Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/989 ze dne 8. června 2017, kterým se opravuje a mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 989/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 149/19
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/989
      ze dne 8. června 2017,
      kterým se opravuje a mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1) (dále jen „kodex“), a zejména na články 8, 11, 17, 25, 58, 63, 66, 76, 100, 132, 152, 157, 161, 165, 169, 181, 232, 236, 266, 268, 273 a 276 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Po vyhlášení prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (2) byly zjištěny chyby rozličné povahy a je nutné je opravit. Oprava některých těchto chyb vyžaduje změnu některých jiných souvisejících ustanovení uvedeného prováděcího nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Ustanovení 61. bodu odůvodnění nařízení (EU) 2015/2447 by mělo správně odrážet výsledek hlasování o tomto prováděcím nařízení ve Výboru pro celní kodex, jenž ve lhůtě stanovené jeho předsedou nedospěl k žádnému stanovisku.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Znění následujících ustanovení prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by mělo být opraveno, aby se tato ustanovení stala srozumitelnějšími, avšak bez zavádění jakýkoli nových prvků: čl. 67 odst. 4, článek 87 (nadpis), články 102, 137 a 138, čl. 143 odst. 2, články 214, 220 a čl. 230 odst. 2 a příloha 21-01.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  V některých ustanoveních a přílohách prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by se měly opravit nebo upřesnit odkazy na jiné právní předpisy, včetně odkazu na ustanovení kodexu, jež se provádějí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Ustanovení čl. 67 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by se mělo opravit tak, aby obsahovalo přeposílatele jako hospodářské subjekty, které mohou získat status schválených vývozců, v souladu s článkem 69 uvedeného prováděcího nařízení, jenž přeposílatelům umožňuje nahradit prohlášení o původu vystavená schválenými vývozci náhradním dokladem o původu zboží.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Aby se zajistil soulad s čl. 55 odst. 4 a 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (3), měl by se zrušit třetí pododstavec čl. 92 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  V čl. 110 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 o následném ověřování osvědčení o původu zboží na tiskopise A a prohlášení na faktuře je spolu s Norskem a Švýcarskem uvedeno Turecko jako jedna ze zemí, kterým lze zaslat žádost o následné ověření. Jelikož však mezi Unií a Tureckem není stanoveno použití náhradních dokladů o původu zboží, nebudou do této země zasílány žádosti o následné ověření náhradních dokladů o původu zboží vydaných nebo vystavených v Turecku. Odkaz na Turecko by proto měl být zrušen.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Ustanovení čl. 199 odst. 1 písm. g) prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by mělo být opraveno s cílem uzavřít seznam přijatelných důkazů o statusu zboží Unie podléhajícího spotřební dani přepravovaného v režimu s podmíněným osvobozením od daně v souladu se směrnicí Rady 2008/118/ES (4), a to začleněním odkazu na elektronický správní doklad podle článku 21 a na záložní postup podle článku 26 uvedené směrnice. Tyto odkazy byly omylem vynechány.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Ustanovení čl. 306 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by mělo být opraveno. Toto ustanovení by mělo stanovit, že referenční číslo (MRN) tranzitního prohlášení se musí předložit na celním úřadě určení, a nikoli na každém celním úřadě tranzitu, jak nesprávně uvádí stávající znění tohoto článku. Opravit by se měl také odkaz na příslušné ustanovení nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446. Měl by odkazovat na čl. 184 druhý pododstavec uvedeného nařízení v přenesené pravomoci, a nikoli na čl. 184 odst. 2.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Měly by být opraveny chyby a opomenutí zjištěné po vyhlášení prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 v přílohách A a B uvedeného prováděcího nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Příloha 12-01 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by se měla opravit s cílem zajistit harmonizovaný formát stejného datového prvku v celé této příloze.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Mezi přílohy prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by měla být včleněna příloha 12-03, která stanoví vlastnosti přívěsných štítků, které se připevní na zapsaná zavazadla odbavená na letišti Unie, neboť tato příloha je zmíněna v článku 44 uvedeného prováděcího nařízení, avšak byla omylem vynechána.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  V příloze 22-13 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by měla být opravena pravopisná chyba v maďarské verzi prohlášení na faktuře.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  Kromě těchto oprav je třeba změnit některá ustanovení vzhledem ke změnám v souvisejícím právním rámci, k nimž došlo po přijetí uvedeného prováděcího nařízení. Článek 2 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by tak měl být sladěn s článkem 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ve znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 (5).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (15)
               
               
                  Postup nyní stanovený v článcích 57, 58 a 59 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 byl původně vytvořen v roce 1989 s cílem umožnit bezproblémové a harmonizované uplatňování nepreferenčních celních kvót přidělených určitým zemím. Tyto články v podstatě odpovídají článkům 55 až 65 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (6), které platilo do 30. dubna 2016. Na články 56 až 65 nařízení (EHS) č. 2454/93 odkazují mnohá nařízení Unie otevírající nepreferenční celní kvóty. V článku 57 by proto mělo být zavedeno korelační pravidlo, pokud jde o odkazy na osvědčení o původu zboží vydaná podle článků 55 až 65 nařízení (EHS) č. 2454/93 v jiných nařízeních, aby se nemuselo samostatně měnit každé z těchto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (16)
               
               
                  Znění článku 62 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 v současnosti umožňuje pouze dlouhodobá prohlášení dodavatele vztahující se na určité období v minulosti nebo v budoucnosti. Toto ustanovení by mělo být změněno a měla by se zavést možnost, aby jediné dlouhodobé prohlášení dodavatele zahrnovalo jak zboží, které k datu vydání prohlášení bylo již dodáno, tak zboží, které bude dodáno později. Aby se toto pravidlo stalo srozumitelnějším a usnadnilo se jeho uplatňování, mělo by se stanovit nejdříve možné a nejzazší datum začátku období, na něž se dlouhodobé prohlášení dodavatele vztahuje, odkazem na datum vydání tohoto prohlášení. Ačkoli by tedy maximální doba, na kterou se prohlášení vztahuje, měla být stanovena na 24 měsíců, neměla by tato doba zasahovat více než 12 měsíců do minulosti nebo začít později než 6 měsíců od data vydání.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (17)
               
               
                  Měl by být změněn článek 68 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 s cílem vyjasnit, že v souvislosti s ujednáními o preferenčním režimu se třetí zemí, ve které se používá systém registrovaných vývozců (systém REX), by vývozci vystavující doklady o původu u zásilek v hodnotě vyšší než 6 000 EUR měli být registrovanými vývozci, pokud příslušné ujednání o preferenčním režimu nestanoví jiný hodnotový práh. Dokud však vývozce v systému REX není zaregistrován, ale v každém případě nejpozději do 31. prosince 2017, může vývozce na dokladech o původu i nadále používat své číslo schváleného vývozce, aniž by byl nezbytný jeho podpis, v rámci dohod o volném obchodu se třetími zeměmi, kde by jinak vývozce musel být registrován.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (18)
               
               
                  Podle stávajícího znění článku 69 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 není registrovaný vývozce oprávněn nahrazovat náhradními deklaracemi o původu zboží jiné doklady o původu než deklarace o původu. Jelikož však dlouhodobým cílem je nahradit systém schválených vývozců systémem REX, měli by mít registrovaní vývozci možnost nahrazovat náhradními deklaracemi o původu stejný druh dokladů o původu zboží jako schválení vývozci podle čl. 69 odst. 2 uvedeného prováděcího nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (19)
               
               
                  V článku 73 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by měl být doplněn nový odstavec 3 požadující, aby Komise na požádání zaslala zvýhodněným zemím vzor otisků razítek, která používají členské státy. Tato povinnost je nezbytná pro bezproblémové fungování pravidel pro regionální kumulaci.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (20)
               
               
                  Ustanovení čl. 80 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by mělo uložit příslušným orgánům zvýhodněné země nebo celním orgánům členských států povinnost informovat registrovaného vývozce o změnách jeho registračních údajů v souladu s pravidly na ochranu údajů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (21)
               
               
                  Aby se zajistila jednotnost pravidel platných v Unii během přechodného období do uplatňování systému REX, měl by článek 85 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 stanovit, dokdy schválení vývozci, kteří dosud nejsou v systému REX registrovaní, mohou vyhotovovat prohlášení na faktuře pro účely dvoustranné kumulace. Toto datum by mělo být stanoveno na 31. prosince 2017, což je poslední den, kdy celní orgány členských států mohou vydávat průvodní osvědčení EUR. 1, a tedy konec tohoto přechodného období.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (22)
               
               
                  Na rozdíl od Norska a Švýcarska nebude Turecko používat systém REX od 1. ledna 2017. Ustanovení čl. 86 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by proto mělo být změněno a mělo by stanovit, že registrace vývozců ve zvýhodněných zemích bude pro všeobecný systém preferencí (GSP) Turecka platit až poté, kdy tato země začne používat systém REX. Aby byla veřejnost seznámena s datem uplatňování systému REX Tureckem, mělo by se Komisi uložit, aby toto datum zveřejnila v Úředním věstníku Evropské unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (23)
               
               
                  Článek 158 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, kterým se stanoví úroveň souborné jistoty, by měl být změněn v zájmu dosažení větší jasnosti, pokud jde o základ pro uplatňování snížení souborných jistot kryjících dovozní nebo vývozní clo a ostatní poplatky. Článek 158 by měl jasně rozlišovat mezi snížením, jež stanoví čl. 95 odst. 3 celního kodexu pro všechny oprávněné hospodářské subjekty, pokud jde o cla a poplatky, které vznikly, a sníženími stanovenými v čl. 95 odst. 2 kodexu. Snížení stanovená v čl. 95 odst. 2 kodexu se vztahují na clo a poplatky, které mohou vzniknout, za podmínek stanovených článku 84 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (24)
               
               
                  Aby nedocházelo k tomu, že záruční doklad jednotlivé jistoty bude používán i po zrušení závazku poskytnutého v tomto záručním dokladu nebo odstoupení od tohoto závazku, mělo by se do článku 161 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 vložit ustanovení, jež uvádí, že záruční doklady vydané přede dnem zrušení takového závazku nebo odstoupení od takového závazku nesmějí již být pro účely propuštění zboží do tranzitního režimu Unie používány.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (25)
               
               
                  Jak se požaduje v čl. 8 odst. 3 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (7), včetně jejích jakýchkoli pozdějších změn (Úmluva TIR), určuje článek 163 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 maximální výši, do níž se kterékoli záruční sdružení na celním území Unie může stát odpovědným v souvislosti s konkrétní operací TIR. V důsledku oznámení Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU), že její světový pojistitel zvýšil pro všechny smluvní strany Úmluvy TIR částku krytou zárukou ze 60 000 EUR na 100 000 EUR na jeden karnet TIR, by měl být článek 163 změněn.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (26)
               
               
                  Ustanovení čl. 231 odst. 11 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by mělo být změněno s cílem vyjasnit, že dokud nebudou k dispozici příslušné elektronické systémy, pozastavují se pouze konkrétní výměny informací o kontrolních opatřeních stanovených v odstavcích 5 a 6 uvedeného článku. Ačkoli příslušné elektronické systémy nejsou k dispozici, povinnost provádět kontrolní opatření a vyměňovat si o nich informace stanovená v čl. 179 odst. 4 a 5 celního kodexu by měla být splněna v souladu s článkem 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (27)
               
               
                  Ustanovení čl. 329 odst. 8 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by mělo být zrušeno. Stanoví některé výjimky z obecného pravidla, jež určuje celní úřad výstupu pro vývoz zboží, které je následně propuštěno do tranzitního režimu. V důsledku chyby při přečíslování čl. 329 odst. 8 chybně odkazuje na odstavec 4 téhož článku, avšak záměrem nikdy nebylo stanovit výjimku pro zboží naložené na plavidlo, které není přiděleno na pravidelnou linku. Pokud v případech, kdy zboží podléhající režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně má opustit území Unie, platí směrnice 2008/118/ES, neměl by na toto zboží odkazovat také čl. 329 odst. 8 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447. Konečně, není zapotřebí zvláštní pravidlo, jež by určovalo celní úřad výstupu, pokud zboží podléhající vývozním formalitám z hlediska přiznání vývozních náhrad v rámci společné zemědělské politiky je propuštěno k vývozu a poté propuštěno do tranzitního režimu. Je tomu tak z toho důvodu, že podle článku 189 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 může být toto zboží propuštěno pouze do režimu vnějšího tranzitu, což znamená, že ztrácí svůj celní status zboží Unie a začíná podléhat přísnému celnímu dohledu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (28)
               
