Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/988 ze dne 6. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro ujednání o spolupráci s ohledem na obchodní systém, jehož činnost má značný význam v hostitelském členském státě (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 988/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 149/3
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/988
      ze dne 6. června 2017,
      kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro ujednání o spolupráci s ohledem na obchodní systém, jehož činnost má značný význam v hostitelském členském státě
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (1), a zejména na čl. 79 odst. 9 uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Aby příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu mohly efektivně plnit své úkoly podle směrnice 2014/65/EU v souvislosti s činností obchodního systému, která nabyla značného významu v hostitelském členském státě, je důležité usnadnit spolupráci mezi uvedenými orgány stanovením standardních formulářů, šablon a postupů pro zavedení přiměřených ujednání o spolupráci.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Příslušné orgány by měly používat standardní formuláře, šablony a postupy jako základ pro svá ujednání o spolupráci, měly by však mít možnost je formou dvoustranných či mnohostranných dohod uzpůsobit podle jednotlivých okolností každého případu za účelem stanovení vhodné spolupráce v oblasti dohledu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Příslušné orgány domovského a hostitelského členského státu by měly dodržovat standardizované postupy pro zasílání a vyřizování žádostí o spolupráci, pro průběžné sdílení informací, pro konzultace a pro poskytování pomoci, aniž je dotčen jakýkoli další druh spolupráce, na kterém se mohou uvedené příslušné orgány dohodnout, a to včetně koordinace rozhodování.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Většina ujednání o spolupráci by se měla realizovat formami, které upravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/589 (2). Měly by se stanovit standardní formuláře, šablony a postupy, které umožňují uzpůsobení těchto ujednání tak, aby se dosáhlo vyšší míry zapojení příslušných orgánů hostitelského členského státu v případě vyššího dopadu na trhy s cennými papíry a ochranu investorů v jeho jurisdikci.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Ujednání o spolupráci by měla vycházet z osvědčených postupů, včetně zásad stanovených v pokynech k ujednáním o spolupráci a výměně informací mezi příslušnými orgány a mezi příslušnými orgány a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) (3) a souvisejícího mnohostranného memoranda o porozumění o ujednáních o spolupráci a výměně informací (4), aby se zajistilo zahrnutí všech oblastí relevantních pro efektivní spolupráci mezi příslušnými orgány a aby se využily odborné znalosti příslušných orgánů a orgánu ESMA pro hladkou přeshraniční spolupráci.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Vzhledem k tomu, že míra spolupráce v oblasti dohledu závisí na povaze a rozsahu změn a vývoji v činnosti nebo struktuře příslušných obchodních systémů, je vhodné stanovit minimální počet událostí, kdy by použití standardizovaných formulářů, šablon a postupů mezi domovskými a hostitelskými příslušnými orgány mělo být výchozím bodem pro zavedení přiměřených ujednání o spolupráci.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Pokud příslušné orgány žádají o pomoc v podobě pořízení výpovědi, zahájení šetření či provedení kontroly na místě, měly by poskytnout jasné vysvětlení, proč je taková pomoc pro výkon povinností příslušného orgánu potřebná.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Aby se umožnilo zapojení všech relevantních příslušných orgánů, měla by být dalším příslušným orgánům poskytnuta možnost požádat, aby se staly stranou existující dohody o spolupráci, pokud obchodní systém, ohledně kterého byla daná dohoda o spolupráci uzavřena, v důsledku následného obchodního vývoje nabude značného významu v dalších hostitelských členských státech.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Pokud je za výjimečných okolností třeba urychleně přijmout opatření ke splnění povinností podle směrnice 2014/65/EU nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (5) nebo k zajištění stability trhů v členském státě, měly by standardní dohody o ujednáních o spolupráci umožnit, aby příslušný orgán přiměřeně odložil plnění svých povinností podle daných dohod.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  V zájmu konzistentnosti a k zajištění hladkého fungování finančních trhů je nezbytné, aby se ustanovení tohoto nařízení a související vnitrostátní předpisy, jimiž se provádí směrnice 2014/65/EU, použily od stejného data.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem předložených Komisi orgánem ESMA.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Orgán ESMA si k návrhům prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, vyžádal stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (6),
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Formát a použití standardních formulářů, šablon a postupů pro ujednání o spolupráci
      1.   Domovské a hostitelské příslušné orgány obchodního systému, jehož činnost nabyla značného významu ve smyslu čl. 79 odst. 2 směrnice 2014/65/EU, zavedou přiměřená ujednání o spolupráci prostřednictvím dohody o spolupráci uvedené v příloze I.
      2.   Domovské a hostitelské příslušné orgány mohou standardní dohodu o spolupráci uvedenou v příloze I uzpůsobit nebo doplnit, aby se zajistilo, že jsou její ustanovení přiměřená konkrétním okolnostem, které vyvolaly potřebu spolupráce.
      3.   Domovské a hostitelské příslušné orgány zasílají žádosti o spolupráci ve formátu stanoveném v příloze II a na uvedené žádosti odpovídají ve formátu stanoveném v příloze III.
      Článek 2
      Vstup v platnost a použitelnost
      Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      Použije se ode dne 3. ledna 2018.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 6. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349.
      
