0242020
                              
                              
                                 Zelí hlávkové
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0242990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0243000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             košťálová zelenina listová
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0243010
                              
                              
                                 Zelí pekingské / pe-tsai
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0243020
                              
                              
                                 Kapusta kadeřavá a kapusta krmná
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0243990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0244000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             kedlubny
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0250000
                              
                              
                                 
                                    Listová zelenina, bylinky a jedlé květy
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0251000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             salát a ostatní salátové rostliny
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0251010
                              
                              
                                 Kozlíček polníček
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251020
                              
                              
                                 Salát
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251030
                              
                              
                                 Čekanka štěrbák / endivie
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251040
                              
                              
                                 Řeřichy a jiné klíčky a výhonky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251050
                              
                              
                                 Barborky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251060
                              
                              
                                 Roketa setá / rukola
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251070
                              
                              
                                 Červená hořčice
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251080
                              
                              
                                 Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0251990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0252000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             špenát a podobná zelenina (listy)
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0252010
                              
                              
                                 Špenát
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0252020
                              
                              
                                 Šrucha
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0252030
                              
                              
                                 Mangold
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0252990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0253000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             listy révy vinné a podobných druhů
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0254000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             potočnice lékařská / řeřicha potoční
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0255000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             e)
                                          
                                          
                                             čekanka obecná setá
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0256000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             f)
                                          
                                          
                                             bylinky a jedlé květy
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,02
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0256010
                              
                              
                                 Kerblík
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0256020
                              
                              
                                 Pažitka
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0256030
                              
                              
                                 Celerová nať
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0256040
                              
                              
                                 Petrželová nať
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0256050
                              
                              
                                 Šalvěj lékařská
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0256060
                              
                              
                                 Rozmarýn lékařský
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0256070
                              
                              
                                 Tymián
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0256080
                              
                              
                                 Bazalka pravá a jedlé květy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0256090
                              
                              
                                 Vavřín / bobkový list
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0256100
                              
                              
                                 Estragon
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0256990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0260000
                              
                              
                                 
                                    Lusková zelenina
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0260010
                              
                              
                                 Fazolové lusky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0260020
                              
                              
                                 Vyluštěná fazolová semena
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0260030
                              
                              
                                 Hrachové lusky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0260040
                              
                              
                                 Vyluštěná hrachová zrna
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0260050
                              
                              
                                 Čočka
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0260990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0270000
                              
                              
                                 
                                    Řapíkatá a stonková zelenina
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0270010
                              
                              
                                 Chřest
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270020
                              
                              
                                 Kardy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270030
                              
                              
                                 Celer řapíkatý
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270040
                              
                              
                                 Fenykl obecný sladký
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270050
                              
                              
                                 Artyčoky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270060
                              
                              
                                 Pór
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270070
                              
                              
                                 Reveň kadeřavá / rebarbora
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270080
                              
                              
                                 Bambusové výhonky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270090
                              
                              
                                 Palmové vegetační vrcholy
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0270990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0280000
                              
                              
                                 
                                    Houby, mechy a lišejníky
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0280010
                              
                              
                                 Pěstované houby
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0280020
                              
                              
                                 Volně rostoucí houby
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0280990
                              
                              
                                 Mechy a lišejníky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0290000
                              
                              
                                 
                                    Řasy a prokaryota
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0300000
                              
                              
                                 
                                    LUŠTĚNINY
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0300010
                              
                              
                                 Fazole
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0300020
                              
                              
                                 Čočka
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0300030
                              
                              
                                 Hrách
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0300040
                              
                              
                                 Semena lupiny bílé / vlčího bobu
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0300990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0400000
                              
                              
                                 
                                    OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0401000
                              
                              
                                 
                                    Olejnatá semena
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401010
                              
                              
                                 Lněná semena
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401020
                              
                              
                                 Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401030
                              
                              
                                 Maková semena
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401040
                              
                              
                                 Sezamová semena
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401050
                              
                              
                                 Slunečnicová semena
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401060
                              
                              
                                 Semena řepky olejky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401070
                              
                              
                                 Sójové boby
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401080
                              
                              
                                 Hořčičná semena
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401090
                              
                              
                                 Bavlníková semena
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401100
                              
                              
                                 Dýňová semena
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401110
                              
                              
                                 Semena světlice barvířské
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401120
                              
                              
                                 Semena brutnáku lékařského
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401130
                              