               
                  Jednotlivé členské státy v současnosti přistupují k vývozu s následným tranzitem rozdílným způsobem. V některých členských státech se potvrzení o výstupu vystavuje ihned po propuštění zboží do tranzitního režimu, zatímco v jiných členských státech až poté, co byl tranzitní režim vyřízen. K tomuto rozdílnému postupu dochází při vnějším tranzitu i v jiných případech než při vnějším tranzitu. Podle čl. 333 odst. 7 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 během přechodného období až do uvedení automatizovaného systému vývozu (AES) dle celního kodexu Unie do provozu může celní úřad výstupu informovat celní úřad vývozu o výstupu zboží, je-li toto zboží propuštěno do jiného tranzitního režimu než do vnějšího tranzitu, do dne následujícího po dni vyřízení tranzitního režimu. Tato možnost by měla být rozšířena také na zboží propuštěné do režimu vnějšího tranzitu, aby se členským státům, ve kterých jsou tyto procesy automatizovány, umožnilo během přechodného období pokračovat v dosavadní praxi a vydávat potvrzení o výstupu buď po propuštění do tranzitního režimu, nebo po vyřízení tranzitního režimu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (29)
               
               
                  S cílem usnadnit v příslušných elektronických systémech provádění formátů a kódů některých požadavků na údaje užívaných v souvislosti s prohlášeními a oznámeními podle prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by měla být změněna příloha B uvedeného prováděcího nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (30)
               
               
                  Pokyny k tisku v příloze 22-02 a úvodní poznámky v příloze 22-14 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by měly být změněny tak, aby se vyjasnilo, dokdy lze používat i staré verze tiskopisů. Tyto verze by se v každém případě měly přestat používat po 1. květnu 2019.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (31)
               
               
                  V příloze 22-06 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by další kontaktní údaje, jež mají hospodářské subjekty žádající o status registrovaných vývozců uvést v kolonce 2 tiskopisu žádosti, měly být stanoveny jako nepovinné, protože poskytnutí základních kontaktních údajů požaduje již kolonka 1 tohoto tiskopisu. Kromě toho by měla existovat možnost tiskopis žádosti nepodepisovat ani nerazítkovat, pokud vývozce a celní orgány jsou elektronicky ověřeni.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (32)
               
               
                  V přílohách 32-01, 32-02 a 32-03 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 by znění závazku ručitele mělo zohlednit přistoupení Srbska k Úmluvě o společném tranzitním režimu (8) dne 1. února 2016. Srbsko by také mělo být doplněno na seznam příslušných zemí v příslušných kolonkách osvědčení o souborné jistotě a osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu v příloze 72-04 uvedeného prováděcího nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (33)
               
               
                  Aby se zajistil záložní postup při fungování tranzitního režimu Unie, měla by být v příloze 72-04 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 zavedena některá ustanovení týkající se platnosti jistot: ustanovení o platnosti osvědčení o souborné jistotě a osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu; ustanovení zakazující používání osvědčení, pokud povolení použít soubornou jistotu bylo zrušeno nebo pokud závazek poskytnutý v případě souborné jistoty byl zrušen nebo bylo od tohoto závazku odstoupeno; a ustanovení o sdělování způsobů identifikace platných osvědčení členskými státy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (34)
               
               
                  Opravy a změny prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, jež stanoví toto nařízení, by měly vstoupit v platnost co nejdříve, aby se zamezilo právní nejistotě ohledně správného znění platných ustanovení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (35)
               
               
                  Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
      Článek 1
      Opravy prováděcího nařízení (EU) 2015/2447
      Prováděcí nařízení (EU) 2015/2447 se opravuje takto:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Ustanovení 61. bodu odůvodnění se nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „(61)
                           
                           
                              Výbor pro celní kodex nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  V čl. 7 odst. 4 druhém pododstavci se slova „nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se stanoví přechodná pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu“ nahrazují slovy „nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  V čl. 12 odst. 1 se slova „čl. 22“ nahrazují slovy „čl. 22 odst. 2“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Článek 67 se opravuje takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v odstavci 1 se slova „vývozci usazení na celním území Unie“ nahrazují slovy „vývozci a přeposílatelé usazení na celním území Unie“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v odstavci 4 se slova „Před číslem celního povolení se uvede dvoupísmenný kód“ nahrazují slovy „Číslo celního povolení začíná dvoupísmenným kódem“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              v odstavci 6 se slova „v příloze 22-09“ nahrazují slovy „v příloze 22-13“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Článek 70 se opravuje takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v odstavci 2 se písmeno c) označuje jako písmeno a), a písmeno d) se označuje jako písmeno b);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              odstavec 4 se nahrazuje tímto:
                              „4.   Jsou-li některá země nebo některé území vyňaty z přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 (*1), pravidla a postupy uvedené v článku 55 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 a povinnosti uvedené v článcích 72, 80 a 108 tohoto nařízení platí pro uvedenou zemi nebo území nadále po dobu tří let ode dne jejich vynětí z uvedené přílohy.
                              
                                 (*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1).“."

                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  V čl. 75 odst. 1 se slova „čl. 67 odst. 2 tohoto nařízení“ nahrazují slovy „čl. 71 odst. 2“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  V čl. 77 odst. 1 písm. b) se zrušují slova „nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Článek 87 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 87
                  Systém registrovaných vývozců: požadavek na zveřejnění
                  (čl. 64 odst. 1 kodexu)
                  Komise na svých internetových stránkách zveřejní datum, kdy zvýhodněné země zahájí uplatňování systému REX. Komise tyto informace aktualizuje.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Název článku 89 se nahrazuje tímto:
                  „Zrušení registrace“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Název článku 90 se nahrazuje tímto:
                  „Automatické zrušení registrací, je-li země vyňata ze seznamu zvýhodněných zemí“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  V čl. 92 odst. 1 se zrušuje třetí pododstavec.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Článek 102 se opravuje takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v odstavci 2 se slovo „neúplné“ nahrazuje slovem „zjednodušené“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v odst. 3 písm. b) se zrušují slova „nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Ustanovení čl. 110 odst. 3 se nahrazuje tímto:
                  „3.   Pokud byla podána žádost o následné ověření, takové ověření se provede a jeho výsledky se sdělí celním orgánům členských států ve lhůtě nejvýše šesti měsíců nebo v případě žádostí zaslaných Norsku nebo Švýcarsku za účelem ověření náhradních dokladů o původu zboží vystavených na jejich území na základě osvědčení o původu zboží na tiskopise A nebo prohlášení na faktuře vystaveného ve zvýhodněné zemi ve lhůtě nejvýše osmi měsíců ode dne zaslání žádosti. Z výsledků musí být zřejmé, zda se dotyčný doklad o původu zboží vztahuje na skutečně vyvezené produkty a zda lze tyto produkty považovat za produkty pocházející ze zvýhodněné země.“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  V čl. 119 odst. 4 se zrušují slova „nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (15)
               
               
                  Článek 126 se opravuje takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v odstavci 1 se slova „Tento pododdíl se použije“ nahrazují slovy „Pododdíly 10 a 11 se použijí“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v odstavci 3 se slova „tohoto pododdílu“ nahrazují slovy „pododdílů 10 a 11“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (16)
               
               
                  V čl. 137 odst. 4 písm. b) se slova „jiným dopravním prostředkem“ nahrazují slovy „jiným druhem dopravy“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (17)
               
               
                  V čl. 138 odst. 1 se slova „stejným dopravním prostředkem“ nahrazují slovy „stejným druhem dopravy“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (18)
               
               
                  V čl. 143 odst. 2 se slova „zahrnují rozvržené náklady na veškeré produkty nebo služby uvedené“ nahrazují slovy „zahrnuje rozvržená hodnota veškerých produktů nebo služeb uvedených“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (19)
               
               
                  Podnadpis článku 164 se nahrazuje tímto:
                  „(čl. 226 odst. 3 písm. b) a c) a čl. 227 odst. 2 písm. b) a c) kodexu)“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (20)
               
               
                  Podnadpis článku 186 se nahrazuje tímto:
                  „(článek 128 kodexu)“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (21)
               
               
                  Článek 187 se opravuje takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Podnadpis se nahrazuje tímto:
                              „(článek 128 kodexu)“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v odstavci 4 se písmeno a) nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „a)
                                       
                                       
                                          podává se vstupní souhrnné celní prohlášení pro veškeré zboží přepravované dotčeným plavidlem nebo letadlem v prvním přístavu nebo na prvním letišti v Unii. Celní orgány v tomto přístavu nebo na tomto letišti vstupu provedou analýzu rizik pro účely bezpečnosti a zabezpečení pro veškeré zboží přepravované dotčeným plavidlem nebo letadlem. Pro zboží vykládané v tomto přístavu nebo na tomto letišti může být provedena doplňková analýza rizik;“.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (22)
               
               
                  V článku 192 se vkládá podnadpis, který zní:
                  „(článek 145 kodexu)“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (23)
               
               
                  Ustanovení čl. 199 odst. 1 písm. g) se nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „g)
                           
                           
                              údaje prohlášení o spotřební dani uvedené v článcích 21, 26 a 34 směrnice Rady 2008/118/ES (*2);
                           
                        
                     
                  
                  
                     (*2)  Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12).“."

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (24)
               
               
                  Článek 214 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 214
                  Produkty mořského rybolovu a zboží získané z takových produktů přeložené a přepravené přes zemi nebo území, jež nejsou součástí celního území Unie
                  (čl. 153 odst. 2 kodexu)
                  1.   Pokud produkty nebo zboží uvedené v čl. 119 odst. 1 písm. d) a e) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 byly před příchodem na celní území Unie přeloženy a přepraveny přes zemi nebo území, jež nejsou součástí celního území Unie, předloží se pro uvedené produkty a zboží při jejich vstupu na celní území Unie potvrzení celního orgánu uvedené země nebo území, že produkty nebo zboží byly v době, kdy se nacházely v uvedené zemi nebo na uvedeném území, pod celním dohledem a prošly pouze manipulací nezbytnou k jejich uchování.
                  2.   Potvrzení vyžadované podle odstavce 1 musí být vystaveno na výtisku lodního deníku rybolovu podle článku 133 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 a musí k němu být případně přiloženo prohlášení o překládce.“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (25)
               
               
                  Nadpis článku 220 se nahrazuje tímto:
                  „Listovní zásilky a zboží v poštovních zásilkách“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (26)
               
               
                  V čl. 229 odst. 1 se slova „v článku 15“ nahrazují slovy „v článku 14“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (27)
               
               
                  Ustanovení čl. 230 odst. 2 se nahrazuje tímto:
                  „2.   Celní orgán příslušný k přijetí rozhodnutí zpřístupní všechny relevantní informace týkající se činností držitele povolení pro centralizované celní řízení spojených s celním řízením, které má k dispozici, celním orgánům ostatních členských států.“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (28)
               
               
                  V čl. 251 odst. 3 se slova „v článku 166 nařízení (EU) č. 952/2013“ nahrazují slovy „v článku 166 kodexu“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (29)
               
               
                  V čl. 277 odst. 1 písm. a) se slova „článkem 268“ nahrazují slovy „článkem 275“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (30)
               
               
                  V čl. 280 odst. 6 prvním pododstavci se slova „článkem 267“ nahrazují slovy „článkem 274“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (31)
               
               
                  Podnadpis článku 291 se nahrazuje tímto:
                  „(čl. 6 odst. 3 písm. b), čl. 226 odst. 3 písm. a) a čl. 227 odst. 2 písm. a) kodexu)“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (32)
               
               
                  Podnadpis článku 294 se nahrazuje tímto:
                  „(čl. 226 odst. 3 písm. a) a čl. 227 odst. 2 písm. a) kodexu)“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (33)
               
               
                  Podnadpis článku 295 se nahrazuje tímto:
                  „(čl. 226 odst. 3 písm. a) kodexu)“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (34)
               
               
                  Ustanovení čl. 306 odst. 2 se nahrazuje tímto:
                  „2.   Pokud jde o předložení MRN tranzitního prohlášení na celním úřadu určení, použije se čl. 184 druhý pododstavec nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (35)
               
               
                  V čl. 308 odst. 2 se slova „článkem 305“ nahrazují slovy „článkem 312“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (36)
               
               
                  V čl. 312 odst. 3 se slova „článku 300“ nahrazují slovy „článku 307“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (37)
               
               
                  Podnadpis článku 313 se nahrazuje tímto:
                  „(čl. 233 odst. 4 písm. a), b), c) a e) kodexu)“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (38)
               