         (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/589 ze dne 19. července 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující organizační požadavky na investiční podniky zabývající se algoritmickým obchodováním (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 417).
      
         (3)  ESMA/2014/298. Dostupné na: https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library
      
         (4)  ESMA/2014/608. Dostupné na: https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library
      
         (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).
      
         (6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            Standardní dohoda pro ujednání o spolupráci v případě, že činnost obchodního systému nabude značného významu v hostitelském členském státě
         
         Za účelem zavedení přiměřených ujednání o spolupráci mezi [hostitelský příslušný orgán] (hostitelský orgán) a [domovský příslušný orgán] (domovský orgán) v souvislosti s činností [obchodní systém] (obchodní systém), která má značný význam pro fungování trhů s cennými papíry a ochranu investorů v [hostitelský členský stát] (hostitelský členský stát), dosáhly domovský orgán a hostitelský orgán této dohody:
         Článek 1
         Oblast působnosti a obecná ustanovení
         Účelem této dohody je stanovit rámec pro spolupráci mezi [domovský příslušný orgán] a [hostitelský příslušný orgán], pokud jde o využívání jejich příslušných pravomocí ve vztahu k činnosti [obchodní systém], která nabyla značného významu v [ve] [na] [hostitelský členský stát]. Tato dohoda může doplňovat jiná ujednání o spolupráci mezi orgány.
         Článek 2
         Rozsah spolupráce
         1.   Orgány se dohodly na těchto formách spolupráce:
         
            
            
            
               
                  
                      
                  
                  
                     [doplňte formy spolupráce, na kterých se orgány dohodly].
                  
               
            
         
         2.   Orgány se dohodly spolupracovat při rozhodování, které se týká kterékoli z následujících událostí, jsou-li tyto události relevantní pro obchodní systém: [z níže uvedených možností vyberte ty, které jsou relevantní pro rozsah spolupráce]
         
            
            
            
               
                  
                     aliance, fúze, významné akvizice, otevření či zavření obchodního systému nebo významné části obchodního systému
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     změna, udělení, zamítnutí nebo ukončení přístupu pro ústřední protistrany a obchodní systém
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     změny ve vlastnictví vedoucí ke změně kontroly, struktury společnosti, správy a řízení společnosti a jiné integrační nebo restrukturalizační kroky týkající se obchodního systému
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     odvolání nebo jmenování členů správní nebo dozorčí rady obchodního systému
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     významná nová pravidla obchodování nebo změny stávajících pravidel obchodování, která se zejména týkají přístupu na trh pro investory z hostitelského členského státu nebo kotování cenných papírů kotovaných společností z hostitelského členského státu
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     významné změny systémů a kontrol obchodního systému, včetně systémů IT, auditů a opatření k řízení rizik
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     významné změny finančních, lidských nebo technologických zdrojů obchodního systému, včetně externího zajišťování
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     výkon pravomocí dohledu popsaných v čl. 69 odst. 2 písm. e), f), h), k), l), m) až q), s) a t) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (1), které mají významný a podstatný dopad na obchodní systém nebo jeho účastníky
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     uložení sankcí za porušení předpisů podle článku 70 směrnice 2014/65/EU, které mají významný a podstatný dopad na obchodní systém nebo jeho účastníky
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     jakákoli jiná událost [popište událost]
                  