                              
                                 Semena lničky seté
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401140
                              
                              
                                 Konopná semena
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401150
                              
                              
                                 Semena skočce obecného
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0401990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0402000
                              
                              
                                 
                                    Olejnaté plody
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0402010
                              
                              
                                 Olivy na olej
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0402020
                              
                              
                                 Jádra plodů palem
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0402030
                              
                              
                                 Plody palem
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0402040
                              
                              
                                 Vlnovec pětimužný / kapok
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0402990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0500000
                              
                              
                                 
                                    OBILOVINY
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0500010
                              
                              
                                 Ječmen
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0500020
                              
                              
                                 Pohanka a jiné pseudoobiloviny
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0500030
                              
                              
                                 Kukuřice
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0500040
                              
                              
                                 Proso
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0500050
                              
                              
                                 Oves
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0500060
                              
                              
                                 Rýže
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0500070
                              
                              
                                 Žito
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0500080
                              
                              
                                 Čirok
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0500090
                              
                              
                                 Pšenice
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0500990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0600000
                              
                              
                                 
                                    ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0610000
                              
                              
                                 
                                    Čaje
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0620000
                              
                              
                                 
                                    Kávová zrna
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0630000
                              
                              
                                 
                                    Bylinné čaje z
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0631000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             květů
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0631010
                              
                              
                                 Heřmánek
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0631020
                              
                              
                                 Ibišek súdánský
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0631030
                              
                              
                                 Růže
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0631040
                              
                              
                                 Jasmín
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0631050
                              
                              
                                 Lípa
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0631990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0632000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             listů a nadzemních částí rostlin
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0632010
                              
                              
                                 Jahodník
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0632020
                              
                              
                                 Roibos
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0632030
                              
                              
                                 Cesmína paraguayská / yerba maté
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0632990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0633000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             kořenů
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0633010
                              
                              
                                 Kozlík lékařský / baldrián
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0633020
                              
                              
                                 Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0633990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0639000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             veškerých jiných částí rostlin
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0640000
                              
                              
                                 
                                    Kakaové boby
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0650000
                              
                              
                                 
                                    Rohovník obecný / svatojánský chléb
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0700000
                              
                              
                                 
                                    CHMEL
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0800000
                              
                              
                                 
                                    KOŘENÍ
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0810000
                              
                              
                                 
                                    Semena
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0810010
                              
                              
                                 Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810020
                              
                              
                                 Bulvuška
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810030
                              
                              
                                 Miřík celer
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810040
                              
                              
                                 Koriandr setý
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810050
                              
                              
                                 Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810060
                              
                              
                                 Kopr vonný
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810070
                              
                              
                                 Fenykl sladký
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810080
                              
                              
                                 Pískavice řecké seno
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810090
                              
                              
                                 Muškátový oříšek
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0810990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0820000
                              
                              
                                 
                                    Plody
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0820010
                              
                              
                                 Nové koření
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0820020
                              
                              
                                 Žlutodřev
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0820030
                              
                              
                                 Kmín kořenný
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0820040
                              
                              
                                 Kardamom
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0820050
                              
                              
                                 Jalovcové bobule
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0820060
                              
                              
                                 Pepř (bílý, černý a zelený)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0820070
                              
                              
                                 Vanilka
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0820080
                              
                              
                                 Tamarind / indické datle
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0820990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0830000
                              
                              
                                 
                                    Kůra
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0830010
                              
                              
                                 Skořice
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0830990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0840000
                              
                              
                                 
                                    Kořeny a oddenky
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0840010
                              
                              
                                 Lékořice
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0840020
                              
                              
                                 Zázvor
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0840030
                              
                              
                                 Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0840040
                              
                              
                                 Křen
                              
                              
                                 
                                    (+)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0840990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0850000
                              
                              
                                 
                                    Pupeny
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0850010
                              
                              
                                 Hřebíček
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0850020
                              
                              
                                 Kapary
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0850990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0860000
                              
                              
                                 
                                    Květinové pestíky
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0860010
                              
                              
                                 Šafrán
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0860990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0870000
                              
                              
                                 
                                    Semenné míšky
                                 
                              
                              
                                 0,05 (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0870010
                              
                              
                                 Muškátový květ
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0870990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 0900000
                              
                              
                                 
                                    CUKRONOSNÉ ROSTLINY
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 0900010
                              
                              
                                 Řepa cukrovka (kořen)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0900020
                              