               
                  V čl. 314 odst. 2 písm. a) se slova „článkem 291“ nahrazují slovy „článkem 298“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (39)
               
               
                  V čl. 319 druhém pododstavci se slova „článku 15“ nahrazují slovy „článku 14“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (40)
               
               
                  V článku 331 se odstavec 3 stává odstavcem 2.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (41)
               
               
                  Ustanovení čl. 345 odst. 4 se nahrazuje tímto:
                  „4.   Odchylně od odstavce 1 zůstávají jednotná povolení pro zjednodušené postupy (SASP) vydaná v souladu s nařízením (EHS) č. 2454/93 a stále platná k 1. květnu 2016 v platnosti až do příslušných dat uvedení do provozu centralizovaného celního řízení pro dovoz (CCI) a automatizovaného systému vývozu (AES) uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578.“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (42)
               
               
                  V příloze A se hlava I „Formáty obecných požadavků na údaje pro žádosti a rozhodnutí“ opravuje takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              
                                 netýká se českého znění;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v řádku týkajícím se datového prvku „5/3 Množství zboží“ se znění ve sloupci „Kardinalita“ nahrazuje tímto:
                              „999 x
                              Pokud jde o rozhodnutí týkající se závazných informací: 1 x“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              v řádku týkajícím se datového prvku „7/2 Druh celního režimu“ se ve sloupci „Poznámky“ doplňuje tento odstavec:
                              „Pokud se zamýšlí užití povolení pro provoz celních skladů, použijí se tyto kódy:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          kód „XR“ pro veřejný celní sklad typu I,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          kód „XS“ pro veřejný celní sklad typu II,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          —
                                       
                                       
                                          kód „XU“ pro soukromý celní sklad.“.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (43)
               
               
                  V příloze B se hlava I „Formáty a kardinalita obecných požadavků na údaje pro prohlášení a oznámení“ opravuje takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v řádku týkajícím se datového prvku „5/30 Místo přijetí“ se znění ve sloupci „Poznámky“ nahrazuje tímto:
                              „Pokud má místo přijetí kód UN/LOCODE, musí mít informace podobu kódu UN/LOCODE definovaného v hlavě II pro DP 5/6 Celní úřad určení (a země). Nemá-li místo přijetí kód UN/LOCODE, identifikuje se země, v níž se místo přijetí nachází, kódem definovaným v hlavě II pro DP 3/1 Vývozce.“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v řádcích týkajících se datových prvků „7/9 Identifikace dopravního prostředku při příjezdu“, „7/14 Identifikace aktivního dopravního prostředku překračujícího hranici“ a „7/16 Identifikace pasivního dopravního prostředku překračujícího hranici“ se znění ve sloupci „Poznámky“ nahrazuje tímto:
                              „Jako druh identifikace se použijí kódy definované v hlavě II pro DP 7/7 Identifikace dopravního prostředku při odjezdu.“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              v řádku týkajícím se datového prvku „8/3 Číslo jistoty“ se znění ve sloupci „Formát DP (typ/délka)“ nahrazuje tímto:
                              „REFERENČNÍ ČÍSLO JISTOTY (GRN): an..24 +
                              
                                 Přístupový kód: an..4 +
                              
                                 Kód měny: a3 +
                              
                                 Výše dovozního nebo vývozního cla, a pokud se použije čl. 89 odst. 2 první pododstavec celního kodexu, jiných poplatků: n..16,2 +
                              
                                 Celní úřad záruky: an8
                              NEBO
                              
                                 Jiná čísla jistoty: an..35 +
                              
                                 Přístupový kód: an..4 +
                              
                                 Kód měny: a3 +
                              
                                 Výše dovozního nebo vývozního cla, a pokud se použije čl. 89 odst. 2 první pododstavec celního kodexu, jiných poplatků: n..16,2 +
                              
                                 Celní úřad záruky: an8“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (44)
               
               
                  V příloze B se hlava II „Kódy související s obecnými požadavky na údaje pro prohlášení a oznámení“ opravuje takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v datovém prvku „1/1. Druh prohlášení“ se u kódů „EX“ a „IM“ první věta popisu nahrazuje tímto:
                              „Pro obchod se zeměmi a územími mimo celní území Unie.“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              datový prvek „1/10. Režim“ se opravuje takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          v popisu kódu „68“ se doplňuje toto znění:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      
                                                         „Vysvětlení:
                                                      
                                                   
                                                   
                                                      Tento kód se použije pro zboží, které podléhá jak DPH, tak spotřební dani a u něhož se při propuštění zboží do volného oběhu platí pouze jedna z těchto kategorií daní.“;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          popis kódu „78“ se nahrazuje tímto:
                                          „Propuštění zboží do režimu svobodného pásma. (a)“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              datový prvek „1/11. Upřesnění režimu“ se opravuje takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          v oddíle „Dočasné použití“ se popis kódu „D18“ ve sloupci „Režim“ nahrazuje tímto:
                                          „Zboží, které je předmětem zkoušek, pokusů nebo předvádění“;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          v oddíle „Dočasné použití“ se popis kódu „D20“ ve sloupci „Režim“ nahrazuje tímto:
                                          „Zboží, které se používá k provádění zkoušek, pokusů nebo předvádění za neziskovým účelem (šest měsíců)“;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          v oddíle „Ostatní“ se kód „F42“ ve sloupci „Kód“ nahrazuje kódem „F44“;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iv)
                                       
                                       
                                          v oddíle „Ostatní“ se za řádek týkající se kódu „F45“ vkládají tyto řádky:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „Total number of documents: n..3 +
                                                   
                                                   
                                                      1x
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                      
                                                         Document type: an..70 +
                                                      
                                                         Document identifier: an..35 +
                                                      
                                                         Document date: n8 (yyyymmdd)
                                                   
                                                   
                                                      999x“;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          v)
                                       
                                       
                                          v oddíle „Ostatní“ se za řádek týkající se kódu „F61“ vkládá tento řádek:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „Použití původního sazebního zařazení zboží v situacích podle čl. 86 odst. 2 kodexu
                                                   
                                                   
                                                      F46
                                                   
                                                
                                                
                                                   
                                                      Zjednodušení při vyhotovení celního prohlášení pro zboží různých podpoložek celního sazebníku podle článku 177 kodexu
                                                   
                                                   
                                                      F47“;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              datový prvek „4/3. Výpočet poplatků“ se opravuje takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          název datového prvku se nahrazuje tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „4/3.
                                                   
                                                   
                                                      Výpočet poplatků – druh poplatku“;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          popis kódu „A00“ se nahrazuje tímto:
                                          „Dovozní clo“;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          popis kódu „C00“ se nahrazuje tímto:
                                          „Vývozní clo“;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iv)
                                       
                                       
                                          řádek týkající se kódu „C10“ se zrušuje;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              název datového prvku „4/8. Výpočet poplatků“ se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „4/8.
                                       
                                       
                                          Výpočet poplatků – způsob platby“.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (45)
               
               
                  V příloze 12-01, v hlavě I „Formáty obecných požadavků na údaje pro registraci hospodářských subjektů a ostatních osob“, v řádku týkajícím se datového prvku „11 Datum založení“, ve sloupci „Formát DP (typ/délka)“ se doplňuje „(rrrrmmdd)“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (46)
               
               
                  Vkládá se příloha 12-03 uvedená v příloze I tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (47)
               
               
                  Příloha 21-01 se opravuje takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v řádku týkajícím se datového prvku 3/2 se znění ve sloupci „Název DP“ nahrazuje zněním „Identifikační číslo vývozce“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v řádku týkajícím se datového prvku 3/10 se znění ve sloupci „Název DP“ nahrazuje zněním „Identifikační číslo příjemce“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              v řádku týkajícím se datového prvku 3/16 se znění ve sloupci „Název DP“ nahrazuje zněním „Identifikační číslo dovozce“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              v řádku odpovídajícím datovému prvku 3/18 se znění ve sloupci „Název DP“ nahrazuje zněním „Identifikační číslo deklaranta“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              v řádku týkajícím se datového prvku 3/39 se znění ve sloupci „Název DP“ nahrazuje zněním „Identifikační číslo držitele povolení“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (48)
               
               
                  Příloha 22-02 se opravuje takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              doplňuje se nový pokyn k tisku, který zní:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „4.
                                       
                                       
                                          Lze používat rovněž staré verze tiskopisů, dokud se nevyčerpají stávající zásoby nebo do 1. května 2019, podle toho, co nastane dříve.“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              
                                 netýká se českého znění.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (49)
               
               
                  Příloha 22-06 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (50)
               
               
                  V příloze 22-07 se první odstavec pod nadpisem „Deklarace o původu“ nahrazuje tímto:
                  „Vyhotovuje se na kterémkoli obchodním dokladu, který uvádí jméno/název a úplnou adresu vývozce a příjemce, popis produktů a datum vydání (9).
                  
                     (9)  Nahrazuje-li deklarace o původu jinou deklaraci v souladu s čl. 101 odst. 2 a 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, musí v ní být uvedena poznámka „Replacement statement“, „Attestation de remplacement“ nebo „Comunicación de sustitución“. Na náhradní deklaraci o původu musí být také vyznačeno datum vydání původní deklarace a všechny ostatní potřebné údaje v souladu s čl. 101 odst. 1 druhým pododstavcem prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.“"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (51)
               
               
                  Příloha 22-09 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (52)
               
               
                  V příloze 22-13 se maďarská verze prohlášení na faktuře nahrazuje tímto:
                  „A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (1) származásúak.“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (53)
               
               
                  
                     Netýká se českého znění.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (54)
               
               
                  V příloze 32-06 se mezi nadpis „Společný tranzitní režim/tranzitní režim Unie“ a první kolonku vkládají slova „Přední strana“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (55)
               
               
                  V příloze 61-03 se první odstavec a uvozující věta druhého odstavce nahrazují tímto:
                  „Pro účely článku 252 určí čistou hmotnost každé zásilky čerstvých banánů v jakémkoli místě vykládky osoba oprávněná k vážení v souladu s níže uvedeným postupem.
                  Pro účely této přílohy a článku 252 se rozumí:“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (56)
               
               
                  V příloze 62-02 se první strana originálu a kopie „Tiskopisu INF 3 – Informační list k vrácenému zboží“ nahrazuje tiskopisem uvedeným v příloze IV.
               
            
         
      
      Článek 2
      Změny prováděcího nařízení (EU) 2015/2447
      Prováděcí nařízení 2015/2447 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Článek 2 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 2
                  Formáty a kódy pro obecné požadavky týkající se údajů
                  (čl. 6 odst. 2 kodexu)
                  1.   Formáty a kódy pro obecné požadavky týkající se údajů zmíněné v čl. 6 odst. 2 kodexu a v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 pro účely výměny a uchovávání informací potřebných pro žádosti a rozhodnutí jsou uvedeny v příloze A tohoto nařízení.
                  2.   Formáty a kódy pro obecné požadavky týkající se údajů zmíněné v čl. 6 odst. 2 kodexu a v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 pro účely výměny a uchovávání informací potřebných pro prohlášení, oznámení a prokazování celního statusu zboží jsou uvedeny v příloze B tohoto nařízení.
                  3.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku se až do data uvedení do provozu první fáze modernizace systému závazných informací o sazebním zařazení zboží (ZISZ) a systému Surveillance 2 uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/578 (*3) formáty a kódy stanovené v příloze A tohoto nařízení v souvislosti se žádostmi a rozhodnutími ZISZ nepoužijí a použijí se formáty a kódy uvedené v přílohách 2 až 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 (*4).
                  Odchylně od odstavce 1 tohoto článku se až do data modernizace systému oprávněných hospodářských subjektů (AEO) uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578 formáty a kódy stanovené v příloze A tohoto nařízení v souvislosti se žádostmi o AEO a povoleními AEO nepoužijí a použijí se formáty a kódy uvedené v přílohách 6 a 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341.
                  4.   Odchylně od odstavce 2 tohoto článku, pokud jde o systémy IT uvedené v příloze 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, se až do příslušných dat uvedení do provozu nebo modernizace příslušných systémů IT uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578 formáty a kódy pro obecné požadavky týkající se údajů uvedené v příloze B tohoto nařízení nepoužijí.
                  Pokud jde o systémy IT uvedené v příloze 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341, až do dat uvedení do provozu nebo modernizace příslušných systémů IT uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578 se na výměnu a uchovávání informací potřebných pro prohlášení, oznámení a prokazování celního statusu zboží vztahují formáty a kódy uvedené v příloze 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341.
                  5.   Až do data uvedení do provozu systému rozhodování celních orgánů dle celního kodexu Unie uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578 mohou celní orgány rozhodnout, že se použijí jiné formáty a kódy než formáty a kódy stanovené v příloze A tohoto nařízení pro tyto žádosti a povolení:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              žádosti a povolení týkající se zjednodušeného stanovení částek, které jsou součástí celní hodnoty zboží;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              žádosti a povolení týkající se souborných jistot;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              žádosti a povolení pro odklad platby;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              žádosti a povolení k provozování dočasného skladu, jak je uvedeno v článku 148 kodexu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              žádosti a povolení pro pravidelné linky;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f)
                           
                           
                              žádosti a povolení pro schváleného vydavatele;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              g)
                           
                           
                              žádosti a povolení pro status osoby oprávněné k vážení banánů;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              h)
                           
                           
                              žádosti a povolení pro samoschvalování;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              žádosti a povolení pro status schváleného příjemce pro operace TIR;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              j)
                           
                           
                              žádosti a povolení pro status schváleného odesílatele v tranzitním režimu Unie;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              k)
                           
                           
                              žádosti a povolení pro status schváleného příjemce v tranzitním režimu Unie;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              l)
                           
                           
                              žádosti a povolení pro použití zvláštního typu celních závěr;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              m)
                           
                           
                              žádosti a povolení pro použití tranzitního prohlášení se sníženými požadavky na údaje;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              n)
                           
                           
                              žádosti a povolení pro použití elektronického přepravního dokladu jakožto celního prohlášení.
                           