                  
                      
                  
               
            
         
         Článek 3
         Postupy pro zasílání a vyřizování žádostí o spolupráci
         1.   Žádost o spolupráci a odpověď na žádost o spolupráci se předkládají písemně na trvalém nosiči. Žádost i odpověď se adresují kontaktním osobám určeným podle odstavce 3.
         2.   Komunikace mezi příslušným orgánem, který podává žádost o spolupráci (dožadující orgán), a příslušným orgánem, kterému byla žádost o spolupráci zaslána (dožádaný orgán), probíhá co nejúčelněji, přičemž se náležitě zohledňuje důvěrnost informací, doba korespondence, objem zasílaného materiálu a snadnost přístupu k informacím ze strany dožadujícího orgánu.
         3.   Pro účely této dohody určí každý orgán jednu nebo několik kontaktních osob pro účely komunikace.
         4.   Dožadující orgán zasílá svou žádost o spolupráci ve formátu stanoveném v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/988 (2), a zahrne do ní informace obsažené v uvedené příloze, přičemž uvede zejména význam požadované spolupráce pro fungování trhů nebo ochranu investorů v hostitelském členském státě a poukáže na jakékoli záležitosti v souvislosti s důvěrností informací, které mohou být získány. Dožádaný orgán neprodleně poskytne jakékoli vyjasnění požadované podle odst. 5 písm. b).
         5.   Dožádaný orgán po obdržení žádosti o spolupráci učiní všechny tyto kroky:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     potvrdí přijetí žádosti o spolupráci co nejdříve, avšak nejpozději do sedmi kalendářních dnů od jejího obdržení, přičemž uvede kontaktní údaje kontaktní osoby, a pokud je to v dané fázi možné, odhadované datum odpovědi;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     co nejdříve požádá o další vyjasnění v jakékoli podobě, pokud má jakékoli pochybnosti týkající se obsahu přesně požadované spolupráce;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     pohotově odpoví na žádost o spolupráci ve formátu stanoveném v příloze III, přičemž uvede informace požadované v daném formátu.
                  
               
            
         
         6.   Jakmile je zřejmé, že dojde ke zpoždění odpovědi o více než sedm kalendářních dnů od odhadovaného data oznámeného podle odst. 5 písm. a), dožádaný orgán o tom uvědomí dožadující orgán. Pokud dožadující orgán označil žádost jako naléhavou, orgány se dohodnou na četnosti aktualizací týkajících se uvedené žádosti.
         7.   Orgány se navzájem neprodleně konzultují za účelem vyřešení jakýchkoli obtíží, které mohou vyvstat při vyřizování žádosti, včetně problematiky nákladů.
         8.   Aby se zajistilo neustálé zlepšování spolupráce, orgány si v příslušných případech navzájem poskytují zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnuté spolupráce, výsledku případu, v souvislosti s nímž se spolupráce požadovala, a jakýchkoli problémů, které při poskytování takové spolupráce nastaly.
         Článek 4
         Odpověď na žádost o spolupráci
         1.   Dožádaný orgán podnikne veškeré náležité kroky k neprodlenému poskytnutí požadované spolupráce. Dožádaný orgán zajistí, aby byla veškerá nezbytná opatření účelně provedena, přičemž zohlední složitost žádosti a případnou potřebu zapojení třetích stran nebo jiného orgánu.
         2.   Dožádaný orgán může odmítnout vyhovět žádosti o spolupráci, pokud má za to, že takové jednání by znamenalo přijetí opatření v rozporu s právem. V případě, že dožádaný orgán odmítne jednat, oznámí to dožadujícímu orgánu a použije k tomu šablonu stanovenou v příloze III prováděcího nařízení (EU) 2017/988, včetně úplného popisu okolností odůvodňujících jeho rozhodnutí.
         Článek 5
         Postupy pro probíhající ujednání o spolupráci
         1.   Za účelem účinného provádění ujednání o spolupráci stanoví orgány postupy pro pravidelná setkání a setkání ad hoc, kterých se účastní určené kontaktní osoby.
         2.   Dožádaný orgán uvědomí dožadující orgán co nejdříve o existenci jakýchkoli výjimečných okolností, které mu mohou zabránit ve splnění jeho povinností podle této dohody, a o případných opatřeních přijatých v tomto ohledu.
         Článek 6
         Postupy pro konzultace
         1.   Orgány se před přijetím rozhodnutí v souvislosti s událostmi vybranými podle čl. 2 odst. 2 navzájem konzultují.
         2.   Pokud dožádaný orgán uvědomí dožadující orgán v souladu s čl. 5 odst. 2 ve vztahu k událostem vybraným podle čl. 2 odst. 2, orgány se navzájem konzultují alespoň ohledně přístupu v oblasti dohledu a očekávaného závěru přijatého za účelem řešení příslušné události.
         Článek 7
         Postupy pro pomoc: žádosti o pořízení výpovědi od určité osoby
         1.   Pokud dožadující orgán hodlá požádat o pořízení výpovědi od určité osoby, spojí se s orgánem, kterému zamýšlí žádost zaslat, ohledně všech těchto bodů:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     jakýchkoli právních omezení nebo překážek a jakýchkoli rozdílů v procedurálních náležitostech;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     práv osob, od kterých se budou pořizovat výpovědi, v příslušných případech včetně jakýchkoli otázek týkajících se sebeobviňování;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     potřeby účasti zaměstnanců dožadujícího orgánu jako pozorovatelů nebo jako aktivních účastníků;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     d)
                  
