Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/990 ze dne 12. června 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Bayerisches Bier (CHZO))

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 990/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 149/57
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/990
   ze dne 12. června 2017,
   kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Bayerisches Bier (CHZO))
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 3 písm. a) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Německa o schválení změny specifikace chráněného zeměpisného označení (CHZO) „Bayerisches Bier“ zapsaného do rejstříku podle nařízení Komise (ES) č. 1347/2001 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Protože předmětné změny nebyly změny menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu v Úředním věstníku Evropské unie
                   (3), jak vyžaduje čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 22. února 2016 Komise obdržela oznámení o námitce od Nizozemska. Dne 19. dubna 2016 obdržela Komise příslušné odůvodněné prohlášení o námitce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Vzhledem k tomu, že Komise shledala námitku přípustnou, vyzvala dopisem ze dne 6. června 2016 Německo a Nizozemsko, aby během tří měsíců zahájily náležité konzultace v zájmu dosažení vzájemné dohody v souladu s jejich vnitřními postupy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Lhůta pro konzultace byla prodloužena o další tři měsíce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Strany dospěly k dohodě. Německo sdělilo výsledky dohody Komisi dopisem ze dne 4. ledna 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Nizozemsko se domnívalo, že zveřejněné znění posledního odstavce části 5 konsolidovaného jednotného dokumentu, konkrétně „Závěry orgánů EU, formulované zjednodušeným postupem, k souvislosti mezi produktem „Bayerisches Bier“ a jeho pověstí byly přezkoumány Evropským soudním dvorem ve věci C-343/07, který tyto závěry potvrdil.“, nesplňovalo požadavky na změnu podle nařízení (EU) č. 1151/2012 a nařízení Komise (EU) č. 664/2014 (4) a (EU) č. 668/2014 (5).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Strana, která vznesla námitku, ji odůvodnila takto: v žádosti podle jejího názoru chybí odůvodnění nebo vysvětlení vložení napadeného odstavce, odstavec podle jejího názoru neobsahuje žádné podrobné údaje, které by prokazovaly vazbu se zeměpisnou oblastí, přestože je zařazen do části jednotného dokumentu týkající se této vazby, odstavec by byl nesprávný a zavádějící, neboť Soudní dvůr Evropské unie ve věci C-343/07 nezkoumal ani nepotvrdil, zda byl splněn podstatný požadavek na přímou vazbu se zeměpisnou oblastí, odstavec by poškodil společnost Bavaria NV, protože by mohl ohrozit existenci ochranných známek „Bavaria“, které vlastní a používá společnost Bavaria NV a její přidružené společnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Německo souhlasilo s vypuštěním napadeného odstavce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               S ohledem na výše uvedené se Komise domnívá, že by změna měla být schválena bez napadeného odstavce v jednotném dokumentu. Konsolidovaná verze jednotného dokumentu by měla být zveřejněna pro informaci,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Změny specifikace zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Bayerisches Bier“ (CHZO) se schvalují. Konsolidovaný jednotný dokument je uveden v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 12. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 1347/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se doplňuje příloha nařízení Komise (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 (Úř. věst. L 182, 5.7.2001, s. 3).
   
      (3)  Úř. věst. C 390, 24.11.2015, s. 25.
   
      (4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů Unie pro chráněná označení původu, chráněná zeměpisná označení a zaručené tradiční speciality a o některá pravidla pro původ, procesní pravidla a další přechodná pravidla (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 17).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         JEDNOTNÝ DOKUMENT
      
      
         „BAYERISCHES BIER“
      
      
         č. EU: DE-PGI-0117-01220 – 4.4.2014
      
      
         CHOP ( )
      
      
         CHZO (X)
      
      1.   Jméno (jména)
      
      „Bayerisches Bier“
      2.   Členský stát nebo třetí země
      
      Německo
      3.   Popis zemědělského produktu nebo potraviny
      
      3.1.   Druh produktu
      
      Třída 2.1 Pivo
      3.2.   Popis produktu, k němuž se vztahuje název uvedený v bodě 1
      
      
         
            Schankbier
         
      
      Spodně kvašené pivo
      
         
         
         
         
            
               
                  Obsah původní mladiny v %
               
               
                  :
               
               
                  7,0–9,0
               
            
            
               
                  Obsah alkoholu v % obj.
               
               
                  :
               
               
                  2,5–3,5
               
            
            
               
                  Barva (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  5–20 jednotek
               
            
            
               
                  Hořké látky (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  10–30 jednotek
               
            
         
      
      plné chuti, lehké a perlivé, oproti tzv. Vollbier (plné pivo) obsahuje méně alkoholu a kalorií
      
         
            Hell/Lager
         
      
      Spodně kvašené pivo
      
         
         
         
         
            
               
                  Obsah původní mladiny v %
               
               
                  :
               
               
                  11,0–12,5
               
            
            
               
                  Obsah alkoholu v % obj.
               