                        
                     
                  
                  6.   Až do data uvedení do provozu systému rozhodování celních orgánů dle celního kodexu Unie mohou celní orgány povolit, že se místo požadavků na údaje stanovených v příloze A tohoto nařízení použijí formáty a kódy požadavků týkajících se údajů pro žádosti a povolení uvedených v příloze 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 pro tyto žádosti a povolení:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              žádosti a povolení pro používání zjednodušeného celního prohlášení;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              žádosti a povolení pro centralizované celní řízení;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              žádosti a povolení pro zápis do záznamů deklaranta;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              žádosti a povolení pro použití aktivního zušlechťovacího styku;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              žádosti a povolení pro použití pasivního zušlechťovacího styku;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f)
                           
                           
                              žádosti a povolení pro použití konečného použití;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              g)
                           
                           
                              žádosti a povolení pro použití dočasného použití;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              h)
                           
                           
                              žádosti a povolení pro provozování zařízení k uskladnění zboží v celním skladu.
                           
                        
                     
                  
                  7.   Bez ohledu na odstavec 6 až do dat uvedení do provozu automatizovaného systému vývozu (AES) dle celního kodexu Unie nebo modernizace vnitrostátních systémů pro dovoz uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578, jestliže se žádost o povolení zakládá na celním prohlášení podle čl. 163 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, se v souvislosti s dalšími datovými prvky potřebnými pro tuto žádost použijí formáty a kódy uvedené v příloze 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/341.
                  
                     (*3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/578 ze dne 11. dubna 2016, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu (Úř. věst. L 99, 15.4.2016, s. 6)."

                  
                     (*4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (Úř. věst. L 69, 15.3.2016, s. 1).“."

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  V čl. 57 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
                  „Odkazy ve zvláštních nepreferenčních dovozních režimech na osvědčení o původu vydaná v souladu s články 55 až 65 nařízení (EHS) č. 2454/93 se považují za odkazy na osvědčení o původu uvedená v tomto článku.“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Článek 62 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 62
                  Dlouhodobé prohlášení dodavatele
                  (čl. 64 odst. 1 kodexu)
                  1.   Pokud dodavatel pravidelně dodává vývozci nebo obchodníkovi zásilky zboží a očekává se, že všechno toto zboží má stejný status původu, dodavatel může poskytnout jediné prohlášení vztahující se na více zásilek uvedeného zboží (dlouhodobé prohlášení dodavatele).
                  2.   Dlouhodobé prohlášení dodavatele se vystavuje pro zásilky odeslané během určitého období a uvedou se v něm tři data:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              den, kdy bylo prohlášení vystaveno (datum vydání);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              den začátku období (datum zahájení), který nesmí předcházet datu vydání o více než dvanáct měsíců a nesmí přesahovat datum vydání o více než šest měsíců;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              den konce období (datum ukončení), který nesmí přesahovat datum zahájení o více než 24 měsíců.
                           
                        
                     
                  
                  3.   Dodavatel okamžitě uvědomí dotčeného vývozce nebo obchodníka, pokud dlouhodobé prohlášení dodavatele není platné ve vztahu k některým nebo všem zásilkám zboží, které byly dodány a které mají být dodány.“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Článek 68 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 68
                  Registrace vývozců mimo rámec systému GSP Unie
                  (čl. 64 odst. 1 kodexu)
                  1.   Pokud má Unie ujednání o preferenčním režimu, jež požaduje, aby vývozce vyhotovil doklad o původu zboží v souladu s příslušnými právními předpisy Unie, může takový doklad vyhotovit pouze vývozce, který je pro uvedený účel registrován celními orgány některého členského státu. Totožnost takových vývozců se zaznamená v systému registrovaných vývozců (REX) uvedeném v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578. Pododdíly 2 až 9 tohoto oddílu se použijí obdobně.
                  2.   Pro účely tohoto článku se čl. 11 odst. 1 písm. d) a články 16, 17 a 18 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, které se týkají podmínek pro přijetí žádostí a pozastavení platnosti rozhodnutí, a články 10 a 15 tohoto nařízení nepoužijí. Žádosti a rozhodnutí týkající se tohoto článku se nevyměňují a neuchovávají v elektronickém informačním a komunikačním systému, jak je stanoveno v článku 10 tohoto nařízení.
                  3.   Komise poskytne třetí zemi, se kterou má Unie ujednání o preferenčním režimu, adresy celních orgánů odpovědných za ověření dokladu o původu zboží vyhotoveného registrovaným vývozcem v Unii v souladu s tímto článkem.
                  4.   Bez ohledu na odstavec 1, pokud platné ujednání o preferenčním režimu nestanoví hodnotový práh, do kterého může vývozce, jenž není registrovaným vývozcem, vyhotovovat doklad o původu zboží, činí hodnotový práh 6 000 EUR pro každou zásilku.
                  5.   Bez ohledu na odstavec 1 může do 31. prosince 2017 vyhotovit doklad o původu vývozce, který není registrován, ale je schváleným vývozcem v Unii. Ustanovení čl. 77 odst. 7 se použije obdobně.“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Ustanovení čl. 69 odst. 2 se nahrazuje tímto:
                  „2.   Pokud je dokladem o původu zboží požadovaným pro účely preferenčního sazebního opatření uvedeného v odstavci 1 průvodní osvědčení EUR.1, jiné úřední osvědčení o původu, prohlášení o původu nebo prohlášení na faktuře, vydá nebo vystaví se náhradní doklad o původu zboží v podobě jednoho z těchto dokumentů:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              náhradní prohlášení o původu nebo náhradní prohlášení na faktuře vystavené schváleným vývozcem, jenž zboží přeposílá;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              náhradní prohlášení o původu nebo náhradní prohlášení na faktuře nebo náhradní deklarace o původu vystavená kterýmkoli přeposílatelem zboží, pokud celková hodnota původních produktů v původní zásilce, která se má rozdělit, nepřesahuje použitelný hodnotový práh;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              náhradní prohlášení o původu nebo náhradní prohlášení na faktuře nebo náhradní deklarace o původu vystavená kterýmkoli přeposílatelem zboží, pokud celková hodnota původních produktů v původní zásilce, která se má rozdělit, převyšuje použitelný hodnotový práh a přeposílatel přiloží kopii původního dokladu o původu zboží k náhradnímu prohlášení o původu nebo náhradnímu prohlášení na faktuře nebo náhradní deklaraci o původu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              průvodní osvědčení EUR. 1 vydané celním úřadem, pod jehož dohled je zboží umístěno, jsou-li splněny tyto podmínky:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          přeposílatel není schváleným vývozcem ani registrovaným vývozcem a nedá souhlas k tomu, aby se kopie původního dokladu o původu zboží přiložila k náhradnímu dokladu;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          celková hodnota původních produktů v původní zásilce převyšuje použitelný hodnotový práh, při jehož překročení musí být vývozce schváleným vývozcem nebo registrovaným vývozcem, aby mohl vystavit náhradní doklad;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              náhradní deklarace o původu vystavená registrovaným vývozcem, jenž zboží přeposílá.“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  V článku 73 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:
                  „3.   Komise na žádost zvýhodněné země zašle této zvýhodněné zemi vzory otisků razítek, která používají celní orgány členských států při vydávání průvodních osvědčení EUR. 1.“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  V čl. 80 odst. 4 se doplňuje tato věta:
                  „Příslušné orgány zvýhodněné země nebo celní orgány členského státu vyrozumí registrovaného vývozce o změně jeho registračních údajů.“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Článek 85 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              odstavec 2 se nahrazuje tímto:
                              „2.   Od 1. ledna 2018 přestanou celní orgány ve všech členských státech vydávat průvodní osvědčení EUR. 1 a schválení vývozci přestanou vystavovat prohlášení na faktuře pro účely kumulace podle článku 53 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v odstavci 3 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:
                              „Až do 31. prosince 2017 mohou schválení vývozci v členských státech, kteří nejsou dosud registrováni, vystavovat prohlášení na faktuře pro účely kumulace podle článku 53 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Ustanovení čl. 86 odst. 3 se nahrazuje tímto:
                  „3.   Pro účely vývozu v rámci systému GSP Unie, Norska a Švýcarska se vývozci musí registrovat pouze jednou.
                  Příslušné orgány zvýhodněné země přidělí vývozci pro účely vývozu v rámci systému GSP Unie, Norska, a Švýcarska číslo registrovaného vývozce, a to za předpokladu, že uvedené země uznaly zemi, kde k registraci došlo, jakožto zvýhodněnou zemi.
                  První a druhý pododstavec se použije obdobně pro účely vývozu v rámci systému GSP Turecka, jakmile tato země začne uplatňovat systém REX. Komise zveřejní datum, kdy Turecko začne uplatňovat tento systém, v Úředním věstníku Evropské unie (řada C).“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Článek 158 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 158
                  Úroveň souborné jistoty
                  (čl. 95 odst. 2 a 3 kodexu)
                  1.   Za podmínek stanovených v článku 84 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 se částka souborné jistoty uvedená v čl. 95 odst. 2 kodexu sníží na 50 %, 30 % nebo 0 % části referenční částky určené v souladu s čl. 155 odst. 3 písm. b) tohoto nařízení.
                  2.   Částka souborné jistoty uvedená v čl. 95 odst. 3 kodexu se sníží na 30 % částí referenční částky určené v souladu s čl. 155 odst. 2 a čl. 155 odst. 3 písm. a) tohoto nařízení.“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  V článku 161 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
                  „Ode dne, kdy zrušení nebo odstoupení nabude účinku, nelze pro účely propuštění zboží do tranzitního režimu Unie používat dříve vydané záruční doklady jednotlivé jistoty.“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  Článek 163 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 163
                  Odpovědnost záručních sdružení za operace TIR
                  (čl. 226 odst. 3 písm. b) a čl. 227 odst. 2 písm. b) kodexu)
                  Pro účely čl. 8 odst. 3 a 4 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR, včetně jejích jakýchkoli pozdějších změn (Úmluva TIR), platí, že pokud se operace TIR uskutečňuje na celním území Unie, může se kterékoli záruční sdružení usazené na celním území Unie stát odpovědným za úhradu zajištěné částky za dotčené zboží v rámci operace TIR do výše 100 000 EUR na jeden karnet TIR nebo do výše rovnocenné částky v národní měně.“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Ustanovení čl. 231 odst. 11 se nahrazuje tímto:
                  „11.   Až do příslušných dat uvedení do provozu automatizovaného systému vývozu AES a centralizovaného celního řízení pro dovoz dle celního kodexu Unie (CCI) uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578 se odstavce 5 a 6 tohoto článku nepoužijí.“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  V článku 329 se zrušuje odstavec 8.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (15)
               
               
                  Ustanovení čl. 333 odst. 7 se nahrazuje tímto:
                  „7.   Odchylně od odst. 2 písm. b) a c) až do dat uvedení do provozu automatizovaného systému vývozu uvedeného v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/578 je v případech uvedených v čl. 329 odst. 5 a 6 lhůta, ve které celní úřad výstupu informuje celní úřad vývozu o výstupu zboží, první pracovní den následující po dni, kdy je zboží propuštěno do tranzitního režimu nebo kdy zboží opouští celní území Unie nebo kdy je tranzitní režim vyřízen.“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (16)
               