                  
                     úlohy zaměstnanců dožádaného orgánu a dožadujícího orgánu při pořizování výpovědi;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     e)
                  
                  
                     otázky, zda osoba, od které se bude pořizovat výpověď, má právo na pomoc právního zástupce, a pokud ano, rozsahu intervence zástupce při pořizování výpovědi, a to včetně pomoci vztahující se k jakýmkoli záznamům či zprávě o výpovědi;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     f)
                  
                  
                     otázky, zda výpověď bude pořízena na dobrovolném nebo vynuceném základě;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     g)
                  
                  
                     otázky, zda osoba, od které se bude pořizovat výpověď, je svědkem, nebo podezřelou osobou;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     h)
                  
                  
                     otázky, zda by bylo možné výpověď použít v trestním řízení, a je-li to známo, zda se použije v trestním řízení;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     i)
                  
                  
                     přípustnosti výpovědi v jurisdikci dožadujícího orgánu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     j)
                  
                  
                     zaznamenávání výpovědi a uplatnitelných postupů;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     k)
                  
                  
                     postupu pro ověření nebo potvrzení výpovědi osoby, která výpověď poskytuje, včetně toho, zda k ověření nebo potvrzení dojde po pořízení výpovědi;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     l)
                  
                  
                     postupu doručení výpovědi dožádaným orgánem dožadujícímu orgánu, včetně požadovaného formátu a lhůty.
                  
               
            
         
         2.   Orgány zajistí, aby byla přijata opatření, která jejich provozním zaměstnancům umožní postupovat efektivně, a zejména pak dohodnout se na všech těchto bodech:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     plánování dat;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     jakýchkoli dalších informacích, které by mohly být nezbytné;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     seznamu otázek, které mají být položeny osobě, od které se bude pořizovat výpověď, a jeho přezkum;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     d)
                  
                  
                     cestovních záležitostech, včetně zajištění toho, aby se orgány mohly setkat za účelem projednání věci před pořízením výpovědi;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     e)
                  
                  
                     jazykovém režimu.
                  
               
            