                              
                                 Cukrová třtina
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0900030
                              
                              
                                 Kořen čekanky
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 0900990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1000000
                              
                              
                                 
                                    PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1010000
                              
                              
                                 
                                    Tkáně z
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1011000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             a)
                                          
                                          
                                             prasat
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1011010
                              
                              
                                 Svalovina
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1011020
                              
                              
                                 Tuková tkáň
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1011030
                              
                              
                                 Játra
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1011040
                              
                              
                                 Ledviny
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1011050
                              
                              
                                 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1011990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1012000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             b)
                                          
                                          
                                             skotu
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1012010
                              
                              
                                 Svalovina
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1012020
                              
                              
                                 Tuková tkáň
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1012030
                              
                              
                                 Játra
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1012040
                              
                              
                                 Ledviny
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1012050
                              
                              
                                 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1012990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1013000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             c)
                                          
                                          
                                             ovcí
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1013010
                              
                              
                                 Svalovina
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1013020
                              
                              
                                 Tuková tkáň
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1013030
                              
                              
                                 Játra
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1013040
                              
                              
                                 Ledviny
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1013050
                              
                              
                                 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1013990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1014000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             d)
                                          
                                          
                                             koz
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1014010
                              
                              
                                 Svalovina
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1014020
                              
                              
                                 Tuková tkáň
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1014030
                              
                              
                                 Játra
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1014040
                              
                              
                                 Ledviny
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1014050
                              
                              
                                 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1014990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1015000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             e)
                                          
                                          
                                             koňovitých
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1015010
                              
                              
                                 Svalovina
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1015020
                              
                              
                                 Tuková tkáň
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1015030
                              
                              
                                 Játra
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1015040
                              
                              
                                 Ledviny
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1015050
                              
                              
                                 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1015990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1016000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             f)
                                          
                                          
                                             drůbeže
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1016010
                              
                              
                                 Svalovina
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1016020
                              
                              
                                 Tuková tkáň
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1016030
                              
                              
                                 Játra
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1016040
                              
                              
                                 Ledviny
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1016050
                              
                              
                                 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1016990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1017000
                              
                              
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             g)
                                          
                                          
                                             ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1017010
                              
                              
                                 Svalovina
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1017020
                              
                              
                                 Tuková tkáň
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1017030
                              
                              
                                 Játra
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1017040
                              
                              
                                 Ledviny
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1017050
                              
                              
                                 Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1017990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1020000
                              
                              
                                 
                                    Mléko
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1020010
                              
                              
                                 Kravské
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1020020
                              
                              
                                 Ovčí
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1020030
                              
                              
                                 Kozí
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1020040
                              
                              
                                 Kobylí
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1020990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                           
                           
                              
                                 1030000
                              
                              
                                 
                                    Ptačí vejce
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1030010
                              
                              
                                 Slepičí
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1030020
                              
                              
                                 Kachní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1030030
                              
                              
                                 Husí
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1030040
                              
                              
                                 Křepelčí
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1030990
                              
                              
                                 Ostatní
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 1040000
                              
                              
                                 
                                    Med a další včelařské produkty
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,05
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1050000
                              
                              
                                 
                                    Obojživelníci a plazi
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1060000
                              
                              
                                 
                                    Suchozemští bezobratlí živočichové
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                                 1070000
                              
                              
                                 
                                    Volně žijící suchozemští obratlovci
                                 
                              
                              
                                 
                                    0,01
                                     (*1)
                                 
                              
                           
                           
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
         
            (*1)  Označuje mez stanovitelnosti.
         
            
            
            
               
                  
                     (**)
                  
                  
                     Kombinace pesticid–kód, na které se vztahuje MLR stanovený v příloze III části B.
                  
               
            
         
         
            Tricyklazol
         
         
            
            
            
               
                  
                     (+)
                  
                  
                     Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 
                                    0840040
                                 
                              
                              
                                 
                                    Křen“
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            (1)  Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.
         
            Tricyklazol
         
         
            
            
            
               
                  
                     (+)
                  
                  
                     Použitelný maximální limit reziduí pro křen (Armoracia rusticana) ve skupině koření (kód 0840040) je MLR stanovený pro křen (Armoracia rusticana) v kategorii zelenina, ve skupině kořenová a hlíznatá zelenina (kód 0213040) při zohlednění změn v úrovních reziduí pesticidů způsobených zpracováním (sušením) podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 
                                    0840040
                                 
                              
                              
                                 
                                    Křen“
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.