               
                  V příloze B se hlava I „Formáty a kardinalita obecných požadavků na údaje pro prohlášení a oznámení“ mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              v řádku týkajícím se datového prvku „2/1 Zjednodušené celní prohlášení/předchozí doklady“ se ve sloupci „Formát DP (typ/délka)“ zrušuje znění „Kategorie dokladu: a1+“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v řádku týkajícím se datového prvku „4/4 Výpočet poplatků – základ pro vyměření poplatku“ se ve sloupci „Formát DP (typ/délka)“ doplňuje:
                              „NEBO
                              
                                 Částka: n..16,2“;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              v řádku týkajícím se datového prvku „5/8 Kód země určení“ se ve sloupci „Poznámky“ doplňuje toto znění:
                              „V souvislosti s tranzitními operacemi se použije dvoupísmenný kód země podle ISO 3166.“;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (17)
               
               
                  V příloze B se hlava II „Kódy související s obecnými požadavky na údaje pro prohlášení a oznámení“ mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              datový prvek „2/1. Zjednodušené celní prohlášení/předchozí doklady“ se mění takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          první, druhý a třetí odstavec se nahrazují tímto:
                                          „Tento datový prvek se skládá z alfanumerických kódů.
                                          Každý kód má tři složky. První složka (an..3), která se skládá z kombinace číslic a/nebo písmen, slouží k určení druhu dokladu. Druhá složka (an..35) představuje údaje nutné k rozeznání tohoto dokladu, buď jeho identifikační číslo, nebo jiný rozlišitelný odkaz. Třetí složka (an..5) se používá k určení toho, na kterou položku předchozího dokladu se odkazuje.
                                          Pokud je podáno celní prohlášení v listinné podobě, oddělují se uvedené tři složky pomlčkami (-).“;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          oddíl začínající slovy „1. První složka (a1):“ se zrušuje;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          nadpis „2. Druhá složka (an..3):“ se nahrazuje nadpisem „1. První složka (an..3)“;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iv)
                                       
                                       
                                          nadpis „3. Třetí složka (an..35):“ se nahrazuje nadpisem „2. Druhá složka (an..35)“;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          v)
                                       
                                       
                                          nadpis „4. Čtvrtá složka (an..5):“ se nahrazuje nadpisem „3. Třetí složka (n..5)“;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          vi)
                                       
                                       
                                          dvě odrážky v oddíle „Příklady“ pod nadpisem „4. Čtvrtá složka (an..5)“ se nahrazují tímto:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „—
                                                   
                                                   
                                                      Dotčená položka na celním prohlášení byla 5. položkou na tranzitním dokladu T1 (předchozí doklad), které úřad místa určení přidělil číslo „238 544“. Kód proto bude „821-238544-5“. („821“ pro tranzitní režim, „238544“ pro registrační číslo dokladu (nebo MRN pro operace NCTS) a „5“ pro číslo položky).
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      —
                                                   
                                                   
                                                      Zboží bylo deklarováno pomocí zjednodušeného celního prohlášení. Bylo přiděleno MRN „16DE9876AB889012R1“. Kód v doplňkovém celním prohlášení proto bude „SDE-16DE9876AB889012R1“. („SDE“ pro zjednodušené celní prohlášení, „16DE9876AB889012R1“pro MRN dokladu.)“;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              datový prvek „2/2. Zvláštní záznamy“ se mění takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          v tabulce v oddíle „Všeobecná kategorie – kód 0xxxx“ se zrušuje poslední řádek;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          v tabulce v oddíle „Při dovozu: kód 1xxxx“ se zrušuje poslední řádek;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          v tabulce v oddíle „Při vývozu: kód 3xxxx“ se ve třetím řádku právní základ týkající se kódu „30 500“ nahrazuje zněním „Čl. 329 odst. 7“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (18)
               
               
                  V příloze 22-14 se doplňuje nová úvodní poznámka, která zní:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „7.
                           
                           
                              Až do vyčerpání stávajících zásob nebo do 1. května 2019 podle toho, co nastane dříve, lze také používat osvědčení, jež v pravé horní kolonce obsahují staré znění „OSVĚDČENÍ O PŮVODU ZBOŽÍ pro dovoz zemědělských produktů do Evropského hospodářského společenství“ a v kolonce „Poznámky“ obsahují staré znění.“.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (19)
               
               
                  Příloha 22-16 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              znění poznámky pod čarou 7 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „(7)
                                       
                                       
                                          Uveďte datum zahájení a ukončení. Toto období nesmí přesahovat 24 měsíců.“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              znění poznámky pod čarou 8 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „(8)
                                       
                                       
                                          Místo a datum vydání.“.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (20)
               
               
                  Příloha 22-18 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              znění poznámky pod čarou 8 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „(8)
                                       
                                       
                                          Uveďte datum zahájení a ukončení. Toto období nesmí přesahovat 24 měsíců.“;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              znění poznámky pod čarou 9 se nahrazuje tímto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          „(9)
                                       
                                       
                                          Místo a datum vydání.“.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (21)
               
               
                  Příloha 32-01 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze VII tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (22)
               
               
                  Příloha 32-02 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze VIII tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (23)
               
               
                  Příloha 32-03 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze IX tohoto nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (24)
               
               
                  Příloha 72-04 se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              část I se mění takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          v kapitole I „Obecná ustanovení“ bodě 2.1 se slova „příloha B-01“ nahrazují slovy „příloha B-01 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446“ a v bodě 2.2 se slova „v příloze B-01“ nahrazují slovy „v příloze B-01 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446“;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          v kapitole II „Prováděcí pravidla“ bodě 3.1 se slova „s přílohou B-01“ nahrazují slovy „s přílohou B-01 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446“;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iii)
                                       
                                       
                                          v kapitole III „Fungování postupu“ bodě 9 se slova „článku 300“ nahrazují slovy „článku 302“;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          iv)
                                       
                                       
                                          v kapitole III „Fungování postupu“ se za bod 19.2 vkládají body, které znějí:
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      „19.3
                                                   
                                                   
                                                      Doba platnosti osvědčení o souborné jistotě nebo osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu nesmí přesáhnout dva roky. Celní úřad záruky však může tuto dobu prodloužit o jedno další období nepřesahující dva roky.
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                      19.4
                                                   
                                                   
                                                      Od data účinnosti zrušení povolení použít soubornou jistotu nebo zrušení závazku poskytnutého v případě souborné jistoty nebo odstoupení od tohoto závazku nesmějí být vydaná osvědčení používána k propuštění zboží do tranzitního režimu Unie a držitel režimu je povinen je neprodleně vrátit celnímu úřadu záruky.
                                                      Každý členský stát poskytne Komisi informace o tom, jakými způsoby lze identifikovat osvědčení, jež zůstávají v platnosti a nebyla dosud vrácena nebo byla ohlášena jako odcizená, ztracená nebo padělaná. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy.“;
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              část II se mění takto:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          i)
                                       
                                       
                                          v kapitole VI „Osvědčení o souborné jistotě“ se tiskopis TC 31 – OSVĚDČENÍ O SOUBORNÉ JISTOTĚ nahrazuje tiskopisem uvedeným v příloze V tohoto nařízení;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          ii)
                                       
                                       
                                          v kapitole VII „Osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu“ se tiskopis TC 33 – OSVĚDČENÍ O ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI POSKYTNOUT JISTOTU nahrazuje tiskopisem uvedeným v příloze VI tohoto nařízení.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      Článek 3
      Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
         V Bruselu dne 8. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            
               předseda
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
      
         (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).
      
         (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).
      
         (4)  Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12).
      
         (5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (Úř. věst. L 69, 15.3.2016, s. 1).
      
         (6)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).
      
         (7)  Úř. věst. L 252, 14.9.1978, s. 2.
      
         (8)  Úmluva o společném tranzitním režimu (Úř. věst. L 226, 13.8.1987, s. 2).
      
      
         PŘÍLOHA I
         „
               PŘÍLOHA 12-03
               
                  PŘÍVĚSNÝ ŠTÍTEK, KTERÝ SE PŘIPEVNÍ NA ZAPSANÉ ZAVAZADLO ODBAVENÉ NA LETIŠTI UNIE (článek 44)
               
               1.   VLASTNOSTI
               Přívěsný štítek podle článku 44 musí být navržen tak, aby nemohl být použit opakovaně.
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           Na přívěsném štítku je zelený pruh o šířce nejméně 5 mm po celé délce obou okrajů jeho směrovací a identifikační části. Zelené pruhy mohou navíc být rozšířeny i na ostatní části přívěsného štítku, s výjimkou ploch, na nichž je číslo přívěsného štítku s čárovým kódem, které musí být vytištěno na zřetelném bílém pozadí (viz vzory v bodě 2 písm. a)).
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           Pro „spěšná zavazadla“ se použije přívěsný štítek se zelenými namísto červenými pruhy podél okrajů (viz vzor v bodě 2 písm. b)).
                        
                     
                  
               
               2.   VZORY
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           
                              
                           
                        
                     
                  
               
            “
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         „
               PŘÍLOHA 22-06
               
               Text obrazu
               
                  ŽÁDOST O REGISTRACI VÝVOZCE
                  pro účely systému všeobecných celních preferencí Evropské unie, Norska, Švýcarska a Turecka (1)
                  1. Jméno/název, úplná adresa a země, kontaktní údaje, číslo EORI nebo identifikační číslo TIN (2) vývozce
                  2. Další kontaktní údaje včetně čísla telefonu a faxu, případně e-mailová adresa (nepovinné)
                  3. Uveďte, zda je hlavní činností výroba, nebo obchodování
                  4. Orientační popis zboží, které je způsobilé pro preferenční zacházení, včetně orientačního seznamu číselných kódů (čísel) harmonizovaného systému (nebo kapitol, pokud obchodované zboží spadá do více než dvaceti čísel harmonizovaného systému)
                  5. Závazky vývozce
                  Níže podepsaná osoba:
                  — prohlašuje, že jsou vyplněné údaje správné,
                  — potvrzuje, že nebyla zrušena žádná dřívější registrace, a pokud ano, potvrzuje, že situace, jež ke zrušení vedla, byla napravena,
                  — se zavazuje, že bude vyhotovovat deklarace o původu pouze pro zboží, které je způsobilé pro preferenční zacházení a splňuje pravidla původu stanovená pro toto zboží ve všeobecném systému preferencí,
                  — se zavazuje, že povede řádné obchodní účetní záznamy o výrobě/dodávkách zboží, které je způsobilé pro preferenční zacházení, a že tyto záznamy bude uchovávat po dobu alespoň tří let od konce kalendářního roku, ve kterém byla deklarace o původu vyhotovena,
                  — se zavazuje okamžitě informovat příslušný orgán o změnách, k nimž dojde v jejích registračních údajích po získání čísla registrovaného vývozce,
                  — se zavazuje spolupracovat s příslušným orgánem,
               
               
               Text obrazu
               
                  — se zavazuje akceptovat veškeré kontroly správnosti jí vyhotovených deklarací o původu, včetně ověřování účetních záznamů a návštěv na místě prováděných Evropskou komisí nebo orgány členských států a rovněž orgány Norska, Švýcarska a Turecka (platí pouze pro vývozce ve zvýhodněných zemích),
                  — se zavazuje, že požádá o zrušení své registrace v systému, pokud již nebude splňovat podmínky pro vývoz zboží v jeho rámci,
                  — se zavazuje, že požádá o zrušení své registrace v systému, pokud již nebude mít v úmyslu vyváže zboží v jeho rámci.
                  Místo, datum, podpis osoby zmocněné k podpisu, jméno a funkce (3)
                  6. Výslovný a vědomý souhlas vývozce se zveřejněním jeho údajů na veřejně přístupných internetových stránkách
                  Níže podepsaná osoba bere na vědomí, že údaje poskytnuté v této žádosti mohou být zpřístupněny veřejnosti na veřejně přístupných internetových stránkách, a se zveřejněním těchto údajů na veřejně přístupných internetových stránkách souhlasí. Svůj souhlas se zveřejněním těchto údajů na veřejně přístupných internetových stránkách může odvolat zasláním žádosti příslušným orgánům odpovědným za registraci.
                  Místo, datum, podpis osoby zmocněné k podpisu, jméno a funkce (3)
                  7. Kolonka pro úřední záznamy příslušného orgánu
                  Žadatel je registrován pod tímto číslem:
                  Registrační číslo:
                  Datum registrace:
                  Datum počátku platnosti registrace:
                  Podpis a razítko (3)
               