         
         Článek 8
         Postupy pro pomoc: žádosti, aby orgán zahájil šetření nebo provedl kontrolu na místě
         1.   Pokud se dožádaný orgán rozhodne zahájit šetření nebo provést kontrolu na místě na žádost dožadujícího orgánu, zůstávají kroky v oblasti dohledu a šetření učiněné dožádaným orgánem v odpovědnosti a v rámci celkové kontroly dožádaného orgánu. Dožadující orgán a dožádaný orgán spolu mohou konzultovat nejlepší způsob účinného vyřízení žádosti o zahájení šetření nebo o provedení kontroly na místě. Dožádaný orgán průběžně informuje dožadující orgán o vývoji šetření nebo kontroly na místě a svá zjištění dodává co nejdříve.
         2.   Pokud byla předložena žádost o zahájení šetření nebo provedení kontroly na místě, dožadující orgán a dožádaný orgán se vzájemně konzultují ohledně výhod provedení společného šetření nebo společné kontroly na místě.
         3.   Při rozhodování o tom, zda zahájit společné šetření nebo společnou kontrolu na místě, zváží dožadující orgán a dožádaný orgán alespoň tyto prvky:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     jakékoli jiné žádosti o spolupráci podané dožadujícím orgánem, které by mohly nasvědčovat, že je vhodné provést společné šetření nebo společnou kontrolu na místě;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     zda odděleně provádí svá vlastní šetření ve věci s přeshraničními důsledky, u které by mohlo být vhodnější společné šetření nebo společná kontrola na místě;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     záležitosti týkající se dvojího stíhání pro tutéž věc;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     d)
                  
                  
                     právní a regulační rámec v každé z jejich jurisdikcí, aby se zajistilo, že jsou si dobře vědomy možných překážek a právních omezení ohledně provádění společného šetření nebo společné kontroly na místě a jakýchkoli řízení, jež mohou následovat, včetně jakýchkoli otázek týkajících se zásady ne bis in idem;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     e)
                  
                  
                     nezbytná opatření, pokud jde o řízení a směřování šetření nebo kontroly na místě;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     f)
                  
                  
                     kroky ke společnému zjišťování faktů;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     g)
                  
                  
                     přidělování zdrojů a jmenování vyšetřovatelů;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     h)
                  
                  
                     opatření, která mají být provedena společně či jednotlivě;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     i)
                  
                  
                     zda má být stanoven společný akční plán a harmonogram práce každého orgánu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     j)
                  
                  
                     vzájemné sdílení shromážděných informací a podávání zpráv o výsledcích jednotlivých provedených opatření;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     k)
                  
                  
                     otázky týkající se jednotlivých případů.
                  
               
            
         
         4.   Pokud dožadující orgán a dožádaný orgán zahájí společné šetření nebo společnou kontrolu na místě, učiní všechny tyto kroky:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     dohodnou se na postupech jejich vedení a uzavření;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     vedou průběžný dialog za účelem koordinace postupu shromažďování informací a zjišťování faktů;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     navzájem úzce spolupracují, pokud jde o provádění společného šetření nebo společné kontroly na místě;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     d)
                  
                  
                     poskytují si navzájem pomoc, pokud jde o následné vykonávací řízení v právně přípustném rozsahu, včetně koordinace jakéhokoli řízení nebo jiného opatření při provádění výkonu rozhodnutí (správního, občanskoprávního nebo trestněprávního) týkajícího se výsledku společného šetření nebo společné kontroly na místě, nebo v příslušných případech vyhlídek na smír.
                  
               
            
         
         5.   Na počátku společného šetření nebo společné kontroly na místě zváží dožadující orgán a dožádaný orgán alespoň všechny tyto prvky:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     specifické právní předpisy, které budou předmětem šetření nebo kontroly na místě;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     vypracování společného akčního plánu, včetně milníků a rozdělení odpovědnosti při dosahování výsledků práce a s přihlédnutím k příslušným prioritám každého orgánu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     určení a posouzení jakýchkoli právních omezení nebo překážek a jakýchkoli rozdílů v postupech týkajících se šetření nebo opatření při provádění výkonu rozhodnutí nebo jakéhokoli jiného řízení, včetně práv každé osoby, která je předmětem šetření;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     d)
                  
                  
                     určení a posouzení specifických právních profesních výsad, které mohou mít dopad na šetření i na vymáhací řízení;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     e)
                  
                  
                     strategie týkající se veřejnosti a tisku;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     f)
                  
                  
                     použití poskytnutých nebo vyměňovaných informací.
                  