               
                  :
               
               
                  4,5–5,5
               
            
            
               
                  Barva (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  5–20 jednotek
               
            
            
               
                  Hořké látky (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  10–25 jednotek
               
            
         
      
      mírně aromatické, lehké pivo, plné a jemné chuti
      
         
            Pils
         
      
      Spodně kvašené pivo
      
         
         
         
         
            
               
                  Obsah původní mladiny v %
               
               
                  :
               
               
                  11,0–12,5
               
            
            
               
                  Obsah alkoholu v % obj.
               
               
                  :
               
               
                  4,5–6,0
               
            
            
               
                  Barva (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  5–15 jednotek
               
            
            
               
                  Hořké látky (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  30–40 jednotek
               
            
         
      
      výrazné, jemně trpké pivo s hořkou příchutí chmele
      
         
            Export
         
      
      Spodně kvašené pivo
      
         
         
         
         
            
               
                  Obsah původní mladiny v %
               
               
                  :
               
               
                  12,0–13,5
               
            
            
               
                  Obsah alkoholu v % obj.
               
               
                  :
               
               
                  4,5–6,0
               
            
            
               
                  Barva (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  5–65 jednotek (světlá – tmavá)
               
            
            
               
                  Hořké látky (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  15–35 jednotek
               
            
         
      
      plné, vyvážené, hořké chuti
      
         
            Dunkel
         
      
      Spodně kvašené pivo
      
         
         
         
         
            
               
                  Obsah původní mladiny v %
               
               
                  :
               
               
                  11,0–14,0
               
            
            
               
                  Obsah alkoholu v % obj.
               
               
                  :
               
               
                  4,5–6,0
               
            
            
               
                  Barva (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  40–65 jednotek
               
            
            
               
                  Hořké látky (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  15–35 jednotek
               
            
         
      
      sladové aroma, plné chuti
      
         
            Schwarzbier
         
      
      Spodně kvašené pivo
      
         
         
         
         
            
               
                  Obsah původní mladiny v %
               
               
                  :
               
               
                  11,0–13,0
               
            
            
               
                  Obsah alkoholu v % obj.
               
               
                  :
               
               
                  4,5–6,0
               
            
            
               
                  Barva (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  65–150 jednotek
               
            
            
               
                  Hořké látky (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  15–40 jednotek
               
            
         
      
      pražené, lehce sladové aroma, s hořkou příchutí chmele
      
         
            Märzen/Festbier
         
      
      Spodně kvašené pivo
      
         
         
         
         
            
               
                  Obsah původní mladiny v %
               
               
                  :
               
               
                  13,0–14,5
               
            
            
               
                  Obsah alkoholu v % obj.
               
               
                  :
               
               
                  5,0–6,5
               
            
            
               
                  Barva (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  7–40 jednotek
               
            
            
               
                  Hořké látky (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  12–45 jednotek
               
            
         
      
      se sladovou chutí a lehce hořkou příchutí chmele
      
         
            Bock
         
      
      Spodně kvašené pivo
      
         
         
         
         
            
               
                  Obsah původní mladiny v %
               
               
                  :
               
               
                  16,0–18,0
               
            
            
               
                  Obsah alkoholu v % obj.
               
               
                  :
               
               
                  6,0–8,5
               
            
            
               
                  Barva (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  7–120 jednotek (světlá – tmavá)
               
            
            
               
                  Hořké látky (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  15–40 jednotek
               
            
         
      
      plné, se sladovou chutí a jemnou příchutí chmele
      
         
            Doppelbock
         
      
      Spodně kvašené pivo
      
         
         
         
         
            
               
                  Obsah původní mladiny v %
               
               
                  :
               
               
                  18,0–21,0
               
            
            
               
                  Obsah alkoholu v % obj.
               
               
                  :
               
               
                  7,0–9,5
               
            
            
               
                  Barva (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  10–150 jednotek (světlá – tmavá)
               
            
            
               
                  Hořké látky (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  15–35 jednotek
               
            
         
      
      výrazně plné sladové chuti, s lehce karamelovou příchutí
      
         
            Weizenschankbier
         
      
      Svrchně kvašené pivo
      
         
         
         
         
            
               
                  Obsah původní mladiny v %
               
               
                  :
               
               
                  7,0–9,0
               
            
            
               
                  Obsah alkoholu v % obj.
               
               
                  :
               
               
                  2,5–3,5
               
            
            
               
                  Barva (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  7–30 jednotek
               
            
            
               
                  Hořké látky (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  5–20 jednotek
               
            
         
      
      perlivé pivo s kvasinkovým aroma
      
         
            Weizenbier
         
      
      Svrchně kvašené pivo
      
         
         
         
         
            
               
                  Obsah původní mladiny v %
               
               
                  :
               
               
                  11,0–13,5
               
            
            
               
                  Obsah alkoholu v % obj.
               