               
               Text obrazu
               
                  Upozornění
                  ohledně ochrany a zpracovávání osobních údajů vložených do systému
                  1. V případech, kdy osobní údaje uvedené v této žádosti o registraci vývozce zpracovává Evropská komise, se použije nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. V případech, kdy osobní údaje uvedené v této žádosti o registraci vývozce zpracovávají příslušné orgány zvýhodněné země nebo třetí země, která provedla směrnici 95/46/ES, se použijí odpovídající ustanovení, kterými je zmiňovaná směrnice do vnitrostátního práva provedena.
                  2. Osobní údaje v souvislosti s žádostí o registraci vývozce se zpracovávají za účelem uplatňování pravidel původu systému GSP EU stanovených v příslušných právních předpisech EU. Právním základem pro zpracovávání osobních údajů v souvislosti s žádostí o registraci vývozce jsou uvedené právní předpisy, kterými se stanoví pravidla původu systému GSP EU.
                  3. Správcem, pokud jde o zpracovávání údajů v systému REX, je příslušný orgán v zemi, kde byla žádost podána.
                  Seznam příslušných orgánů/celních útvarů je zveřejněn na internetových stránkách Komise.
                  4. Přístup k veškerým údajům uvedeným v této žádosti se poskytuje uživatelům v Komisi, v příslušných orgánech zvýhodněných zemí a v celních orgánech členských států, Norska, Švýcarska a Turecka prostřednictvím uživatelského jména/hesla.
                  5. Údaje související se zrušenými registracemi uchovávají příslušné orgány zvýhodněné země a celní orgány členských států v systému REX po dobu deseti kalendářních let. Toto období běží od konce roku, během něhož došlo ke zrušení registrace.
                  6. Subjekt údajů má právo na přístup k údajům, které se jej týkají a které budou v systému REX zpracovávány, a v příslušných případech má rovněž právo na opravu, výmaz či zablokování těchto údajů v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 nebo s vnitrostátními právními předpisy, jimiž se provádí směrnice 95/46/ES. Žádost o přístup k údajům nebo žádost o jejich opravu, výmaz či zablokování se podle okolností podává příslušným orgánům zvýhodněných zemí a celním orgánům členských států odpovědným za registraci, které žádosti vyřizují. Předloží-li registrovaný vývozce žádost o výkon svých práv Komisi, Komise ji postoupí dotčeným příslušným orgánům zvýhodněné země nebo celním orgánům členských států. Nedovolá-li se registrovaný vývozce svých práv u správce údajů, předloží svou žádost Komisi, která bude jednat jako správce. Komise má právo údaje opravit, vymazat či zablokovat.
                  7. Stížnosti lze adresovat příslušnému vnitrostátnímu orgánu odpovědnému za ochranu údajů. Kontaktní údaje vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů jsou uvedeny na internetových stránkách Evropské komise, Generálního ředitelství pro spravedlnost: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1).
                  Pokud se stížnost týká zpracovávání údajů Evropskou komisí, měla by být adresována evropskému inspektorovi ochrany údajů (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           1)
                        
                        
                           Tento tiskopis žádosti je společný pro systémy GSP čtyř subjektů: Unie (EU), Norska, Švýcarska a Turecka („subjekty“). Je však nutno vzít na vědomí, že jednotlivé systémy GSP těchto subjektů se mohou lišit co do zemí a produktů, pro které platí. Daná registrace bude tudíž pro účely vývozu platná jen v těch systémech GSP, jež žadatelův stát považují za zvýhodněnou zemi.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           2)
                        
                        
                           Uvedení čísla EORI je povinné pro vývozce a přeposílatele EU. Vývozci ve zvýhodněných zemích, v Norsku, ve Švýcarsku a v Turecku jsou povinni v žádosti uvést identifikační číslo TIN.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           3)
                        
                        
                           Jsou-li žádosti o registraci vývozce nebo jiné výměny informací mezi registrovanými vývozci a příslušnými orgány ve zvýhodněných zemích nebo celními orgány v členských státech podávány za použití elektronického zpracování dat, nahradí se podpis a razítko uvedené v kolonkách 5, 6 a 7 elektronickým ověřováním.
                        
                     
                  
               
            “
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         „
               PŘÍLOHA 22-09
               
                  Prohlášení na faktuře
               
               Prohlášení na faktuře, jehož znění je uvedeno níže, musí být vyhotoveno v souladu s poznámkami pod čarou. Poznámky pod čarou však není třeba uvádět.
               
                  Francouzské znění
               
               L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2) au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne… (3) et (4).
               
                  Anglické znění
               
               The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (2) according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union (3) and (4).
               
                  Španělské znění
               
               El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2) en el sentido de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea (3) y (4).
               (místo a datum) (5)
               
               (Podpis vývozce; jméno osoby, která prohlášení podepisuje, je třeba také uvést čitelným písmem) (6)
               
            “
         
         
            (1)  Vyhotovuje-li prohlášení na faktuře schválený vývozce Unie ve smyslu čl. 77 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, musí se v tomto místě uvést číslo povolení schváleného vývozce. Pokud prohlášení na faktuře nevyhotovuje schválený vývozce (tak tomu bude vždy v případě prohlášení na faktuře vyhotovených ve zvýhodněných zemích), slova v závorce se vynechají, nebo se místo ponechá prázdné.
         
            (2)  Uvede se země původu produktů. Týká-li se prohlášení na faktuře zcela či zčásti produktů původem z Ceuty a Melilly ve smyslu článku 112 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, musí vývozce tyto produkty zřetelně vyznačit v dokumentu, na němž prohlášení vyhotovuje, pomocí symbolu „CM“.
         
            (3)  V příslušných případech uveďte jedno z následujících označení: „EU cumulation“, „Norway cumulation“, „Switzerland cumulation“, „Turkey cumulation“, „regional cumulation“, „extended cumulation with country x“ nebo „Cumul UE“, „Cumul Norvège“, „Cumul Suisse“, „Cumul Turquie“, „cumul regional“, „cumul étendu avec le pays x“ nebo „Acumulación UE“, „Acumulación Noruega“, „Acumulación Suiza“, „Acumulación Turquía“, „Acumulación regional“, „Acumulación ampliada con en país x“.
         
            (4)  Je-li prohlášení na faktuře vyhotoveno v souvislosti s jinou preferenční obchodní dohodou, nahradí se odkaz na všeobecný systém preferencí odkazem na tuto jinou preferenční obchodní dohodu.
         
            (5)  Tyto údaje se mohou vynechat, jsou-li příslušné informace již uvedeny v dokumentu samotném.
         
            (6)  Viz čl. 77 odst. 7 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 (týká se pouze schválených vývozců Evropské unie). V případech, kdy se podpis vývozce nevyžaduje, není třeba uvádět ani jméno podepisující osoby.
      
      
      
         PŘÍLOHA IV
         
            
               „INF 3 – Informační list k vrácenému zboží
            
            
            Text obrazu
            
               EVROPSKÁ UNIE
               1. Vývozce
               INF 3
               ORIGINÁL
               č.
               2. Příjemce v okamžiku vývozu
               VRÁCENÉ ZBOŽÍ
               INFORMAČNÍ LIST
               DŮLEŽITÉ
               1. Před vyplněním tohoto tiskopisu se musí osoba obeznámit s předpisy o vráceném zboží a poznámkami na zadní straně tohoto tiskopisu.
               3. Země, do které je zboží zasíláno v okamžiku vývozu
               2. Dotčená osoba musí vyplnit kolonky 1 až 11 tohoto tiskopisu strojopisem nebo rukou hůlkovým písmem.
               3. Pokud se tento informační list vyplňuje pro zboží již vyvezené v rámci společné zemědělské politiky na podkladě vývozní licence nebo osvědčení o stanovení náhrady předem nebo pro zboží, na které lze poskytovat náhrady nebo jiné částky poskytované při vývozu, je platný, pouze pokud níže uvedenou kolonku B a v případě potřeby i kolonku A potvrdily příslušné orgány.
               4. Tento informační list musí být předložen celnímu úřadu zpětného dovozu.
               4. Počet, druh, značky a čísla nákladových kusů a popis vyváženého zboží
               5. Hrubá hmotnost
               6. Čistá hmotnost
               7. Statistická hodnota
               8. Množství, pro které je žádáno o informační list
               9. Kód KN
               a) čísly:
               b) slovy:
               A. POTVRZENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ PRO VÝVOZNÍ LICENCE NEBO OSVĚDČENÍ O STANOVENÍ NÁHRADY PŘEDEM
               — Dodržovaná nařízení nebo licence či osvědčení
               V , dne
               (Podpis) (Razítko)
               B. POTVRZENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ PRO POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD NEBO JINÝCH ČÁSTEK POSKYTOVANÝCH PŘI VÝVOZU
               — Při vývozu nebyly uděleny žádné náhrady ani jiné částky (1)
               — Náhrady a jiné částky udělené při vývozu vráceny na (množství) (1)
               — Nárok na výplatu náhrad nebo jiných částek při vývozu zrušen na (množství) (1)
               V , dne
               (Podpis) (Razítko)
               10. Doplňkové údaje o zboží
               a) Vývozní doklad
               Druh
               Ref. č.
               ze dne
               b) Zboží vyvážené po do-končení operace aktivního zušlechťovacího styku (1)
               c) Zboží, které bylo pro-puštěno do volného oběhu za zvláštním účelem (1)
               d) Zboží pocházející z člen-ských států nebo zboží ze třetích zemí ve volném oběhu (1)
               C. POTVRZENÍ CELNÍHO ÚŘADU PLNÍCÍHO VÝVOZNÍ CELNÍ FORMALITY
               Potvrzuje se správnost údajů uvedených v kolonkách 1 až 10
               Opatření ke ztotožnění přijata
               V , dne
               (Podpis) (Razítko)
               11. ŽÁDOST VÝVOZCE
               Níže podepsaný, vývozce (1),
               jménem vývozce (1),
               žádá o vydání tohoto informačního listu pro účely zpětného dovozu popsaného zboží.
               V , dne
               (Podpis) (Razítko)
               (1) Nehodící se škrtněte.
            
            
            Text obrazu
            
               EVROPSKÁ UNIE
               1. Vývozce
               INF 3
               KOPIE
               č.
               2. Příjemce v okamžiku vývozu
               VRÁCENÉ ZBOŽÍ
               INFORMAČNÍ LIST
               DŮLEŽITÉ
               1. Před vyplněním tohoto tiskopisu se musí osoba obeznámit s předpisy o vráceném zboží a poznámkami na zadní straně tohoto tiskopisu.
               3. Země, do které je zboží zasíláno v okamžiku vývozu
               2. Dotčená osoba musí vyplnit kolonky 1 až 11 tohoto tiskopisu strojopisem nebo rukou hůlkovým písmem.
               3. Pokud se tento informační list vyplňuje pro zboží již vyvezené v rámci společné zemědělské politiky na podkladě vývozní licence nebo osvědčení o stanovení náhrady předem nebo pro zboží, na které lze poskytovat náhrady nebo jiné částky poskytované při vývozu, je platný, pouze pokud níže uvedenou kolonku B a v případě potřeby i kolonku A potvrdily příslušné orgány.
               4. Tento informační list musí být předložen celnímu úřadu zpětného dovozu.
               4. Počet, druh, značky a čísla nákladových kusů a popis vyváženého zboží
               5. Hrubá hmotnost
               6. Čistá hmotnost
               7. Statistická hodnota
               8. Množství, pro které je žádáno o informační list
               9. Kód KN
               a) čísly:
               b) slovy:
               A. A. POTVRZENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ PRO VÝVOZNÍ LICENCE NEBO OSVĚDČENÍ O STANOVENÍ NÁHRADY PŘEDEM
               — Dodržovaná nařízení nebo licence či osvědčení
               V , dne
               (Podpis) (Razítko)
               B. POTVRZENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ PRO POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD NEBO JINÝCH ČÁSTEK POSKYTOVANÝCH PŘI VÝVOZU
               — Při vývozu nebyly uděleny žádné náhrady ani jiné částky (1)
               — Náhrady a jiné částky udělené při vývozu vráceny na (množství) (1)
               — Nárok na výplatu náhrad nebo jiných částek při vývozu zrušen na (množství) (1)
               V , dne
               (Podpis) (Razítko)
               10. Doplňkové údaje o zboží
               a) Vývozní doklad
               Druh
               Ref. č.
               ze dne
               b) Zboží vyvážené po do-končení operace aktivního zušlechťovacího styku (1)
               c) Zboží, které bylo pro-puštěno do volného oběhu za zvláštním účelem (1)
               d) Zboží pocházející z člen-ských států nebo zboží ze třetích zemí ve volném oběhu (1)
               C. POTVRZENÍ CELNÍHO ÚŘADU PLNÍCÍHO VÝVOZNÍ CELNÍ FORMALITY
               Potvrzuje se správnost údajů uvedených v kolonkách 1 až 10
               Opatření ke ztotožnění přijata
               V , dne
               (Podpis) (Razítko)
               11. ŽÁDOST VÝVOZCE
               Níže podepsaný, vývozce (1),
               jménem vývozce (1),
               žádá o vydání tohoto informačního listu pro účely zpětného dovozu popsaného zboží.
               V , dne
               (Podpis) (Razítko)
               (1) Nehodící se škrtněte.
            “
      