               
            
         
         Článek 9
         Omezení z důvodu důvěrnosti a přípustné použití informací
         1.   Orgány berou na vědomí, že na veškeré informace, které si orgány vyměňují, se vztahují články 76 a 78 směrnice 2014/65/EU.
         2.   Orgány, s výhradou platných právních předpisů v příslušném členském státě, zachovávají důvěrnost veškerých neveřejných informací v souvislosti s ujednáním o spolupráci nebo s výměnou informací podle této dohody včetně všeho následujícího:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     samotné žádosti o spolupráci a obsahu této žádosti;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     jakékoli záležitosti navazující na takovou žádost včetně jakýchkoli dvoustranných konzultací mezi orgány a v příslušných případech veškerých informací, pokud jde o odmítnutí zavedení ujednání o spolupráci;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     nevyžádaných informací poskytnutých orgánem a skutečnosti, že takové informace byly poskytnuty.
                  
               
            
         
         3.   Orgány zajistí, aby jejich úředníci dodržovali příslušné povinnosti týkající se zachování důvěrnosti.
         4.   Pokud dožádaný orgán považuje k vyřízení žádosti o spolupráci za nezbytné nebo žádoucí zpřístupnění skutečnosti, že dožadující orgán tuto žádost podal, dožádaný orgán tak učiní až po projednání povahy a rozsahu požadovaného zpřístupnění s dožadujícím orgánem a po získání jeho souhlasu s tímto zpřístupněním. Pokud dožadující orgán neudělí souhlas ke zpřístupnění, dožadujícímu orgánu musí být místo toho umožněno, aby svou žádost stáhnul.
         Článek 10
         Změna, doplňující ustanovení a přezkum této dohody
         1.   Tuto dohodu lze změnit nebo doplnit na základě společného písemného souhlasu orgánů.
         2.   Orgány pravidelně monitorují a přezkoumávají provádění této dohody a vzájemně se konzultují za účelem zlepšení jejího fungování a řešení případných obtíží.
         Článek 11
         Další strany
         Orgán, jenž se stane hostitelským orgánem po nabytí účinku této dohody, může požádat o to, aby se stal stranou dohody.
         Článek 12
         Řešení sporů
         Orgány usilují o vyřešení jakýchkoli sporů mezi nimi, které se týkají požadované nebo poskytnuté spolupráce podle této dohody nebo uplatňování postupů v ní stanovených. Pokud spory týkající se požadované nebo poskytnuté spolupráce nelze vyřešit mezi dožádaným orgánem a dožadujícím orgánem, vyřeší je tyto orgány v rámci mechanismu nezávazného zprostředkování stanoveného v čl. 31 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3) o zřízení orgánu ESMA.
         Článek 13
         Zánik
         1.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Zaniká v případě, že obchodní systém, na který se vztahuje, přestane mít značný význam v hostitelském členském státě.
         2.   Orgán, jenž zamýšlí odstoupit od této dohody, to oznámí písemně druhému orgánu alespoň třicet kalendářních dní předem.
         3.   Jakékoli žádosti o informace sdělené před datem nabytí účinku odstoupení budou vyřízeny podle této dohody, pokud si odstupující orgán nepřeje jinak.
         4.   Po odstoupení orgánu od této dohody uplatňuje tento orgán i nadále ochranu důvěrných informací, jak je stanoveno v této dohodě.
         Článek 14
         Uveřejňování
         Orgány uveřejní toto ujednání o spolupráci na svých příslušných internetových stránkách. Uveřejní se také veškeré změny nebo doplnění učiněné podle článku 10.
         Článek 15
         Nabytí účinku
         Tato dohoda nabývá účinku dnem podpisu orgány.
         Článek 16
         Podpisy
         
            [domovský orgán]
         
         
            [hostitelský orgán]
         
         
         
            (1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
         
            (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/988 ze dne 6. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro ujednání o spolupráci s ohledem na obchodní systém, jehož činnost má značný význam v hostitelském členském státě (Úř. věst. L 149, 13.6.2017, s. 3).
         