               
                  :
               
               
                  4,5–5,5
               
            
            
               
                  Barva (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  5–65 jednotek (světlá – tmavá)
               
            
            
               
                  Hořké látky (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  10–30 jednotek
               
            
         
      
      s pšeničným aroma, ovocné chuti, lehce sladové aroma
      
         
            Kristallweizen
         
      
      Svrchně kvašené pivo
      
         
         
         
         
            
               
                  Obsah původní mladiny v %
               
               
                  :
               
               
                  11,0–13,5
               
            
            
               
                  Obsah alkoholu v % obj.
               
               
                  :
               
               
                  4,5–5,5
               
            
            
               
                  Barva (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  5–18 jednotek
               
            
            
               
                  Hořké látky (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  5–20 jednotek
               
            
         
      
      s pšeničným aroma, perlivé
      
         
            Rauchbier
         
      
      Spodně kvašené pivo
      
         
         
         
         
            
               
                  Obsah původní mladiny v %
               
               
                  :
               
               
                  11,0–14,5
               
            
            
               
                  Obsah alkoholu v % obj.
               
               
                  :
               
               
                  4,5–6,0
               
            
            
               
                  Barva (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  30–60 jednotek
               
            
            
               
                  Hořké látky (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  20–30 jednotek
               
            
         
      
      plné a kouřové chuti
      
         
            Kellerbier/Zwickelbier
         
      
      Spodně kvašené pivo
      
         
         
         
         
            
               
                  Obsah původní mladiny v %
               
               
                  :
               
               
                  11,0–13,5
               
            
            
               
                  Obsah alkoholu v % obj.
               
               
                  :
               
               
                  4,5–6,0
               
            
            
               
                  Barva (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  5–60 jednotek
               
            
            
               
                  Hořké látky (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  10–35 jednotek
               
            
         
      
      s lehce hořkou příchutí chmele, nefiltrované, tzv. niedrig gespundet (pivo, které dokváší v částečně otevřených sudech, a je tedy méně nasycené), s nízkým obsahem oxidu uhličitého
      
         
            Eisbier/Icebier
         
      
      Spodně kvašené pivo
      
         
         
         
         
            
               
                  Obsah původní mladiny v %
               
               
                  :
               
               
                  11,0–13,0
               
            
            
               
                  Obsah alkoholu v % obj.
               
               
                  :
               
               
                  4,5–5,0
               
            
            
               
                  Barva (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  5–20 jednotek
               
            
            
               
                  Hořké látky (EBC)
               
               
                  :
               
               
                  10–25 jednotek
               
            
         
      
      velmi jemné a měkké
      Uvedené hodnoty podléhají zákonně stanoveným analytickým tolerancím uznaným příslušnými bavorskými orgány pro dohled nad potravinami.
      3.3.   Krmivo (pouze u produktů živočišného původu) a suroviny (pouze u zpracovaných produktů)
      
      Používají se převážně vysoce kvalitní domácí suroviny (voda, chmel, slad) z Bavorska. Chmel a slad podléhají tradičně nepřetržité kontrole jakosti prováděné vědeckými institucemi, například technickou univerzitou v Mnichově-Weihenstephanu.
      3.4.   Specifické kroky při produkci, které se musejí uskutečnit ve vymezené zeměpisné oblasti
      
      Celý proces výroby probíhá v označené zeměpisné oblasti.
      3.5.   Zvláštní pravidla pro krájení, strouhání, balení atd. produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název
      
      —
      3.6.   Zvláštní pravidla pro označování produktu, k němuž se vztahuje zapsaný název
      
      Pivo je označeno jedním z názvů druhů piva uvedeného v bodu 3.2 ve spojení s výrazem „Bayerisches Bier“.
      4.   Stručné vymezení zeměpisné oblasti
      
      Svobodný stát Bavorsko, rozdělený na sedm správních okresů.
      5.   Souvislost se zeměpisnou oblastí
      
      Kvalitu a dobrou pověst produktu „Bayerisches Bier“ lze přičíst staleté tradici pivovarnictví podle bavorského nařízení o čistotě z roku 1516. Již od 15. století se výrobní postup závazně řídí právními předpisy. V průběhu staletí ho bavorští pivovarníci zdokonalovali a vznikly četné různorodé receptury, což vedlo k celosvětově jedinečné škále druhů piva. Bavorsko je rodištěm pšeničného piva (Weizenbier) a nachází se zde celosvětově největší pivovar produkující pšeničné pivo. Weihenstephan je sídlem jednoho z nejproslulejších pivovarů na celém světě. Díky staleté tradici pivovarnictví a z ní plynoucí různorodosti druhů piva se „Bayerisches Bier“ u spotřebitelů těší obecně vynikající pověsti, což ve většině případů souvisí mimo jiné i s používáním vysoce kvalitních surovin z Bavorska.
      
         Odkaz na zveřejnění specifikace produktu
      
      (čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec tohoto nařízení)
      http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/40790
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.