      
      
         PŘÍLOHA V
         „
            Text obrazu
            
               TC 31 OSVĚDČENÍ O SOUBORNÉ JISTOTĚ
               Přední strana
               1. Platné do
               Den
               Měsíc
               Rok
               2. Číslo
               3. Držitel režimu (pří-jmení a jméno nebo obchodní firma, úplná adresa a země)
               4. Ručitel (příjmení a jméno nebo obchodní firma, úplná adresa a země)
               5. Celní úřad záruky (identifikační číslo)
               6. Referenční částka
               Kód měny
               čísly:
               slovy:
               7. Celní úřad záruky osvědčuje, že výše uvedený držitel režimu poskytl soubornou jistotu, která je platná pro operace tranzitního režimu Unie/společného tranzitního režimu na následujících celních územích, která nebyla škrtnuta:
               Evropská unie – Island – Bývalá jugoslávská republika Makedonie – Norsko – Srbsko – Švýcarsko – Turecko – Andorra (*) – San Marino (*)
               8. Zvláštní záznamy
               9. Platnost prodloužena do
               d. m. rrrr včetně
               V
               dne
               (místo podpisu) (datum)
               (Podpis a razítko celního úřadu záruky)
               V
               dne
               (místo podpisu) (datum)
               (Podpis a razítko celního úřadu záruky)
               (*) Pouze pro operace tranzitního režimu Unie.
            
            
            Text obrazu
            
               Zadní strana
               10. Osoby oprávněné podepsat prohlášení pro tranzitní režim Unie/společný tranzitní režim jménem držitele režimu
               11. Příjmení, jméno a pod-pisový vzor oprávněné osoby
               12. Podpis držitele režimu (*)
               11. Příjmení, jméno a pod-pisový vzor oprávněné osoby
               12. Podpis držitele režimu (*)
               (*) Pokud je držitelem režimu právnická osoba, uvede osoba, která se podepisuje v kolonce 12, u svého podpisu rovněž své příjmení, jméno a postavení v rámci právnické osoby.
            “
      
      
      
         PŘÍLOHA VI
         „
            Text obrazu
            
               TC33 – OSVĚDČENÍ O ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI POSKYTNOUT JISTOTU
               Přední strana
               1. Platné do
               Den
               Měsíc
               Rok
               2. Číslo
               3. Držitel režimu (pří-jmení a jméno nebo obchodní firma, úplná adresa a země)
               4. Celní úřad záruky (identifikační číslo)
               5. Referenční částka
               Kód měny
               čísly:
               slovy:
               6. Celní úřad záruky osvědčuje, že výše uvedený držitel režimu byl zproštěn povinnosti poskytnout jistotu pro operace tranzitního režimu Unie/společného tranzitního režimu na následujících celních územích, která nebyla škrtnuta:
               Evropská unie – Island – Bývalá jugoslávská republika Makedonie – Norsko – Srbsko – Švýcarsko – Turecko – Andorra (*) – San Marino (*)
               7. Zvláštní záznamy
               8. Platnost prodloužena do
               d. m. rrrr včetně
               V dne
               (místo podpisu) (datum)
               (Podpis a razítko celního úřadu záruky)
               V dne
               (místo podpisu) (datum)
               (Podpis a razítko celního úřadu záruky)
               (*) Pouze pro operace tranzitního režimu Unie.
            
            
            Text obrazu
            
               Zadní strana
               9. Osoby oprávněné podepsat prohlášení pro tranzitní režim Unie/společný tranzitní režim jménem držitele režimu
               10. Příjmení, jméno a pod-pisový vzor oprávněné osoby
               11. Podpis držitele režimu (*)
               10. Příjmení, jméno a pod-pisový vzor oprávněné osoby
               11. Podpis držitele režimu (*)
               (*) Pokud je držitelem režimu právnická osoba, uvede osoba, která se podepisuje v kolonce 11, u svého podpisu rovněž své příjmení, jméno a postavení v rámci právnické osoby.
            “
      
      
      
         PŘÍLOHA VII
         „
               PŘÍLOHA 32-01
               
                  ZÁVAZEK RUČITELE – JEDNOTLIVÁ JISTOTA
               
               I.   Závazek ručitele
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           1.
                        
                        
                           Podepsaný/podepsaná (1) …
                           s bydlištěm či sídlem v (2) …
                           poskytuje tímto společně a nerozdílně celnímu úřadu záruky v …
                           jistotu do maximální výše …
                           ve prospěch Evropské unie (zahrnující Belgické království, Bulharskou republiku, Českou republiku, Dánské království, Spolkovou republiku Německo, Estonskou republiku, Irsko, Řeckou republiku, Španělské království, Francouzskou republiku, Chorvatskou republiku, Italskou republiku, Kyperskou republiku, Lotyšskou republiku, Litevskou republiku, Lucemburské velkovévodství, Maďarsko, Republiku Malta, Nizozemské království, Rakouskou republiku, Polskou republiku, Portugalskou republiku, Rumunsko, Republiku Slovinsko, Slovenskou republiku, Finskou republiku, Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska) a ve prospěch Islandské republiky, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Norského království, Republiky Srbsko, Švýcarské konfederace, Turecké republiky (3), Andorrského knížectví a Republiky San Marino (4) za veškeré částky, které osoba poskytující tuto jistotu (5): …
                           dluží nebo bude dlužit výše uvedeným zemím ve formě cla a jiných poplatků (1) souvisejících s níže popsaným zbožím podléhajícím následující celní operaci (6): …
                           Popis zboží: …
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           2.
                        
                        
                           Podepsaný/podepsaná se zavazuje, že ve lhůtě 30 dnů od první písemné výzvy příslušných orgánů zemí uvedených v bodě 1 bez odkladu uhradí požadované částky, pokud sám/sama nebo jiná dotčená osoba před uplynutím této lhůty uspokojivě neprokáže příslušným orgánům, že byl vyřízen zvláštní režim s výjimkou režimu konečného užití, bylo řádně ukončeno dočasné uskladnění nebo dohled celních orgánů nad zbožím v režimu konečného užití nebo že v případě jiných operací, než jsou zvláštní režimy a dočasné uskladnění, byla napravena situace zboží.
                           Příslušné orgány mohou na žádost podepsaného/podepsané z jakýchkoliv důvodů, které uznají za hodné zřetele, třicetidenní lhůtu, v níž je podepsaný/podepsaná ode dne výzvy povinen/povinna zaplatit požadované částky, prodloužit. Náklady, které vzniknou prodloužením lhůty, a zejména jakékoli úroky se vypočtou tak, aby jejich výše odpovídala částce, která by byla v takovém případě požadována na peněžním nebo finančním trhu dané země.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           3.
                        
                        
                           Tento závazek je platný ode dne jeho schválení celním úřadem záruky. Podepsaný/podepsaná nadále ručí za uhrazení všech dluhů vzniklých v průběhu celních operací, které jsou zajištěny tímto závazkem a které byly zahájeny přede dnem zrušení záruční listiny nebo odstoupení od ručitelského závazku, a to i tehdy, je-li platba požadována po tomto dni.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           4.
                        
                        
                           Pro účely tohoto závazku uvádí podepsaný/podepsaná doručovací adresu v každé z dalších zemí uvedených v bodě 1 (7):
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       Země
                                    
                                    
                                       Příjmení a jména nebo obchodní firma a úplná adresa
                                    
                                 
                                 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               Podepsaný/podepsaná uznává, že veškerá korespondence a oznámení a jakékoli formality nebo postupy vztahující se k tomuto závazku adresované nebo podané písemně na jednu z doručovacích adres budou považovány za řádně doručené jeho/její osobě.
               Podepsaný/podepsaná uznává pravomoc soudů příslušných pro místa, kde má doručovací adresu.
               Podepsaný/podepsaná se zavazuje, že nebude své doručovací adresy měnit, a pokud musí jednu nebo více z nich změnit, uvědomí o tom předem celní úřad záruky.
               V …
               dne …
               …
               (Podpis) (8)
               
               II.   Schválení celním úřadem záruky
               
               Celní úřad záruky …
               Závazek ručitele schválen dne …za účelem zajištění celní operace na základě celního prohlášení/prohlášení pro dočasné uskladnění č. …ze dne … (9)
               
               …
               (Razítko a podpis)
            “
         
         
            (1)  Příjmení a jméno nebo obchodní firma.
         
            (2)  Úplná adresa.
         
            (3)  Škrtněte název státu/států, na jehož/jejichž území se jistota nepoužije.
         
            (4)  Odkazy na Andorrské knížectví a Republiku San Marino se vztahují pouze na operace tranzitního režimu Unie.
         
            (5)  Příjmení a jméno nebo obchodní firma a úplná adresa osoby, která poskytuje jistotu.
         
            (1)  
         
            
            
            
               
                  
                     5a
                  
                  
                     Platí pro ostatní poplatky v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží, kdy se jistota používá pro propuštění zboží do společného tranzitního režimu nebo tranzitního režimu Unie nebo může být použita ve více než jednom členském státě.
                  
               
            
         
         
            (6)  Doplňte jednu z následujících celních operací:
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     dočasné uskladnění;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     tranzitní režim Unie/společný tranzitní režim;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     režim uskladňování v celním skladu;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     d)
                  
                  
                     režim dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     e)
                  
                  
                     režim aktivního zušlechťovacího styku;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     f)
                  
                  
                     režim konečného užití;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     g)
                  
                  
                     propuštění do volného oběhu na základě běžného celního prohlášení bez odkladu platby;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     h)
                  
                  
                     propuštění do volného oběhu na základě běžného celního prohlášení s odkladem platby;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     i)
                  
                  
                     propuštění do volného oběhu na základě celního prohlášení podaného podle článku 166 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     j)
                  
                  
                     propuštění do volného oběhu na základě celního prohlášení podaného podle článku 182 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     k)
                  
                  
                     režim dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     l)
                  
                  
                     jiný druh celní operace – uveďte jaký.
                  
               
            
         
         
            (7)  Jestliže právní předpisy daného státu neupravují doručovací adresy, jmenuje ručitel v této zemi zástupce oprávněného přijímat jakákoli sdělení určená ručiteli a uznání uvedené v bodě 4 druhém pododstavci a závazky uvedené v bodě 4 čtvrtém pododstavci musí být podle toho odpovídajícím způsobem upraveny. Pro rozhodování právních sporů týkajících se této jistoty jsou příslušné soudy podle doručovacích adres ručitele nebo jeho zástupců.
         
            (8)  Před podpisem musí osoba podepisující dokument vlastní rukou uvést: „Jistota ve výši…“ (s částkou vypsanou slovy).
         
            (9)  Vyplní celní úřad, kde bylo zboží propuštěno do režimu nebo bylo dočasně uskladněno.
      
      
      
         PŘÍLOHA VIII
         „
               PŘÍLOHA 32-02
               
                  Závazek ručitele – Jednotlivá jistota ve formě záručních dokladů
               
               
                  SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM/TRANZITNÍ REŽIM UNIE
               
               I.   Závazek ručitele
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           1.
                        
                        
                           Podepsaný/podepsaná (1) …
                           s bydlištěm či sídlem v (2) …
                           se tímto společně a nerozdílně zaručuje celnímu úřadu záruky v …
                           ve prospěch Evropské unie zahrnující Belgické království, Bulharskou republiku, Českou republiku, Dánské království, Spolkovou republiku Německo, Estonskou republiku, Irsko, Řeckou republiku, Španělské království, Francouzskou republiku, Chorvatskou republiku, Italskou republiku, Kyperskou republiku, Lotyšskou republiku, Litevskou republiku, Lucemburské velkovévodství, Maďarsko, Republiku Malta, Nizozemské království, Rakouskou republiku, Polskou republiku, Portugalskou republiku, Rumunsko, Republiku Slovinsko, Slovenskou republiku, Finskou republiku, Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska a ve prospěch Islandské republiky, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Norského království, Republiky Srbsko, Švýcarské konfederace, Turecké republiky, Andorrského knížectví a Republiky San Marino (3) za jakoukoliv částku, kterou držitel režimu dluží nebo bude dlužit výše uvedeným zemím ve formě cla a jiných poplatků souvisejících s dovozem nebo vývozem zboží propuštěného do společného tranzitního režimu nebo tranzitního režimu Unie, k čemuž se podepsaný/podepsaná zavázal/zavázala vystavením záručních dokladů jednotlivé jistoty do maximální výše 10 000 EUR za každý záruční doklad.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           2.
                        