            (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            Standardní formát žádosti o spolupráci
         
         
         Text obrazu
         
            Referenční číslo:
            Datum:
            Obecné informace
            ODESÍLATEL:
            Členský stát:
            Dožadující orgán:
            Sídlo:
            (Kontaktní údaje určené kontaktní osoby)
            Jméno:
            Telefon:
            E-mail:
            ADRESÁT:
            Členský stát:
            Dožádaný orgán:
            Sídlo:
            (Kontaktní údaje určené kontaktní osoby)
            Jméno:
            Telefon:
            E-mail:
            Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno]
            V souladu s čl. 1 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/988 (1), Vás žádáme o naléhavou [v příslušném případě vymažte] pomoc v souvislosti s níže uvedenou záležitostí.
            Byli bychom Vám vděčni za poskytnutí výše uvedené pomoci do [doplňte orientační datum pro odpověď a v případě naléhavé žádosti lhůtu, do níž má být informace poskytnuta], nebo pokud to není možné, údaj o tom, kdy předpokládáte, že budete schopni žádanou pomoc poskytnout.
            (1) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/988 ze dne 6. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro ujednání o spolupráci s ohledem na obchodní systém, jehož činnost má značný význam v hostitelském členském státě (Úř. věst. L 149, 13.6.2017, s. 3).
         
         
         Text obrazu
         
            Druh žádosti o pomoc
            Zaškrtněte příslušná políčka
            (1) Poskytnutí informací
            (2) Pořízení výpovědi
            (3) Zahájení šetření nebo společného šetření
            (4) Kontrola na místě
            (5) Jiná
            Souvislosti a důvody žádosti o pomoc
            [Doplňte ustanovení odvětvových právních předpisů, podle kterých je dožadující orgán oprávněn zabývat se danou záležitostí.]
            Žádost se týká pomoci v
            [Popište předmět žádosti, účel, za jakým je pomoc žádána, skutečnosti, které jsou východiskem pro šetření a na nichž je žádost založena, a vysvětlení její prospěšnosti.]
            V návaznosti na
            [Uveďte podrobnosti k případné předchozí žádosti, tak aby mohla být identifikována.]
            1. Poskytnutí informací
            a) Popis [Z důvodu konzistentnosti se doporučuje rozlišit názvy pododdílů od pokynů pro jejich vyplnění (v kurzívě).]
            [Uveďte podrobný popis konkrétních žádaných informací spolu s důvody, proč budou tyto informace užitečné, a jsou-li známy, také seznam osob, o nichž se domníváte, že žádané informace vlastní, nebo míst, kde lze tyto informace získat.]
         
         
         Text obrazu
         
            b) Identifikace dotčených finančních nástrojů
            [Pokud jsou požadovány informace související s transakcí nebo příkazem, které se týkají určitého finančního nástroje, uveďte následující informace.]
            Identifikace produktu: [Doplňte přesný popis finančního nástroje včetně kódu ISIN.]
            Totožnost osoby:
            [Doplňte totožnost jakékoliv osoby spojené s danou transakcí nebo příkazem, včetně osoby obchodující s daným finančním nástrojem nebo osoby, u níž se má za to, že jejím jménem bylo obchodování uskutečněno.]
            Data konání:
            [Doplňte data, mezi nimiž se transakce nebo příkazy týkající se daných finančních nástrojů uskutečnily, a v případě značně dlouhého časového období také důvody, proč jsou informace o celém časovém období přínosné.]
            c) Dotčené osoby
            [Pokud se žádost týká informací souvisejících s podnikáním nebo činnostmi určité osoby, uveďte co nejpřesnější informace, aby mohla být daná osoba identifikována.]
            d) Zvláštní citlivost
            [Pokud existují zvláštní aspekty týkající se citlivosti žádaných informací, uveďte údaj o citlivosti informací obsažených v žádosti a o zvláštních opatřeních, která musí být s ohledem na šetření při shromažďování informací přijata.]
            e) Další informace
            [Údaj, zda dožadující orgán je či bude v souvislosti s předmětem žádosti v kontaktu s jiným orgánem nebo donucovacím orgánem anebo s jiným orgánem, o němž dožadující orgán ví, že má na předmětu žádosti aktivní zájem.]
            f) Naléhavost
            [V případě naléhavé žádosti a stanovení jakékoliv lhůty uveďte úplné vysvětlení naléhavosti žádosti a vysvětlení veškerých lhůt, ve kterých dožadující orgán požaduje poskytnutí informací.]
            2. Pořízení výpovědi
            a) Výpověď: pod přísahou /s místopřísežným prohlášením
            b) Potřeba a účel pořízení výpovědi:
         