                        
                           Podepsaný/podepsaná se zavazuje, že ve lhůtě 30 dnů od první písemné výzvy příslušných orgánů zemí uvedených v bodě 1 bez odkladu uhradí požadované částky až do výše 10 000 EUR za každý záruční doklad jednotlivé jistoty, pokud sám/sama nebo jiná dotčená osoba před uplynutím této lhůty uspokojivě neprokáže příslušným orgánům, že dotčená operace byla vyřízena.
                           Příslušné orgány mohou na žádost podepsaného/podepsané z jakýchkoliv důvodů, které uznají za hodné zřetele, třicetidenní lhůtu, v níž je podepsaný/podepsaná ode dne výzvy povinen/povinna zaplatit požadované částky, prodloužit. Náklady, které vzniknou prodloužením lhůty, a zejména jakékoli úroky se vypočtou tak, aby jejich výše odpovídala částce, která by byla v takovém případě požadována na peněžním nebo finančním trhu dané země.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           3.
                        
                        
                           Tento závazek je platný ode dne jeho schválení celním úřadem záruky. Podepsaný/podepsaná nadále ručí za uhrazení všech dluhů vzniklých v průběhu operací společného tranzitního režimu nebo tranzitního režimu Unie, které jsou zajištěny tímto závazkem a které byly zahájeny přede dnem zrušení záruční listiny nebo odstoupení od ručitelského závazku, a to i tehdy, je-li platba požadována po tomto dni.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           4.
                        
                        
                           Pro účely tohoto závazku uvádí podepsaný/podepsaná doručovací adresu (4) v každé z dalších zemí uvedených v bodě 1:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       Země
                                    
                                    
                                       Příjmení a jména nebo obchodní firma a úplná adresa
                                    
                                 
                                 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               Podepsaný/podepsaná uznává, že veškerá korespondence a oznámení a jakékoli formality nebo postupy vztahující se k tomuto závazku adresované nebo podané písemně na jednu z doručovacích adres budou považovány za řádně doručené jeho/její osobě.
               Podepsaný/podepsaná uznává pravomoc soudů příslušných pro místa, kde má doručovací adresu.
               Podepsaný/podepsaná se zavazuje, že nebude své doručovací adresy měnit, a pokud musí jednu nebo více z nich změnit, uvědomí o tom předem celní úřad záruky.
               V …
               dne …
               …
               (Podpis) (5)
               
               II.   Schválení celním úřadem záruky
               
               Celní úřad záruky …
               Závazek ručitele schválen dne …
               …
               (Razítko a podpis)
            “
         
         
            (1)  Příjmení a jméno nebo obchodní firma.
         
            (2)  Úplná adresa.
         
            (3)  Odkazy na Andorrské knížectví a Republiku San Marino se vztahují pouze na operace tranzitního režimu Unie.
         
            (4)  Jestliže právní předpisy daného státu neupravují doručovací adresy, jmenuje ručitel v této zemi zástupce oprávněného přijímat jakákoli sdělení určená ručiteli a uznání uvedené v bodě 4 druhém pododstavci a závazky uvedené v bodě 4 čtvrtém pododstavci musí být podle toho odpovídajícím způsobem upraveny. Pro rozhodování právních sporů týkajících se této jistoty jsou příslušné soudy podle doručovacích adres ručitele nebo jeho zástupců.
         
            (5)  Před podpisem musí osoba podepisující dokument vlastní rukou uvést: „Platné jako záruční doklad“.
      
      
      
         PŘÍLOHA IX
         „
               PŘÍLOHA 32-03
               
                  Závazek ručitele – Souborná jistota
               
               I.   Závazek ručitele
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           1.
                        
                        
                           Podepsaný/podepsaná (1) …
                           s bydlištěm či sídlem v (2) …
                           poskytuje tímto společně a nerozdílně celnímu úřadu záruky v …
                           jistotu do maximální výše …
                           ve prospěch Evropské unie (zahrnující Belgické království, Bulharskou republiku, Českou republiku, Dánské království, Spolkovou republiku Německo, Estonskou republiku, Irsko, Řeckou republiku, Španělské království, Francouzskou republiku, Chorvatskou republiku, Italskou republiku, Kyperskou republiku, Lotyšskou republiku, Litevskou republiku, Lucemburské velkovévodství, Maďarsko, Republiku Malta, Nizozemské království, Rakouskou republiku, Polskou republiku, Portugalskou republiku, Rumunsko, Republiku Slovinsko, Slovenskou republiku, Finskou republiku, Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska) a ve prospěch Islandské republiky, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Norského království, Republiky Srbsko, Švýcarské konfederace, Turecké republiky (3), Andorrského knížectví a Republiky San Marino (4)
                           
                           za veškeré částky, které osoba poskytující tuto jistotu (5): …dluží nebo bude dlužit výše uvedeným zemím ve formě cla a jiných poplatků (6), jež vznikly nebo mohou vzniknout v souvislosti se zbožím podléhajícím celním operacím uvedeným v bodě 1a a/nebo 1b.
                           Maximální výše jistoty se skládá z částky:
                           …
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       a)
                                    
                                    
                                       která představuje 100/50/30 % (7) části referenční částky odpovídající výši celních dluhů a dalších poplatků, které mohou vzniknout, a rovnající se součtu částek uvedených v bodě 1a,
                                       a
                                       …
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       b)
                                    
                                    
                                       která představuje 100/30 % (8) části referenční částky odpovídající výši celních dluhů a dalších poplatků, které vznikly, a rovnající se součtu částek uvedených v bodě 1b.
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           1a.
                        
                        
                           Níže jsou pro jednotlivé celní operace uvedeny částky, které tvoří část referenční částky odpovídající výši celních dluhů a případně dalších poplatků, které mohou vzniknout (9):
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       a)
                                    
                                    
                                       dočasné uskladnění – …;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       b)
                                    
                                    
                                       tranzitní režim Unie/společný tranzitní režim – …;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       c)
                                    
                                    
                                       režim uskladňování v celním skladu – …;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       d)
                                    
                                    
                                       režim dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla – …;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       e)
                                    
                                    
                                       režim aktivního zušlechťovacího styku – …;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       f)
                                    
                                    
                                       režim konečného užití – …;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       g)
                                    
                                    
                                       jiný druh celní operace – uveďte jaký – ….
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           1b.
                        
                        
                           Níže jsou pro jednotlivé celní operace uvedeny částky, které tvoří část referenční částky odpovídající výši celních dluhů a případně dalších poplatků, které vznikly (10):
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       a)
                                    
                                    
                                       propuštění do volného oběhu na základě běžného celního prohlášení bez odkladu platby – …;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       b)
                                    
                                    
                                       propuštění do volného oběhu na základě běžného celního prohlášení s odkladem platby – …;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       c)
                                    
                                    
                                       propuštění do volného oběhu na základě celního prohlášení podaného podle článku 166 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie – …;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       d)
                                    
                                    
                                       propuštění do volného oběhu na základě celního prohlášení podaného podle článku 182 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie – …;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       e)
                                    
                                    
                                       režim dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla – …;
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       f)
                                    
                                    
                                       režim konečného užití – … (11);
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       g)
                                    
                                    
                                       jiný druh celní operace – uveďte jaký – ….
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           2.
                        
                        
                           Podepsaný/á se zavazuje, že ve lhůtě 30 dnů od první písemné výzvy příslušných orgánů zemí uvedených v bodě 1 bez odkladu uhradí požadované částky až do uvedené maximální výše, pokud sám/sama nebo jiná dotčená osoba před uplynutím této lhůty uspokojivě neprokáže příslušným orgánům, že byl vyřízen zvláštní režim s výjimkou režimu konečného užití, bylo řádně ukončeno dočasné uskladnění nebo dohled celních orgánů nad zbožím v režimu konečného užití nebo že v případě jiných operací, než jsou zvláštní režimy, byla napravena situace zboží.
                           Příslušné orgány mohou na žádost podepsaného/podepsané z jakýchkoliv důvodů, které uznají za hodné zřetele, třicetidenní lhůtu, v níž je podepsaný/podepsaná ode dne výzvy povinen/povinna zaplatit požadované částky, prodloužit. Náklady, které vzniknou prodloužením lhůty, a zejména jakékoli úroky se vypočtou tak, aby jejich výše odpovídala částce, která by byla v takovém případě požadována na peněžním nebo finančním trhu dané země.
                           Tato částka může být snížena o částky již zaplacené na základě tohoto závazku pouze v případě, že byl/byla podepsaný/podepsaná vyzván/vyzvána k uhrazení dluhu vzniklého během celní operace, která byla zahájena před doručením výzvy k zaplacení nebo ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           3.
                        
                        
                           Tento závazek je platný ode dne jeho schválení celním úřadem záruky. Podepsaný/podepsaná nadále ručí za uhrazení všech dluhů vzniklých v průběhu celních operací, které jsou zajištěny tímto závazkem a které byly zahájeny přede dnem zrušení záruční listiny nebo odstoupení od ručitelského závazku, a to i tehdy, je-li platba požadována po tomto dni.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                        
                           4.
                        
                        
                           Pro účely tohoto závazku uvádí podepsaný/podepsaná doručovací adresu (12) v každé z dalších zemí uvedených v bodě 1:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       Země
                                    
                                    
                                       Příjmení a jména nebo obchodní firma a úplná adresa
                                    
                                 
                                 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                                 
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
               Podepsaný/podepsaná uznává, že veškerá korespondence a oznámení a jakékoli formality nebo postupy vztahující se k tomuto závazku adresované nebo podané písemně na jednu z doručovacích adres budou považovány za řádně doručené jeho/její osobě.
               Podepsaný/podepsaná uznává pravomoc soudů příslušných pro místa, kde má doručovací adresu.
               Podepsaný/podepsaná se zavazuje, že nebude své doručovací adresy měnit, a pokud musí jednu nebo více z nich změnit, uvědomí o tom předem celní úřad záruky.
               V …
               dne …
               …
               (Podpis) (13)
               
               II.   Schválení celním úřadem záruky
               
               Celní úřad záruky …
               Závazek ručitele přijat dne …
               …
               (Razítko a podpis)
            “
         
         
            (1)  Příjmení a jméno nebo obchodní firma.
         
            (2)  Úplná adresa.
         
            (3)  Škrtněte název země/zemí, na jejímž/jejichž území se jistota nepoužije.
         
            (4)  Odkazy na Andorrské knížectví a Republiku San Marino se vztahují pouze na operace tranzitního režimu Unie.
         
            (5)  Příjmení a jméno nebo obchodní firma a úplná adresa osoby, která poskytuje jistotu.
         
            (6)  Platí pro ostatní poplatky v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží, kdy se jistota používá pro propuštění zboží do společného tranzitního režimu nebo tranzitního režimu Unie nebo může být použita ve více než jednom členském státě nebo jedné smluvní straně.
         
            (7)  Nehodící se škrtněte.
         
            (8)  Nehodící se škrtněte.
         
            (9)  Režimy jiné než společný tranzitní režim platí pouze v Evropské unii.
         
            (10)  Režimy jiné než společný tranzitní režim platí pouze v Evropské unii.
         
            (11)  Pro částky deklarované v celním prohlášení pro režim konečného užití.
         
            (12)  Jestliže právní předpisy daného státu neupravují doručovací adresy, jmenuje ručitel v této zemi zástupce oprávněného přijímat jakákoli sdělení určená ručiteli a uznání uvedené v bodě 4 druhém pododstavci a závazky uvedené v bodě 4 čtvrtém pododstavci musí být podle toho odpovídajícím způsobem upraveny. Pro rozhodování právních sporů týkajících se této jistoty jsou příslušné soudy podle doručovacích adres ručitele nebo jeho zástupců.
         
            (13)  Před podpisem musí osoba podepisující dokument vlastní rukou uvést: „Jistota ve výši…“ (s částkou vypsanou slovy).
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.