         
         Text obrazu
         
            c) Jména osob, od nichž má být výpověď získána:
            [Doplňte podrobnosti o osobách, od nichž má být výpověď pořízena, aby mohl dožádaný orgán případně zahájit předvolávací proces.]
            d) Podrobný popis žádaných informací, včetně předběžného seznamu otázek (pokud jsou v době žádosti k dispozici):
            e) Další informace:
            [Uveďte, zda pracovníci dožadujícího orgánu požadují účast při pořizování výpovědi, a uveďte podrobnosti o úřednících dožadujícího orgánu, kteří se budou pořizování výpovědi účastnit, případně popis veškerých právních a procesních požadavků, které je třeba dodržet, aby byly výpovědi, učiněné při rozhovoru, v jurisdikci žádajícího orgánu přípustné.]
            3. Zahájení šetření nebo společného šetření
            [Pokud se žádost týká zahájení šetření jménem dožadujícího orgánu, uveďte informace, které dožádanému orgánu umožní posoudit, zda by mohl mít zájem vstoupit do společného šetření, včetně návrhu dožadujícího orgánu na společné šetření, jeho odůvodnění a přínosy pro dožádaný orgán. Uveďte všechny relevantní požadované informace, aby dožádaný orgán mohl poskytnout nezbytnou pomoc zahájením šetření nebo případně společného šetření.]
            4. Zahájení kontroly na místě nebo společné kontroly na místě
            [Pokud se žádost týká zahájení kontroly na místě jménem dožadujícího orgánu, uveďte informace, které dožádanému orgánu umožní posoudit, zda by mohl mít zájem vstoupit do společné kontroly na místě, včetně návrhu dožadujícího orgánu na společnou kontrolu na místě, její odůvodnění a přínosy pro dožádaný orgán. Uveďte všechny relevantní požadované informace, aby dožádaný orgán mohl poskytnout nezbytnou pomoc zahájením kontroly na místě nebo případně společné kontroly na místě.]
            5. Omezení z důvodu důvěrnosti a přípustné použití informací
            [Doplňte veškerá nezbytná varování týkající se důvěrnosti nebo veškerá nezbytná omezení týkající se přípustného použití informací (jsou-li uvedená omezení v souladu s unijním právem).]
            S pozdravem
            [podpis]
         
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         
            Standardní formát odpovědi na žádost o spolupráci
         
         
         Text obrazu
         
            Referenční číslo:
            Datum:
            Obecné informace
            ODESÍLATEL:
            Členský stát:
            Dožádaný orgán:
            Sídlo:
            (Kontaktní údaje určené kontaktní osoby)
            Jméno:
            Telefon:
            E-mail:
            ADRESÁT:
            Členský stát:
            Dožadující orgán:
            Sídlo:
            (Kontaktní údaje určené kontaktní osoby)
            Jméno:
            Telefon:
            E-mail:
            Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno]
            V souladu s čl. 1 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/988 (1), jsme vyřídili Vaši žádost [doplňte referenční číslo žádosti] ze dne [dd.mm.rrrr].
            Shromážděné informace
            [Pokud byly shromážděny informace, uveďte je zde, nebo vysvětlete, jakým způsobem budou tyto informace poskytnuty.]
            (1) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/988 ze dne 6. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro ujednání o spolupráci s ohledem na obchodní systém, jehož činnost má značný význam v hostitelském členském státě (Úř. věst. L 149, 13.6.2017, s. 3).
         
         
         Text obrazu
         
            Poskytnuté informace jsou důvěrné a [doplňte název dožadujícího orgánu] se zpřístupňují podle [doplňte ustanovení příslušných odvětvových právních předpisů] a na základě skutečnosti, že zůstanou důvěrné v souladu s [doplňte ustanovení příslušných odvětvových právních předpisů].
            [Doplňte název dožadujícího orgánu] dodrží požadavky [doplňte ustanovení příslušných odvětvových právních předpisů] týkající se omezení z důvodu důvěrnosti a přípustného použití těchto informací.
            [Doplňte veškerá další nezbytná varování týkající se důvěrnosti nebo veškerá nezbytná omezení týkající se přípustného použití informací (jsou-li uvedená omezení v souladu s unijním právem).]
            S pozdravem
            [podpis]
         
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.